Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2021 hebben we afgesproken dat we meer inzetten op het betrekken van familie. Dit doen we al door twee keer per jaar een thema-avond te organiseren op Kleinschalig Wonen. Hier sluit bijvoorbeeld de Consulent Belevingsgerichte zorg aan die rollenspellen doet om onbegrepen gedrag onder de aandacht te brengen. We hebben gezien dat dit inzicht geeft voor familie en de thema-avonden worden dan ook goed bezocht. Dit blijven we voortzetten in 2022.

Familie wordt meer betrokken d.m.v. Facebook. We hebben een besloten Facebookpagina voor twee huiskamers van Kleinschalig Wonen. Hierop plaatsen we regelmatig foto’s en filmpjes. Er wordt veel gebruik van gemaakt door familie en het bevordert de betrokkenheid.
Ook willen we ons meer richten op de jaargesprekken met de familie. Daarin richten we ons op wat gaat er goed en wat kan er anders. Belangrijk hierin is dat deze gesprekken fysiek plaatsvinden en dat hier genoeg tijd voor wordt ingepland. De focus ligt in deze gesprekken op zorginhoud en op het welzijn van de cliënt. In 2022 zal er verdere aandacht zijn voor het Samenzorggesprek.

Wonen en Welzijn

Welzijn

Vorig jaar is er een HBO studente gestart. Ze heeft onderzoek gedaan naar de reden waarom de cliënten vroeg naar bed willen. Komt dit door eenzaamheid of door verveling? De uitkomst hiervan is dat er soms meer individuele begeleiding op het gebied van welzijn ingezet kan worden. Familie kan dan handvatten aangeboden krijgen om hierin te ondersteunen. Vaak is het ook dat de lichamelijke conditie het noodzakelijk maakt en iemand echt zijn rust nodig heeft en daarom vroeg naar bed gaat.

Ook richten we ons op het verbeteren van welzijn en zorg. Dit doen we door beter te samenwerken en juiste doelen te stellen. Hierbij is het belangrijk dat er tijdens activiteiten goed gesignaleerd wordt en het juist rapporteren van deze signalen. Zo is er een betere samenwerking tussen zorg en welzijn. Dit gaan we verder ontwikkelen in 2022.

Vorig jaar is een werkgroep opgestart over samen zorg, met als doel om te kijken hoe we familie meer kunnen inzetten. Het draait hier voornamelijk om de zelfredzaamheid van de cliënt. Hoe kan de familie participeren om dit te verhogen? Hier zijn we al wel mee gestart, maar gaan we in 2022 mee door.

Samenwerking cliëntenraad

In 2021 heeft de cliëntenraad een actievere rol en meer verbinding gezocht met cliënten. Dit door een fotobord met telefoonnummers van de leden. Ook gaan de leden van de cliëntenraad bij nieuwe bewoners langs en brengen iets lekkers mee.

Project Samen sterk heeft voor de coronaperiode plaatsgevonden. In 2022 wordt met de cliëntenraad besproken of dit nog opgepakt wordt. Het idee voor nu is dat het mogelijk ondergebracht kan worden in de Samenzorggesprekken.

Iedere maand is er een buren koffie uurtje voor de bewoners. Tijdens dit koffie-uurtje is er ruimte voor verschillende onderwerpen. Op het moment dat er signalen of onderwerpen volgen welke om een actie vragen, wordt dit opgepakt door de cliëntenraad in samenspraak met het management. Soms is het signaleren alleen al voldoende.

Zorgtechnologie

Vorig jaar zijn we gestart met een pilot: Smart sense en de Change indicator. Helaas hebben we dit vroegtijdig moeten beëindigen i.v.m. het te weinig aantal deelnemers. Toch is eruit voortgekomen dat het gebruik van incontinentiematerialen is verlaagd.

Voor 2022 gaan we met zorgtechnologie kijken naar een Smart identifier. Wellicht dat dit in de toekomst iets voor ons kan betekenen. Dit gaat over het juiste materiaal bij de juiste bewoner.

Gebiedsessie bijeenkomsten

De gemeente Meierijstad heeft vanuit de woningbouwprogrammering de stap gezet om per kern een flyer op te stellen waarin de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad is aangegeven. In gezamenlijkheid wordt gekeken wat in de gemeente nodig is op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg en hoe wij daar samen een bijdrage aan kunnen leveren. Om meer inzicht te krijgen in wensen en initiatieven die er leven worden er avonden georganiseerd in specifieke kernen, waaronder dus ook in Erp. Tijdens deze gebiedsessie bijeenkomsten worden de kwalitatieve wensen van inwoners uit Erp achterhaald en gekoppeld aan de potentiële ontwikkelgebieden. Vanuit Simeonshof denken we graag mee in deze.

Resultaten interne audits

Audit eten en drinken

Waar mogen we trots op zijn:
De behoefte en wensen van cliënten hebben maximale aandacht.
Er wordt onder andere goed gekeken naar cliënten met slikproblematiek. De samenwerking met logopediste en diëtiste wordt goed opgepakt. Nu het restaurant geen coronabeperkingen kent weten de externe mensen de weg weer te vinden, zij komen hier graag. Omtrent de maaltijden ontvangen de horecamedewerkers veel complimenten.

Horecamedewerkers staan open voor feedback vanuit de gasten en ervaringen worden opgehaald. Feedback wordt gezien als leren van elkaar en ontwikkelen naar een hoger niveau.

Waar gaan we aan werken:
De samenwerking met behandelaren en zorgteams is goed. Als horecamedewerkers heeft men ook een signaalfunctie. Het te allen tijde elkaar weten te vinden waar nodig, daar groeien we in.

Audit veiligheid

Waar mogen we trots op zijn:
Wij hebben een ontzettend actief en gemotiveerd team, op het gebied van veiligheid en BHV. Niet alleen Horeca & Facilitair is hier mee bezig, ook de zorgmedewerkers worden hierbij betrokken. Het is een hecht team, dat duidelijk en snel met elkaar communiceert. We werken volgens professionele standaarden en er is een hoge mate van betrokkenheid en motivatie onder de medewerkers. Tijdens de audit is duidelijk te merken dat het welzijn van de cliënt echt centraal staat. Er wordt maatwerk geleverd en in elke situatie bekeken wat kan en wat nodig is om een veilige en beschermde woonomgeving te borgen. Bewoners kunnen via verschillende wegen hun vragen stellen of informatie verkrijgen. Er wordt actief informatie opgehaald bij de bewoners over hun ervaring op het gebied van veiligheid.

Waar gaan we aan werken:
De ontruimingsoefeningen (met behulp van de brandweer) zijn de afgelopen periode i.v.m. de coronabeperkingen op een laag pitje komen te staan. Deze worden aankomend jaar weer opgepakt. De uitbreiding van het BHV-team middels collega’s uit de Horeca en Huishoudelijke dienst heeft de aandacht en willen we verder vormgeven in 2022. Meldingen van incidenten bij/met medewerkers worden ingevuld middels een MIM-melding. Actief attenderen op het bestaan en het nut hiervan krijgt de aandacht.