Kwaliteitsvenster De Wielewaal

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Wielewaal zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Wielewaal is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

In de regio is afgesproken dat de activiteiten die te maken hebben met extra aandacht voor de medewerkers en vrijwilligers afgestemd worden met alle locaties en op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Er zijn ludieke acties geweest voor het zorgpersoneel zoals: een raket ijsje uitdelen met de opmerking dat je gaat als een raket. Zo ook bij het uitdelen van een Mars: je hebt veel in je mars. 

Er wordt een vrijwilligersfeest in oktober georganiseerd; daar is behoefte aan bij de vrijwilligers. Het zal jaarlijks terugkeren. Er is een gezamenlijke BBQ georganiseerd om elkaar nog beter te leren kennen.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Voor 2022 houdt dit in dat de verbeteracties vanuit de Wet zorg en dwang extra aandacht krijgen.

We evalueren doorlopend de inzet van de leefcirkels. We willen op maat aanpassingen doen die helpend zijn in het welbevinden van de cliënt.

De thema’s rondom veiligheid van zorg gaan we nog meer aandacht geven en daar waar verbeteracties nodig zijn oppakken. Dit is een teamverantwoordelijkheid en dit zullen we dan ook als zodanig uitvoeren.

Zo is de huiskamer opnieuw ingericht om cliënten meer veiligheid te bieden in hun leefomgeving. Er zijn gastvrouwen aanwezig in de huiskamer en er is goed zicht op mogelijke slikproblemen.

Er is extra aandacht geweest voor veiligheid van zorg: medewerkers zijn daar waar nodig geschoold, zoals voor BIG- (beroepen individuele gezondheidszorg) handelingen en Bedrijfshulpverlening (BHV).

Persoonsgerichte zorg
In 2022 willen we blijven denken in mogelijkheden om zo Elke dag zo fijn mogelijk waar te maken.

Op De Wielewaal is een consulent belevingsgerichte zorg werkzaam. Het streven is dat eind 2022 door alle medewerkers werkzaam binnen De Wielewaal belevingsgericht gewerkt wordt. Belangrijk is dat de zorg aansluit op de (emotionele) behoefte van de cliënt. Met als resultaat dat deze zich veilig, gehoord, gekend en begrepen voelt. De consulent gaat in gesprek met medewerkers, coacht, geeft advies, maakt omgangsadviezen en organiseert in 2022 workshops om de kennis op te frissen.

Er zijn workshops gegeven aan vrijwilligers met als thema: omgaan met dementie. Ook aan zorgteams inclusief de gastvrouwen zijn workshops gegeven. Het belevingsgericht werken is een constant onderwerp van gesprek om het zo goed als mogelijk te kunnen bieden aan de cliënten. De consulent belevingsgerichte zorg begeleidt de mensen in deze manier van werken 

De koks hebben training gehad over verdikking van vloeistoffen. Ook om de beleving van het drinken en eten zo prettig als mogelijk te laten zijn voor de cliënten.

Wonen en Welzijn
Een nieuwe Wielewaal. Dit is een omvangrijk project omdat het bouwen op dezelfde plek als de huidige locatie betekent dat er ook tijdelijke huisvesting nodig is voor de huidige cliënten. Alles is erop gericht om begin 2023 te starten met de sloop van een deel van De Wielewaal en daarna te starten met de eerste fase van de nieuwbouw.

Voortgang: er is om diverse redenen vertraging opgelopen en de verwachting is dat het daadwerkelijk wonen in een nieuwe Wielewaal ergens in 2024 zal plaatsvinden. De betrokkenen worden met regelmaat over de voortgang op de hoogte gehouden.

In 2022 ligt onze focus op ‘het ontmoeten‘, ‘samen‘ en ‘genieten‘ van de grote en kleine activiteiten die bij De Wielewaal georganiseerd worden. In samenwerking met de zorgteams en behandelaren kijken we naar de behoeften van de cliënten en het huidige aanbod aan activiteiten. 

Er zijn stappen gezet in het maken van een jeu de boule baan. De officiële opening is in maart 2023 geweest.

En er zijn plannen gemaakt, samen met de mensen die dit graag willen, voor een biljartclub samen met de mensen uit de buurt. Ook deze zal in 2023 starten.

Er is meegedaan aan burendag, NL doet, 5 mei vieringen, scootmobieltochtjes, rolstoelwandelingen. Ook de duofiets wordt veel gebruikt.

Muziek is nog steeds erg belangrijk, geeft veel plezier en is goed voor het stimuleren van ieders geheugen, maar ook om te ontladen en te ontspannen. Er komt steeds meer ruimte voor tijdelijke projecten met een speciaal thema. Dit gaan we in 2022 doorontwikkelen waarbij we verder inspelen op de behoefte van het moment.

De vrijwilligerscoördinator gaat dan op zoek naar een geschikte vrijwilliger, een maatje voor de cliënt die bijvoorbeeld na een wandeling gezellig blijft bijkletsen. In 2022 gaan we de vrijwilliger op basis van affiniteit aan activiteiten koppelen. Er komen steeds meer maatjes voor de cliënt.

Zorgtechnologie
De Belevenistafel die is aangekocht vanuit team Welzijn willen we nog breder inzetbaar maken. Het doel hiervan is om beleving, beweging en hersentraining te bevorderen en medewerkers te ontzorgen. De medewerkers van de zorgteams gebruiken de tafel regelmatig.

De inzet van de Qwiek-up (een projector die beelden kan projecteren op de muur) rondom de zorgmomenten maakt dat het zorgmoment prettiger verloopt voor de cliënten. In 2022 wordt hij naar tevredenheid ingezet. 

Er is een Zen-zorgstoel uitgetest en zo goed bevallen dat zo’n stoel wordt aangeschaft in 2023.

Waardigheid & trots
In 2022 is een start gemaakt om de bevindingen van het programma Waardigheid en trots te delen met cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.

De verbeterpunten die uit dit programma kwamen zijn: meer zichtbaarheid van management, meer persoonlijke bijeenkomsten en inzetten op stabielere rustige teams. Hier gaan we dus in 2023 ook aan werken.

Er zijn bijeenkomsten geweest met als thema vitaliteit; er is gekeken naar de formatie en gestart met de inzet van zorghulpen.

Er hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden op het gebied van Vitaliteit & Verzuim, die georganiseerd zijn voor zorgmedewerkers en medewerkers uit de teams Horeca en Facilitair. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten zijn behandeld zijn: visie op verzuim, verwachtingen en verplichtingen op het gebied van verzuim. Belang van preventie en het 'stoplichtmodel'.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.