Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

CCP’ers zijn in gesprek met cliënten gegaan om ‘Zo wil ik het graag’ in te vullen. Hierdoor leren de zorgmedewerkers de cliënten en hun behoefte kennen. 

Verder willen we in 2023 de levensgeschiedenis van de cliënten meer uitlichten in het zorgdossier. De Consulent belevingsgerichte zorg is hierbij betrokken. We willen graag weten of wat iemand thuis gewend is ook binnen Nieuwehagen voortgezet kan worden. Dit kunnen we bij inhuizing vragen.

De levensgeschiedenis wordt nu voornamelijk door zorgmedewerkers ingevuld, we zouden graag zien dat de familie dit doet, omdat we graag willen weten wie onze cliënten zijn. 

Het doel voor 2023 is dat iedereen de scholing belevingsgerichte zorg en Communicatie gaat volgen.

Tijdens de omgangsoverleggen worden cliënten besproken, om de zorg nog beter op de cliënt af te kunnen stemmen. De consulent belevingsgerichte zorg is hier erg nauw bij betrokken.

In de gedragsvisites wordt het gedrag van cliënten besproken en hoe wij hiermee om kunnen gaan. Daarbij wordt de expertise van de consulent belevingsgerichte zorg en de psycholoog gevraagd. Hiervoor is een planning gemaakt waarbij rekening gehouden is met de werkzaamheden van de zorgmedewerkers, zodat zij ook kunnen deelnemen. 

Op vraag van de medewerkers gaan we, locatie breed, in 2023 een 4-daagse scholing belevingsgerichte zorg aanbieden.

Wonen en Welzijn

Wonen
In 2023 zullen we op alle appartementen medicijnkluisjes installeren. Door de veranderde zorgzwaartevraag gaan we de 2de etage meer toekomstbestendig maken. Dit doen we door te kijken naar de behoefte van de cliënten. De afdeling toekomstbestendig maken doen we met behulp van Leefcirkels en zorgtechnologie. Maar ook door de teams scholing te bieden in belevingsgerichte zorg en op het gebied van Wzd (Wet zorg en dwang). Daarnaast zijn de CCP'ers bezig om het zorgzwaartepakket van de cliënten up-to-date te maken.

Welzijn
Volgens de methodiek ‘hartenroos’ gaan we het gesprek aan met de cliënten over de pijlers: zichzelf zijn/woonplek/actief zijn/rusten/contacten. Met o.a. het doel om te kijken of activiteiten ook aansluiten bij de cliënten en deze daar waar mogelijk specifiek voor de cliënt in te zetten.

Een mooi voorbeeld hiervan is een cliënt die Nederlandse les geeft aan medewerkers.

We gaan dus meer kijken naar de doelgroep en waar de behoefte aan activiteiten ligt. 

Een prachtig initiatief is dat er in 2023 een BBQ op de planning staat die door medewerkers van de begane grond georganiseerd wordt voor familie, medewerkers, cliënten en vrijwilligers van die afdeling.

Samenwerking cliëntenraad 

We zijn blij dat onze aandachtsvelder H&F in de cliëntenraad betrokken wordt bij de afdeling Horeca & Facilitair” om het nieuwe Horeca concept verder vorm te geven. De teammanagers schuiven regelmatig aan in onze overleggen 

Ook in 2023 zullen we ons actief laten informeren over de ervaringsonderzoeken van cliënten op het gebied van tevredenheid. 

Samen met de opleuners van Nieuwehagen zijn we in gesprek met de gemeente om een verbindingsbrug te maken over de Zuid-Willemsvaart. Dit met als doel om een korte verbinding te maken tussen Nieuwehagen en het centrum van Den Bosch.

Zorgtechnologie 

We hebben in elk team kartrekkers, zij zijn erg betrokken bij dit onderwerp. Zij gaan het gebruik van zorgtechnologie bevorderen bij de medewerkers. In 2023 gaan we de banden met de consulenten zorgtechnologie aanhalen om tot een fijne samenwerking te komen.

Trots zijn we op de inzet van de 'Helpsoq'. Woning 1 heeft dit hulpmiddel drie maanden op proef gehad en zowel medewerkers als cliënten hebben dit als erg positief ervaren. De Helpsoq zal in 2023 worden aangeschaft voor woning 1 en 2. 

In 2023 gaan we etage 2 toekomstbestendig maken waarbij we de voorbereidingen treffen om leefcirkels in te kunnen zetten.

Waardigheid & trots op locatie

In april/mei 2023 wordt er een herhaalscan gemaakt. De resultaten hiervan worden in mei verwacht. Daarna gaan we deze naast de resultaten van 2022 leggen. We zijn dan ook erg benieuwd naar de ontwikkelingen die we als locatie doorgemaakt hebben. 

Focus op werkplezier

In het kader van zorgcontinuïteit hebben we met alle medewerkers bepaald hoe we de toekomst zien en wat we op korte termijn willen veranderen. Dit loopt parallel aan het focus jaarplan van BrabantZorg. 

2023 gebruiken we om hier een start mee te maken. Onderwerpen zijn: Roostering, Welzijn en Communicatie. Alle medewerkers kunnen zich intekenen op een van de brainstormsessies. De kartrekkers van deze onderwerpen gaan in gesprek met hen en gaan daarna concreet met een aantal punten vanuit de brainstormsessies aan de slag.

We kijken steeds meer locatiebreed en niet meer op teamniveau, zodat we meer van elkaar kunnen leren en niet steeds weer het wiel moeten uitvinden.

Resultaten interne audits 

In 2022 heeft de volgende audit plaatsgevonden:Audit Veiligheid & Arbo:

We hebben in de praktijk best veel zaken netjes geregeld en de stabiele BHV-organisatie loopt goed. Medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd bij de BHV-organisatie. Er is nog ruimte voor verbetering als het gaat om de formalisering; ontruimingsoefeningen plannen, procedures en evaluaties vastleggen. 

Het is duidelijk dat het welzijn en de gezondheid van de cliënt voorop staat, maar dat de zorgverlening daar niet onder lijdt. In samenspraak pakken we vraagstukken op. Veilig wonen en werken staan centraal. We hebben het advies gekregen om in de komende jaren wel te gaan nadenken over de ambities van BrabantZorg om in 2030 rookvrij te zijn, en hoe je als locatie hier mee om wil gaan. 

De locatie staat dicht bij haar doelgroep. Er zijn meerdere informatiekanalen, en die 

werken twee kanten op. Er wordt niet alleen informatie gezonden naar de cliënten, maar ook opgehaald bij cliënten. Dit dient als belangrijke input bij besluitvorming.

De locatie werkt zichtbaar aan een goede balans tussen veilig wonen en veilig werken als het gaat om 'harde' veiligheid, zoals het gebouw. De werksfeer en de 'zachte' veiligheid (voornamelijk van de medewerkers) worden over het algemeen als prettig ervaren, maar de indruk wordt niet gewekt dat dit een bewust proces is. Dat dit op natuurlijke manier zo ontstaat is goed, maar om het ook te behouden op de lange termijn kan er nog wat meer aandacht besteed worden aan de psychosociale arbeidsbelasting. 

Het team is er trots op dat men over het algemeen veel kennis van het pand heeft. Men is blij met het goede camerasysteem dat we tegenwoordig hebben, en met de elektronische buitenschil van het sluitsysteem. Er komt nu minder 'vreemd volk' binnen en dat wordt als prettig ervaren. 

Themamaanden

Elke drie maanden staat een thema centraal. De verpleegkundige van het team zorgt voor de afname van een zelfevaluatie rondom dit thema. Daarnaast wordt er gefaciliteerd in scholing. Voor 2023 staan de volgende thema's gepland: Q2 Medicatie, Q3 Bewegen en valpreventie, Q4 Infectiepreventie. De vier andere thema's komen in 2024 aan bod.

Dit wordt op teamniveau uitgevoerd. De planning loopt tot eind 2024.

Resultaten interne audits

In 2023 staan de audits Hygiëne en Infectiepreventie (Q2) en Medicatie (Q4) op de planning.