Kwaliteitsvenster AAtrium

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat AAtrium zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

AAtrium is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Samenwerking
In 2022 is er meer aandacht geweest voor de samenwerking met de verschillende disciplines. Een Parkinson Consulent is bijvoorbeeld betrokken om ons te adviseren hoe cliënten met Parkinson nóg beter verzorgd kunnen worden. Ook op het gebied van belevingsgerichte zorg en horeca & facilitair zijn consulenten geraadpleegd. 

Persoonsgerichte zorg
Er is extra aandacht gegeven aan het betrekken van de familie bij het invullen van de ‘levenslijn’ in het zorgdossier. Door dit in te laten vullen door familie, ontstaat een beter beeld van de cliënt en zijn gewoontes en voorkeuren. Het invullen gebeurt al in veel gevallen, maar kan nog verder worden verbeterd. 

Waardering medewerkers en vrijwilligers
In 2022 zijn we gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek. Hier vragen we onder andere hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe de balans tussen werk en privé wordt ervaren. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is bekeken wat goed gaat en wat beter kan binnen BrabantZorg.  

Wonen en Welzijn
De medewerkers van de huishoudelijke dienst zijn gestart om samen met de cliënt en/of familie het ondersteuningsplan in te vullen. Dit ondersteuningsplan wordt vervolgens met de zorgverlener besproken die het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt. Dit ondersteuningsplan wordt aan het dossier van de cliënt toegevoegd. Zo kunnen alle betrokken zorgverleners zien welke afspraken gemaakt zijn. Jaarlijks wordt dit ondersteuningsplan geëvalueerd.     

In 2022 zijn alle medewerkers en vrijwilligers geschoold in belevingsgerichte zorg. Deze scholing is door de belevingsgerichte zorgconsulent van BrabantZorg aangeboden. Verder is ingezet op workshops bejegening en gastvrijheid. Ook is gestart met het koppelen van een vrijwilliger aan een van onze afdelingen. Hierdoor ontstaat meer verbinding met de medewerkers en bewoners van die afdeling. 

In de nabijheid van AAtrium is een zelfstandige woonvorm voor ouderen gerealiseerd; ‘De Johannes’. In 2022 is de aandacht vooral gericht op het verbinden van de bewoners van De Johannes met de eigen locatie. Wel zijn er al waardevolle lijnen uitgezet tussen deze locatie en AAtrium. Bewoners zijn uitgenodigd voor koffiemomenten of om deel te nemen aan het activiteitenprogramma. Ook kan door De Johannes een beroep worden gedaan op de inzet van vrijwilligers. Ook in de toekomst hopen we dat deze bewoners de weg weten te vinden naar AAtrium.    

Zorgtechnologie 
Begin 2022 zijn we helaas gestopt met de pilot van de slimme sensoren op afdeling De Loop. Dit vanwege problematiek met de Wifi. Op dit moment zijn de randvoorwaarden nog niet voldoende aanwezig op deze technologie. Wel zijn we achter de schermen hard aan het werk om dit te realiseren.

De samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie is verder uitgebreid met de implementatie van SmartSense. Dit systeem biedt de mogelijkheid om slimme sensoren op de slaapkamer in te stellen, afgestemd op de leefstijl van de cliënt. Met SmartSense kunnen gepersonaliseerde profielen worden ingesteld om gewenste alarmen te genereren. Het resultaat is dat de cliënt niet gestoord wordt binnen routines waarvan is vastgesteld dat hij of zij deze zelfstandig kan uitvoeren. Dit geeft de cliënt meer privacy, vrijheid en eigen regie.

Resultaten interne audits 2022
Naar aanleiding van de verbeteracties die uit de audit van 2021 gekomen zijn, hebben we de volgende punten opgepakt:

  • Meer aandacht voor veiligheid omtrent toegang medicatie; 
  • Verbetering van veilige toegang van medicatie doordat op alle kamers afsluitbare kastjes zijn geplaatst, waar medicatie achter slot en grendel wordt bewaard; 
  • Het borgen van kennis en methodisch werken volgens de PDCA-cyclus. 

Naar aanleiding van de HACCP-check die in 2021 uitgevoerd is, zijn in 2022 verbeteracties doorgevoerd op het gebied van het dragen van sieraden en de T.H.T.-datum voor droge kruidenierswaren.

In 2022 zijn audits uitgevoerd op verschillende gebieden. Uit de audit Palliatieve zorg kwam naar voren dat er behoefte was aan scholing. In 2022 is van iedere afdeling een afgevaardigde bijgeschoold. 

Naar aanleiding van de audit Wet zorg en dwang (Wzd) hebben de aandachtsvelders van AAtrium in 2022 meer aandacht besteed aan het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook is ingezet op ‘leren’ van andere afdelingen, rondom het afbouwen van Wzd-maatregelen, samen met de betrokken disciplines.  

Ook zijn in 2022 de audits Veiligheid & Arbo, Eten & Drinken en Schoonmaak uitgevoerd. Op alle audits heeft AAtrium overwegend goed gescoord. Kleine verbeterpunten zijn direct opgepakt en doorgevoerd. Veilig wonen en werken staan centraal met het welzijn en de gezondheid van de cliënt vooropgesteld. In 2023 wordt een ontruimingsoefening gepland. Het huishoudelijke team zal worden meegenomen met de SamenZorggesprekken. Nu de formatie van de koks weer goed op orde is, zetten we ook in op het monitoren hoe we voedselverspilling tegen kunnen gaan.

 

Hier lees je het kwaliteitsvenster van 2022.