Passende en veilige zorg en ondersteuning

Elke dag zo fijn mogelijk

Persoonsgerichte zorg dus, waarbij we afspraken vastleggen in het cliëntendossier. Iedere cliënt bij BrabantZorg heeft een elektronisch cliëntendossier (ECD). Het bevat alle gegevens die rondom de zorg worden vastgelegd, waaronder afspraken die gemaakt worden tussen de cliënt en BrabantZorg. We meten of er volgens afspraak wordt gewerkt.​ Cliënten kunnen zelf een account aanmaken binnen het ECD, waar zij of hun familie informatie over zichzelf kunnen noteren en teruglezen.

SamenZorg

Als BrabantZorg geloven wij in SamenZorg met familie en verwanten. In de beweging richting SamenZorg leggen we de meeste nadruk op de richtingwijzer ‘Ik werk met u samen’: samen bereiken wat alleen niet kan. Samen met iemands netwerk ondersteunen wij de cliënt bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van het eigen leven. Dat doen we volgens de principes van SamenZorg. We voeren het goede gesprek samen met de cliënt en diens netwerk en iedereen die belangrijk voor de cliënt is. We bespreken belangrijke onderwerpen in het leven van de cliënt en kijken dan wat de cliënt nog kan of wil leren. Ook kijken we wat er met ondersteuning van hulpmiddelen gedaan kan worden, wat het netwerk of leefomgeving van de cliënt kan bijdragen en welke benodigde zorgondersteuning de zorgprofessional van BrabantZorg kan bieden. Dit doen we met het uiteindelijke doel dat elke dag zo fijn mogelijk is voor de cliënt en dat die zo veel mogelijk regie over het eigen leven houdt. Familie, naasten en bekenden die gewend waren om de cliënt te ondersteunen kunnen en willen vaak nog helpen en meedenken. Samen met hen kijken we wat er mogelijk is en wie wat kan betekenen. Dat noemen we SamenZorg. In 2022 zijn de eerste twintig teams enthousiast gestart in de pilotfase. Die fase is afgerond en nu willen we in 2023 met de hele organisatie aan de slag met SamenZorg. Dit doen we lerenderwijs en in kleine stapjes. 

Klantproces

Het is voor de cliënt, zijn naaste én voor onze medewerkers helder hoe de stappen uit het klantproces voor Verpleeghuiszorg, Zorg Thuis en Herstel en Revalidatiezorg verlopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. In 2022 is een start gemaakt met de implementatie van het eenduidig werken. In 2023 gaan we hiermee door en wordt het werken volgens een eenduidig klantproces de normale gang van zaken.

Incidenten en calamiteiten

In 2023 gaan we verder met het aanscherpen van ons beleid en de werkwijzen rondom het melden en leren van incidenten. We streven naar een veilige meldcultuur waarin we kunnen leren van elkaar. 

Vanaf 2023 worden niet alleen kwaliteitsverpleegkundigen maar ook wijkverpleegkundigen geschoold in de PRISMA-methodiek. Dit is een methode om incidenten zorgvuldig te onderzoeken en analyseren, met als doel om soortgelijke incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Wet zorg en dwang

Elke dag zo fijn mogelijk. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. We ondersteunen cliënten bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van hun eigen leven. Dat doen we samen met de mensen zelf en hun naasten. In de zorgverlening zoeken we binnen BrabantZorg in eerste instantie alleen naar zorgvormen die op vrijwillige basis verleend kunnen worden. Dat is het uitgangspunt. Soms is onvrijwillige zorg noodzakelijk (ter bescherming van cliënt of omgeving), maar we zien deze onvrijwillige zorg als uitzondering en bieden deze daarom zo kort mogelijk. 

Doelen Wzd 2023

Om de data te kunnen gebruiken voor een waardevolle analyse, zal de kwaliteit van registratie moeten worden verbeterd. Dit is een van de belangrijkste aandachtspunten voor 2023. Hiervoor wordt er gekeken naar het beter inzichtelijk maken van de data uit het cliëntendossier en het gebruiken van deze data om de kwaliteit van registratie van onvrijwillige zorg te verbeteren.

Voor cliënten willen we het inzetten van onvrijwillige zorg verder terugdringen door vrijwillige alternatieven structureel uit te proberen. Daarnaast willen wij hen en hun naasten beter informeren over de Wzd in de vorm van een folder over het Wzd-beleid binnen BrabantZorg.

Scholing wordt vanaf 2023 ook aangeboden aan thuiszorgpersoneel, vrijwilligers en ondersteunend personeel (schoonmaak, keuken, technische dienst etc). 

Er wordt onderzocht hoe we binnen BrabantZorg beter om kunnen gaan met onvrijwillige zorg in de thuissituatie.

De resultaten van bovenstaande acties worden geëvalueerd in de centrale Wzd-commissie.

Veiligheid en RI&E

Veilig en gezond werken is onlosmakelijk verbonden met een werkdag die Elke dag zo fijn mogelijk is. BrabantZorg zet de komende jaren in op het vergroten van de medewerkerstevredenheid en het terugdringen van verzuim. Daarbij zijn de werkomstandigheden en de risico’s van de werkzaamheden van belang. De risico inventarisatie en evaluatie (een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet) speelt een grote rol bij het ophalen van informatie over veilig en gezond werken. De RI&E behoort daarmee tot de randvoorwaarden om prettig binnen BrabantZorg te kunnen werken. We willen met de RI&E bereiken dat elk team, elke locatie en de gehele organisatie op een laagdrempelige manier kan leren en verbeteren.

De afgelopen periode hebben twee preventiemedewerkers met hun locaties de RI&E vragenlijsten ingevuld als test/pilot. Op basis van de evaluatie hiervan worden eventuele aanpassingen gedaan en kunnen de vragenlijsten op alle locaties worden ingevuld. Doel is dat eind 2023 op alle locaties de vragenlijsten zijn ingevuld en er een plan is gemaakt voor de uitvoer van de RI&E in de thuiszorgteams.