Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Zinvolle dag
Vanuit de visie Elke dag zo fijn mogelijk houden cliënten zo lang mogelijk de eigen regie. Bij het bieden van activiteiten wordt ingespeeld op individuele behoeften van de cliënt, passend bij de indicatie. Zoals persoonlijke verzorging en het behoud van hobby's. Bij inhuizing vragen wij hoe mensen gewend zijn hun leven te leiden, dat is het uitgangspunt voor het maken van afspraken met de cliënt en zijn familie.

In 2022 zijn we binnen één team gestart met de SamenZorggesprekken. Dit wordt in 2023 verder uitgerold binnen de locatie Katwijk. Met als doel: een toekomst waarin we de mens zien in plaats van de cliënt. Deze cliënt ondersteunen in plaats van geheel ontzorgen. En samenwerken met de cliënten en de betrokken mantelzorgers.

Deskundigheid
In 2023 zijn we gestart met themamaanden. Hierin staat elke maand een deskundigheidsthema centraal, bijvoorbeeld hygiëne, BIG en wondzorg. Tijdens deze maanden wordt extra aandacht gegeven aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door middel van postermateriaal of een klinische les door andere disciplines. 

Wat wij nog willen verbeteren is dat we de teams betrekken bij het opstellen van onderwerpen voor themamaanden of deskundigheidsbevordering.

Wonen en Welzijn

In 2023 starten we met de SamenZorggesprekken waarin behoefte van de cliënt in wonen en welzijn aan de orde komt. De cliënttevredenheidsonderzoeken vinden plaats en worden geëvalueerd zodat hier verbeterpunten rondom wonen en welzijn uit gehaald kunnen worden. 

Welzijn
Het team Welzijn organiseert wekelijks activiteiten afgestemd op de behoefte van de cliënten. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en nagevraagd. Activiteiten zijn bingo, muziekmiddagen, klassiek uur, stoelyoga enz. 

Wonen
Indien de mogelijkheid zich aanbiedt zullen we op de afdeling Somatiek een tweede huiskamer openen. Op dit moment wordt hierover een uitvraag gedaan om de behoefte te inventariseren.

Op Somatiek wordt extra aandacht besteed aan de schoonmaak van de appartementen, dit na aanleiding van opmerkingen vanuit de cliënten. Toetsing vindt plaats door middel van een audit hygiëne.

Vanuit Horeca & Facilitair vindt er vier keer per jaar een meetmoment plaats. Door middel van smileys wordt de waardering rondom voeding, sfeer, gastvrijheid, enz. aangegeven. 

Samenwerking cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft vier keer per jaar een vergadering met management, met een vooroverleg voorafgaand aan de vergadering. De voorzitter sluit maandelijks aan bij het locatieoverleg.

Speerpunten vanuit de cliëntenraad  voor 2023 zijn:

  • De dagopvang meer open te stellen voor cliënten en de ruimte te geven die nodig is voor exploitatie en het aanbod verbreden;
  • Samenwerken aan kwaliteit van bestaan;

Het is denkbaar dat zowel de intramurale als de extramurale groepen samen kunnen deelnemen aan dezelfde activiteiten. Deze activiteiten worden over verschillende delen van het huis aangeboden, om zo de activiteiten te centraliseren en te voorkomen dat er afzonderlijke eilandjes ontstaan. Het is van essentieel belang om te erkennen dat elk individu een mens is en niet afgezonderd zou moeten worden van de universele, autonome samenleving. Het samenbrengen van beide groepen kan tevens een gunstiger evenwicht bieden en een stimulerende vorm voor beide partijen binnen BrabantZorg Katwijk.

Onze lange termijnplanning voor 2024 zal bestaan uit;

  • Het aanbieden van activiteiten in de avond dat bijdraagt aan het tot stand brengen van verbinding. Hierbij kun je denken aan het gezamenlijk kijken op een groot scherm naar maatschappelijke of verbindende programma's, of andere activiteiten.
  • Om elektrische voertuigen toegankelijker te maken voor cliënten, personeel en bezoekers van Katwijk, en als een milieubewust voorbeeld te dienen voor de samenleving, willen we laadpunten realiseren.
  • Verder willen we een ‘huisbus’ realiseren, zodat onze cliënten naar medische afspraken kunnen worden gebracht of wensritten kunnen maken.

Zorgtechnologie 

De pilot Zorgtechnologie loopt door in 2023. Dit is onder andere om te bekijken of de sensoren in de nachtdienst anders ingezet kunnen worden. Hier is een plan voor geschreven wat in 2023 geïmplementeerd zal worden.

In 2023 gaan we kijken waar de Medido meerwaarde zal hebben bij het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënten.

De mogelijkheid voor het inzetten van Smart glasses bij examinering van leerlingen en stagiaires wordt bekeken. Er kan dan op afstand meegekeken en getoetst worden, zodat de belasting van de cliënt verlaagd wordt.  

Op de afdeling LaVie komt een maatje. Dit is een robot waarmee we de onderlinge interactie kunnen bevorderen met cliënten.

Trots op 

Op Katwijk zijn we trots op:

De huiselijke sfeer, het aanbod van activiteiten en de aanwezige vrijwilligers, de verbeterde personele bezetting en de positieve terugkoppeling vanuit het zorgkantoor.

Resultaten interne audits

Eten en drinken Kleinschalig wonen (KSW)
De auditrapportage was zeer positief op de punten:

  • Er wordt lekker gekookt volgens receptuur; 
  • Er is vriendelijke en behulpzame bediening;
  • Tip: ga zo door.

In 2023 staan de audits Persoonsgerichte zorg (voor SOM) en Palliatieve zorg (huisje 1 t/m5) op de planning.