Kwaliteitsvenster Nieuwe Hoeven

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Nieuwe Hoeven zich leiden door de mening van de cliënten en familie/naasten/verwanten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Nieuwe Hoeven is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin wij onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Wij hebben een aantal onderwerpen opgepakt vooral gericht op aandacht voor teams en/of teamleden, zoals teams structuur bieden (door inzet van de kwaliteitsverpleegkundige), uitleg over de nieuwbouw en het bijbehorende motto/ gedachtegoed “Anders Kijken is Anders Doen”, roosterondersteuning is ingevoerd om rust terug te brengen, verpleegkundigen zijn in hun kracht gezet, er is een verpleegkundig team geformeerd en de samenwerking met het Regionaal Verpleegkundig Team is besproken en hernieuwde afspraken zijn gemaakt.

Mantelzorgers zijn trots op de nieuwbouw, waar Nieuwe Hoeven gebruik van gaat maken in 2023. Zij hebben het als prettig ervaren hoe de communicatie is verlopen ten aanzien van de nieuwbouw. 

Een mooi woord van dank wordt regelmatig uitgesproken over de zorgverleners, met een fijne bejegening. 

Wij hebben hoog in het vaandel staan dat het mogelijk is om laagdrempelig contact te hebben met zowel de verzorging als met de behandelaren.

Ook hebben wij het overleg met de behandelaren en zorgteams opnieuw leven ingeblazen. Twee keer per jaar bespreekt een delegatie van deze teams onderwerpen zoals bereikbaarheid, samenwerking, dossiervorming en het overzicht van de multidisciplinaire overleggen. Het doel van dit halfjaarlijkse overleg is om korte lijntjes te (be-)houden, irritaties te voorkomen en de onderlinge samenwerking te versterken.

Aandacht voor teams en teamleden is vooral gericht op het behouden van medewerkers. Zij zorgen ervoor dat Elke dag zo fijn mogelijk gemaakt kan worden voor de cliënten van Nieuwe Hoeven! 

Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is dichtbij de werkvloer georganiseerd. De vrijwilligerscoördinator heeft korte lijntjes met vrijwilligers en zorgmedewerkers.

De coördinatoren hebben op afdelingsniveau een aandachtsvelder ‘vrijwilliger’. De aandachtsvelder heeft tot taak om nieuwe vrijwilligers te selecteren voor het team, hen op de hoogte te brengen en houden van actuele ontwikkelingen, en met de vrijwilligers het welzijnsplan voor de cliënten vorm te geven. 

De gastvrouwen van de Berkenlaan zijn door de activiteitenbegeleiders getraind in het welzijn van de cliënten. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Medicatieveiligheid
Afgelopen jaar hebben wij veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘medicatieveiligheid’. De verpleegkundigen hebben hierover themabijeenkomsten georganiseerd. 

In elk teamoverleg worden de MVA’s (Melding Verbeter Acties) medicatieveiligheid besproken. De aandachtsvelder MVA houdt een overzicht bij en verwerkt deze. Trends deelt zij met het team. In het teamoverleg wordt er dan gesproken over de medicatie fouten/meldingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Wij zien hierdoor dat het aantal incidenten met medicatie is gereduceerd. Dit onderwerp leeft, wij spreken elkaar aan en helpen elkaar waardoor wij minder fouten maken. Ook is hiervoor aandacht geweest voor de toekomstige situatie. Hoe gaan we handelen wanneer we volgens deze visie gaan werken vanuit de appartementen.

Met betrekking tot de werkwijze die gebruikt wordt voor de werkvoorraad, hebben wij deze versimpeld en meer laten aansluiten bij de werkvloer. De werkwijze kon ons inziens duidelijker en minder foutgevoelig. Dit is voor ons gelukt. 

Zorginhoudelijk scholing
In 2022 hebben wij teams/teamleden geschoold in veel voorkomende ziektebeelden bij cliënten van de Nieuwe Hoeven. Ook zijn teams geschoold in het omgaan met agressie. 

Fysiotherapie
Wij hebben overleg gehad met de fysiotherapeuten waarop besloten is dat zij zich gaan richten op onder andere zwachtelen. Met name op de uitvoerig van het zwachtelen, maar ook op scholing voor de medewerkers. BrabantZorg wil dat men zich jaarlijks opnieuw schoolt, om fouten te verminderen. Wij willen hier nog graag extra acties op ondernemen. Door de fysiotherapeut zich onder andere te laten focussen op het zwachtelen, hebben zij hierop de deskundigheid. Wij willen op deze manier de fysiotherapeuten in hun kracht zetten. Daarnaast dient het een dubbel doel, want zo kunnen zij de teamleden scholen en hun kennis op peil houden en tegelijkertijd een goede samenwerking creëren met de teams.

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) vraagt in de verslaglegging in het cliëntdossier extra aandacht. Teams zijn hierin getraind en bij het teamoverleg is hiervoor tijd vrijgemaakt om te leren van elkaar. 

Persoonsgerichte zorg
Voorbereiding op visie

De kwartiermakers van de zorg- en behandelteams hebben inspiratie opgedaan bij een particuliere zorgorganisatie; het Zorgerf in Putten. Wij kregen letterlijk een beeld en wij hebben ervaren hoe wij als ouderenzorgorganisatie vrijer en vernieuwend kunnen denken. Wij hebben inspiratie opgedaan in Putten door ook mee te werken en hebben ons nadien afgevraagd wat binnen Nieuwe Hoeven kan gaan werken. Deze inspiratie en discussies hebben geleid tot het motto/gedachtegoed "Anders Kijken is Anders Doen”.

Pilot SamenZorggesprek
In 2022 heeft de afdeling Eikenlaan deelgenomen aan de pilot van het ‘SamenZorggesprek’. Wat wij vooral geleerd hebben is dat wij ons niet hoeven te schamen om (andere) vragen te stellen aan het netwerk van de cliënten. Juist andere vragen stellen levert ook andere antwoorden en/of acties op. Dit bewustzijn is een veranderproces voor elke medewerker van de Eikenlaan. Onze opgedane ervaringen zijn mede-input om de SamenZorg-beweging binnen BrabantZorg in 2023 op gang te brengen.

Multidisciplinair overleg met familie
Op de afdeling Lindenlaan nodigen we standaard de familie uit voor het bijwonen van het multidisciplinaire overleg (MDO). Wij hebben ervaren dat dit efficiënt werkt, voor alle deelnemers. Vooral de familie vindt het fijn om de informatie rechtstreeks van de behandelaren en de zorg te horen. Dit MDO wordt voorgezeten door een onafhankelijk en neutraal persoon. De acties uit dit overleg worden vastgelegd in het MDO-plan van de cliënt. 

Wonen en Welzijn
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de nieuwbouw. Verschillende uitgangspunten zijn met elkaar vastgesteld om te komen tot de Nieuwe Hoeven 2.0 vorm. Enkele uitgangspunten die er voor ons uitspringen zijn:

  • Wonen in het groen, in de unieke omgeving van de Maashorst. De seizoenen voelen en ervaren. Natuur doet iedereen goed en verhoogt het welbevinden;
  • Buiten als onderdeel van de dag en groen als drager van activiteiten, en gebruikmaken van de functionele buitenruimten zoals de moestuin en tuin;
  • ‘Bewegen’ is het sleutelwoord; wij richten ons op het zoveel mogelijk behouden van vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: als de cliënt kan lopen dan laten wij haar/hem ook lopen, schilt de (toekomstige) cliënt nog de aardappelen dan mag zij/hij dat bij ons blijven doen, maakt de cliënt haar/zijn bed nog op, dan mag zij/hij dat blijven doen, etc. Alleen zo kan de cliënt regie en zelfstandigheid beter in stand houden;
  • Weg van het instituut, hospitalisatie in al zijn vormen voorkomen;
  • Ruimte voor privé, collectief en openbaar. Een nadrukkelijk primaire keuze is de private ruimte voor de cliënt goed en ruim vorm te geven;
  • Ondersteuning waar nodig. Begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. 

Aan het einde van 2022 was duidelijk dat in mei 2023 de verhuizing kan gaan starten!

Samenwerking cliëntenraad
In 2022 is de Familie Cliëntenraad (afgekort FCR) met name bezig geweest met advies- en instemmings trajecten van de nieuwbouw. Ook hebben leden deelgenomen aan diverse nieuwbouw werkgroepen. De communicatie met het management en met BrabantZorg is in harmonie verlopen. De FCR is erg blij met de open en constructieve communicatie. Zij voelen zich een volwaardige gesprekspartner. 

Verder werkt de FCR aan de zichtbaarheid door actief mee te werken aan de informatieverstrekking rondom de nieuwbouw (Nieuwsflitsen). Ook brengt de FCR elk kwartaal een nieuwsbrief uit voor alle cliënten en hun naasten van Nieuwe Hoeven, Dijkstaete en Vierhoven.

De voorzitters van de FCR hebben ook een gesprek gevoerd met de kwaliteitsverpleegkundigen over de betekenis van hun rol voor de inhoud van de zorg. De FCR heeft dit gesprek als verhelderend en prettig ervaren.

Zorgtechnologie
In 2022 hebben wij veel zorgtechnologieën ingezet: onder andere het robotmaatje, braintrainer, Qwiek-up. interactieve bewegingsboog en een noise cancelling apparaat. 

Wij hebben de Qwiek-up ingezet als film. Beelden en/of geluid van thuis of wat iemand fijn vindt om te horen, zetten wij in bij cliënten die de ochtend- en/of avondzorg als belastend/vervelend ervaren. Vertrouwde beelden en/of geluiden leiden de aandacht af waardoor de handelingen als minder belastend worden ervaren.

Noise cancelling hebben wij toegepast bij cliënten die gevoelig zijn voor geluidsprikkels. Als de cliënt toe is aan rust en/of slapen, krijgt zij/hij dit toestel op. Het omgevingsgeluid wordt uitgeschakeld en de cliënt kan tot rust komen en/of aan slapen toekomen. 

Met de interactieve bewegingsboog hebben wij vooral muziek ingezet om cliënten te laten bewegen. Wij zijn bezig met de stichting Vrienden om te kijken wat er mogelijk is rondom het plaatsen van een interactieve bewegingsboog. 

Resultaten interne audits 2022
Naar aanleiding van de overgang naar de nieuwbouw hebben er geen audits plaatsgevonden in 2022. Door uitstel van de nieuwbouw is er een half jaar vertraging geweest. 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.