Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Medewerkers in locatie De Wielewaal denken steeds meer in mogelijkheden met als doel elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de bewoners. Mooi voorbeeld daarvan is dat er huisdieren (kat en hond) zijn die de bewoners vergezellen. Ook gaan we steeds op zoek naar activiteiten waardoor bewoners zich zoveel mogelijk onderdeel voelen van de samenleving. Zo krijgt een bewoner die graag schoffelt in de tuin, de ruimte om te helpen bij het tuinonderhoud van De Wielewaal. In De Bommel Inn ondersteunt een bewoner de gastvrouw met werkzaamheden in het restaurant. Een andere bewoner regelt de externe post en bezorgt de interne post bij de bewoners in De Wielewaal.
In 2022 willen we blijven denken in mogelijkheden om zo ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ waar te maken.

Er is uitbreiding geweest van inzet van diverse behandelaren zoals de miMakker, muziektherapeut en een psychomotorisch therapeut. Hierdoor kunnen er meer activiteiten plaatsvinden, zoals het wekelijkse zwemmen onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut en beweegagogen.

Op De Wielewaal is een Consulent Belevingsgerichte zorg werkzaam. Het streven is dat eind 2022 door alle medewerkers werkzaam binnen De Wielewaal belevingsgericht gewerkt wordt. Belangrijk is dat de zorg aansluit op de (emotionele) behoefte van de bewoner. Met als resultaat dat deze zich veilig, gehoord, gekend en begrepen voelt. De consulent gaat in gesprek met medewerkers, coacht, geeft advies, maakt omgangsadviezen en organiseert in 2022 workshops om de kennis op te frissen.
Ook de gastvrouwen worden hierin geschoold. In 2021 is hiermee een start gemaakt en dit zal in 2022 zijn vervolg krijgen.

Wonen en Welzijn

Een nieuwe Wielewaal. De Wielewaal is een woonzorgcentrum waar mensen wonen die verzorging of verpleging nodig hebben. Het gebouw is inmiddels echter behoorlijk gedateerd. Het voldoet niet meer aan de woonwensen en woonideeën van oudere mensen. Habion, als eigenaar van het gebouw en BrabantZorg als huurder, zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Wielewaal. Dit is een omvangrijk project omdat het bouwen op dezelfde plek als de huidige locatie betekent dat er ook tijdelijke huisvesting nodig is voor de huidige bewoners. Alles is erop gericht om begin 2023 te starten met de sloop van een deel van De Wielewaal en daarna te starten met de eerste fase van de nieuwbouw.

Binnen De Wielewaal kiest iedere bewoner voor de zorg die hij of zij nodig heeft. De verpleegafdeling zijn daarom opgedeeld in drie kleinschalige afdelingen, elk met een eigen beleving en inrichting. Er zijn twee afdelingen voor bewoners met lichamelijke beperkingen, en één voor ouderen met dementie. Elke afdeling heeft een eigen huiskamer. Daarnaast is er een binnentuin, speciaal voor bewoners met geheugenverlies.

In 2022 ligt onze focus op “het ontmoeten”, “samen” en “genieten” van de grote en kleine activiteiten die bij De Wielewaal georganiseerd worden. In samenwerking met de zorgteams en behandelaren kijken we naar de behoeftes van de cliënten en het huidige aanbod aan activiteiten. Zo komen we steeds tot een goed vullend programma met voor iedereen voldoende mogelijkheden, de gehele dag door. Maandelijks wordt een maandprogramma gedeeld met de cliënt met daarin een overzicht van alle activiteiten, leuke weetjes, een column en foto’s van leuke momenten.

Muziek is nog steeds erg belangrijk, geeft veel plezier en is goed voor het stimuleren van ieders geheugen, maar ook om te onladen en te ontspannen. Er komt steeds meer ruimte voor tijdelijke projecten met een speciaal thema. Dit gaan we in 2022 doorontwikkelen en verder inspelen op de behoefte van het moment.

De samenwerking met verschillende organisaties uit De Bommelerwaard is erg belangrijk. Ook de landelijke organisaties worden met regelmaat benaderd voor extra ondersteuning van allerlei mooie initiatieven die wij organiseren. De samenwerking die wij weer aangehaald hebben na de coronaperiode met Kompas, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Onze buren van de Nije Hof en Schootsveld, Prezzent, Ontmoetingscentrum de Grote Aak en Kringloop de Spullewaard loopt op volle toeren en geeft extra veel energie om samen tot mooie initiatieven te komen en deze te organiseren.

In 2021 en het eerste kwartaal van 2022 zijn er veel wisselingen geweest onder de vrijwilligers. Desondanks hebben we nog een enthousiaste groep van 105 vrijwilligers. Zij ondersteunen de activiteiten en evenementen van team welzijn. Verder zijn zij ook ondersteunend bij de horeca en de zorgteams/huiskamers. De zorgteams geven aan waar behoefte aan is. De vrijwilligerscoördinator gaat dan op zoek naar een geschikte vrijwilliger, een maatje voor de bewoner die bijvoorbeeld na een wandeling gezellig blijft bijkletsen. De match is geslaagd als er wederzijds genegenheid en respect voor elkaar is en uitgekeken wordt naar de volgende ontmoeting.

In 2022 gaan we de vrijwilliger op basis van affiniteit aan activiteiten koppelen. De inzet van vrijwilligers is na de coronaperiode veranderd. Naast het feit dat zij er ook weer zin in hebben om een bijdrage te kunnen leveren, hebben we ook steeds meer te maken met de wens van de vrijwilligers voor een flexibele inzet. Zij zijn vaak niet meer elke week vast op uur en tijd beschikbaar, maar inzetbaar waar nodig o.a. voor kortdurende projecten, zoals het maatjesproject. Men behoudt dan beheer over eigen tijd. Dit vraagt voor alle disciplines een andere manier van werken. Maar er zal altijd uitgegaan worden van de behoefte van de bewoner. Een mooie ontwikkeling die we zien is dat we ook steeds meer jongere vrijwilligers mogen verwelkomen. Daar zijn we dan ook erg blij mee.

Samenwerking cliëntenraad

We hebben een goede samenwerking met de cliëntenraad. De teammanagers sluiten aan bij de vaste overlegvormen van de cliëntenraad en delen actief informatie met hen.
De cliëntenraad van De Wielewaal stelt zich reactief op en stelt zich als klankbord op voor de cliënten om daarin hun belangen te behartigen.
De cliëntenraad informeert actief naar de ontwikkelingen en stand van zaken. Een goed voorbeeld hiervan is de vinger aan de pols houden bij de uitvoering van het activiteitenabonnement en de uitgaven hiervan.

Zorgtechnologie

De Belevenistafel die is aangekocht vanuit team welzijn willen we nog breder inzetbaar maken. Het doel hiervan is om beleving, beweging en hersentraining te bevorderen en medewerkers te ontzorgen.

De inzet van de Qwiek-up in 2021 rondom de zorgmomenten maakt dat het zorgmoment prettiger verloopt voor de cliënten. Hier gaan we zeker ook in 2022 weer gebruik van maken.

Waardigheid & Trots

Eind 2021 zijn we van start gegaan met het programma Waardigheid & Trots. Het centrale doel hierbij is om als regio Bommelerwaard in zijn geheel te ontwikkelen. Waarbij iedereen zich integraal verantwoordelijk voelt per locatie en integraal verantwoordelijk voelt als locatiegroep/regio. Hierbij wordt continu gewerkt aan verbeteringen met als resultaat ‘Samenspel in Zorg’ voor cliënten.
Door het invullen van vragenlijsten op maat, door cliënten/familieleden, medewerkers en vrijwilligers hebben we meer inzicht gekregen in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en zijn we ons meer bewust van wat het kader inhoudt en voor ons betekent.

Het resultaat van deze scan is dat cliënten vol trots spreken over de locatie, goede zorg en nabijheid ervaren. Maar ook dat medewerkers en vrijwilligers trots zijn om op deze locatie te mogen werken. Er kwam naar voren dat er veel enthousiasme en positiviteit is. Trots zijn we dan ook op de hoge respons voor het invullen van de vragenlijsten door cliënten en medewerkers/vrijwilligers. De gevoerde dialoog werd als waardevol ervaren. De regio heeft een kritische blik en zelfreflectie vanuit de houding ‘we willen verbeteren’, ‘we zijn nog niet tevreden’ en ‘onze meetlat is hoog’. Daarbij staat iedereen open voor ontwikkeling.

In 2022 is een start gemaakt om de bevindingen te delen met cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.
De verbeterpunten die uit dit programma kwamen zijn: meer zichtbaarheid van management, meer persoonlijke bijeenkomst en inzetten op stabiele rustige teams. Hier gaan we dus in 2022 ook aan werken.

Resultaten interne audits

In 2021 zou de audit Veiligheid en Arbo plaatsvinden maar i.v.m. de coronamaatregelen is deze uitgesteld naar januari 2022.

In 2022 staan de audits Veiligheid & Arbo, Persoonsgerichte zorg en Palliatieve zorg op de planning. Indien wenselijk plannen we thema’s om te auditen, al naar gelang de behoeftes vanuit de teams.