Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Een aantal keer per jaar wordt de medewerkerstevredenheid getoetst. Hieruit worden de aandachtspunten per team besproken en opgepakt. Dat doen we op een gestructureerde manier. In een teamoverleg komt een aandachtspunt op de agenda. We spreken met elkaar af hoe we dat gaan aanpakken en wie er voor verantwoordelijk is. Ook spreken we af voor welke datum het is afgerond. In 2022 is bijvoorbeeld een roosterondersteuner ingezet om ons personeel te helpen bij het vaststellen van het rooster. In het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek zien we dat onze medewerkers overwegend meer werkplezier ervaren en de werkdruk beter in balans is ten opzichte van 2022.

Vrijwilligers

Iedere maand worden nieuwe medewerkers en nieuwe vrijwilligers welkom geheten in een speciale introductiebijeenkomst. Ook voeren we meerdere keren per jaar een ervaringsonderzoek uit onder onze vrijwilligers. Daar komt een hoge score uit rondom samenwerking met de zorgteams. Door de Coronaproblematiek is het een periode niet mogelijk geweest evaluatiegesprekken met vrijwilligers te laten plaatsvinden. Dit is sinds eind 2022 weer opgepakt. Vrijwilligers geven aan dat ze deze gesprekken waarderen en ze zich gezien en gehoord voelen.

In 2023 gaan we starten met een Warm Welkom gesprek voor vrijwilligers. Als een vrijwilliger besluit zich te gaan inzetten bij AAtrium, ontvangen zij een presentje. Ook gaan we vrijwilligers meer betrekken bij activiteiten. Samen met vrijwilligers bespreken we wat hun rol hierin kan zijn