Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

De audit Persoonsgerichte zorg staat gepland. De verbeteracties zullen in 2022 opgepakt gaan worden.

Er is aandacht voor seksualiteit, het is een onderdeel van het leven en is geen taboe. We bespreken dit onderwerp binnen het team en met cliënten en/of familie. Er is een seksuoloog aangesloten bij teamvergaderingen en deze kan ook indien gewenst aansluiten bij casussen die spelen.

In 2022 willen we de warme overdracht meer gaan oppakken, de complexiteit van de zorgvraag neemt toe en het is een meerwaarde in de ondersteuning van de cliënt om te weten waar hij/zij vandaan komt.

De locatiefolder komt online waardoor duidelijker wordt wat er geboden wordt op Corte Foort en wat men kan verwachten van de zorgverlening.

Er is meer aandacht voor palliatieve zorg. In 2022 worden de medewerkers geschoold en volgen er klinische lessen. De inhoud van deze klinische lessen wordt vooraf uitgevraagd aan het team zodat zij kunnen uitspreken waar ze behoefte aan hebben.

Familie is de belangrijkste persoon rondom de cliënt. Zij kennen de cliënt als beste. Aangezien de cliënt steeds complexere zorg nodig heeft voordat ze naar Corte Foort komen, wordt samenwerking met familie steeds belangrijker.

Wonen en Welzijn

Welzijn mag nog meer onder de aandacht gebracht worden. We gaan vanuit de intrinsieke gedachte met onderwerpen aan de gang. Er wordt gekeken naar het integraal leven binnen Corte Foort en hoe we de dag voor onze cliënten zo fijn mogelijk kunnen laten zijn. We kijken naar dat wat meerwaarde geeft, dit breder dan alleen gericht op de zorgvraag. We sluiten meer aan bij de visie van de locatie en samen met het team passen we de activiteiten hierop aan. De familie wordt meer betrokken en we werken meer multidisciplinair samen, we zijn er samen voor onze cliënt.

We willen omtrent de Roze loper het certificaat officieel behalen in 2022.
Het doel is om jezelf welkom te voelen bij Corte Foort. Ongeacht geaardheid, sekse of welk hokje je ook kan bedenken.
In voorbereiding voor het behalen van het certificaat hebben we een bijeenkomst belegd waarin het stappenplan is uitgelegd. Wij worden hierin bijgestaan door de centraal ambassadeur Roze Loper/Jezelf zijn binnen BrabantZorg.

De familieavonden worden frequenter gepland. Het doel van deze familieavonden is om verbinding te zoeken met elkaar en daardoor uiteindelijk betere zorg en aandacht voor welzijn te creëren, waarbij familie een essentiële rol heeft.

Vanwege de coronamaatregelen hebben veel vrijwilligers niet hun werk kunnen doen op locatie, onder andere omdat zij zelf in de kwetsbare doelgroep vallen. Desondanks zijn er ook actieve vrijwilligers die met de nodige maatregelen aanwezig zijn geweest en dit wordt als zeer waardevol ervaren.

De samenwerking met de eerder genoemde instellingen en scholen is opnieuw opgepakt. Dit omdat er al veel georganiseerd wordt naar behoefte van de cliënten.
Om met cliënten de wijk in te gaan, of te vragen of een buurtgenoot een cliënt komt halen, lopen er afspraken met het bestuur van het wijkgebouw.

De Coördinator Welzijn is aan het inventariseren wat er binnen een straal van 500 meter voor mogelijkheden voor activiteiten zijn welke de cliënt en diens familie samen kan ondernemen.

Eten en drinken

Vanwege de coronapandemie is gekeken hoe we met het thema De "fijne maaltijd" konden omgaan. Dit is in 2021 verder uitgewerkt. Hierdoor kan meer aan de veranderende behoefte en wensen van cliënten worden voldaan. "Finger food" is nog steeds een van de speerpunten en verder uitgewerkt in 2021. Er zijn extra thema's op het gebied van eten en drinken geweest, bv Belgische dag, Thaise dag, Mexicaans, Spaans, Italiaans, Engels, Amerikaans, Chinees. Hierbij wordt er in aankleding en activiteiten op deze dagen een feestje van gemaakt. Voor de Belgische dag bv zijn de cliënten betrokken met het aardappels schillen en zelf de friet te snijden die vers gebakken wordt. In 2021 heeft de HACCP check plaats gevonden, deze was op alle punten ruim voldoende, de aandachtspunten zijn opgepakt en opgelost door de medewerkers. Trainingen hebben in 2021 niet plaats kunnen vinden vanwege de coronapandemie.

Samenwerking cliëntenraad

In 2022 is de cliëntenraad opgestart en zijn ze zoekende naar hun rol binnen de locatie en hoe ze verder kunnen integreren. Ze hebben kennisgemaakt met familie en verder zijn ze bezig om zich kenbaar te maken en uit te zoeken hoe er samengewerkt kan worden. Zowel de medewerker als de cliëntenraad gaan elkaar meer opzoeken en zorgen voor een draagvlak binnen de locatie. De uitdaging zit in het bereikbaar zijn.

Zorgtechnologie

De voorbereidingen op het inzetten van de leefcirkels worden opgepakt in 2022. Met het gebruik van leefcirkels wordt de bewegingsruimte van de cliënt uitgebreid.
Na de WZD training hebben de teams meer inzicht gekregen in het doel van de leefcirkels.

De inzet van een zorgrobot wordt in 2022 geïnstalleerd. Daarnaast wordt er gebruiktgemaakt van een muziekkussen. Dit om onrust weg te nemen en rust te creëren bij cliënten waar dit passend is. Mooie voorbeelden van een goede nachtrust zijn al te noemen.

Bij gedragsvisites mag er meer aandacht zijn voor zorgtechnologie. Er mag meer inzichtelijk gemaakt worden waar knelpunten zitten gedurende de dag en samen met de Consulent zorgtechnologie gekeken worden naar mogelijkheden.

Aandacht voor de medewerkers

Er worden spiegelgesprekken gehouden om te weten wat er speelt bij de medewerkers en waar behoefte aan ondersteuning is. Dit om onze medewerkers weer aan het roer te krijgen, prioriteiten te stellen en balans te krijgen.

Een onderzoek naar “de hectiek in de nacht” loopt. Welke factoren spelen een rol bij de onrust in de nacht, dit voor zowel de cliënt als de medewerker. Verder verloop en meer duidelijkheid omtrent dit onderzoek volgt in 2022.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Palliatieve zorg

Op Corte Foort is men continue bezig met het bieden van warme, palliatieve zorg. Daarbuiten heeft men de palliatieve zorg goed op orde en is er aandacht voor alle facetten binnen de palliatieve zorg.
Het zo comfortabel mogelijk maken voor de cliënt gedurende het verblijf. Er wordt gericht naar de wensen van de cliënt en naasten gekeken en meebewogen waar mogelijk. Er zijn korte lijntjes met veel verschillende disciplines waardoor er snel geschakeld kan worden wanneer dat nodig is.

Veiligheid & Arbo

Op Corte Foort kent het onderwerp veiligheid veel draagkracht. Het beperkt zich niet tot brand of BHV.

De formatie is in principe goed, maar door langdurig zieken en andere omstandigheden, waaronder corona wordt de werkdruk soms wel hoog voor de medewerkers. Het team wordt daarbij wel ondersteunend opgevangen door het flexteam, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.

Het is belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt over afspraken, verantwoordelijkheden en maatregelen zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Het is fijn als men de afspraken ergens kan terugvinden. Er is voldoende aandacht en draagkracht om veiligheidsvraagstukken reactief maar grondig op te lossen. Er is nog ruimte voor verbetering aan de preventieve kant. De RI&E is het voornaamste aandachtspunt voor de korte termijn. De locatie mag trots zijn op de draagkracht van veiligheid en BHV onder haar team en de betrokkenheid en initiatieven van medewerkers.

Er is voldoende aandacht voor veiligheidsvraagstukken, het ‘leeft’ onder de medewerkers. Benodigdheden worden gefaciliteerd en er zijn alom bouwkundige maatregelen getroffen om risico’s te verkleinen. Er zijn voldoende faciliteiten ingericht om veilig te kunnen wonen en werken.

Er is een goede informatievoorziening en korte communicatielijnen. We moeten actief informatie ophalen bij de cliënten en familieleden, omdat wij niet kunnen bepalen waar de behoeftes van de cliënten liggen. Onze organisatie bestaat voor de cliënten, en dus moeten we hun vraag en ervaring centraal stellen en hier stil bij staan.

Er is nog ruimte om de BHV-organisatie naar een hoger niveau te tillen door een formele evaluatie in te richten voor de BHV-inzetten.
De locatie besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van haar communicatie-cultuur wat door het team als prettig ervaren wordt.

In 2022 staat de audit Eten & drinken op de planning.