Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Binnen de thuiszorg spreken we liever over een zinvol moment dan over een zinvolle dag. We richten ons op het inspelen op behoeften en vragen en kijken per cliënt hoe het moment dat we bij hem/haar zijn zo zinvol mogelijk is. De wijkverpleegkundige voert samen met de cliënt en diens naasten het gesprek over wat een zinvolle dag is voor de cliënt en hoe hier invulling aan gegeven kan worden en samen komen zij dan tot het vaststellen van de zorgvragen. Ook CCP’ers en andere medewerkers van het team besteden uiteraard aandacht aan het bevorderen van het zinvolle moment. We hebben oog voor wie iemand is en wat deze persoon belangrijk vindt in zijn of haar leven. Mooie voorbeelden hiervan zijn het bieden van een luisterend oor tijdens een zorgmoment, een extra praatje bij cliënten die in een isolement raken en samenwerking zoeken in deze situaties met anderen, zoals dagbesteding en Ons Welzijn.

Ook nemen we soms zorgmomenten bewust van de cliënten over, zodat zij energie overhouden voor activiteiten verder op de dag die hen een zinvolle dag opleveren. Hier gaan we op maat en bewust mee om.

Methodisc​​h werken

Deskundighe​id/professionalisering

Het team wil een rol spelen in het volgen van landelijke ontwikkelingen en gaat hier in 2021 een vervolg aan geven door onder andere het volgen van congressen.

Vanuit een onderzoek is een verbetervoorstel gekomen voor het werken met ‘evidence-based’ methoden. We kijken kritisch naar wat haalbaar is in de planning van onze routes, hoe de teamsamenstelling is en monitoren actief of we niet te veel zorgvragen aannemen of juist te weinig. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. De vraag vanuit de cliënt wordt aangenomen en in gezamenlijk overleg wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Met regelmaat verwijzen we cliënten door naar collega-instellingen, echter hebben zij ook problemen met de capaciteit.

Per 1 juni vindt de introductie van "Mijn Vilans Protocollen" plaats. en wordt er gestart met regionale BIG toetsers en zullen we de e-learnings voortzetten.

Kwaliteitsve​​rbeteringen

In het plan voor 2020 hebben we aangegeven dat we verbeterslagen gaan maken door de uitkomsten van de audits goed en zorgvuldig uit te werken en de verbetermaatregelen binnen de teams goed in te voeren en te borgen. Hier hebben we ook hard aan gewerkt. Zo is de medicatieveiligheid vergroot: we zetten voortaan duidelijk op flesjes de datum van openen en houden houdbaarheid beter in de gaten. We zien het resultaat duidelijk terug in een afname van zogenaamde MVA (Melding verbeteracties).

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis werd duidelijk dat de communicatie richting de thuiszorgteams niet goed verliep. Hier hebben we een verbeterslag gemaakt, zodat de protocollen waar we mee moeten werken aansluiten bij de extramurale omgeving. Daarnaast wordt er door de wijkverpleegkundige of teammanager een selectie gemaakt in de hoeveelheid mailtjes die vanwege de veranderende maatregelen op de thuiszorgmedewerker afkomt. Ook is er binnen de regio een aandachtsvelder corona die aansluit bij overlegmomenten rondom corona.

In 2020 is de zogenaamde SOAP-methode in Boekel geïntroduceerd. Dit is een methode waarin je volgens vaste thema’s (Subjectief, Objectief, Analyse, Plan) rapportages opstelt. De teams werken nu volgens deze methode en we merken dat er specifieker gerapporteerd wordt en minder lange rapportages geschreven worden. Inmiddels werken alle zorgteams volgens de SOAP methode en gaan we in 2021 verder met de doorontwikkeling hiervan, ook nieuwe collega’s worden hierin meegenomen.

PUUR Wijkzorg

In 2020 heeft men binnen BrabantZorg een pilot gedraaid met een nieuwe zorgdossier programma. De wijkzorgteams van Sint-Oedenrode en Oss, hebben deze pilot gedraaid met het Puur Wijkzorg dossier. Een belangrijk doel hiervan is om de administratieve last te verlagen, met behoud/verbetering van het niveau van zorgverlening. Na positieve bevindingen in de pilot is dit BrabantZorg breed uitgerold. Binnen het wijkteam Sint Oedenrode merkt men hierbij een kwaliteitsverbetering op. Bijvoorbeeld door het gebruik van het wonddossier binnen Puur consequent te gebruiken. Dit onderdeel registreert, beoordeelt en evalueert een wondgenezingsproces, waarbij ieder gebruik maakt van hetzelfde systeem hierdoor worden bevindingen ook meer op één lijn beoordeeld.

Samen redzaamheid 

Volledig Pakket Thuis

Door de steeds ouder wordende cliënten heeft de thuiszorg een belangrijke rol gekregen. Wonen in een woonzorgcentrum is mogelijk op het moment dat de situatie thuis niet meer houdbaar is.
Om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is het VPT (Volledig Pakket Thuis) ingezet. Het was de bedoeling om dit in 2020 verder uit te rollen, echter is dit onder andere door de uitbraak van het coronavirus op een laag pitje gezet. In 2021 starten we hiermee en zal dit vormgegeven worden onder de noemer “zelfstandig langer thuis”. Ook onze nieuwe locatie De Novice in Veghel zal hierin meegenomen worden.

Eigen regie

In 2020 is er gewerkt volgens het principe van ‘één regisseur, één gezin’. We zijn hierin een stuk verder dan een jaar geleden: de wijkverpleegkundige is al ver met de invoering van de zogenaamde ‘samenzorg gesprekken’. Hierbij wordt gekeken naar het welzijn en de eigen regie van de cliënt en wordt autonomie bij de cliënt gelaten. Er wordt aan de hand van de ‘schijf van 5’ extra aandacht gegeven aan het gesprek met de cliënt en zijn of haar netwerk. De ‘schijf van 5’ bekijkt vanuit de zorgvraag wat de cliënt zelf kan doen, wat een eventueel hulpmiddel kan bijdragen in de ondersteuning, hoe het netwerk van de cliënt kan bijdragen aan de oplossing, wat er vanuit de wijk voor ondersteuning is te vinden en pas tot slot waar de professional kan bijdragen. In 2020 is hier veel aandacht voor geweest en dit is nu een standaard onderwerp tijdens het gesprek met onze cliënten. In 2021 willen we ons gaan richten op hoe we deze andere manier van kijken naar zorg meer bekend kunnen maken bij onze cliënten, naasten, klantenservice, verwijzers en andere partners in de zorg. Zo zouden huisartsen en praktijkondersteuners hierin een rol kunnen vervullen, waardoor de verwachtingen aan de voorkant al beter uitgesproken worden.

Cliënten kunnen met of zonder indicatie gebruik maken van personenalarmering. Dit draagt bij aan (het gevoel van) veiligheid, geborgenheid en het ontlasten van de mantelzorger(s). Hier wordt veel gebruik van gemaakt, ook door cliënten die (nog) geen zorg van BrabantZorg ontvangen.

Samenwerken 

Comfortw​onen 

ComfortWonen valt onder de thuiszorg, met gelijke procesgangen. Het plan voor 2020 was dat in Boekel het ComfortWonen in de loop der jaren zou gaan groeien van vier naar zeven cliënten en er in Erp een groei plaats zou gaan vinden van drie naar vijftien cliënten. Vanwege landelijke ontwikkelingen is er BrabantZorg breed besloten om het ComfortWonen af te bouwen en wordt niet langer aangeboden aan nieuwe cliënten.

Gezondheid van medewerkers en vrijwilligers 

Doordat de teams heel klein zijn, spreken we elkaar aan op gezond werken en houden we elkaar in de gaten. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over hoe we de zaken met elkaar organiseren. Het basisrooster zorgt mede voor een gezond rooster. Daarnaast is de administratieve last verminderd door in gezamenlijkheid te kijken waar de zorg ontlast kon worden.

In navolging van het duurzaamheidsbeleid van BrabantZorg wordt medewerkers de mogelijkheid geboden om met e-bikes naar de cliënten te gaan en wordt er zo veel mogelijk digitaal gewerkt.

Er is in de thuiszorg aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Zo wordt bij fysieke belasting contact gezocht met de coördinator van de ergocoaches. Ter preventie van psychisch verzuim kunnen onze medewerkers gebruik maken van het spreekuur van de bedrijfspsycholoog en de coach arbeid en gezondheid. Daarnaast kan een budgetcoach ingezet worden bij problemen in de financiële hoek. Er is specifieke aandacht voor nazorg na de eerste golf van de coronacrisis door het aanbieden van nazorgtrainingen van een extern bureau. In 2021 zal dit uitgebreid worden met als doel dat onze medewerkers in de toekomst beter voorbereid zijn op dit soort stressvolle situaties.

Rol wijkverpleegkundige

De rol – en daarmee de vakkundigheid - van de wijkverpleegkundige heeft in 2020 extra aandacht gekregen. De wijkverpleegkundigen zijn in hun kracht gezet en blijven zo voor BrabantZorg behouden. Daarnaast is er de juiste aandacht voor de cliënten en processen waarvoor men verantwoordelijk is.

De rol van de wijkverpleegkundigen is belangrijk in de kwaliteitsslagen die we willen gaan maken binnen BrabantZorg. Met name door het gebruik van het nieuwe zorgdossier PUUR kan dit meer tot uiting worden gebracht. De zorg wordt dicht bij de cliënt en samen met een klein team georganiseerd, daardoor kunnen zaken sneller worden opgepakt zonder al te veel schakels die er tussen zitten.

In 2021 wordt verder gekeken naar de rol van verpleegkundigen binnen de teams: hoe kunnen we ze beter neerzetten zodat het werk voor hen uitdagend blijft? Dit gaat over het algemeen goed en vanuit “Samen werken we zo” kan hier mogelijk nog meer verdieping komen.
In 2021 gaan de teams leren om anders te kijken naar zorgvragen, de vragen anders te interpreteren en gaan we kijken naar lange routes zodat er 24 uur per dag zorg geleverd kan worden. Dit moet uitgedragen worden naar de cliënten zodat zij hierin mee kunnen bewegen door bijvoorbeeld te kijken naar zorgmomenten in de middag.

Optimaliseren palliatieve zorg

We willen de palliatieve zorg die we verlenen aan de cliënt verder invoeren en verbeteren. Dit hebben we gedaan door de palliatieve fase anders aan te merken dan de palliatief terminale fase. De klinische lessen die hierover gepland waren, zijn vervallen door de uitbraak van het coronavirus. Deze zullen opgepakt worden in 2021. De informatie die wel verstrekt is, heeft wel wat geholpen in de denkwijze van de medewerkers.

Het in 2020 gestarte palliatieve team is in mei 2021 gestart met actieve benaderingen van wijkteams met mails waarin weetjes, informatie en verwijzingen staan. Verder zullen zij een scholing te verzorgen voor de medewerkers, dit om specifiek te kijken naar hoe we palliatieve zorg zo optimaal mogelijk kunnen bieden in de thuiszorg. In elke regio binnen BrabantZorg is een palliatieve verpleegkundige betrokken, zodat er een vast aanspreekpunt is. Verder wordt het kijken naar Advanced Care Planning in 2021 verder uitgewerkt.

Personeelssamenstelling

Er wordt aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering door op de juiste manier gebruik te maken van de kwaliteiten van de verpleegkundige (coaching on the job) en de wijkverpleegkundige (kwaliteit- en deskundigheidsbevordering). Hiermee kunnen zij elkaar beter ondersteunen in hun werkzaamheden. Dit wordt voortgezet in 2021.

In 2020 zijn veel leerlingen en stagiairs opgeleid (Verzorgende IG, verpleegkundigen, HBO-Verpleegkundigen en Lefgozers*). Op dit moment worden er minder lefgozers ingezet in de thuiszorg. De praktijkopleiders van Brabantzorg onderzoeken of het mogelijk een andere vorm moet krijgen zodat lefgozers niet alleen expertise krijgen in de intramurale zorg maar ook in de thuiszorg. Dit zal zeker een vervolg krijgen in 2021, want het wordt als zeer waardevol ervaren.

* Lefgozer m/v. Een regionaal initiatief bedoeld om de stap voor zijinstromers naar werken in de ouderenzorg te vergemakkelijken, zeker voor mensen die al wat ouder zijn. Om voor het Lefgozertraject in aanmerking te komen, moet een kandidaat een MBO-opleiding hebben én 5 jaar werkervaring op MBO niveau.

Same​​​nwerken met externe partijen

We wilden in 2020 onze samenwerking met externe partijen verstevigen, dit om kortere lijnen te krijgen en beter te kunnen samenwerken. Hierbij doelden wij op onder andere de samenwerking met collega-zorgorganisaties, huisartsen, GGZ, gemeenten e.d. Hier zijn we in het eerste kwartaal van 2020 mee begonnen door het digitaliseren van medicatie, maar is uiteindelijk door de uitbraak van het coronavirus stil komen te liggen. Het doel is om in 2021 meer op een lijn komen te liggen met verschillende disciplines waaronder huisartsen en het kortdurend verblijf binnen BrabantZorg.

In 2021 start Thuiszorg Sint-Oedenrode met het project “Wijkmanagement rondom ouderenzorg”. Dit is een samenwerkingsproject met verschillende netwerkpartners en hier wordt gekeken naar een beter lopende MDO, organogram en betere signalering kwetsbare ouderen.

Samenwerking

In 2019 is Samen Sterk geïntroduceerd in de thuiszorg. Dit is bedoeld voor het bereiken van een optimale samenwerking tussen intra- en extramuraal (op locatie en thuiszorg). Wanneer een cliënt vanuit de thuiszorg bijvoorbeeld in woonzorglocatie Sint Petrus gaat wonen, worden er korte lijnen gelegd met beide CCP’ers (van de thuiszorg en van Sint Petrus). Hierna wordt een huisbezoek gepland om thuis te kijken hoe de zorg verleend wordt. Wanneer een cliënt verhuist naar Sint Petrus, gaan zorgmedewerkers van het thuiszorgteam de eerste weken de zorg overnemen. Hierbij worden de zorgmedewerkers van de nieuwe woonsetting betrokken zodat de cliënt uiteindelijk geheel overgaat naar de ‘nieuwe’ zorgmedewerkers. Dit is vooral in het belang van de cliënt. De ervaringen vanuit deze samenwerking zijn positief. Begin 2020 is dit voortgezet, maar vervolgens tijdelijk stopgezet vanwege corona. In juni 2021 wordt deze samenwerking opgepakt.

Er is een eerstelijns overlegplatform opgericht. Het doel is om (vermoedelijk) naderende problematiek te bespreken en indien mogelijk vroegtijdig te verhelpen. Aan dit platform nemen de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige deel. Dit heeft een doorloop in 2021 met als doel om meerdere externe partijen op te zoeken.

BrabantZorg is als enige zorgaanbieder in Sint-Oedenrode verbonden aan de Hospice. Specifieke kennis is aanwezig en personeel van BrabantZorg draait de nodige uren mee in de roosterbezetting. BrabantZorg werkt (vanuit het landelijk kwaliteitskader) actief aan deskundigheidsbevordering op het vlak van palliatieve zorg.

De contacten in 2019 tussen de wijkverpleegkundige en voorwerkster van het huishoudelijk team hebben geresulteerd in een intensievere samenwerking. Ook de huishoudelijke teams zijn wijkgericht gaan werken om de samenwerking te bevorderen en sneller te kunnen schakelen. Het zorgteam en het huishoudelijk team rondom de cliënt delen hun ervaringen waardoor veranderde situaties rondom de cliënt eerder opgemerkt worden. Hierdoor kunnen onderlinge taken afgestemd worden om het voor de cliënt ‘elke dag zo fijn mogelijk’ te maken. Deze contacten zijn tijdens de coronacrisis alleen maar versterkt doordat we gezamenlijk signalen bespreken en elkaar meer opzoeken. De samenwerking met casemanagers is verbeterd; het is duidelijker wie welke rol en taken in de regio oppakt, waardoor de lijnen korter zijn.

In 2021 wordt in Erp de samenwerking met huisartsen gehandhaafd door 3 maandelijks overleg met huisartsen. In Boekel wordt bekeken of hier ook huisartsenoverleg opgestart kan worden.

In Erp is er een goede samenwerking tussen wijkverpleegkundigen/CCP-ers en fysio- en ergotherapeuten.

Veerkrachtgesprek 

De veerkrachtgesprekken worden in plaats van één op één met de teammanager in drietallen gevoerd binnen de wijkteams. De teamleden zijn goed in staat om elkaar te bevragen en verder te helpen in individuele ontwikkelpunten. Teamaangelegenheden worden opgenomen in het actieplan. Om deze processen goed te volgen en borgen, ontvangt de teammanager een terugkoppeling van deze gesprekken. Iedere maand staat een vraag vanuit het actieplan centraal en dit wordt besproken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Deze vorm wordt vanuit de teams als prettig werkbaar ervaren. Een aantal teams heeft de frequentie vergroot, zodat iedereen twee keer per jaar aan bod komt. We gaan 2021 gebruiken om de veerkrachtgesprekken weer op te pakken; het ophogen van frequentie is niet overal gelukt, het wordt op sommige plaatsen op maat aangeboden. Minimaal een keer per jaar worden de gesprekken gevoerd met de teammanager, daarnaast kan de wijkverpleegkundige veel betekenen met het coachen op de werkvloer.

Vanaf 2021 vinden er veerkracht gesprekken met teammanager plaats in Boekel en Erp.

Werkgroepen Positione​ring Thuiszorg binnen BZ

De volgende werkgroepen worden verder uitgewerkt in 2021: 

  • Gespreksvoering: Is opgestart maar heeft stilgelegen, wordt nu verder opgepakt.
  • Preventie (vroegtijdig signaleren in de wijk): De teams zijn hierin gecoacht en gaan preventief te werk, het hoort bij de dagelijkse werkzaamheden. Preventief te werk gaan blijft een aandachtspunt in 2021.

Zelforganisatie​

Alle teams hebben het programma Zelforganisatie doorlopen. Alle teams hebben een eigen teamsite team mail en teamchat in gebruik genomen. Hierop worden teamaangelegenheden gecommuniceerd en zijn (belangrijke) documenten te vinden. De teams werken met een actieplan (vanuit Garantieplan Kwaliteit) en hebben dit goed geborgd. Verdere verfijning is ook in 2021 een doorlopend proces.

Zorgte​chnologie

De samenwerking met de Consulent zorgtechnologie zal in 2021 verder worden uitgebreid. Op deze manier zal de inzet van (zorg)technologische hulpmiddelen steeds beter op maat en efficiënt worden ingezet. De ergotherapeuten blijven -net zoals in 2020- actief betrokken bij het kunnen behouden van de zelfstandigheid van de cliënten. Er is maandelijks een overleg rondom zorgtechnologie. Dit overleg wordt georganiseerd door de consulenten zorgtechnologie en de ambassadeurs binnen BrabantZorg sluiten hierbij aan.

Medimo is binnen alle teams ingevoerd, dit digitaal aftekensysteem van medicatie is ook gelinkt aan het nieuwe PUUR Wijkzorgdossier.
Medido (een apparaat dat ondersteunt bij het verstrekken van medicatie) wordt standaard besproken bij de intakegesprekken en indien mogelijk actief ingezet.

De Compaan is goed ingezet en krijgt zijn vervolg in 2021. Iedere cliënt heeft via het digitaal cliëntportaal toegang tot zijn eigen rapportage en planning. Dit wordt ook actief aan de cliënt en diens mantelzorger aangeboden. Beeldzorg werkt prima bij hulpvragen zoals inbellen en de vraag stellen of de cliënt gegeten heeft of bij paniekaanvallen in de nacht. De cliënt kan op deze manier goed begeleid worden tot het moment dat er een medewerker thuiszorg arriveert. Met name tijdens de corona crisis is er meer gebruik gemaakt van de inzet van Beeldzorg, omdat het contact met familie op minder frequent niveau aanwezig was, was de bereidheid van cliënten er ook meer om deze zorgtechnologie te gaan inzetten. Hierbij is ook vanuit de thuiszorg kritisch gekeken om de fysieke zorgmomenten indien nodig af te bouwen. In de zomer van 2021 wordt er beeldzorg geïntroduceerd in Boekel- Erp.

Wanneer men gebruik wil maken van domotica moet hiervoor betaald worden. We zien dat de oudere generatie hier geen gebruik van maakt, terwijl de jongere generatie hier meer voor open staat.
De Ort.O.Mate wordt steeds meer ingezet, vooral bij de jongere generatie. Dit is een apparaat die de steunkousen uittrekt. Door het gebruik hiervan vallen er zorgmomenten weg, zodat andere cliënten weer ingepland kunnen worden. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen regie van de client: zij kunnen bepalen wanneer de steunkousen uit gaan voordat ze gaan slapen.

De comfortwoning is van de cliënt zelf, de cliënt beheert dan ook zelf wie er toegang heeft. Zorgpersoneel kan niet naar binnen zonder dat de bewoner opendoet of open laat doen door iemand met de sleutel. Dit past binnen de visie van ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ en laat op dit vlak de maximale regie bij de cliënt.

We maken ook gebruik van CKey Door. Op individueel niveau worden afspraken gemaakt over wanneer deze toepassing wordt gebruikt. Deze toepassing biedt cliënten de mogelijkheid om zelf te regelen wie er wanneer toegang heeft tot de woning/het appartement met behulp van een app. Dit betekent dat er voor de medewerkers niet meer apart naar de deur hoeft te worden gelopen, maar ook dat deze niet onverwachts binnen kunnen staan. Daarnaast biedt de CKey Door een veiliger gevoel voor de cliënten dan wanneer er een sleutelkastje bij de deur hangt.