Kwaliteitsvenster Simeonshof

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Simeonshof zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Simeonshof is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag

Muziek
In 2021 hebben we het muziekproject afgerond. We hebben zowel op individueel- als op groepsniveau muziek aangeboden. Op dit moment is het project afgerond en is muziek geïntegreerd in het dagelijks leven. Op dit moment is er geen muziektherapeut meer aanwezig binnen onze locatie, maar hier willen we in 2022 weer naartoe werken.

Eten en drinken
Dagelijks ontvangen cliënten een gezonde, voedzame maaltijd met voldoende variatie en keuze. De maaltijd heeft een belangrijke communicatiefunctie en het patroon geeft voor veel cliënten structuur aan de dag.

De medewerkers hebben gastvrijheid hoog in het vaandel. Gastvrij zijn is niet moeilijk, iedereen is gastvrij op zijn of haar eigen manier. In 2021 is er regiobreed een eenduidig prijsbeleid qua drank ingevoerd. De verschillen tussen locaties in prijzen en assortiment waren groot. Iedere locatie is stuk voor stuk uniek, maar wij streven wel op dit vlak hetzelfde na. Voeding staat in deze voor 2022 op de agenda. Het doel was ook om meer themadiners te organiseren, waarbij we juist mensen van buiten wilden laten aansluiten. Dit heeft door de coronacrisis nog niet plaatsgevonden. In 2022 gaan we zeker weer themadiners organiseren. De horecamedewerkers hebben behoefte aan scholing. Hieraan gaan we werken in 2022. Op deze manier willen we beter inspelen op de toenemende zorgzwaarte en de zorgbehoeftes, zodat de horecamedewerkers leren/weten hoe met deze toenemende vraag om te gaan. In 2022/begin 2023 zal er een gastvrijheidstraining gevolgd gaan worden, dit om hierin te blijven ontwikkelen en leren. Tenslotte volgen er deskundigheidstrainingen rondom persoonlijke hygiene, HACCP, voedselveiligheid e.d.

Bewust omgaan met eten en drinken is hetgeen waar we voor staan. Omdat we gezond eten en vitaliteit ook voor medewerkers belangrijk vinden zal in de nabije toekomst wekelijks aandacht hiervoor zijn.

Methodisch werken
De zorgzwaarte van cliënten neemt toe. Verzorgenden moeten soms nog aan deze situatie wennen. Verzorgenden worden meer begeleid in Persoonsgerichte zorg en het houden van gesprekken met familie.
Sinds januari 2021 werken we met een nieuw zorgdossier (PUUR. woonzorg) waarin de zorgmedewerkers ondersteund worden in het methodisch werken (Plan-Do-Check-Act).

De kwaliteitsverpleegkundige coacht de teams in het gebruik en werken met het nieuwe zorgdossier. Hiervoor zijn de teams door de kwaliteitsverpleegkundige geschoold middels trainingen en nadien worden de zorgmedewerkers ondersteund door training-on-the-job, waarbij men individueel gecoacht wordt, gevraagd, maar ook ongevraagd.

In 2021 zijn alle vervolgtrainingen afgerond. PUUR woonzorg helpt in het methodisch werken. Wij geloven in de kracht van de herhaling (op individueel niveau). De omgang met het zorgdossier is positief en we merken dat dit het methodisch werken bevordert. Het SPAR-bord en actieplan worden goed gebruikt.

In 2021 is er ingezet op het structureel maken van het huisbezoek voordat iemand op Simeonshof komt wonen. Dit heeft tijdens de coronaperiode even stilgelegen en is nu weer opgepakt. Er is meer coaching on the job door de GVP’er. Doordat de doelgroep in het verzorgingshuis verandert, is er een duidelijke verschuiving te zien in behandelaren. Hierin is de Belevingsgerichte Zorg erg belangrijk.

Samenwerken
Het nieuwe zorgdossier PUUR. oonzorg maakt het via ‘PUUR. van jou mogelijk dat familie en naasten mee kunnen lezen én mee kunnen rapporteren in het dossier. Dat maakt dat communicatie onderling verbeterd wordt.

In 2021 en 2022 zullen familie en naasten verleid worden meer en meer gebruik te maken van dit systeem. Het ontzorgt tevens het zorgteam door minder mailverkeer. Daarnaast worden meldingen/mededelingen en overige zaken sneller opgepakt via ‘PUUR van jou’ omdat iedere medewerker dit sneller ziet. Mailwisseling vindt vaak plaats tussen de eerste contactpersoon en CCP’er (cliënt contactpersoon).

In 2021 hebben we ervaren dat de communicatie al veel beter verloopt. Ook het meelezen van rapportages is hierin een positieve ontwikkeling. Andersom is het ook fijn dat er vanuit familie gerapporteerd wordt. De huisarts waarmee er op Simeonshof samengewerkt wordt rapporteert ook in het zorgdossier van de bewoner via ‘PUUR. van jou’. Dit heeft een enorme meerwaarde, met name op de samenwerking tussen de teams en de huisarts.

Zorgtechnologie
In 2021 wordt in samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie onderzocht of de in 2020 ingezette Comp en Compaan breder kunnen worden ingezet. Doel is dat de cliënt gemakkelijk zelf in contact kan komen met naasten, op een veilige afstand of wanneer ‘live’ ontmoeten even niet lukt. Helaas is dit niet gelukt, de Comp en Compaan is alleen geschikt voor de thuiszorg.

We zijn bezig geweest met slimme sensoren, maar dit wordt ook brabantZorg breed als project opgepakt.