Kwaliteitsvenster Corte Foort

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Corte Foort zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Corte Foort is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022 

ZorgkaartNederland 
Dit is besproken tijdens de familieavond maar hier is weinig reactie uitgekomen. Tijdens het MDO gaan we dit verder onder de aandacht brengen, zodat deze meer ingevuld en hierdoor representatief kan worden.

Waardering medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. Gebleken is dat de ervaringsonderzoeken onvoldoende zijn ingevuld om representatief te kunnen zijn voor de groepen. In 2023 wordt er meer aandacht gevraagd voor het invullen van de ervaringsonderzoeken.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 is de ‘warme overdracht’ weer meer opgepakt. Medewerkers gaan, indien mogelijk, voor een inhuizing op huisbezoek om zo de toekomstige cliënt beter te leren kennen.

Er is meer aandacht voor palliatieve zorg. De bedoeling was om dit in 2022 op te pakken door middel van scholingen en klinische lessen. Omdat dit niet gelukt is, is dit gepland voor het najaar van 2023. Inmiddels is een verpleegkundige binnen de teams geslaagd als palliatief verpleegkundige en zal zij de scholingen intern verzorgen. 

Wonen en Welzijn
Het certificaat Roze Loper is behaald in 2022. We zijn er trots op dat het voor ons gewoon is dat cliënten en medewerkers mogen zijn wie ze zijn.

De intentie was familieavonden frequenter te plannen. Door omstandigheden is dit niet gelukt. In 2023 zijn deze gepland. De invulling van de familieavonden is op verzoek van familieleden, als ook de partnergroepen. 

Om met cliënten de wijk in te gaan, of te vragen of een buurtgenoot een cliënt komt halen, lopen er afspraken met het bestuur van het wijkgebouw. Dit maakt dat momenteel een aantal cliënten wekelijks een wandeling maken door de wijk. 

De Coördinator Welzijn is aan het inventariseren wat er binnen een straal van 500 meter voor mogelijkheden voor activiteiten zijn die de cliënt en diens familie samen kunnen ondernemen. Dit is met familieleden gedeeld in het voorjaar van 2022. Enkele cliënten maken al meer gebruik van de mogelijkheden in de omgeving. We hopen dat dit in de toekomst zal gaan toenemen. Daarom zal het delen van de mogelijkheden van activiteiten een jaarlijks terugkerend onderwerp worden.

Samenwerking cliëntenraad
In 2022 is de cliëntenraad gestart. De leden zijn zeer betrokken en willen graag meedenken. De verwachting is, nu systemen goed werken, dat dit een goede samenwerking gaat opleveren.

Zorgtechnologie
De voorbereidingen op het inzetten van de leefcirkels hebben we helaas niet kunnen uitvoeren in 2022. Dit zullen we in 2023 gaan doen.

Doordat er tijdens de gedragsvisite meer aandacht is geweest voor zorgtechnologie, hebben in 2022 een aantal cliënten succesvol gebruikgemaakt van o.a. de zorgrobot en het muziekkussen. In 2023 zullen we, met betrokkenen, steeds kijken naar wat zorgtechnologie kan opleveren voor de cliënten.

Aandacht voor de medewerkers
Er zijn spiegelgesprekken gehouden om te weten wat er speelt bij de medewerkers en waar behoefte aan ondersteuning is. Dit om onze medewerkers weer aan het roer te krijgen, prioriteiten te stellen en balans te krijgen.

Een onderzoek naar ‘de hectiek in de nacht’ loopt. Welke factoren spelen een rol bij de onrust in de nacht, dit voor zowel de cliënt als de medewerker. Verder verloop en meer duidelijkheid omtrent dit onderzoek volgt in 2022. Uit dit onderzoek is gebleken dat er veel “onnodige” alarmeringen zijn in de nacht. Cliënten willen niet altijd hulp, maar willen vaak bewegen. In 2022 is daarom, daar waar nodig, camera-toezicht mogelijk gemaakt. Op die manier kan er, als hiervoor reden is, toezicht worden gehouden, zonder dat de cliënt gestoord wordt door een zorgmedewerker.

Resultaten interne audits 2022
Veiligheid & Arbo
Er is een goede informatievoorziening en korte communicatielijnen. We moeten actief informatie ophalen bij de cliënten en familieleden, omdat wij niet kunnen bepalen waar de behoeften van de cliënten liggen. Onze organisatie bestaat voor de cliënten en dus moeten we hun vraag en ervaring centraal stellen en hierbij stilstaan.

Er is nog ruimte om de BHV-organisatie naar een hoger niveau te tillen door een formele evaluatie in te richten voor de BHV-inzetten. In 2023 is daarop besloten om minimaal een keer, maar bij voorkeur twee keer per jaar, een realistische BHV-oefening te doen, naast de al bestaande herhalingscursussen.

Persoonsgerichte zorg
De audit Persoonsgerichte zorg is in juni 2022 geweest. Hieruit is de wens gekomen om het huisbezoek vóór opname weer plaats te laten vinden. Dit is dan ook opgepakt. Verder hebben we onszelf als doel gesteld om familieleden de levensgeschiedenissen en levenslijn in te laten vullen. We zien dat dit nog niet actief gebeurt. We gaan dit op het programma zetten voor het najaar 2023.

Verder is aangegeven dat we de dagstructuur meer willen laten leiden door de behoeften van de cliënten. Dit principe is in 2022 meer opgepakt en hierover zijn we ook regelmatig in gesprek met familieleden. 

Het doel is gesteld om de evaluatiedatums bij zorgafspraken beter te gaan volgen. Waar dit in 2022 nog niet gelukt is, lukt dit in 2023 steeds beter. Het methodisch werken, wat een verbetering oplevert van de kwaliteit van zorg, gaat hierdoor omhoog.

Waar we trots op zijn is dat het steeds vaker ook lukt om positieve momenten van een cliënt te rapporteren en foto’s hiervan te delen in het dossier. Uiteraard willen we dit in 2023 ook blijven doen en als het lukt nog meer!

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.