Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Het huisbezoek voor inhuizing is als meerwaarde ervaren en passend bij persoonsgerichte zorg. Het is binnen het team ter sprake gekomen dat het huisbezoek volgens het klantproces, in samenspraak met de ergotherapeut, afgestemd moet worden. In 2023 wordt dit door het team opgepakt voor verdere ontwikkeling. Het zorgteam zal wederom starten met de partnergroep. Er wordt geïnventariseerd door aandachtsvelders bij deze groep wat de behoefte is en hierop zal worden aangesloten. 

Het zorgteam gaat met de familie in gesprek, over het doel van het invullen van de levensgeschiedenis. Er wordt hen gevraagd of ze het in willen vullen. Na verloop van tijd wordt het gebruik van de levensgeschiedenis met familie geëvalueerd en besproken of dit actiepunten oplevert.

Binnen de locatie volgt een verpleegkundige de opleiding Palliatief verpleegkundige. Vanaf dit jaar zal zij klinische lessen verzorgen en zal zij aandacht besteden aan de Snoezelkar. Aandacht voor palliatieve zorg staat op het actieplan van de locatie en van de teams.

Wonen en Welzijn

Wonen
Komend jaar wordt gekeken naar wijzigingen in inventaris in verband met de veranderende doelgroep, zoals stoelen met armleuningen en het vervangen van banken met een diepe zit. 

Eten en Drinken
In het horecateam is er aandacht voor dieetvoeding, de kok volgt hiervoor een opleiding. Fingerfood blijft onder de aandacht.

Welzijn
De familieavonden worden herstart. Het initiatief voor opstart ligt bij het zorgteam. Het team inventariseert de opzet. Daarna, in samenspraak met familie, bekijken zij wat het doel is van de familieavonden.

Er lopen afspraken met buurtbewoners en met het bestuur van het wijkgebouw om met cliënten te wandelen en deel te laten nemen aan activiteiten in het wijkgebouw. De Coördinator Welzijn heeft geïnventariseerd wat er binnen een straal van 500 meter voor mogelijkheden voor activiteiten zijn die de cliënt en diens familie samen kunnen ondernemen.

Samenwerking cliëntenraad 

De cliëntenraad is nu een jaar actief. Het doel van de cliëntenraad is om meer bekendheid te krijgen bij familieleden en door middel van de mail meer beschikbaar te zijn voor vragen. Zij hebben aangegeven een rol te willen spelen bij familieavonden. 

Daarnaast willen ze proberen andere familieleden te activeren een rol te spelen in de zorg rondom de cliënten.

Zorgtechnologie 

De mogelijkheden van de inzet van leefcirkels wordt onderzocht.

Er wordt meer gebruikgemaakt van zorgtechnologie, zoals Daza-bedscan (die registreert na een bepaalde tijd of iemand uit bed is), Zenstoel (stoel waarin men zich kan ontspannen door de wiegende beweging) en er wordt op individuele basis gebruikgemaakt van cameratoezicht. We zijn blij dat we niet één, maar twee ambassadeurs hebben die actief werken met de teams op het gebied van zorgtechnologie.

Spiegelgesprekken

Er hebben spiegelgesprekken plaatsgevonden met de teams om te achterhalen waar medewerkers tegenaan lopen. Aan de hand hiervan zijn er verschillende punten naar voren gekomen. Deze punten zijn in 2023 opgenomen in de actieplannen van de teams.

Resultaten interne audits

In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Schoonmaak
De Schoonmaak audit heeft in november 2022 plaatsgevonden. De onderlinge afstemming met disciplines blijft een aandachtspunt. Hier gaan we in 2023 dan ook aan werken.

Persoonsgerichte zorg 
Audit heeft in juni 2022 plaatsgevonden. Uit de audit kwam naar voren dat de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt.

Voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend. Ook bij de zorg in de laatste levensfase is het behoud van eigen regie belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat de cliënt nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart.

Wat we kunnen verbeteren is het consequent werken met evaluatiedatums in de zorgafspraken. Hier gaat het zorgteam in 2023 dan ook mee aan de slag.

In 2023 staat de audit Palliatieve zorg op de planning.