Kwaliteitsvenster Leyenstein

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Leyenstein zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Leyenstein is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

ZorgkaartNederland 
De teams zijn gevraagd om ZorgkaartNederland meer onder de aandacht te brengen bij cliënten en familie; dit heeft nog niet tot het gewenste effect geleid. 

Waardering medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek, waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

In 2022 hebben wij ingezet op het meer geven van oprechte aandacht vanuit teammanagement, het frequenter voeren van verzuim- en veerkrachtgesprekken. De persoonlijke aandacht voor medewerkers is hiermee flink toegenomen. We zien dit terug in een daling van het verzuim, nieuwe aanwas werkt graag bij ons en het werkplezier is toegenomen! Hier zijn we trots op!

Er is sinds eind 2022 een nieuwe vrijwilligerscoördinator op de locatie. De locatie mag erg trots zijn op het aantal activiteiten dat wordt uitgevoerd en de kwaliteit hiervan! Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat er vaste koffiemomentjes zijn, zodat er aandacht is voor de groep vrijwilligers. Ook vinden er (kennismakings)gesprekken plaats met nieuwe en bestaande vrijwilligers. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Het intensiveren en borgen van multidisciplinaire zorg heeft plaatsgevonden in 2022 door trainingen en casuïstiekbespreking. Medewerkers hebben de volgende trainingen aangeboden gekregen en gevolgd: methodisch werken, dementievriendelijk werken en onderlinge samenwerking & zelforganisatie. Zij laten goede resultaten zien. Het heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het werken met een ander format ter voorbereiding op een multidisciplinair overleg (MDO). Deze werkwijze komt vanuit PUUR. (ons elektronisch cliëntdossier) en geeft meer structuur en resultaat aan het overleg.

We hebben afgelopen jaar gewerkt aan het bespreken en borgen van een goede opvolging van Melding Verbeter Acties (MVA’s) door onder andere de training ‘methodisch werken’. We merken dat het nog veel moeite kost voor onze teams om het vast te blijven houden.

Persoonsgerichte zorg
Netwerkbijeenkomsten vanuit Waardigheid en trots zijn uitgevoerd in 2022. Tijdens deze bijeenkomsten is samen bekeken, aan de hand van het kwaliteitskader, wat de belangrijkste onderwerpen waren/zijn voor ons. In 2022 zijn wij aan de slag gegaan, met het hele netwerk, om de individuele behoeften en wensen van de cliënten samen kenbaar te maken. Dit heeft geleid tot een intensievere samenwerking tussen cliënt, familie en zorgprofessional. Dit krijgt navolging in 2023 middels een familieavond. 

In 2022 hadden we als doel gesteld om karakteristieken van cliënten weer samen te bespreken in de teams. Dit heeft vorm gekregen door in gesprek te gaan met de cliënten en mantelzorger, onder andere bij inhuizing. We vragen bij die gelegenheid aan mantelzorgers te rapporteren in PUUR. (het elektronisch dossier). Daarnaast worden door behandelaren en medewerkers van de afdeling karakteristieken besproken in onder andere gedragsvisites.

Wonen en Welzijn
In 2022 willden we graag een buffetopstelling realiseren in het restaurant, met als doel dat cliënten écht zelf kunnen kiezen wat ze willen eten, maar ook de hoeveelheid van het eten zelf kunnen bepalen. Deze buffetopstelling is er helaas niet gekomen. Dit heeft alles te maken met de beperkte mobiliteit van de cliënten die momenteel op onze locatie wonen. Het gestelde doel bleek niet realistisch. 

Een groot succes waren de thema-avonden in 2022 (b.v. avonden waar speciale seizoensproducten geproefd konden worden, gourmetten, feestdagen specials en borrel middagen/avonden). Soms was er zelfs een evenement bij! Wij gaan hiermee door in het komende jaar!

Op de benedenverdieping binnen onze locatie verblijven cliënten met een psychogeriatrische aandoening. We hebben in 2022 hier een verschuifbare wand geplaatst om een kleinere leefomgeving te creëren voor de cliënten, waardoor ze minder prikkels ervaren. Dit maakt Elke dag zo fijn mogelijk.

Ook werken we sinds eind 2022 op de benedenverdieping met drie huiskamers, waarbij elke huiskamer de mogelijkheid heeft voor een eigen vorm van activiteiten. Cliënten kunnen zelf kiezen aan welke activiteit zij deelnemen. Het is rustiger en overzichtelijker voor cliënten en medewerkers, en er kan beter worden aangesloten bij de behoefte van cliënten.

De koks binnen de locatie zijn in 2022 opgeleid om via een IBBSI-methode gemalen eten te bereiden en op te dienen.

Samenwerking cliëntenraad
De cliëntenraad streeft naar het meer en beter zichtbaar zijn voor de cliënten. Daarom is in 2022 gestart met een maandelijks overleg met de cliëntenraad en vertegenwoordigers van de afdelingen zorg, verpleging en horeca & facilitair. Ook is er meer structuur aangebracht in de agenda-onderwerpen, waardoor de communicatie is verbeterd. Het maandelijks maken van een verslag van de cliëntenraadvergadering is ook een feit. Dit verslag wordt sinds dit jaar persoonlijk bij alle cliënten bezorgd. Ook wordt dit verslag via mail verstuurd naar contactpersonen en familieleden van de cliënten. Dit is echter nog niet geëvalueerd, maar we gaan hier zeker mee door.

De cliëntenraad neemt vaker deel aan werkgroepen/projectteams in de zorg. Hierdoor is zij actief betrokken en kan ook invloed uitoefenen bij onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de nieuwe huiskamers (zie onderwerp ‘Wonen en Welzijn’).

Zorgtechnologie
Door onze aanjagers van zorgtechnologie is er een hoop verzet in 2022! We hebben onder andere belevenisweken gehad in 2022. Dit was een groot succes om zowel medewerkers als zorgverleners en vrijwilligers kennis te laten maken met alle mogelijkheden die zorgtechnologie biedt. Er is een wereld voor iedereen opengegaan, doordat we zoveel technologiemogelijkheden op onze locatie naar binnen hebben kunnen halen. 

Een kleine greep uit technologieën die wij sinds 2022 standaard inzetten: 

Silent Disco: vanuit de Sinterklaasactie van de Spullenwaard in Zaltbommel heeft onze locatie 1000 euro geschonken gekregen. Omdat muziek van grote waarde is voor de cliënten (er komen (mooie) herinneringen boven en men wordt even afgeleid van andere prikkels), hebben we besloten om koptelefoons aan te schaffen, wat beter bekend staat als ‘Silent Disco’. 

De Qwiek-up is een projectie-apparaat met verschillende modules. Het aanbod wordt aangepast op de behoefte van de cliënten. Binnen onze locatie hebben we het mogen inzetten, onder andere bij cliënten met slaapproblemen of bepaalde angstproblematiek. Dit heeft in de praktijk ook het gewenste effect opgeleverd: men wordt veel rustiger. De Qwiek-up wordt soms ook ingezet tijdens groepsactiviteiten, denk aan onderwaterwereld met geurdiffusers om er een totaalbeleving van te maken.

De Braintrainer zetten wij in verschillende situaties in. Dit kan zijn in groepsverband tijdens een spelletjesmiddag, maar ook wordt hij individueel aangeboden. Een leerling is bijvoorbeeld bezig geweest met de inzet van deze braintrainer bij een cliënte om deze mevrouw in haar kracht te zetten. Een goede invulling van de dag, die mevrouw ook op den duur zelfstandig kan uitvoeren.

Sinds april 2022 zetten we de Tovertafel in op de woonkamers. De tovertafel blijft in de huiskamer van ‘de Berm. Hier kunnen cliënten in een vergevorderd stadium van dementie ontspannen. Er wordt een beroep gedaan op zintuigen.

Daarnaast zetten we zorgtechnologie ook in om de cliënten fit te houden. Bijvoorbeeld met de Silverfit Mile: deze wordt door de beweegagogen vier keer per week aangeboden tijdens het inloopuurtje. Hier kunnen cliënten vrij binnen komen lopen om te komen fietsen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en voorziet in een behoefte (bewegen). Cliënten kunnen dit zelfstandig doen.

Samenwerken
In 2022 hebben we ons extra gericht op samenwerking in de breedste zin van het woord: samenwerking tussen collega’s van de afdeling, tussen afdelingen, samenwerking met huisartsen/apotheek en multidisciplinaire samenwerking. Er zijn vanuit het project Waardigheid en trots werkgroepen geformeerd. Om zo ook de samenwerking met de huisartsen te verbeteren.

Zo zijn we gestart met personeelsuitwisseling tussen verschillende afdelingen binnen De Leyenstein, waarbij medewerkers bij elkaar konden kijken over de werkwijze op een andere afdeling. Men kan op die wijze van elkaar leren. Dit wordt in 2023 gecontinueerd.

Resultaten interne audits 2022
Wet zorg en dwang
Niet bij alle medewerkers was bekend dat ook buiten BrabantZorg gebruik kan worden gemaakt van verschillende disciplines, wanneer dit nodig blijkt te zijn. Steeds meer medewerkers zijn zich hier nu van bewust. 

We hebben in 2022 de inzet van leefcirkels geëvalueerd. Het bevalt, van beide kanten gezien, erg goed. Enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Persoonsgerichte zorg
Uit de audit kwam naar voren dat we nog meer persoonsgericht konden werken, zoals het voortzetten van de activiteiten die iemand thuis al gewend was te doen. Dit hebben wij opgepakt door: bij cliënten/mantelzorg uit te vragen wat iemand leuk vindt. Daarnaast stimuleren we mensen om deel te nemen aan individuele/gemeenschappelijke activiteiten en zo te toetsen wat iemand leuk vindt. Ook stimuleren we regelmatig om iets nieuws te proberen.

In 2022 zijn we gestart met onderzoeken om vanuit meerdere huiskamers te gaan werken, waardoor er meer rust en gerichte activiteiten geboden kunnen worden, verspreid over de dag en avond. Deze werkwijze zal in 2023 geïmplementeerd worden. 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.