Leren en werken aan kwaliteit

Corona

In 2020 zijn veel dingen anders gegaan dan voorspeld, ook binnen de thuiszorg. In de eerste coronaperiode is er met een externe projectleider gesproken over, wanneer het echt niet meer anders kon, zorg af te schalen. Dit is helaas nodig geweest, voor een groot deel heeft het thuiszorgteam gewoon de zorg door kunnen laten gaan zoals de cliënten gewend zijn, maar er is ongeveer 10% afgeschaald, dan wel zeiden cliënten de zorg zelf af vanuit angst voor besmetting. Er is ook meer gebruikgemaakt van beeldbel- en belmomenten. In 2021 is de zorg weer op het oude niveau. Zeker nu de meeste medewerkers gevaccineerd zijn is er rust ontstaan. Door de corona maatregelen leunen de cliënten wel op sociaal vlak sterker de thuiszorg teams.

Methodisch werken

Kwaliteit 

De teams werken met het Garantieplan Kwaliteit, het kwaliteitssysteem van BrabantZorg. In hun actieplan staan concrete stappen die ondernomen moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast wordt het plan ook besproken tijdens overlegmomenten en vervolgens worden nieuwe (aanvullende) acties uitgezet, zodat de kwaliteitsverbeteringen ook geborgd worden. Dit blijft een aandachtspunt bij verschillende teams en dit is in 2021 dan ook gecontinueerd.

Naar aanleiding van de coronaperiode is de samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundige intensiever geworden. Kwaliteitsverpleegkundigen hebben de thuiszorg voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook is er bijvoorbeeld samengewerkt als het gaat over het afnemen van testen bij cliënten. Echter door de verschillen in aandachtsgebieden tussen intramuraal en thuiszorg blijft het lastig om met elkaar op alle vlakken samen te werken. We blijven kritisch kijken naar waar onze samenwerking winst op kan leveren.

Sinds de invoering van ‘Samen werken we zo’, zijn de teams verder ontwikkeld qua zelforganisatie en zijn er aandachtvelders aangewezen voor verschillende aandachtsgebieden (bijv. planning, rooster, BIG, medicatieveiligheid, zorgtechnologie etc.). Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met verschillende specialistische verpleegkundigen en andere disciplines binnen BrabantZorg, dit is bevorderd in tegenstelling tot de afgelopen jaren. In 2021 willen we, net zoals in 2020, aandacht besteden aan het inrichten van de routeplanning. Het doel is om zoveel mogelijk cliënten te bezoeken, en tegelijkertijd de cliënten én medewerkers tevreden te houden. Het blijft een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de voorkeurstijden van cliënten en de effectieve inzet van medewerkers.
Binnen het ‘Samen Werken We Zo’ is het een uitdaging voor de teams om de juiste balans te vinden in de planning wat betreft werk, privé én de wensen van onze cliënten. Hier zullen de teams samen met de teammanager in 2021 aandacht aan besteden.

In 2021 zijn we kritischer gaan kijken naar de eigen regie van de cliënt. Voordat wij ondersteuning bieden, kijken we eerst wat iemand zelf of met behulp van familie kan. Nieuw team Het in september 2019 gestarte specialistisch thuiszorgteam richt zich op moeilijk verstaanbaar en onbegrepen gedrag bij cliënten. Met een team bestaande uit deskundige professionals kunnen we de kwaliteit van zorg voor deze specifieke groep cliënten enorm verbeteren. Dit team is nog steeds groeiende, vanwege de steeds groter wordende zorgvraag.In 2021 heeft het gespecialiseerde team deskundigheidsbevordering gekregen aan de hand van een scholing.

De visie is dat het specialistische thuiszorgteam de andere thuiszorgteams coacht in het voldoende vaardig worden om met deze specifieke cliënten om te gaan. Het specialistisch zorgteam kijkt met de collega’s mee om zo handvatten te geven in de omgang met deze specifieke cliënt doelgroep. Mocht na de coaching blijken dat een cliënt toch een meer specifieke soort zorg nodig heeft van het specialistische thuiszorgteam, dan kan de cliënt door dit team begeleid worden.

Scholing en opleiding 

De thuiszorgteams bieden een gezond leerklimaat voor leerlingen en stagiaires, er is een veilige cultuur voor hen. Wij vinden het leuk om te zien dat veel leerlingen na de opleiding bij onze teams terugkomen en deel worden van ons team.

Binnen de thuiszorgteams zijn meerdere helpende werkzaam. Afgelopen jaar zijn deze allemaal geschoold tot helpende+. Omdat de helpende+ veelal alleen aan het werk is, is het lastig om te reflecteren en gecoacht te kunnen worden. Het aankomende jaar zal er geëvalueerd moeten worden hoe de wijkverpleegkundige de helpende+ zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Voorheen is dit geprobeerd d.m.v. intervisies, dit bleek niet goed aan te sluiten op de behoeftes van de collega’s.

In 2020 heeft een scholing ‘Dementie en Moeilijk verstaanbaar gedrag’ plaatsgevonden voor het specialistische team. Daarnaast is de scholing ook aangeboden voor de helpende in de thuiszorg. Hiermee hebben deze medewerkers extra informatie en handvatten aangereikt gekregen om met deze cliënte doelgroep om te gaan.

Rapporteren

Binnen Brabantzorg hanteren we de SOAP (subjectief/ objectief/ analyse/ plan) methode bij het rapporteren. Geconcludeerd is dat deze methodiek nog niet voldoende gebruikt wordt binnen de thuiszorgteams, waardoor ook een verschil in rapporteren ontstaat. In 2021 gaan we dan ook inzetten op eenduidigheid in het hanteren van deze methodiek en zullen een plan van aanpak maken voor de implementatie hiervan.

Thuiszorg in de regio Bommelerwaard

Vanuit financiële en personele overwegingen is BrabantZorg met ingang van 1 januari 2021 gestopt met het leveren van (huishoudelijke) thuiszorg in de Bommelerwaard. Cliënten en medewerkers zijn overgegaan naar Santé Partners.

Samenwerken 

Sinds het afschalen van de corona maatregelen ontmoeten we wijkverpleegkundigen elkaar maandelijks fysiek. Tussendoor weten zij elkaar ook regelmatig te vinden voor intercollegiaal overleg. Door veelvuldig overleg weet het team wijkverpleegkundige in ‘s-Hertogenbosch de verantwoordelijkheid voor de gehele regio gezamenlijk te dragen. Er is een BrabantZorg breed een chatgroep aangemaakt voor de wijkverpleegkundige vanuit alle regio’s.

De beoogde samenwerking met de andere vakgroepen heeft helaas i.v.m. de coronamaatregelen niet zijn vorm gekregen. De wijkverpleegkundige richt zich nu met name op de extramurale vakgroepen in de wijk. Zij zetten zich in binnen de sociale wijkteams en zijn een partner binnen de wijk.

Samen Werken We Zo

In 2021 zijn we binnen BrabantZorg gestart met een nieuwe manier van werken; “Samen Werken We Zo”. Het doel hiervan is om meer eenduidigheid en duidelijkheid te geven aan zowel de cliënt als de medewerker. Dit doen we door teams te vormen van minimaal acht en maximaal twaalf personen, die samenwerken in één team waarbij zij één rooster hebben en het vertrouwd gezicht zijn voor de cliënt. Er zal gewerkt worden met ‘Puur Wijkzorg’, het zorgdossier waarin ook de cliënt en familie kan werken. Het uitwisselen van gegevens en informatie gaat dus makkelijker, maar ook kunnen we nóg gemakkelijker met de cliënt en diens familie samenwerken. We kijken daarmee verder dan de cliënt en gaan van ontzorgen naar het ondersteunen van cliënten. Dit vraagt in 2021 veel van onze medewerkers, maar zal uiteindelijk ons werk leuker, beter en gemakkelijker maken.

Wet Zorg en Dwang

In 2020 is veel aandacht besteed aan het implementeren van de Wet Zorg en Dwang in de verpleeghuizen, echter dient de uitrol in de thuiszorg nog plaats te vinden. 2021 zal gebruikt worden om duidelijk te krijgen wat de Wet Zorg en Dwang voor de thuiszorg inhoudt en waar de uitdagingen liggen.is uitgerold, gedocumenteerd en loopt.

Zorgtechnologie

Inzet van zorgtechnologie heeft een grote meerwaarde voor zowel de cliënt als medewerker. De teams hebben in 2020 regelmatig contact gehad met de Consulent Zorgtechnologie om de inzet van toepassingen te bespreken. De thuiszorgteams in deze regio zijn al erg bekend met de toepassingen van zorgtechnologie, hier wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De volgende technologische ontwikkelingen worden ingezet in de regio:
Wijkverpleegkundige is ambassadeur zorgtechnologie, weten waar we moeten zij nauwe samenwerking met consulent zorgtechnologie.

Beeldbellen

In 2020 is het gebruik van de Compaan extra onder de aandacht gebracht. De Compaan is een tablet die geschikt is voor ouderen en ingezet wordt om beeldzorg te leveren via Naast én daarnaast gebruikt kan worden om sociale contacten te onderhouden. Ook hierbij heeft de coronacrisis gezorgd voor een toename van gebruik.

Compaan

In 2020 is het gebruik van de Compaan extra onder de aandacht gebracht. De Compaan is een tablet die geschikt is voor ouderen en ingezet wordt om beeldzorg te leveren via Naast én daarnaast gebruikt kan worden om sociale contacten te onderhouden. Ook hierbij heeft de coronacrisis gezorgd voor een toename van gebruik.

Medimo

Per 1 november 2020 is er gestart met Medimo, het digitaal aftekenen van het uitreiken van medicatie. De verwachting is dat dit winst gaat opleveren m.b.t. de veiligheid van de uitgifte van medicatie, het maken van minder medicatiefouten en het tijdswinst oplevert.

Freestyle Libre

Dit is een gemotoriseerd hulpmiddel dat ondersteunt bij het uittrekken van steunkousen waardoor de cliënt meer de eigen regie kan voeren en dus minder afhankelijk is van bijvoorbeeld zorgmedewerkers die de steunkousen uit moeten trekken.

Ort.O.Mate

Dit is een gemotoriseerd hulpmiddel dat ondersteunt bij het uittrekken van steunkousen waardoor de cliënt meer de eigen regie kan voeren en dus minder afhankelijk is van bijvoorbeeld zorgmedewerkers die de steunkousen uit moeten trekken.​