Leren en werken aan kwaliteit

Corona

In 2020 zijn veel dingen anders gegaan dan voorspeld, ook binnen de thuiszorg. In de eerste coronaperiode is er met een externe projectleider gesproken over, wanneer het echt niet meer anders kon, zorg af te schalen. Gelukkig is dit niet nodig geweest en heeft het thuiszorgteam gewoon de zorg door kunnen laten gaan zoals de cliënten gewend zijn. Er is wel meer gebruikgemaakt van beeldbel- en belmomenten.

Methodisch werken

Kwaliteit 

De teams werken met het Garantieplan Kwaliteit, het kwaliteitssysteem van BrabantZorg. In hun actieplan staan concrete stappen die ondernomen moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast wordt het plan ook besproken tijdens overlegmomenten en vervolgens worden nieuwe (aanvullende) acties uitgezet, zodat de kwaliteitsverbeteringen ook geborgd worden. Dit blijft een aandachtspunt bij verschillende teams en dit zal in 2021 dan ook gecontinueerd worden.

Naar aanleiding van de coronaperiode is de samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundige intensiever geworden. Zo is er bijvoorbeeld samengewerkt als het gaat over het afnemen van testen bij cliënten. Echter door de verschillen in aandachtsgebieden tussen intramuraal en thuiszorg blijft het lastig om met elkaar op alle vlakken samen te werken. We blijven kritisch kijken naar waar onze samenwerking winst op kan leveren. 

In 2020 is er een start gemaakt met 'coaching on the job', door het inzetten van verschillende aandachtsvelders, bijvoorbeeld op het gebied van incontinentie en wondzorg. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, daarom zal dit in 2021 weer opgepakt worden.​

In 2021 willen we, net zoals in 2020, aandacht besteden aan het inrichten van de routeplanning. Het doel is om zoveel mogelijk cliënten te bezoeken, en tegelijkertijd de cliënten én medewerkers tevreden te houden. Het blijft een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de voorkeurstijden van cliënten en de effectieve inzet van medewerkers. Ook binnen het 'Samen Werken We Zo' zal dit een uitdaging worden omdat teams daarbinnen zelf gaan plannen en er een juiste balans gevonden moet worden tussen werk, privé én de wensen van onze cliënten. Het team zal dit samen met de teammanager in 2021 onder de aandacht blijven houden.

Ook willen we in 2021 kritischer kijken naar de eigen regie van de cliënt. Voordat wij ondersteuning bieden, kijken we eerst wat iemand zelf of met behulp van familie kan. 

Nieuw team 

Het in september 2019 gestarte specialistisch thuiszorgteam richt zich op moeilijk verstaanbaar en onbegrepen gedrag bij cliënten. Met een team bestaande uit deskundige professionals kunnen we de kwaliteit van zorg voor deze specifieke groep cliënten enorm verbeteren. Dit team is nog steeds groeiende, vanwege  de steeds groter wordende zorgvraag. Dit komt door de specifieke psychiatrische kennisachtergrond van de medewerkers uit het nieuwe team.

Het specialistische thuiszorgteam coacht ook de andere thuiszorgteams in het voldoende vaardig worden om met deze specifieke cliënten om te gaan. Het specialistisch zorgteam kijkt met de collega's mee om zo handvatten te geven in de omgang met deze specifieke cliëntendoelgroep.  Mocht na de coaching blijken dat een cliënt toch een meer specifieke soort zorg nodig heeft van het specialistische thuiszorgteam, dan kan de cliënt door dit team begeleid worden.

Scholing en opleiding 

De thuiszorgteams bieden een gezond leerklimaat voor leerlingen en stagiaires, er is een veilige cultuur voor hen. Wij vinden het leuk om te zien dat veel leerlingen na de opleiding bij onze teams terugkomen en deel worden van ons team. Inmiddels hebben we het juiste aantal helpenden aan kunnen nemen, waardoor we ons nu kunnen richten op een vervolgstap; intervisie. Omdat de helpende veelal alleen aan het werk is, is het lastig om te reflecteren en gecoacht te kunnen worden. Om deze reden is er in 2020 een start gemaakt met intervisiegesprekken met de wijkverpleegkundigen. De eerste ervaringen laten zien dat dit mogelijk niet de juiste vorm is om de helpende te ondersteunen. De bedoeling is dat zowel de helpende als de wijkverpleegkundigen van deze gesprekken leren. De teammanagers zullen hen in 2021  helpen om dit op de juiste manier  in te vullen.

In 2020 heeft een scholing 'Dementie en Moeilijk verstaanbaar gedrag' plaatsgevonden voor het specialistische team. Daarnaast is de scholing ook aangeboden voor de helpende in de thuiszorg. Hiermee hebben deze medewerkers extra informatie en handvatten aangereikt gekregen om met deze cliëntendoelgroep om te gaan.  ​

Rapporteren

Binnen ons thuiszorgteam hanteren we de SOAP (subjectief/ objectief/ analyse/ plan) methode bij het rapporteren. Geconcludeerd is dat deze methodiek nog niet voldoende gebruikt wordt, waardoor ook een verschil in rapporteren ontstaat. In 2021 gaan we dan ook inzetten op eenduidigheid in het hanteren van deze methodiek en zullen we elkaar hierop ook aanspreken.

Thuiszorg in de regio Bommelerwaard

Vanuit financiële en personele overwegingen stopt BrabatZorg met ingang van 1 januari 2021 met het leveren van (huishoudelijke) thuiszorg in de Bommelerwaard. Clienten en medewerkers gaan over naar Santé Partners.  

Samenwerken 

In 2020 is extra aandacht uitgegaan naar de samenwerking tussen de wijkverpleegkundigen. Door de coronamaatregelen zijn de ingezette wekelijkse overleggen via beeldbelafspraken gerealiseerd. Komend jaar zal er meer structuur gebracht worden in deze overleggen door o.a. casussen te bespreken.

De beoogde samenwerking met de andere vakgroepen heeft helaas i.v.m. de coronamaatregelen niet zijn vorm gekregen. De wijkverpleegkundige zal zich nu met name richten op de extramurale vakgroepen in de wijk. Zij gaat zich inzetten binnen de sociale wijkteams en is een partner binnen de wijk.​

Samen Werken We Zo

In 2021 gaan we binnen BrabantZorg starten met een nieuwe manier van werken; "Samen Werken We Zo". Het doel hiervan is om meer eenduidigheid en duidelijkheid te geven aan zowel de cliënt als de medewerker. Dit doen we door teams te vormen van minimaal acht en maximaal twaalf personen, die samenwerken in één team waarbij zij één rooster hebben en het vertrouwd gezicht zijn voor de cliënt. Er zal gewerkt worden met 'Puur Wijkzorg', het zorgdossier waarin ook de cliënt en familie kan werken. Het uitwisselen van gegevens en informatie gaat dus makkelijker, maar ook kunnen we nóg gemakkelijker met de cliënt en diens familie samenwerken. We kijken daarmee verder dan de cliënt en gaan van ontzorgen naar het ondersteunen van cliënten. Dit vraagt in 2021 veel van onze medewerkers, maar zal uiteindelijk ons werk leuker, beter en gemakkelijker maken.

Wet Zorg en Dwang

In 2020 is veel aandacht besteed aan het implementeren van de Wet Zorg en Dwang in de verpleeghuizen, echter dient de uitrol in de thuiszorg nog plaats te vinden. 2021 zal gebruikt worden om duidelijk te krijgen wat de Wet Zorg en Dwang voor de thuiszorg inhoudt en waar de uitdagingen liggen.

Zorgtechnologie

Inzet van zorgtechnologie heeft een grote meerwaarde voor zowel de cliënt als medewerker. De teams hebben in 2020 regelmatig contact gehad met de Consulent Zorgtechnologie om de inzet van toepassingen te bespreken. De thuiszorgteams in deze regio zijn al erg bekend met de toepassingen van zorgtechnologie, hier wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De volgende technologische ontwikkelingen worden ingezet in de regio:

Beeldbellen

In 2020 is het gebruik van het beeldbellen licht toegenomen; met name tijdens de coronaperiode hebben veel cliënten gebruik hiervan gemaakt. De slechts lichte toename komt door het feit dat beeldbellen al onder de aandacht was bij deze teams en cliënten.

Compaan

In 2020 is het gebruik van de Compaan extra onder de aandacht gebracht. De Compaan is een tablet die geschikt is voor ouderen en ingezet wordt om beeldzorg te leveren via Naast én daarnaast gebruikt kan worden om sociale contacten te onderhouden. Ook hierbij heeft de coronacrisis gezorgd voor een toename van gebruik.

Digitaal aftekenen Medicatie

Per 1 november 2020 is er gestart met Medimo, het digitaal aftekenen van het uitreiken van medicatie. De verwachting is dat dit winst gaat opleveren m.b.t. de veiligheid van de uitgifte van medicatie, het maken van minder medicatiefouten en het tijdswinst oplevert.

Freestyle Libre

Dit is een sensor die op de bovenarm geplaatst wordt bij cliënten met diabetes. Het helpt de cliënt, zorgverlener en specialist om de glucosecurve inzichtelijk en betrouwbaar te maken door het continu meten van het glucoseniveau en dat gedurende acht uur op te slaan. Dit zorgt er ook voor dat cliënten meer eigen regie behouden en minder afhankelijk zijn van anderen zoals onze thuiszorgmedewerkers.

Ort.O.Mate

Dit is een gemotoriseerd hulpmiddel dat ondersteunt bij het uittrekken van steunkousen waardoor de cliënt meer de eigen regie kan voeren en dus minder afhankelijk is van bijvoorbeeld zorgmedewerkers die de steunkousen uit moeten trekken.​