Kwaliteitsvenster Catharinahof

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Catharinahof zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?
Catharinahof is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag: burencontact
In de ‘straten’ binnen Catharinahof wordt regelmatig een buurtkoffie met de naam “Wij zijn toch buren” georganiseerd. Alle buren in de ‘straat’ worden uitgenodigd om koffie te komen drinken. Dit is een initiatief van de cliëntenraad, waaraan veel buren deelnemen. Iedere keer sluiten andere mensen aan. Dit kan de cliëntenraad zijn, maar ook de vrijwilligerscoördinator, een medewerker van BrabantWonen of een teammanager. Daarnaast is er op verzoek van de cliënten een kleine huiskamer ingericht. Er is steeds meer behoefte aan kleinschalige activiteiten waarvoor deze huiskamer ook gebruikt wordt. Ook kunnen cliënten zich hier even terugtrekken met buren of familie. We zien dat veel gebruik wordt gemaakt van deze ruimte. Mensen leren elkaar echt kennen en doen bijvoorbeeld ook enkele kleine klusjes voor elkaar.

Dichtbij de dagactiviteit bevindt zich de binnentuin van Catharinahof. Hiermee is in 2021 een verbinding gemaakt tussen de cliënten van Catharinahof, de dagactiviteit en de kinderopvang.

Eten en drinken
De medewerkers van Kleinschalig Wonen zijn in 2021 geschoold met betrekking tot de voedselbereiding. Dit als doel om het niveau van de kwaliteit van de maaltijden te verhogen.

Methodisch werken
In 2020 heeft de Consulent Belevingsgerichtezorg, middels het gezamenlijk koffie drinkmoment, de medewerkers getraind op de karakteristieken van de cliënt. Het resultaat hiervan is dat medewerkers tips en tricks gekregen hebben om beter om te gaan met de eigen ruimte van de cliënt. Dit wordt door de aandachtsvelders geborgd.
In 2021 zullen we hiermee verdergaan. Dit doen we door het in werkoverleggen als een vast agendapunt op te nemen. De Consulent zal hier natuurlijk ook deel van gaan uitmaken.

In samenhang met belevingsgericht werken hebben we (in navolging van 2019) het in 2020 ook gehad over ‘thuis gericht werken’. Het is nodig om efficiënter te gaan werken. Soms nemen we nog teveel over van de cliënten, zoals we voorheen gewend waren te doen. Hier hebben we hard aan gewerkt in 2020, daarbij hebben we meer leren kijken naar wat de precieze behoefte is van de cliënt. Uiteraard zal dit in 2021 zijn opvolging krijgen.

In 2021 zijn we gestart met huisbezoeken. Voordat een bewoner in Catharinahof komt wonen gaan we met de eerste cliënt contactpersoon thuis kijken hoe deze cliënt gewend is te wonen. Hierbij is de samenwerking met de thuiszorg erg belangrijk. Er wordt hiermee een warme overdracht gerealiseerd. Hetzelfde doen we bij een interne verhuizing.

Naast de gebruikelijke en noodzakelijke aandacht voor hygiëne hebben we dit niet verder bijgesteld. In het kader van kwaliteit en leefbaarheid hebben we de vacuum-afval-verwerkings- methode toegepast. Dit voorkomt vervelende geuren en geeft de bewoner een schoner milieu. Bovendien reduceren we hiermee het totaal van ons afval.

Samenwerken: gastvrouwen
Binnen Catharinahof zijn er gastvrouwen werkzaam. De rol van de gastvrouw is in 2021 geëvalueerd en wordt in 2022 gecontinueerd.
Zij spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van de cliënten binnen Kleinschalig Wonen. Zij zijn er voor een kop koffie in de huiskamer, een praatje in de gang en een luisterend oor voor wie dit nodig heeft. De gastvrouwen zorgen voor een heerlijke voedzame maaltijd en verzorgen welzijnsactiviteiten binnen Kleinschalig Wonen.

Om het vangnet rondom de zorg van de cliënt te waarborgen zal het schoonmaakteam meer de samenwerking met de zorg gaan opzoeken. In 2021 zijn we gestart met het opmaken/verschonen van de bedden door de huishoudelijke dienst

Voor wat betreft de kwaliteiten van de huismeesters binnen de regio, is er in 2021 gekeken naar regionale samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat het huismeestersteam in 2021 volledig is gaan samenwerken. De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en elke huismeester heeft een passend aandachtsgebied.

Samen met de cliëntenraad zetten we familiecoaches in die navraag doen bij cliënten en familie over wat verbeterd kan worden binnen Catharinahof. Dit noemen we 'Samen sterk'. We gaan door met de punten waar we mee zijn gestart. Bij Kleinschalig Wonen is men hiermee gestart en heeft het nu al veel positieve reacties opgeleverd. Ook binnen de kleurenteams is hiermee een start gemaakt, team roze heeft dit afgerond. De andere kleurenteams volgen. Met de Cliëntenraad wordt gekeken naar de voortgang en welke verbeteringen nodig zijn. Helaas hebben we in 2021 hier geen vervolg aan kunnen geven in verband met de coronamaatregelen en het afhaken van de nodige familiecoaches.

Zorgtechnologie
In 2021 zijn we gestart met Medimo (een elektronisch aftekensysteem voor medicatie) hierdoor wordt het op de juiste manier en tijd verstrekken van medicatie bevorderd en vinden er minder medicatie-incidenten plaats.

Audit Wet zorg en dwang
Waar hebben we aan gewerkt in 2021:

  • In 2021 is het eenduidig gebruik van dossiers opgepakt door verpleegkundigen en uitgerold in de teams.
  • De samenwerking met het Regionaal Verpleegkundig Team vraagt nog om enige verbetering.