Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

De belangrijkste aspecten van persoonsgerichte zorg: autonomie, compassie en uniek onder de aandacht brengen, middels gesprekken met medewerkers en andere disciplines. Met als doel belevingsgericht en persoonsgericht te kunnen werken. 

Dossiervoering wordt geoptimaliseerd door meerdere themamaanden te wijden aan dit onderwerp. Binnen deze themamaanden wordt specifiek ingezoomd op zorgafspraken maken, rapporteren volgens SOAP en risicosignalering. Binnen teamvergaderingen worden eventuele afspraken opgenomen en geborgd. Met als doel: eenduidig werken en verbeteren van kwaliteit van zorg. 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen medewerkers tijdens teamvergaderingen stimuleren/ondersteunen familieparticipatie te benoemen tijdens MDO´s. Met als doel om in gesprek te gaan met elkaar, behoeften te achterhalen en anticiperen op de toekomst. 

Wonen en Welzijn

Het welzijnsprogramma is op fysiek gebied en operationeel nog beter aangepast aan de behoefte van de cliënten. Ook is er een geheel vernieuwde Jeu de Boules baan aangelegd aan de voorzijde van de locatie, zodat cliënten en buurtbewoners hier samen gebruik van kunnen maken.

Samenwerking cliëntenraad

In De Wielewaal zijn wij begonnen met een pilot met een wisselende voorzitter vanuit de andere locaties uit De Bommelerwaard. Op deze manier kunnen ideeën beter met elkaar uitgewisseld worden. Het uiteindelijke doel is om één CR te realiseren voor alle locaties in De Bommelerwaard 

Zorgtechnologie

Meer bekendheid op locatie creëren over zorgtechnologie. Met als doel: kennis delen en vergroten over hulpmiddelen die ingezet kunnen worden voor de cliënt.

Verbinding creëren tussen de consulent belevingsgerichte zorg en de ambassadeur zorgtechnologie. Maar ook per drie maanden overleggen realiseren. Met als doel: brainstormen en ideeën uitzetten op locatie.

Resultaten interne audits

In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden

Audit Palliatieve zorg
Trots op: Bieden van warme zorg, tijdig signalering van achteruitgang en contact met familie en dienstdoende arts en/of huisarts, geestelijke verzorger wordt ingeschakeld, tijdig gesprek inplannen omtrent wensen van cliënt en familie. 

Verbeteracties: Zorgmedewerkers kennis bijbrengen over advanced care planning (ACP) en palliatieve/terminale zorg. Doel: ACP en palliatieve/terminale zorg verbeteren op locatie en kwaliteit van zorg verhogen;

Samenwerking tussen zorgmedewerkers en andere disciplines versterken. Doel: Korte lijnen realiseren binnen de zorgverlening waardoor processen sneller verlopen. Personeelsleden weten elkaar te vinden. 

Audit Persoonsgerichte zorg
Trots op: Passende activiteiten vinden voor de individuele cliënten om ze een prettige dag te bieden. Medewerkers geven aan de cliënten persoonlijk goed te kennen; de pijler´ik ken u echt'.

Verbeteracties: De belangrijkste aspecten van persoonsgerichte zorg: autonomie, compassie en uniek onder de aandacht brengen middels gesprekken met medewerkers en andere disciplines. Met als doel belevingsgericht en persoonsgericht te kunnen werken; 

Kwaliteitsverpleegkundigen zullen medewerkers tijdens teamvergaderingen stimuleren en ondersteunen om familieparticipatie te benoemen tijdens MDO´s. Met als doel om in gesprek te gaan met elkaar, behoeften te achterhalen en anticiperen op de toekomst.

Audit Veiligheid en Arbo
Trots op: Actief bezig zijn met veiligheid in samenspraak met de cliënten en het voltooien van de implementatie van de leefcirkels.

Verbeteracties: Start nieuwe cliënten gestructureerd laten verlopen middels een checklist. Doel: Eenduidig werken en hiermee de kwaliteit van zorg vehogen;

BHV
Voldoende medewerkers zijn geschoold tot BHV´er en afspraken worden gemaakt over dagelijkse verantwoordelijke BHV´er. Doel: Veiligheid bieden op locatie.

Audits die in 2023 in de planning staan 

  • Op 15 mei vindt de audit Medicatieveiligheid plaats voor zowel somatiek als PG.
  • Op 25 september vindt de audit Persoonsgerichte zorg plaats voor zowel somatiek als PG.
  • De data voor de audits Schoonmaak en Wet zorg en dwang zijn nog niet bekend.