Kwaliteitsvenster Catharinahof

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Catharinahof zich leiden door de wensen van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Catharinahof is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers 
Binnen Pater van den Elsenstraat (kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie) is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in december 2022/januari 2023. De eerste contactpersonen werden benaderd om de enquête in te vullen. De vragen uit de enquête kwamen overeen met het instrument: Cliënttevredenheid binnen PUUR. Woonzorg. De respons was ±50%. Daaropvolgend is er telefonisch contact opgenomen met de eerste contactpersonen die geen gehoor hadden gegeven om de enquête in te vullen. Hier werd de vraag gesteld of zij alsnog wilden deelnemen aan het cliënttevredenheidsonderzoek waarna de enquête vervolgens mondeling afgenomen werd. De uiteindelijke respons was ±95%. Binnen de kleuren teams zijn een aantal collega’s verantwoordelijk gesteld voor het cliënttevredenheidsonderzoek. Zij hebben met de cliënten een individueel gesprek gehad waarbij de vragen uit de enquête zijn besproken. Wat betreft de uitkomsten mogen we trots zijn op het feit dat cliënten en familie ons positief beoordelen op het gebied van zorg en de woonervaring. Een verbeterpunt dat naar voren is gekomen uit het cliënttevredenheidsonderzoek, is de communicatie tussen de familie en de zorgmedewerkers op een van onze afdelingen. De uitkomsten zijn gedeeld met de zorgmedewerkers tijdens een teamoverleg. Verbeterpunten gericht op cliëntniveau worden opgepakt door het team onder begeleiding van de kwaliteitsverpleegkundige. Overige verbeterpunten worden opgepakt door het management en/of kwaliteitsverpleegkundigen. Daarnaast kunnen deze uitkomsten ingezien worden door zorgmedewerkers in PUUR. Woonzorg. Om in 2023 een zo hoog mogelijke respons te krijgen en familieleden zo min mogelijk te belasten, wordt het cliënttevredenheidsonderzoek gekoppeld aan een al gepland familiegesprek.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek, waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

We zijn trots op de goede sfeer en de gastvrijheid die iedere vrijwilliger en medewerker uitstraalt en uitdraagt naar alle bezoekers, naar de cliënten en naar elkaar. 

Vrijwillige avondtoppers zijn gestart om in de avond de zorgmedewerkers te ontlasten. Er worden vrijwilligers ingezet in het restaurant tijdens de (piek) eettijden, om meer aandacht aan cliënten te kunnen geven tijdens het eetmoment. Concreet zorgt de avondtopper ervoor dat de zorg zich kan richten op de zorg. Het halen en brengen van bewoners voor bijvoorbeeld een maaltijd is hier een voorbeeld van. Het stukje aandacht geven wordt verzorgd door onze vrijwilligers. Een belangrijke rol die toch best wat tijd in beslag neemt. 

Dit geldt ook voor vrijwilligers in het restaurant. Zij ontlasten de professionals. 

In een tijd waarin het krijgen en behouden van medewerkers enorm lastig is, zijn vrijwilligers onmisbaar. 

Passende en veilige zorg
Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Ons zorgpersoneel kijkt kritisch naar (mogelijke) incidenten en bespreekt deze met alle betrokkenen. In alle teams is een aandachtsvelder MVA benoemd. De gemaakte meldingen komen in elke teamvergadering ter sprake en er wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Indien nodig gaat de aandachtsvelder ook het gesprek aan met de melder. Verbeteracties worden opgenomen in de actieplannen, zodat deze ook onder de aandacht blijven binnen het team. De kwaliteitsverpleegkundigen coachen de teams op dit gebied en geven extra uitleg over hoe en wanneer een MVA-melding gemaakt moet worden. 

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren
Bij de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren zijn in 2022 per team verschillende verbeterpunten naar voren gekomen. De kwaliteitsverpleegkundige heeft samen met de verpleegkundige van de afdeling de uitvraag gedaan. Dit jaar is er aandacht geweest voor de onderwerpen: 'beleidsafspraken' en ‘aandacht voor eten en drinken'. De aandachtspunten die bij de uitvraag naar voren zijn gekomen zijn direct verwerkt in de zorgdossiers. 

Welzijn
In 2022 hebben we voorbereidingen getroffen om het welzijn-abonnementspas in 2023 te kunnen introduceren. Met dit (vrijblijvende) abonnement kunnen cliënten, die woonachtig zijn in Catharinahof, deelnemen aan alle activiteiten in Catharinahof. De activiteiten zijn dan gratis of tegen gereduceerd tarief te bezoeken. Het doel is om alle bewoners en andere geïnteresseerden deel te laten nemen aan ons activiteitenaanbod. De opbrengst stelt ons in staat om een compleet en divers programma te bieden. 

Eten & drinken
In 2022 is het project ‘Smaeck’ gestart. Dit project richt zich op de combinatie van de juiste ingrediënten, zodat cliënten hun smaak en eetlust terug kunnen vinden. Project ‘Smaeck’ is bedoeld voor cliënten met een verminderde smaaksensatie.

Zo zijn er individuele trajecten gestart met bewoners die bijvoorbeeld geen of een veranderde smaak hebben gekregen door een chemokuur. De juiste combinatie van smaken/producten heeft ervoor gezorgd dat zij weer smaakvol kunnen mee-eten.

Zorgtechnologie
Er is een consulent zorgtechnologie actief in de regio. Samen met onze zorgmedewerkers kijkt hij of zij naar de mogelijkheden om zorgtechnologie in te zetten binnen Catharinahof. Zo wordt er al gebruikgemaakt van de Qwiek-up, de Braintrainer en de tovertafel op Kleinschalig Wonen. Dit zijn verschillende interactieve middelen die met films, muziek en licht zorgen voor ontspannende activiteiten voor onze cliënten. Andere voorbeelden van zorgtechnologieën die we in huis hebben zijn de Silverfit, Deurdrangers en Sensara. 

We zouden in 2022 beginnen met onderzoeken of de leefcirkels inpasbaar zijn binnen Catharinahof. In verband met de wisseling van teammanagers zijn de prioriteiten veranderd en is dit doel vooruitgeschoven naar 2023. 

Resultaten interne audits 2022
We zijn trots op de positieve resultaten die uit de audits naar voren zijn gekomen.

In 2022 hebben we verschillende audits gehad:

Palliatieve zorg
Uit de audit Palliatieve zorg kwam naar voren dat het gehele proces comfortabel verloopt voor cliënten en familie. Er wordt nauw samengewerkt met betrokken naasten; dit voegt extra waarde toe in de palliatieve fase van de cliënten. Daarnaast wordt er binnen Pater van den Elsenstraat gebruikgemaakt van een warme mand, waarin onder andere informatie zit die in de laatste levensfase voor familie van belang kan zijn. Aandachtspunt zit voor ons nog op het gebied van scholing voor verpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. Twee verpleegkundigen zijn in 2023 gestart met de scholing palliatieve zorg en zij gaan dit verder uitdragen binnen Catharinahof.

Eten en drinken
De audit ‘Eten en drinken’ heeft laten zien dat we trots mogen zijn op de afwisseling in de gerechten, de uitgebreide keuzemogelijkheden van de restaurantkaart en de presentatie van de gerechten. 

Schoonmaak
Ook hebben we een audit van HACCP/Schoonmaak gehad op Kleinschalig Wonen.

We zijn trots op het feit dat mensen ons gebouw altijd beoordelen met: ‘net nieuw' of ‘jullie zitten hier zeker nog maar kort’. Wat ons betreft wordt het lange termijn onderheid én het dagelijks onderhoud bijzonder goed uitgevoerd.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.