Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Doel is om in 2022 karakteristieken weer samen te bespreken met de teams. Er is duidelijk behoefte aan, ook om met bijvoorbeeld de levensgeschiedenis van de cliënt aan de slag te gaan. Dit is een continu lopend proces.

Door noodzaak was men eerder gedwongen tot meer samenwerking tussen de teams omdat er personeelskrapte is. Nu merkt men dat het ook wel prettig is elkaar beter te kennen en zo elkaar beter weten te vinden.

We kijken goed per cliënt wat hij/zij nodig heeft met betrekking tot bijvoorbeeld prikkelverwerking en dagindeling en houden hier rekening mee bij plaatsing in één van de huiskamers.

Wonen en Welzijn

Een mooi voorbeeld van familieparticipatie waar vorige maand mee is begonnen, is het opzetten van een welkomstmomentje met de cliënt samen met de familie. De coördinator van de vrijwilligers legt het eerste contact, vervolgens gaan de vrijwilligers, met een taartje, in de eerste zes weken kennismaken, samen met de nieuwe buren.
Er worden ook meer activiteiten samen met BKC opgestart, zowel op meer individueel niveau als op andere tijdstippen waar behoefte aan is, zoals in de avond.

Er is in 2020 gekeken naar belevingsgericht eten en diverse disciplines zijn betrokken bij de eetmomenten (o.a. logopedist die kijkt naar slikproblematiek, ergo- en fysiotherapeut die kijken naar bediening en hoe bewoners elkaar kunnen ondersteunen). Ontbijt, middageten en avondeten worden inmiddels aangeboden in het restaurant.
We willen in 2022 een buffetopstelling realiseren in het restaurant, zodat cliënten écht zelf kunnen kiezen wat ze eten, maar ook de hoeveelheid zelf kunnen bepalen. De Consulent Belevingsgerichte zorg wordt betrokken bij dit proces, om ook de medewerkers van het horecateam hierin te ondersteunen.

Er worden in 2022 thema-avonden georganiseerd, te denken aan avonden met speciale seizoensproducten, gourmetten, feestdagen specials, borrel middagen/avonden. Hieraan is soms een evenement gekoppeld.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit twee personen. Er is onderling een goed contact tussen de lokale cliëntenraad en de teammanagers.
Het afgelopen jaar is gestart met het organiseren van een familieavond. Hierbij waren de leden van de cliëntenraad, familieleden en contactpersonen van de bewoners als ook zorgmedewerkers, locatiemanagers en regiomanager aanwezig. Op deze avond werd nuttige informatie zowel gedeeld als opgehaald zodat dit gebruikt kon worden voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.
De cliëntenraad streeft naar het meer en beter zichtbaar zijn voor de bewoners. Daarom is sinds kort gestart met het maandelijks maken van een verslag van de cliëntenraadvergadering en deze wordt persoonlijk bij alle bewoners bezorgd. Ook wordt dit verslag via mail verstuurd naar contactpersonen en familieleden van de bewoners.
Er worden dit jaar met het managementteam van De Leyenstein duidelijke afspraken gemaakt over het juist en tijdig informeren van de cliëntenraad in zaken die van belang zijn voor de bewoners.

Zorgtechnologie

In 2022 willen we zorgtechnologie nog meer inzetten. Een manier die hiervoor gevonden is, zijn de belevenis weken. Tijdens deze twee weken worden medewerkers, vrijwilligers en cliënten meegenomen in de mogelijkheden van zorgtechnologie. Nog meer mogelijkheden van middelen die al ingezet worden en ook nieuwe materialen mogen uitgeprobeerd worden. Het plan voor 2022 is om deze weken nog een keer in het najaar aan te bieden. Er is zo enthousiast op gereageerd dat er al besloten is deze actie op meer locaties uit te voeren.
Daarnaast is het ROC benaderd om leerlingen te vragen om het Maatje, de zorgrobot te gaan inregelen.

Samenwerken

In 2022 willen we ons extra gaan richten op samenwerking in de breedste zin van het woord: samenwerking tussen collega’s van de afdeling, tussen afdelingen, samenwerking met huisartsen/apotheek en multidisciplinaire samenwerking.

Ook in 2021 zijn de karakteristieke besprekingen die we in 2019 zijn gestart aan de hand van de visie 'Elke dag zo fijn mogelijk' in mindere mate doorgezet. In 2022 wordt dit weer opgepakt. In een karakteristiek bespreking wordt één bewoner besproken om deze bewoner beter te leren kennen. De karakteristiek bespreking is een samenspel tussen het IMOZ (opleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek), de psycholoog en het gedachtengoed positieve gezondheid en 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Medewerkers denken hierdoor anders over cliënten en over zorgverlenen. Karakteristiekbespreking kan daarmee onbegrepen gedrag in de toekomst voorkomen.

Deze besprekingen worden vaak aangevuld met een klinische les, waarbij er meer theoretische kennis wordt overgedragen. Als er behoefte is kan er coaching on the job gegeven worden om deze kennis ook in de praktijk toe te passen.

In 2020 hebben alle teams binnen De Leyenstein het traject Zelforganisatie afgerond. We hebben ervaren dat teams veel van elkaar kunnen leren. Een vervolgstap op zelforganisatie is gemaakt door het implementeren van het project Samen Werken We Zo. Waarin de teams nog meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen, zodat zij alles beter kunnen afstemmen op de cliënt.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Wet zorg en dwang

Eind 2021 hebben we de audit Wet Zorg & Dwang gehad op de PG afdelingen van de Leyenstein. De Leyenstein is er trots op dat er weinig dwang wordt ingezet. Mocht dit toch nodig zijn, wordt er altijd gekeken of dit écht nodig is en of er alternatieven beschikbaar zijn waarbij minder dwang nodig is. Welzijn van de bewoner staat hier te allen tijde voorop. Ook de goede samenwerking tussen de teams en andere disciplines werkt hier op een positieve manier aan mee. Niet bij alle medewerkers is bekend dat ook buiten BrabantZorg gebruik kan worden gemaakt van verschillende disciplines wanneer dit nodig blijkt te zijn. Echter zien we inmiddels wel hier een toename in. Deze ontwikkeling zullen we in 2022 voortzetten.

Op het moment van de audit waren er nog geen Leefcirkels in werking. Helaas is dit meerdere keren uitgesteld doordat levering van de juiste materialen vertraging opliep. Inmiddels zijn de Leefcirkels sinds kort wel van start gegaan. Voor een aantal bewoners geeft dit meer vrijheid en zien we dat er een positieve verandering optreedt in hun dagindeling en welbevinden.

De inzet van de Leefcirkels zal worden geëvalueerd en indien nodig worden passende vervolgacties uitgezet.

Persoonsgerichte zorg

In september 2020 heeft de audit Persoonsgerichte zorg plaatsgevonden voor zowel de PG afdelingen als de afdelingen Somatiek.
De Leyenstein is er trots op dat medewerkers de bewoners goed kennen. Er worden regelmatig overleggen georganiseerd over de bewoners waarbij het karakter van iemand wordt besproken. Er is steeds meer aandacht voor het verleden van de bewoner. Iemand mag zijn wie hij of zij is. Voor iemand hier komt wonen kan een rondleiding worden georganiseerd om de sfeer te proeven.

Indien er specifiek iemand nodig is bij een bepaalde casus, zijn de lijnen kort en weet men elkaar te vinden om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van een bewoner. Er is veel persoonlijke aandacht voor de bewoners welke is afgestemd op hun behoefte. Deze ontwikkeling zal worden doorgezet.

Er wordt veel georganiseerd binnen het huis, maar ook daarbuiten. Een punt waar we het komende jaar op willen inzoomen is kijken naar hoe we nog meer persoonsgericht kunnen werken in de zin van de activiteiten voortzetten die iemand al gewend is vanuit thuis. Daarbij vooral kijkend naar hoe we hierbij gebruik kunnen maken van het netwerk rondom een bewoner. Ook zal er in het algemeen gekeken worden naar de activiteiten die worden geboden, ook in de avond.

Ook het uitspreken van verwachtingen naar elkaar toe is iets waar we ons op willen richten. Dit kunnen we doen door al kennis te maken vóór een bewoner binnen De Leyenstein komt wonen. Het nieuwe klantproces zal in 2022 worden geïmplementeerd en zal hierin hopelijk ondersteunend zijn. Met bijvoorbeeld huisbezoeken kan al veel beter worden ingespeeld op wat belangrijk is voor iemand en hoe het leven van iemand eruit ziet. Dit om het zo goed mogelijk voort te kunnen zetten wanneer ze hier komen wonen.

In 2022 staat de audit Palliatieve zorg op de planning.