Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2023 gaan we de SamenZorg verder doorontwikkelen volgens de afspraken van BrabantZorg. Dit doen we door hieraan meer bekendheid te geven bij familie en medewerkers, waardoor de samenwerking verbetert.

Verder gaan we het klantproces (eenduidige manier van werken van inhuizing tot overlijden) optimaliseren door medewerkers te blijven coachen en om kritisch te kijken of hetgeen in de praktijk gebracht wordt ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

De inzet van zorghond Fee gaat hopelijk mooie resultaten boeken als het gaat om de zorg voor de individuele cliënt en de aandacht voor hen. Juist het onvoorwaardelijke van huisdieren kan hier aan bijdragen.

We gaan in 2023 de interne samenwerking bevorderen door disciplines in teamvergadering onderling aan te laten sluiten en uitleg te laten geven over hun functie/rol. 

Wonen en Welzijn

Eten en drinken
Dagelijks ontvangen cliënten een gezonde, voedzame maaltijd met voldoende variatie en keuze. De maaltijd heeft een belangrijke communicatiefunctie en het patroon geeft voor veel cliënten structuur aan de dag. De medewerkers hebben gastvrijheid hoog in het vaandel. Het horecateam heeft in januari/februari 2023 de training Belevingsgerichte Zorg gevolgd.

In 2023 gaan wij met elkaar in de regio aan de slag de verschillen met betrekking tot voeding kleiner te maken en zullen er een aantal gezonde broodjes op de kaart komen te staan. Inmiddels ligt de coronaproblematiek wat verder achter ons en hebben we weer speciale diners kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld het kerstdiner voor cliënten, maar ook een erg goed bezochte kerstborrel voor medewerkers en vrijwilligers. Ons doel voor dit jaar is meer mensen van buiten aan te laten sluiten. Bij de frietavond zien we wat voor een succes dit is. Zo kunnen we binnen onze locatie samen genieten van eten en drinken.

Samenwerking cliëntenraad 

Het koffieuurtje met de cliëntenraad wordt voortgezet in 2023. Zij gaan zich meer profileren door actief kennis te maken met nieuwe cliënten, dus meer bekendheid te geven aan de cliëntenraad. 

Zorgtechnologie 

De leefcirkels zijn niet naar wens ingericht en worden daarom dit jaar opnieuw ingericht. Dit zal ook weer bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid. De leefcirkels zijn geïmplementeerd maar we moeten de resultaten ophalen en borgen.

We gaan ons meer richten op de zelfredzaamheid van onze cliënten en gaan onderzoeken welke technologie ons hierin kan ondersteunen. Dit doen we in samenwerking met de consulent zorgtechnologie.

Daarnaast gaan we de resultaten van een afstudeeropdracht rondom technologie verder implementeren om vervolgens meer gebruik te kunnen gaan maken van zorgtechnologie. 

Resultaten interne audits 

Palliatieve zorg 
We zetten actieve care planning en ambassadeurs in rondom dit thema.

Audit medicatieveiligheid (nov. 2022)
We mogen er trots op zijn dat uit de audit naar voren kwam dat we goed kijken naar de reactie van de cliënt op de medicatie. We kijken naar mogelijkheden ten aanzien van het toedienen van medicatie: behoort een drankje bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden, wanneer blijkt dat dit beter in te nemen is. 

Er worden sinds kort minder medicatiefouten gemaakt, doordat er minder gehaast wordt gewerkt. Er is ruimte gecreëerd om te mogen en kunnen leren.

De MVA´s worden ingevuld door de medewerkers en besproken.

Verder zijn we trots op de nieuwe medicatiekasten die binnen zijn gekomen, dit om medicatie overzichtelijker op te bergen. 

Verbeterpunten zijn: Een betere opberging van de medicatievoorraad, zowel werkvoorraad als cliëntvoorraad. Inmiddels is dit in 2023 gerealiseerd en werken we op KSW met medicijnkasten in de huiskamers die arbo- technisch verbeterd zijn en is de werk voorraadkast ingericht conform protocol. De opiatenkast is inmiddels geïntegreerd in de nieuwe werk voorraadkast.

Audit Veiligheid & Arbo (febr. 2022)
We zijn er trots op dat er op Simeonshof korte lijnen zijn en men tijdig bij elkaar aan de bel trekt. Dit geeft een prettig en veilig gevoel omdat risico’s snel opgepakt worden. 

Ook medewerkers die geen BHV’er zijn kunnen een rondleiding door het pand krijgen. Dit is voor hen fijn en voor alle medewerkers een veilig gevoel. Er is veel animo voor de rondleiding. Deze rondleiding is door de BHV-coördinatoren uitgebreid op papier gezet (foto-safari) en ook in een filmpje opgenomen. Hierdoor is er voor iedereen altijd een duidelijk naslagwerk. Er zijn op Simeonshof veel BHV’ers. Er zijn veel inschrijvingen voor de rondleidingen en veel enthousiasme vanuit deze rondleidingen. 

De cliëntenraad houdt koffie-uurtjes met cliënten en buren, die gekoppeld zijn aan een thema. Tijdens het thema ‘veiligheid’ kwam naar voren dat cliënten zich ontzettend veilig voelen. Er was slechts één opmerking over de persoonsalarmering. 

De medewerkers hebben door de grote betrokkenheid van de technische dienst en de BHV-organisatie altijd het gevoel dat er snel hulp is. Als het om veiligheid gaat worden op deze locatie de juiste mensen altijd erg snel gemobiliseerd. 

Simeonshof heeft een ontzettend actief en gemotiveerd team staan op het gebied van veiligheid en BHV. Tijdens de audit is duidelijk te merken dat voor deze locatie en het team het welzijn van de cliënt echt centraal staat. Er wordt maatwerk geleverd en in elke situatie bekeken wat kan en wat nodig is om een veilige en beschermde woonomgeving te borgen. Het is belangrijk om te beoordelen hoeveel BHV’ers men te allen tijde aanwezig wil hebben en vast te stellen hoe dit geborgd gaat worden. 

Verbeterpunten zijn de ontruimingsoefeningen. De locatie wil heel graag weer ontruimingsoefeningen gaan plannen. Ze willen dit samen met de brandweer organiseren en gaan dit binnenkort oppakken. Er hebben inmiddels twee oefeningen in februari 2023 plaatsgevonden.

Medewerkers gaan we actiever attenderen op het bestaan en het nut van de MIM-meldingen (Meldingen Incidenten Medewerkers) zodat deze consequent ingevuld gaan worden. 

Audits die in 2023 in de planning staan zijn: Schoonmaak, Medicatie, Wet zorg en dwang en Persoonsgerichte zorg.