Kwaliteitsvenster Katwijk

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Katwijk zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Katwijk is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Een zinvolle dag
De kwaliteitsgelden worden sinds januari 2022 niet meer als zodanig verstrekt maar zijn opgenomen in de ZZP-tarieven. Diensttijden zijn hierop aangepast met aandacht voor zorg, welzijn en wonen.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek, in 2022 werd met name het ontbreken van een roosterondersteuner en 80-20 roosteren (80% ingeroosterd en 20% nog inzetbaar) als knelpunt aangegeven. In 2023 is een roosterondersteuner gerealiseerd en het basisrooster is aangepast.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Veiligheid en Arbo
Met betrekking tot veiligheid- en risico-inventarisatie vindt er jaarlijks een rondgang plaats. Verbeterpunten worden teruggekoppeld en aangepast. Vanaf medio 2023 is de digitale versie van RI&E geïmplementeerd.  

Het verbeterpunt betreffende de opslag van materialen met accu wordt medio 2023 aangepast door het realiseren van afgesloten ruimten in de gangen.

Daarnaast vindt jaarlijks een rondgang (veiligheidscheck) plaats m.b.t. veiligheid van vluchtwegen, blusmiddelen, gevaarlijke stoffen. Deze wordt uitgevoerd door de huismeester.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)
Vanuit het continu verbeteren en we zijn een lerende organisatie worden incidenten volgens de methode PRISMA-analyse geanalyseerd en volgen verbeteracties om medicatiefouten, valincidenten of technische storingen in de toekomst te voorkomen waar mogelijk.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 zijn we binnen één team gestart met de SamenZorggesprekken. Dit wordt in 2023 gecontinueerd binnen heel Katwijk. Het eenduidig klantproces is geïmplementeerd en geëvalueerd maar behoeft nog wat bijstelling.

Deskundigheid
In 2021 en 2022 zijn extra scholingen geweest betreffende werken met PUUR. Woonzorgdossiers. Met name methodisch werken was een centraal thema, wat ondersteund wordt door het PUUR. Woondossier.

Wonen en Welzijn
In samenwerking met de collega's van Horeca & Facilitair is een plan opgesteld voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. De huishoudelijke dienst ondersteunt dagelijks de woningen bij de schoonmaak. Dit houdt in dat er in zowel zorg, als op het gebied van hygiëne een kwaliteitsverbetering ontstaat. Door deze samenwerking kunnen de verzorgenden op de afdeling Kleinschalig Wonen zich meer bezighouden met zorgtaken.

In 2021-2022 zijn de keukens en huiskamers van Kleinschalig Wonen vernieuwd. De horecamedewerkers zullen vanaf 2022 bij Kleinschalig Wonen ondersteuning bieden om de kwaliteit van voeding te verbeteren en te waarborgen.

Door aanpassingen in het bestelsysteem wordt in 2022 het voedingsbudget beter beheerd en voedselverspilling voorkomen. Knelpunten hierin worden teruggekoppeld naar de leverancier. Ook wordt extra aandacht besteed aan hygiëne en schoonmaak.

Samenwerking Cliëntenraad
In 2022 hebben we een achterbanraadpleging gehouden met als inzet om de cliënten hun stem te verwoorden.

Er is in het restaurant een nieuwe muziekinstallatie geïnstalleerd. In het Grand Café zal deze ook nog vervangen worden, volgens planning zal deze in 2023 vervangen worden.

Zorgtechnologie
Katwijk heeft in 2022 deelgenomen aan de pilot Zorgtechnologie, dit is nog niet afgerond en zal in 2023 verder voortgezet worden. De focus hierbij ligt op het terugdringen van het aantal sensoren in de nachtzorg, vrijheid versus veiligheid is hierbij een dilemma dat wordt afgestemd met de cliënt, verwanten en medewerkers en daardoor een continu  gespreksonderwerp.

Resultaten interne audits 2022

Palliatieve zorg; Somatiek
Palliatieve zorg wordt in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde als goed ervaren, de uitdaging ligt in samenwerking met de huisartsenzorg. Afstemming en communicatie kan beter, gesprekken hierover hebben plaatsgevonden en zullen verder vervolgd worden (uitslag audit 2021).

Palliatieve zorg 6 t/m 10
Verbeteracties: Actief inzetten van de meetinstrumenten in PUUR. Woonzorg, deze actie is toegevoegd aan de training palliatieve zorg. En heeft inmiddels plaatsgevonden

Palliatieve zorg 1 t/m 5 2023
Verbeterpunt op het toedienen en verstrekken van medicatie in de laatste levensfase, dit wordt in Q2 door de kwaliteitsverpleegkundige opgepakt.

Persoonsgerichte zorg PG
Audit zal in 2024 gepland worden, heeft in 2021 plaatsgevonden.

Wet zorg en dwang;
Audit zal in 2024 gepland worden, heeft in 2021 plaatsgevonden.

Lees hier het kwaliteitsvenster van 2022.