Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Locatie Corte Foort biedt zorg en ondersteuning volgens de visie van BrabantZorg: 'Elke dag zo fijn Mogelijk'. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we cliënten ondersteunen bij de invulling van een zinvolle dag op basis van persoonlijke behoeften. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij de bewoners en ondersteunen hen daarbij. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven naast gezondheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met naasten van de bewoners. Er is een informatiefolder waarin praktische informatie staat.

Daarnaast is de behoefte om naasten laagdrempelig op de hoogte te brengen en te houden. Door middel van het delen van video's, foto's, berichten van naasten en agenda's, is iedereen op de hoogte van belangrijke en mooie momenten. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de privacy. In 2020 is er vanwege de coronamaatregelen veel gebruikgemaakt van beeldbellen. Familie is hier heel blij mee. Daarnaast worden persoonlijke filmpjes gemaakt van bewoners en deze worden gedeeld met familie/contactpersonen. Het delen van film gebeurt zorgvuldig, rekening houdend met ieders privacy. In 2021 gaan we het gebruik van beeldbellen en delen van persoonlijke filmpjes voortzetten.

Corte Foort besteedt veel aandacht aan de invulling van een zinvolle dag voor de cliënten. Een goede samenwerking en de verbinding van alle betrokkenen (cliënten, familie en medewerkers) is daarbij belangrijk. In 2020 is de inzet van woonbegeleiders Welzijn uitgebreid, dit met het doel om de cliënt nog beter te ondersteunen. Dit heeft geleid tot een aanvullende inbreng in het team waardoor men meer oog heeft voor welzijn, welbevinden en een fijne dag. In 2020 is ook een welzijnscoach aangenomen.

Voor 2021 wordt kritischer gekeken naar het aanbod van activiteiten, waarbij meer naar individuele behoefte gekeken wordt in plaats van een standaard aanbod.

Corte Foort richt zich op alle levensgebieden van de cliënten, niet alleen op zorg en medisch gebied maar ook op welzijn, welbevinden en een fijne dag. De bewonersgroep verandert. Cliënten zijn mondiger, kunnen beter aangeven wat zij willen en daar wil Corte Foort op aansluiten.

Eten & drinken

De "fijne maaltijd" is in 2020 helemaal doorgevoerd. Hierdoor kan meer aan de veranderende behoefte en wensen van cliënten worden voldaan. "Finger food" is in 2020 ingevoerd waardoor meer cliënten kunnen deelnemen aan de maaltijd zonder gebruik te hoeven maken van bestek (wat vaak niet meer goed lukt). Zij krijgen hetzelfde eten aangeboden als de andere cliënten, maar op zodanige manier dat zij het met de hand kunnen eten. Zij hoeven hierdoor niet "anders" te eten. Ook hebben zij meer zelfstandigheid bij het eten. Er is een aandachtvelder eten en drinken vanuit de huiskamer die zorgt dat de informatie in de "hap slik weg" map goed is bijgewerkt. In deze map staan alle bijzonderheden/wensen etc. van cliënten. Hierdoor is er onder andere meer aandacht voor veiligheid/ slikgevaar.

Er is in 2020 een audit "eten en drinken" geweest. Op alle onderdelen is goed gescoord.

In 2021 wil het horecapersoneel verdieping op allergenenwetgeving en training "voeding in de zorg" (aanbod van voeding op meer tijdstippen om dieetvoeding te voorkomen) en daarnaast de nieuwe medewerkers bijscholen.

Methodisch werken

Deskundigheid

In 2020 zijn er nog meer verpleegkundigen aangenomen. Leerling-verpleegkundigen willen graag op de locatie blijven werken. Daardoor is er meer "coaching on the job", meer aandacht voor kwaliteit en aanvullende kennis in het team.

De in 2020 geplande aandacht voor de samenwerking tussen de teams en vrijwilligers, waardoor vrijwilligers deel gaan uitmaken van de teams, is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel vrijwilligers niet hun werk kunnen doen op locatie, onder andere omdat zij zelf in de kwetsbare doelgroep vallen. Zolang het coronavirus actief is, blijft dit actueel. Zodra het kan, wordt het traject met vrijwilligers weer opgestart.

In 2020 zijn er wel voorbereidingen geweest op het werken met het nieuwe zorgdossier. Er zijn "Samen werken we zo" trainingen geweest.

In 2021 gaan we verder met het traject dat de teammanager de zorg meer loslaat (minder sturend en meer coachend) en overlaat aan coaching door verpleegkundigen. Er zal ook nog een extra kwaliteitsverpleegkundige starten in 2021

Vanuit H&F: er is meer structuur in schoonmaak, doordat hier vanwege het NORO-virus en COVID-19 aanscherping in nodig was. Er zijn twee keer per jaar controlerondes schoonmaak. Het is goed te realiseren dat huishoudelijke zorg in overleg met de cliënt plaatsvindt. De samenwerking tussen de zorg en de huishouding is in 2020 verbeterd.

Samenwerken

Cliëntenraad

Corte Foort is bezig met het opzetten van een familieraad en zal in 2021 ook een lokale cliëntenraad gaan oprichten. Voor zover mogelijk in coronatijd zijn er familieavonden geweest. Met de familieraad zullen beleidsmatige zaken besproken gaan worden, zoals "wat te doen met de huiskamer". Dit in opmaat naar een formele cliëntenraad.

Dementievriendelijke wijk Zuid

Corte Foort is onderdeel van wijk Zuid en wil in samenwerking met de wijk werken aan een gemeenschap waarin iedereen dementie herkent en accepteert en daar vriendelijk mee omgaat. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Naast Corte Foort zijn onderwijsinstellingen ROC, Hooghuis, Sonnewijser, basisscholen, een kinderdagverblijf en BrabantWonen betrokken. De coördinator welzijn is hier in 2020 mee bezig geweest maar heeft er niet zoveel aandacht aan kunnen besteden als gewenst vanwege de coronamaatregelen. Dit punt wordt doorgeschoven naar 2021.

Ervaringen delen

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor partners die graag ervaringen delen. Deze bijeenkomsten worden ondersteund door een maatschappelijk werker en een gespecialiseerd verzorgende op het gebied van dementie. De ervaringen zijn positief. Partners zoeken elkaar op en hebben steun aan elkaar. Inmiddels is er ook behoefte om bijeenkomsten voor dochters/zonen te organiseren. Grotendeels heeft dit kunnen plaatsvinden in 2020 maar de bijeenkomsten voor dochters/zonen hebben door de coronabeperkingen geen doorgang kunnen vinden. Dit zal in 2021 verder opgepakt worden.

Evaluatiegesprekken

Ondanks de coronacrisis zijn in 2020 veel MDO- (multi disciplinair overleg) gesprekken gewoon (digitaal) doorgegaan, tot tevredenheid van eerste contactpersonen. De werkwijze van het MDO is wat aangepast: meer laagdrempelig waarbij niet de arts altijd voorzitter is maar meestal de kwaliteitsverpleegkundige. Het uitzetten van acties verloopt daarmee efficiënter. Vanwege de coronacrisis hebben cliënt contactpersonen meer contact met familie. Familie leest meer mee in het dossier, met als gevolg dat er meer contact is tussen familie en personeel.

In 2021 wordt het voorzitterschap van de MDO's overgenomen door de verpleegkundige niveau 4.

Zelforganisatie

Er zijn i.v.m. coronamaatregelen bijna geen teamvergaderingen geweest. Daardoor is het programma Zelforganisatie niet voortgezet in 2020. Als er wel een teamvergadering was, dan werd vooral gesproken over hoe het gaat met het personeel, over hun veerkracht.

In 2021 zal er (naast corona) veel aandacht moeten zijn voor het nieuwe werken volgens Samen Werken We Zo. Dat maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden en er geen nadrukkelijke aandacht is voor "zelforganisatie". Het sparbord en actieplan worden wel gebruikt als hulpmiddel om continu te leren en verbeteren.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

Vanwege de coronamaatregelen is er geen voortgang geweest met de Leefcirkels, zoals dat wel gepland was in 2020. Alle acties worden volledig doorgezet naar 2021. Met het gebruik van Leefcirkels wordt de bewegingsruimte van de cliënt uitgebreid.

Digitaal aftekenen medicatie

In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met het digitaal aftekenen van medicatie, met als doel dit proces verder te verbeteren. Daardoor zien we duidelijk afname in medicatiefouten en het systeem is erg prettig om in te werken.

Er zijn contacten met de Consulent Zorgtechnologie. Er wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet zoals een "slaaprobot".