Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

We bieden persoonsgerichte zorg, laten de regie bij cliënten en ondersteunen hen waar nodig. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met naasten van de cliënten. Medewerkers en vrijwilligers zijn getraind om aan eventuele veranderende hulpvraag te kunnen voldoen, aangepast op de belevingswereld van de cliënt.

De zorgteams zijn samengesteld op basis van “ik ken u echt”, door werken in vaste kleine teams wordt deze visie ondersteund.

Aangename verhuizing

Om de verhuizing van nieuwe cliënten van thuis naar locatie Katwijk goed te laten verlopen, vinden er onder leiding van de gespecialiseerd verzorgende regelmatig gesprekken plaats met nieuwe cliënten. Ook de welzijnscoaches besteden specifieke aandacht tijdens de periode van inhuizen en gewenning. Om de dag van de verhuizing zo aangenaam mogelijk te maken wordt vantevoren kritisch gekeken naar mogelijkheden van kennismakingsgesprekken en het delen van informatie. Dit geeft meer rust voor de cliënt en familie tijdens de dag van verhuizen.

September 2022 start de pilot Samen Zorggesprekken, met als doel participatie van de familieleden en eigen regie van de cliënt te bevorderen. Binnen BrabantZorg loopt het project Eenduidig Klantproces wat in 2022 verder geïmplementeerd wordt.

Deskundigheid

In 2021 en 2022 is extra aandacht besteed aan het werken met PUUR woondossier, door middel van extra scholing. Methodisch werken was een centraal thema, wat ondersteund wordt door het PUUR woondossier.

Wonen en Welzijn

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de locatie Katwijk, zij worden begeleid door de vrijwilligerscoördinatoren. De vrijwilligers ondersteunen de cliënten bij zowel individuele als groepsgebonden activiteiten. Verder ondersteunen ze de teams bij het realiseren van toezicht en welzijn op de woningen.

De welzijnscoaches, met achtergronden in toegepaste psychologie en sociaal pedagogische hulpverlening, hebben een methode ontwikkeld om met behulp van pictogrammen het gesprek aan te gaan met bewoners met dementie.

Er is een ruim aanbod aan activiteiten, daarnaast biedt de kleinschalige woonvorm de mogelijkheid voor de cliënten om deel te nemen aan huishoudelijke werkzaamheden. Zoals was vouwen, ondersteuning bij koken enzovoorts. Op deze manier blijft de cliënt waar mogelijk zoveel mogelijk betrokken bij het dagelijks leven.

In samenwerking met de collega's van Horeca & Facilitair is een plan opgesteld voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. Dit houdt in dat er in zowel zorg, als op het gebied van hygiëne een kwaliteitsverbetering ontstaat. Door deze samenwerking kunnen de verzorgenden op de afdeling Kleinschalig Wonen zich meer bezighouden met zorgtaken.

In 2021-2022 zijn de keukens en huiskamers van Kleinschalig Wonen vernieuwd. De horecamedewerkers zullen vanaf 2022 bij Kleinschalig Wonen ondersteuning bieden om de kwaliteit van voeding te verbeteren en te waarborgen.

Door aanpassingen in het bestelsysteem wordt in 2022 nog extra aandacht besteed aan het beheren van het voedingsbudget en voorkoming van voedselverspilling. Ook wordt extra aandacht besteed aan hygiëne en schoonmaak.

Samenwerking cliëntenraad

Locatie Katwijk heeft een betrokken cliëntenraad.
De cliëntenraad heeft vier keer per jaar een overleg met regio locatiemanagement.
Daarnaast sluit de cliëntenraad en de vrijwilligerscoördinatoren iedere maand aan bij het locatieoverleg. Dan wordt o.a. het actie garantieplan van de locatie besproken.

Zorgtechnologie

Toezicht is zoveel als mogelijk geborgd door het inzetten van een extra welzijnsdienst tijdens de intensieve zorgmomenten. Dit wordt ondersteund door de nieuwe ontwikkelingen betreffende zorgtechnologie. Katwijk neemt deel aan de pilot Zorgtechnologie, deze zal gedurende 2022 plaatsvinden.

Medido

Deze medicijndispenser, waarbij bewoners op vaste tijden de medicatie vanuit een kastje krijgen aangeboden, wordt nog niet regelmatig ingezet. Dit komt door leveringsproblemen van het apparaat. In 2022 gaan we kijken waar dit meerwaarde zou hebben bij het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënten.

Ergonomisch werken

Om medewerkers te ondersteunen bij de werkzaamheden en aandacht te houden voor de juiste lichamelijke belasting, worden regelmatig trainingen gegeven om medewerkers te begeleiden in de juiste lichamelijke belasting. Daarnaast heeft de ergocoach de mogelijkheid voor het geven van individuele begeleiding. Er is sprake van voldoende hulpmiddelen om het ergonomisch werken te bevorderen.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Palliatieve zorg; Somatiek en huisje 1 t/m 5

We zijn erg trots op de zorg die we aan de palliatief terminale zorgvrager mogen geven.
Samen met cliënt en familie het gesprek aangaan en kijken waar de behoeften liggen.

Verbeteracties: Tijdens de audit reageert het team op prettige wijze op elkaars input.
Duidelijk wordt dat het voor wat betreft het verpleeghuis goed geregeld is. De grootste uitdaging is om de samenwerking met de huisartsen te verbeteren en dan met name duidelijkheid krijgen in de behandelafspraken en het vastleggen in het zorgdossier wat
BrabantZorg gebruikt.

Persoonsgerichte zorg PG

Wij zijn trots op het feit dat er goed gekeken wordt naar de wensen en behoeften van de cliënten en van de familie. Op basis hiervan wordt samen gekeken naar hoe zaken het best aangepakt en aangeboden kunnen worden.

Ook het thema Compassie komt duidelijk terug op deze locatie: het team vraagt regelmatig of alles naar wens is, zoekt naar zaken die beter kunnen, neemt geen genoegen met minder, wil graag de best mogelijke zorg leveren voor de cliënten.

De eerste coronagolf was behoorlijk heftig op Katwijk. De teams ervaren dat er sinds deze periode meer samenwerking is ontstaan en dat de teams closer zijn geworden. Ook zijn de teams anders gaan kijken naar wat belangrijk is en minder belangrijk.

Verbeteracties: In 2022 zullen we ons nog meer richten op het bijhouden van het PUUR woonzorgdossier, zodat deze altijd up to date is. Waardoor er uniform gewerkt wordt en de cliënt continuïteit van zorg ervaart.

Wet zorg en dwang;

Huisjes 1 t/m 5 PG
Wij zijn er trots op dat het welbevinden van cliënten voorop staat en dat de zorg meebeweegt met de wensen van de cliënten en daarbij kijkt wat de cliënten wel of niet kunnen en willen. Hierbij wordt ook gekeken naar de alternatieven voor inzet onvrijwillige zorg.

Verbeteracties: Er is duidelijk behoefte aan uniformiteit van werken met PUUR woonzorg en Ysis.
De alternatieve bundel van Vilans mag meer onder de aandacht gebracht worden van de zorgmedewerkers. Zodat er bij inzet van onvrijwillige zorg breder gekeken wordt naar de alternatieven. Dit gaan we dan in 2022 ook aanpakken.

Huisje 6 t/m 10, PG
We zijn er trots op dat we weinig medicatie inzetten bij onrust. Er wordt veel aandacht besteed aan andere vormen van benadering/begeleiding waardoor medicatie ter voorkoming van onrust niet nodig is. Hier wordt multidisciplinair en met familie keuzes in gemaakt.

Verbeteracties: Om toepassing van onvrijwillige zorg bij WZD te beperken willen we meer gebruikmaken van familieparticipatie of inzet van vrijwilligers. Er is meer behoefte aan kennis over probleemgedrag bij cliënten.

De alternatieve bundel van Vilans mag meer onder de aandacht gebracht worden van de zorgmedewerkers. Zodat er bij inzet van onvrijwillige zorg breder gekeken wordt naar de alternatieven.

In 2022 staan de audits Schoonmaak en Veiligheid & Arbo op de planning.

Palliatieve zorg huisje 6 t/m 10 
Wij zijn trots op de warme zorg die met heel het team geleverd wordt aan de cliënt; collega’s staan elkaar bij en leveren samen de zorg die de cliënt op dat moment nodig heeft. Er wordt belang gehecht aan het comfort van de cliënt, aandacht voor pijn en ander ongemak. Er is een goede samenwerking met familie en andere disciplines, goede communicatie rondom wensen van cliënt en -systeem. Er zijn korte lijntjes met disciplines, sparren over situaties is goed mogelijk.
Ondanks alle drukte wordt er goed aandacht besteed aan de stervensfase, bijv. bedienen. De ‘Waakmand’ wordt geïmplementeerd. Een kleinschalige omgeving is een voordeel betreffende palliatieve zorg

Verbeteracties: We hebben het advies gekregen om meer gebruik te maken van de meetinstrumenten m.b.t. tot palliatieve zorg, die het PUUR woonzorgdossier aanbiedt. Dit gaan we dan ook oppakken in 2022.