Kwaliteitsvenster Simeonshof

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Simeonshof zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Simeonshof is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
We zijn in 2022 begonnen om binnen het verzorgingshuis de behandelafspraken te registreren in het zorgdossier. Dit doen we om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de medische geschiedenis van onze cliënten te kennen en daarop te kunnen acteren waar nodig.
Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan het bespreken van de Melding Verbeter Actie (MVA) binnen de teamvergaderingen. Dit doen we om de verbeteracties duidelijk en bespreekbaar te maken binnen de teams en zo te leren van de MVA’s.

Door het structureel evalueren van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden onvrijwillige middelen en maatregelen niet ingezet binnen Simeonshof. Wel wordt voor alternatieven gekozen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van het jarenlang gebruikte poseybed door een extra verlaagd bed, om valrisico te verkleinen. De bekendheid met wettelijke vertegenwoordiging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is vergroot binnen de teams. Dit zorgt ervoor dat zowel het team als de familie weten waar de verantwoordelijkheden liggen. 

Persoonsgerichte zorg
In 2022 zijn we gestart met familiegesprekken. Dit om de zorg rondom onze cliënten te bespreken, om te kijken waar behoeften liggen en om de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren. Ook willen we tijdens deze gesprekken de samenwerking opzoeken tussen familie/naasten en de zorgmedewerkers.

In 2022 hebben we aandacht gegeven aan SamenZorg. We hebben een pilot gedraaid binnen Kleinschalig Wonen, samen met een student social work. Deze student heeft extra uren gekregen om SamenZorg vorm te geven. Daarnaast bestaat er binnen Simeonshof een werkgroep die onderzoekt hoe we de zelfredzaamheid van onze cliënten kunnen vergroten en daarnaast te kijken hoe we de samenwerking met familie beter op kunnen zoeken. 

We zijn in 2022 aan de slag gegaan met de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers in het verzorgingshuis. We zien een veranderende zorgvraag (steeds meer cliënten met dementie in het verzorgingshuis) en toename van complexiteit van zorg. Om de kennis rondom dementie te vergroten is er voor de teams een klinische les gegeven door de psycholoog met als doel dat medewerkers beter toegerust zijn in de omgang met cliënten met deze problematiek. 

Daarnaast hebben twee medewerkers een cursus gevolgd over palliatieve zorg. Zij zijn de ambassadeurs binnen Simeonshof rondom dit thema en zij brengen de kennis in de praktijk. De teams zijn mede door deze ambassadeurs meer op de hoogte van de inzet van palliatieve zorg.

Methodisch werken
We leren steeds beter om methodisch te werken en klinisch te redeneren. Dit betekent in de praktijk dat we steeds beter naar een zorgvraag kijken en acties duidelijk beschrijven in PUUR. Woonzorg en hierop evalueren. PUUR. Woonzorg ondersteunt teams in het methodisch werken. Echter blijft dit een terugkerend aandachtspunt waarbij de kwaliteitsverpleegkundige op maat handvatten geeft, dit zowel binnen de teams als individueel. 

Ook vinden we het belangrijk inzicht te krijgen rondom de medische voorgeschiedenis van een cliënt. Hierdoor kunnen we sneller schakelen bij bijzonderheden en zorg op maat verlenen. 

Door te werken met het vernieuwde klantproces merken we dat we steeds gestructureerder en eenduidiger werken. We zien bijvoorbeeld dat de effectiviteit van de huisbezoeken als positief wordt ervaren en we hebben meer inzichten gericht op de vier pijlers van BrabantZorg. Hierdoor leren we de cliënten beter kennen.

Doordat de levensgeschiedenis door naasten wordt ingevuld, kennen we de cliënt beter en kunnen we anticiperen op wie deze cliënt is en welke wensen/behoeften iemand heeft. Kortom we gaan de cliënt in zijn geheel zien; “ik ken u echt”. 

Wonen en Welzijn
Ook richten we ons op het verbeteren van welzijn en zorg. Dit doen we door beter samen te werken en de juiste doelen te stellen. Hierbij is het van belang dat er tijdens activiteiten goed gesignaleerd wordt en dat deze signalen door de welzijnsmedewerkers op de correcte manier worden gerapporteerd in het zorgdossier. Zo is er een betere samenwerking tussen zorg en welzijn. Dit gaan we verder ontwikkelen in 2023.

In 2022 is er een werkgroep opgestart rondom SamenZorg, met als doel om te kijken hoe we de familie meer kunnen inzetten. Het draait hier voornamelijk om de zelfredzaamheid van de cliënt en hun naasten. Hoe kan de familie participeren om de zelfredzaamheid te bevorderen? Denk hierbij aan: aanbieden van de duofiets, ondersteunen bij huishoudelijke taken en mogelijk bescheiden zorgtaken. Hier zijn we al wel mee gestart, maar we gaan hier in 2023 mee door.

Samenwerking cliëntenraad
Project Samen Sterk heeft voor de coronaperiode plaatsgevonden. Er zijn geen vervolggesprekken meer geweest maar de resultaten van dit project, voor wat betreft de kleinschalige woningen, zijn in 2022 besproken met de cliëntenraad. De resultaten zijn dat we niet meer spreken over een gesloten afdeling maar over kleinschalig wonen voor mensen met dementie of over "beschermd wonen”. Daarnaast wordt er eenmaal in de drie maanden naar de tevredenheid gevraagd bij partners/verwanten en worden deze resultaten geborgd in het leefzorgplan. De verwanten van onze cliënten krijgen handvatten hoe een bezoekje aan de cliënten op een fijne manier ingevuld kan worden. Verder is besproken dat het project Samen Sterk geen vervolg meer krijgt, maar dit te integreren in SamenZorg.

Zorgtechnologie
Onderzocht wordt hoe zelfredzaamheid bevorderd kan worden door zorgtechnologie. We bekijken per situatie wat mogelijk is.
Eind 2022 zijn de leefcirkels binnen Simeonshof van start gegaan. Door de implementatie van de leefcirkels ervaren cliënten meer vrijheid en biedt dit meer ruimte voor eigen regie van de cliënten.

Daarnaast hebben er familieavonden plaatsgevonden, met name gericht op de implementatie van de leefcirkels binnen Simeonshof. Familie geeft aan dat de leefcirkels een positieve verandering zijn. Ze hebben het gevoel dat de cliënten het gevoel van vrijheid ervaren. De cliënten krijgen door de leefcirkels de vrijheid om te gaan en staan waar ze willen, maar met gepaste mate. 

Zorghond Fee is in december 2022 gestart. Bedoeling hierbij is dat de zorghond direct betrokken is bij het ondersteunen en begeleiden van de cliënten. De zorghond kan aanwezig zijn bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. De inzet van huisdieren gaat het welzijn en gedrag van onze cliënten hopelijk positief beïnvloeden.

In het verzorgingshuis is de inzet van de Medido (medicijndispenser) uitgebreid ingezet in 2022. Door meer kennis van zorgtechnologie binnen de teams wordt er op maat gekeken wat er voor een cliënt mogelijk is. Door de inzet van deze Medido hebben we de zelfredzaamheid en eigen regie vergroot. 

Met de verbeterde inzet van de consulent belevingsgerichte zorg in het verzorgingshuis, in het kader van veranderende zorgvraag, zorgcomplexiteit en toenemende zorgzwaarte, wordt er meer gebruikgemaakt van zorgtechnologie. Bijvoorbeeld de inzet van een Qwiek-up (soort diaprojector) die door muziek en beeld zorgt voor emotionele rust.

Samenwerken
PUUR. van jou wordt steeds meer het communicatiemiddel tussen naasten en de zorgmedewerkers. Het merendeel van de cliënten heeft een naaste of meerdere naasten toestemming gegeven voor inzage in zijn/haar zorgdossier.

Familie maakt ook goed gebruik van dit zorgdossier als communicatiemiddel met de zorgmedewerkers. In het kader van SamenZorg ervaren we dit als een prettig communicatiemiddel, waardoor je direct contact hebt. Er worden hierdoor bijna geen mails meer gestuurd naar de eerste contactpersoon of cliënt contactpersoon.
De huisarts rapporteert zijn/haar bevindingen ook in het zorgdossier van de desbetreffende cliënt. De samenwerking met de huisarts wordt hierdoor geoptimaliseerd en wordt als zeer prettig ervaren.

Rondom teamontwikkeling blijft staan dat zelforganisatie een doorlopend proces is. Teamontwikkeling valt of staat met een optimale personele bezetting. Dit realiseren heeft continu aandacht en blijft een continu proces om dit te waarborgen. Daarnaast zijn we als team altijd op zoek naar het verbeteren van kwaliteit van zorg en proberen we hier door een open en transparante omgeving aandacht aan te geven.

Resultaten interne audits 2022
Audit veiligheid & Arbo
De ontruimingsoefeningen (met behulp van de brandweer) zijn de afgelopen periode i.v.m. de coronabeperkingen op een laag pitje komen te staan. Deze worden aankomend jaar weer opgepakt. De uitbreiding van het BHV-team met collega’s uit de horeca en huishoudelijke dienst heeft de aandacht en willen we verder vormgeven in 2023. Meldingen van incidenten bij/met medewerkers worden ingevuld middels een MIM-melding. Het actief attenderen op het bestaan en het nut hiervan krijgt de aandacht.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.