Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2022 zijn we gestart met het houden van casusbesprekingen, zelfs het gedragconsultatie team (GCT) wordt betrokken bij een casus. Wanneer zij betrokken worden, kijken ze objectief naar de situatie en kunnen ons dan ook gerichte tips geven. 

Verder worden er overleggen (casusbesprekingen) gepland waarin bijzonder gedrag wordt besproken. 

In 2023 zijn we gestart met de scholing 'Omgaan met Diabetes’ voor alle zorgmedewerkers en gastvrouwen. De scholing wordt verzorgd door de diabetes verpleegkundige. Zij geeft tips en adviezen waar je op moet letten. We zijn dit gestart, omdat er enkele cliënten diabetes hebben die schommelingen laten zien. 

Nieuwe gastvrouwen worden geschoold in ‘dementie’ en gebruik van zorg-technologische hulpmiddelen. Dit vindt op meerdere inloopmomenten plaats, zodat de drempel om aan te sluiten klein is.

Zo gaan we in 2023 ook starten met het opfrissen van de kennis van alle zorgmedewerkers in het werken met ons elektronisch zorgdossier ‘PUUR. Woonzorg’. Uitgangspunt hierin is dat medewerkers het dossier van de cliënt beter gaan invullen, zodat we een compleet beeld van de cliënt krijgen, maar ook methodischer gaan werken. De scholing hiervoor zal verzorgd worden door de academie. We zien het als een succes als iedereen, van zorgmedewerkers tot gastvrouwen, het dossier beter gebruikt en zijn/haar eigen rapportages schrijft. 

Familieavonden

In 2023 staan enkele familieavonden/lunches per woning gepland. Tijdens deze familieavonden/lunches willen we meer aandacht vragen voor het samen zorgen voor. Zo zal er bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor PUUR. voor jou, waar mantelzorgers zelf ook een stukje levensgeschiedenis kunnen invullen over zijn/ haar naaste. Dit doen we, omdat we de input van familie missen.

SamenZorggesprekken

We gaan aan de slag met SamenZorggesprekken. De eerste trainingen voor medewerkers zullen in het najaar plaatsvinden. Dit zal zijn vervolg krijgen in 2024.

Wonen en Welzijn

Wonen
De luchtkwaliteit en koeling in de zomer is al een langere tijd een aandachtspunt. Een oplossing lijkt nog niet dichtbij maar we proberen doorlopend aandacht te houden voor een fijne woonomgeving. 

Eten en drinken
Blij zijn we met families die met regelmaat op de afdeling komen, onder andere lekker koken met en voor de cliënten. Hierdoor ontstaat er een hele nieuwe mooie dynamiek tussen medewerkers en familie. We blijven hierin investeren. 

De gastvrouwen zijn dagelijks aanwezig en betrokken bij de woningen. 

Welzijn
Ieder team heeft een aandachtsvelder op het gebied van welzijn voor de cliënt. Zij kijken samen met de andere teamleden of activiteiten nog aansluiten bij de groep cliënten en/of mogelijk nodig is om activiteiten anders aan te bieden. 

De bewegingstherapeuten en vrijwilligers zijn erg actief in het maken van passende activiteiten en denken graag mee. 

Er worden op MuzeRijk activiteiten georganiseerd in samenwerking met de school. Zo kunnen cliënten wekelijks bij de peuteropvang de peuters voorlezen en de peuters komen wekelijks op het balkon van MuzeRijk buiten spelen. 

In de zomer worden er gerichte activiteiten georganiseerd voor en door familieleden; bv. helpen met de maaltijden. Hiervoor kan de familie zich inschrijven. 

Doorlopende activiteiten die georganiseerd worden zijn bijvoorbeeld: koekjes bakken, een hond die op de afdeling komt voor de cliënten en in 2023 willen we een wandel 2-daagse organiseren.

Hiermee hopen we ook de familie steeds meer te kunnen betrekken bij de activiteiten en hun naasten die bij ons wonen.

Samenwerking cliëntenraad

Samen met de cliëntenraad maken we een informatiebulletin voor de familie van de cliënten. Hierin staat praktische informatie over MuzeRijk.

Daarnaast wil de cliëntenraad zich bekendmaken bij de mantelzorgers, zodat zij laagdrempelig de cliëntenraad kunnen benaderen. Dit doen ze door mantelzorgers van nieuwe cliënten persoonlijk te benaderen, om hen te informeren.

Verder sluiten ze ook aan bij de familieavonden/lunches om ook hier de cliëntenraad onder de aandacht te kunnen brengen.

Zorgtechnologie 

Op MuzeRijk zetten we de volgende zorgtechnologische hulpmiddelen met regelmaat in: de bedscan, met als doel om de nachtrust te kunnen monitoren, zodat eventueel medicatie afgebouwd kan worden. De Qwiek.up om meer rust te creëren en als afleiding tijdens zorgmomenten. We kunnen de Qwiek.up op de eigen kamer van de cliënt gebruiken, maar ook in de gemeenschappelijke ruimte. De Freestyle libre gebruiken we bij cliënten met diabetes, zodat we hen niet meer hoeven te storen om te prikken.

Deze hulpmiddelen geven meer comfort voor cliënten en kunnen in sommige gevallen de zorgmomenten verminderen. Verder gebruiken we ook nog de slaaprobot, het muziekkussen en de tovertafel. 

Het doel voor 2023 is om een aandachtsvelder met affiniteit voor zorgtechnologie aan te stellen die hulpmiddelen kan onderzoeken om mogelijk in te zetten.

Je mag er zijn

In 2024 willen we ons weer aanmelden voor een audit om het certificaat “Roze Loper” te verwerven, maar omdat wij denken dat dit veel verder gaat dan alleen de LHBTI community, breiden wij het uit. 

Onder de titel “Je mag er zijn” willen we naast de LHBTI’s ons ook richten op cliënten en medewerkers uit andere landen en met een andere culturele achtergrond.

Voorbereidingen voor deze audit worden gedurende het jaar opgepakt en uitgewerkt. Verder organiseren wij momenten om aandacht te hebben hiervoor.

Resultaten interne audits

Palliatieve zorg
We zijn trots op de uitkomsten van de audit. Hierin werd aangegeven dat we een goed een-op-een contact hebben met de cliënt. We horen in de eindgesprekken met de familie dat zij positief terugkijkt naar het laatste stukje zorg dat wij aan de cliënt bieden. We kijken goed naar de individuele cliënt, welke zorg en behoeftes er nodig zijn en hoe we die samen kunnen inzetten.Verder worden er bij dilemma's vanaf 2023 morele beraden met de geestelijk verzorger gepland.

De wensen en behoeften omtrent palliatieve zorg wordt beter vastgelegd in de levensgeschiedenis van de cliënt. Denk daarbij aan levensvisie en culturen.
Elke woning heeft een eigen aandachtsvelder palliatieve zorg. Zij weten elkaar te vinden en medewerkers kunnen altijd bij hen terecht voor vragen. 

Twee keer per jaar worden er voor de aandachtsvelders bijeenkomsten georganiseerd om met hen dilemma’s, maar ook ontwikkelingen te bespreken. De geestelijk verzorger verzorgt deze bijeenkomsten.

Elke woning heeft een eigen ‘waakmand’ die zij in kunnen zetten in de laatste levensfase van een cliënt.

Aandachtspunten die uit deze audit kwamen hebben we als volgt opgepakt: Alle palliatieve aandachtsvelders krijgen in het najaar van 2023 een opfriscursus aangeboden. Deze opfriscursus wordt geleid door de palliatieve verpleegkundige en is een basistraining. 

In 2023 staat de audit Wet zorg en dwang op de planning.