Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Verzorgend wassen is een manier van werken die voor de cliënt en medewerker als prettig wordt ervaren: de huid wordt minder belast, gevoel van veiligheid, het ruikt lekker, cliënten ervaren minder prikkels (denk aan tikken tegen waskom/angst voor water); het is tijdsbesparend, er is meer tijd voor welzijn. Uiteraard heeft de cliënt de keuze en blijft het regulier douchen altijd mogelijk.

Om cliënten beter te leren kennen wordt in het dossier (PUUR) de tijdlijn/levensgeschiedenis ingevuld. De meeste families van cliënten lezen mee in het dossier (via “Puur van Jou”). De cliënt/familie kan in het dossier toevoegingen doen, al wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Tijdens familieavonden in 2022 wordt stilgestaan bij het belang van deze informatie. Doel is dat zorgmedewerkers en cliënten of familie verbinding zoeken met elkaar.

De Consulent Belevingsgerichte zorg speelt hierbij ook een rol en sluit soms ook aan bij teamvergadering. We gebruiken een methode ( “teamkompas karakteristiek”) om de cliënt nog beter te leren kennen. De samenwerking tussen de zorgmedewerkers en familie zal ook tijdens de Samenzorggesprekken een onderwerp van gesprek zijn.

Scholing

Klassikale scholingen met betrekking tot onbegrepen gedrag zijn er niet geweest in 2021, wel is er bewust gekozen voor coaching on the job door de psycholoog en de Consulent Belevingsgerichte zorg. Coaching gekoppeld aan de dagelijkse praktijk werkte goed voor de teams. Teams leren veel meer dan bij klassikale scholing. En het bevordert de samenwerking en kennisuitwisseling van de zorgteams met andere disciplines. Deze manier van leren en methodisch werken blijven we doen.

Samenwerking

Het afgelopen jaar is een betere samenwerking ontstaan tussen de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen die in de zorgteams werken. Dit is gerealiseerd door het plannen van structurele overleggen waarin de kwaliteit van zorg wordt besproken en waar ruimte is voor intervisie. Daarnaast zijn de kwaliteitsverpleegkundigen nog dichter bij de zorgteams betrokken waardoor er meer gerichte coaching plaats kan vinden. Kwaliteitsverpleegkundigen kunnen aansluiten bij de behoefte van de teams en zo samen de kwaliteit van zorg verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben we bij BrabantZorg onze manier van werken aangepast. Onze drijfveer hierbij is; Elke dag zo fijn mogelijk. Ook in 2022 zetten we verdere stappen. We gaan aan de slag met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken met de cliënt en zijn netwerk. Dat doen we door binnen heel BrabantZorg te gaan werken met zorgkompassen, klantprocessen en door met elke cliënt en zijn netwerk in gesprek te zijn.

Naast het meer samenwerken binnen het team en samen verantwoordelijk zijn om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de cliënt, zal ook de familie een aandeel krijgen. Zij kennen per slot van rekening de cliënt het beste. De familie zal dan ook meer meedoen rondom de zorg van hun naasten. In 2022/2023 wordt het ‘Samenzorggesprek” geïntroduceerd zodat de betrokkenheid van de naasten vergroot wordt vanaf het moment dat cliënten bij ons komen wonen. Familie kan nu al meelezen in het dossier van hun naaste door middel van PUUR van Jou.

Waar mogelijk probeert Nieuwehagen aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven zoals Carrousel Groen. In 2021 is bijvoorbeeld de oude en versleten bedrijfskleding opgestuurd naar het naaiatelier voor het verwerken in nieuwe opdrachten.

Een ander maatschappelijk initiatief waar Nieuwehagen aan deelneemt is BlinQ dagbesteding. Ook in 2021 hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen in Nieuwehagen. Hier gaan we in 2022 mee door. In 2022 kijken we hoe we mensen uit Oekraïne kunnen inzetten binnen onze locaties.

Wonen en Welzijn

Wonen

In 2022 observeren we per huiskamer waar de behoefte van de cliëntengroep ligt. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van de inzet van een gastvrouw/gastheer of helpende. Zij kunnen het toezicht houden in combinatie met zorgtechnologie zoals beschreven in het kwaliteitskader. Hiermee willen we het gevoel van veiligheid bevorderen bij de cliënt.

Welzijn

Individuele en kleinschalige activiteiten willen we in samenwerking met behandelaren, zorg- en welzijnsmedewerkers gaan stimuleren en voortzetten om zorg op maat te kunnen geven. Dit wordt onderstreept door de uitkomsten van de scan door Waardigheid & Trots.

Eten en drinken

De inrichting en akoestiek in het restaurant wordt verbeterd.

De koks van de locatie gaan in navolging op de workshops die in 2021 zijn gegeven, de gastvrouwen en gastheren begeleiden op de afdelingen en woningen middels coaching on the job. Er wordt bijvoorbeeld verse soep gekookt en samen met cliënten een maaltijd bereid.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad is betrokken bij alle huiskamergesprekken, zij sluiten aan bij de koffiemomenten met de cliënten. De teammanagers Zorg & Welzijn en Horeca & Facilitair nemen ook structureel deel aan het overleg met de cliëntenraad. Daarnaast is de cliëntenraad bezig om nog beter te gaan bekijken hoe ze de juiste informatie op kan halen bij een cliënt.

We zijn er trots op dat er een samenwerking met meerdere disciplines is ontstaan, waardoor de betrokkenheid groter wordt. De cliëntenraad heeft ook nieuwe leden erbij gekregen en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Waardigheid & Trots.

Zorgtechnologie

De visie van BrabantZorg rondom vrijheid en inzet onvrijwillige zorg is: we willen dat onze cliënten de vrijheid hebben die bij hun individuele situatie past. Daarvoor hebben we Leefcirkels die bewegingsvrijheid geven. Het uitgangspunt van Leefcirkels is dat we de cliënten met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de cliënten groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers. De Leefcirkels binnen Nieuwehagen zijn in 2021 uitgebreid, wat betekent dat elke afdeling en de locatie zijn eigen Leefcirkel heeft.

Binnen Nieuwehagen werken we met slimme sensoren, bedscans en matrassensoren. Deze sensoren meten beweging en op deze manier kunnen we zien wat een cliënt doet. Het doel is om cliënten in de nacht minder te storen, omdat de sensor aangeeft dat de cliënt nog in bed ligt. Hierdoor krijgt de cliënt een ongestoorde nachtrust en kan de zorg ingezet worden daar waar dat echt nodig is. De ervaringen zijn positief voor zowel de cliënten als de medewerkers.