Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

De familieparticipatie wordt doorontwikkeld. Dit thema heeft vanwege de coronaproblematiektwee jaar stilgestaan. Men zet in op betrokkenheid en hulp van familie. In 2022 nemen er teams deel aan de pilot ‘Samenzorggesprekken’, daarmee is de locatie een voorloper.
Welzijn en zorg zullen meer en meer met elkaar verweven raken. De behoeften en het welbevinden van de cliënt staan voorop (zie ook visiestuk nieuwbouw - leven in het groen).
“We willen dat cliënten voelen dat er echte aandacht is voor wie men is”. “Dat het niet alleen gaat om de zorg maar om de persoon”. “Wat is de individuele behoefte van de cliënt”. “Wat men thuis graag deed zetten we voort op de locatie”. “De coronapandemie heeft de zorg in Nederland teruggebracht naar het medisch model en daar willen we weer uit weg, waarbij we opnieuw uitgaan van het welbevinden van de cliënt”. De locatie nam het besluit: nooit meer het verpleeghuis op slot, nooit meer familie buiten sluiten.

De betrokkenheid van familie wordt verder vergroot door het meelezen in het zorgplan. De locatie stimuleert het meelezen door cliënten of familie (streven is 95% leest mee). De 5% die niet gebruikmaakt van PUUR van Jou maakt hierin een bewuste keuze.

Wonen en Welzijn

Men is er trots op dat er met alle cliënten vers wordt gekookt. Er worden lokale producten gebruikt die men betrekt uit de landwinkel.

Alle activiteiten zijn weer in de opstartfase, zo is er een pannenkoekendag, dansmiddagen, kan men gebruik maken van een huifkar en zijn er regelmatig muziekbijeenkomsten. Iedereen kijkt uit naar voltooiing van de nieuwbouw.

Samenwerking cliëntenraad

De samenwerking met de cliëntenraad wordt ervaren als goed. Meestal is er een teammanager aanwezig bij de overlegmomenten. Deze let erop of de samenwerking goed gaat. Er is veel contact tussen de lokale cliëntenraad en de centrale cliëntenraad.

De lokale raad heeft een nieuwe voorzitter, de bezetting binnen de raad is goed. Er is sprake van laagdrempelig contact en de raad wordt betrokken bij vrijwel alle overleggen.

De cliëntenraad zoekt zelf naar manieren om haar bekendheid richting de familieleden te vergroten. Raadsleden zijn zelf ook trots op de samenwerking en de Nieuwe Hoeven.

Succesfactoren zijn: de cliëntenraad echt betrekken bij alle besluiten. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Betrouwbaar zijn. Openheid rond de situatie met het coronavirus. Elkaar betrekken bij de nieuwbouw. Bij alles nadenken: wat betekent dit voor de cliënten en familie?

Zorgtechnologie

In de nieuwbouw wordt de nieuwste technologie verwerkt. Men optimaliseert de domotica (het gebruik van elektronica om het leven in huis makkelijker te maken). Er is in ieder team een Aandachtsvelder Zorgtechnologie.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Medicatie

Als verbeterpunt hebben we de opslag van opiaten onder de loep genomen en er voor gekozen om met codes te werken op de kastjes waarin de sleutels liggen.

In 2022 staat de audit Wet zorg en dwang en Veiligheid & Arbo op de planning.