Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

In 2023 organiseren we onder andere een familieavond om verder aan de slag te gaan met het invullen van individuele behoeften. Ook gaan we starten met het SamenZorggesprek. Tijdens de familieavond gaan we samen met cliënten, familie en zorgprofessionals in gesprek over hoe we de zorg voor de cliënten Elke dag zo fijn mogelijk kunnen maken. 

Daarnaast starten we met een nieuwe methodiek, genaamd ‘SamenZorg’. SamenZorg is gericht op het samen aanpakken van dingen door cliënten (zelfstandig, of met hulpmiddelen, familie of netwerk en/of zorgprofessionals). We starten in 2023 met trainingen voor onze teams.

Wonen en Welzijn

Wonen
Na het succes van de benedenverdieping gaan we ook een huiskamer op de bovenverdieping creëren. Naast het feit dat we hiervoor een verplichting hebben (de complexere zorgvraag vraagt hierom), zijn we ook van mening dat een huiskamer beter aansluit bij de behoefte van deze cliënten. Er is dan meer ruimte voor ondersteuning, rust en begeleiding. We verwachten dat deze huiskamer klaar is in 2023. Iets creëren gaat ten koste van iets anders, en dat willen wij niet ondergeschikt maken. We moeten dus op zoek naar passende oplossingen. 

Binnentuin
We zijn begin 2023 begonnen met het opnieuw inrichten van de binnentuin. Zo is er een overkapping gerealiseerd en samen met de beweegagoog een kunstgrasparcours uitgestippeld, ook is er een geheel vernieuwde Jeu de Boules baan aangelegd. 

De binnentuin wordt aan de zijde van de ‘afgesloten’ afdeling aangepast, met als doel meer bewegingsvrijheid te kunnen bieden aan de cliënten. Familie is hier ook bij betrokken.

Eten en drinken

In 2023 zijn er maandelijks thema-avonden gepland om van de noodzakelijke maaltijd een beleving te maken. Dit jaar gaan wij ook kritisch naar het restaurant kijken om hier een nog gezelliger uitstraling aan te geven. Dit doen we om de familie de gelegenheid te geven om samen met de cliënten uit eten te gaan in een voor de cliënten vertrouwde omgeving, waar onbegrepen gedrag begrepen wordt en medische zorg nabij is. Bij een thema-avond moet je denken aan bijvoorbeeld een mossel-avond, een BBQ, gourmetten of het houden van een aspergeavond.

Samenwerking cliëntenraad

Tijdens de familieavond die we organiseren voor cliënten, families en zorgverleners, is ook de cliëntenraad vertegenwoordigd. Op deze avond zal nuttige informatie zowel gedeeld als opgehaald worden, zodat dit gebruikt kan worden voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft de cliëntenraad een tweetal thema’s benoemd die als speerpunten zullen dienen voor 2023:

  1. Familieparticipatie;
  2. Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip zowel voor cliënten als voor zorgverleners. Dit gaat dan zorgen voor een goede relatie tussen zorgmedewerker en cliënt.

Voor dit jaar gaat de cliëntenraad ook onderzoeken of er sprake kan zijn van een vorm van samenwerking met de cliëntenraden in Ammerzoden (Het Zonnelied) en in Zaltbommel (De Wielewaal). 

Zorgtechnologie 

Het inzetten van zorgtechnologie geeft ons energie. Onder andere de Silent Disco gaan we meer inzetten op de afdelingen komend jaar. 

Afdeling Zorgtechnologie van BrabantZorg heeft in samenwerking met het ROC in Den Bosch een ICT-loket opgezet. Studenten van het ROC ondersteunen bij bijvoorbeeld het programmeren van Robot Maatje. 

Wij hebben een Robot Maatje in huis, maar deze wordt alleen incidenteel ingezet bij cliënten. Het programmeren van Maatje vergt veel tijd en is niet eenvoudig door iedereen te doen. Eind 2022 hebben wij meegedaan met een onderzoek door een student van de Universiteit Groningen naar het gebruik van Robot Maatje. Hier hebben wij kunnen aangeven waar wij tegenaan liepen in het gebruik.

De bevindingen worden meegenomen in de update van Robot Maatje in 2023. Hierna zijn wij weer voornemens om Robot Maatje meer in te gaan zetten, mits deze gebruiksvriendelijker is geworden. 

Resultaten interne audits 

Audit Wet zorg en dwang (Wzd)
Het team is er trots op dat er nauwelijks dwang ingezet wordt. Er wordt altijd eerst gekeken of er alternatieven zijn, waarbij het welzijn en de zorg voor de cliënt het uitgangspunt is. Deze werkwijze wordt breed ondersteund door de verschillende teams en disciplines, waarmee een goede samenwerking is. Alle medewerkers volgen jaarlijks een scholing Wet zorg en dwang om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik kunnen maken van het landelijk expertise centrum CCE.

Daarnaast is er een vast nachtteam geformeerd die de cliënten goed kennen; en krijgen alle medewerkers op locatie De Leyenstein een scholing omtrent omgaan met onbegrepen gedrag. Deze scholingen worden georganiseerd door de consulent belevingsgerichte zorg. Door deze kennis hopen we beter te kunnen omgaan met onbegrepen gedrag en de cliënt een fijne dag te bezorgen.

Palliatieve zorg psychogeriatrie
We zijn trots op het feit dat er in het team sprake is van saamhorigheid en zorgverleners erg gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de palliatieve cliënt. Er wordt goed gecommuniceerd tussen de diverse teams en disciplines. Er wordt rekening gehouden met comfort voor zowel de cliënt als de zorgverlener, en de familie/naasten. De waakmand en wensambulance worden zo nodig ingezet.

In 2023 zal aandacht zijn voor de volgende punten: 

  • Het team wordt geïnformeerd waar ze terecht kunnen voor ethische vraagstukken; 
  • Medewerkers met als aandachtsgebied palliatieve zorg worden extra geschoold en zij coachen het team;
  • SamenZorg kan ingezet worden om de cliënten nog beter te leren kennen; 
  • De samenwerking met de geestelijke verzorger verdient meer aandacht; 
  • Medewerkers zijn in staat in lastige situaties de familie aan te spreken. Zij worden hierin gecoacht door de teammanager.

Palliatieve zorg somatiek 2022
Wij zijn trots op de manier waarop we de waakmand gebruiken. Door de samenwerking in De Bommelerwaard met team waakmand gaat dit nu nog beter. Er zijn collega´s die de inhoud van de waakmand nalopen en zo nodig aanvullen. 

Familie waardeert de betrokkenheid van het team zowel tijdens de stervensfase als daarna. We geven warme aandachtige zorg (bijvoorbeeld een roos bij uitgeleide). 

Deze zorgfase wordt altijd geëvalueerd, en verbeterpunten die daaruit voortkomen worden toegepast (bijv. de inzet van palliatieve sedatie).

In 2023 zal de samenwerking en afstemming tussen de zorgteams en de huisartsen op het gebied van palliatieve zorg meer aandacht krijgen. Er zijn inmiddels overleggen gestart met iemand van het zorgteam en met een huisarts, als aanspreekpunt van alle huisartsenpraktijken. 

We zullen de afdeling Vernieuwing en Kwaliteit vragen of er beleid geschreven kan worden over de samenwerking van BrabantZorg en huisartsen.

In 2023 staan de audits Veiligheid & Arbo en Medicatie op de planning.