Kwaliteitsvenster MuzeRijk

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat MuzeRijk zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

MuzeRijk is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
In 2022 hebben we een terugkoppeling gekregen vanuit ZorgkaartNederland en daarin zien we dat er weinig cliënten en mantelzorgers hebben gereageerd. Aan de hand van deze uitslag hebben we ervoor gekozen om in de uitnodiging voor het multidisciplinaire overleg (MDO) het verzoek te doen om een waardering op ZorgkaartNederland achter te laten. 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. De resultaten uit dit onderzoek zijn besproken in de teams. Er zijn geen grote acties uitgezet. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Melding Verbeter Acties (MVA’s)
In 2022 zijn de MVA’s één keer per drie maanden besproken in het teamoverleg. Hierdoor hebben we bereikt dat iedereen (ook de helpenden en de gastvrouwen) zelf de MVA’s invult in het zorgdossier. Dit was voor ons een aandachtspunt, vaak in verband met het onbekende. We zijn er dan ook trots op dat hiermee de verantwoording van rapporteren ligt waar die hoort te liggen.De manier van rapporteren behoeft nog wel wat aandacht; dit zal de kwaliteitsverpleegkundige in 2023 begeleiden.

Daarnaast vult de aandachtsvelder MVA voortaan standaard twee keer per jaar de quickscan in rondom medicatieveiligheid. Punten die uit de quickscan naar voren komen, worden in de actieplannen van de teams opgenomen. 

Ergocoach
Vanwege de verhoogde uitval binnen de teams door fysieke klachten, wilden we in 2022 meer scholingen verzorgen op het gebied van ergonomisch werken (o.a. inzet/gebruik van hulpmiddelen, uitleg etc.). Dit is helaas door omstandigheden niet gelukt. Sinds eind 2022 is er een tweede coach op MuzeRijk. Beide coaches zijn voor de medewerkers zichtbaar en scholingen worden weer opgepakt.

Persoonsgerichte zorg
Vanuit de audit ‘Persoonsgerichte zorg’ in 2021 kwam als verbeterpunt naar voren dat we de levensgeschiedenis (ook wel ‘dit is mijn leven’) in het digitale zorgdossier voor alle cliënten niet consequent invullen. Dit heeft de verpleegkundige samen met de consulent belevingsgerichte zorg in 2022 opgepakt. We werken voortaan met een formulier om de levensgeschiedenis op papier in te vullen door familieleden; bij opname krijgt de familie dit formulier mee. De consulent belevingsgerichte zorg zorgt er dan voor dat het in het dossier wordt opgenomen. We leren hierdoor meer de achtergrond kennen van cliënten. Door deze benadering zien we dat we meer respons krijgen op het invullen van de levensgeschiedenis van de cliënten.

Onrust bij cliënten
In 2022 hebben we enkele casussen gehad waarbij cliënten zeer veel onrust ervaren. Specifiek voor deze casussen hebben we meer dan normaal aandacht geschonken aan de inzet van familie om te kijken waar zij iets kunnen betekenen bij deze onrust.

Cliëntoverleggen
Sinds september 2022 sluit, naast de consulent belevingsgerichte zorg, ook de geriatrisch verzorgende psychogeriatrie (GVP) aan bij de cliëntoverleggen. Eén keer in het jaar worden alle karakteristieken van de cliënten doorgenomen, volgens ‘zo wil ik het graag’. Dit houdt in dat elke maand één cliënt centraal staat. Hiermee is het altijd onder de aandacht, zodat we efficiënter kunnen werken. 

De samenstelling en wisselingen van behandelaren zorgt ervoor dat we hier steeds aandacht voor blijven houden.De GVP’ers sluiten vanuit hun expertise aan bij een ander team dan hun eigen team, waardoor we er met een frisse blik naar kunnen blijven kijken. 

Wonen en Welzijn
De luchtkwaliteit en koeling in de zomer is al langere tijd een aandachtspunt: hier zijn we in 2022 ook verder mee aan de slag gegaan. Het lucht/warmte klimaat heeft steeds alle aandacht. Ondanks verschillende pogingen lukt het niet altijd om het juiste klimaat te krijgen op MuzeRijk. Hier is veel aandacht voor en wordt geregeld besproken. 

Nu activiteiten weer meer samen met familie georganiseerd kunnen worden, wordt de familie meer betrokken bij het reilen en zeilen in de huiskamer. Zo hebben enkele familieleden in de zomer geholpen bij de maaltijd bereidingen.

Binnen MuzeRijk hadden we een nieuwsbrief voor families van cliënten, onze vrijwilligers, de cliëntenraad en de medewerkers. In 2022 hebben we deze middels een enquête geëvalueerd. Naar aanleiding van deze enquête is besloten om hiermee te stoppen. Om toch informatie te kunnen delen met familie heeft elke woning een eigen nieuwsberichtenbord. Hierop worden het activiteitenprogramma gepresenteerd, foto’s gedeeld en nieuwsberichten gepubliceerd. 

Samenwerking cliëntenraad
De samenwerking met de cliëntenraad is goed; er zijn korte lijntjes en de cliëntenraad en de teammanager weten elkaar goed te vinden.

Zorgtechnologie
Zorgrobot “Maatje” is in 2022 door een leerling geïntroduceerd en wordt ter vermaak ingezet voor onze cliënten. Maatje wordt ingezet daar waar behoefte aan is. 

Door de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn we bewust gemaakt van het inzetten van camera’s op de juiste wijze; bij wie en met welk doel. Bij alle cliënten is de inzet van de camera geëvalueerd; hierdoor is de inzet in 2022 gehalveerd.

Resultaten interne audits
Soms is het door de waan van de dag en de drukte moeilijk om aandacht te blijven houden voor het met een frisse blik te blijven kijken naar wat het beste is voor de cliënt. Door het eenduidig klantproces wordt er meer geïnvesteerd om de inhuizing zo rustig mogelijk voor de cliënt en familie te laten verlopen. Omtrent een stukje vergroten van kennis de medewerkers rondom de zorg voor cliënten, zien we dat we meer gebruikmaken van verschillende expertises. Zo worden nu vaker palliatief verpleegkundigen ingezet of het GCT (gedrag consultatie team) van BrabantZorg. Medewerkers staan ervoor open meer kennis op te doen.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.