Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2022 heeft Catharinahof team Roze deelgenomen aan de pilot SamenZorggesprekken. Het doel van deze gesprekken is dat de zorg beter wordt afgestemd op de wensen van de cliënt en de mogelijkheden van het netwerk. In 2023 wordt deze gespreksvorm binnen BrabantZorg verder geïmplementeerd. Binnen Catharinahof zullen alle collega’s de e-learning volgen, zodra deze beschikbaar is. 

Wonen en Welzijn

Welzijn
Komend jaar wordt meer aandacht besteed aan de samenwerking tussen zorgmedewerkers en medewerkers Welzijn. Een verbeterde communicatie gaat ervoor zorgen dat zorg en welzijn beter op elkaar worden afgestemd. Tijdens activiteiten kan een bewoner goed worden geobserveerd, dit is waardevolle informatie voor de zorg. 

De medewerkers van de dagbesteding sluiten hiervoor aan bij het cliëntcontactpersonen- (CCP) overleg, waarin de cliënten worden besproken.

Samenwerking cliëntenraad

Maandelijks sluit één van de managers aan bij het overleg met de CR. Enkele malen per jaar sluit ook de regiomanager aan. De vrijwilligerscoördinator sluit op verzoek aan. Er zijn verbeterde samenwerkingsafspraken gemaakt, wat de samenwerking maximaal ten goede komt. 

Zorgtechnologie 

In 2023 wordt onderzocht of leefcirkels inpasbaar gemaakt kunnen worden binnen Catharinahof. Een leefcirkel is een zorgtechnologie voor mensen met dementie. Het zorgt ervoor dat cliënten meer vrijheid krijgen, terwijl hun veiligheid gewaarborgd blijft. Dit project zal opgepakt worden door de teammanager van Kleinschalig Wonen in samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundige en de zorgteams. 

Geplande interne audits

In 2023 staan de audits: Veiligheid & Arbo, Medicatie en Wet zorg en dwang op de planning.