Kwaliteitsvenster Compostella

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Compostella zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Compostella is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
In het vierde kwartaal van 2022 zijn we gestart met het meetinstrument cliënttevredenheid. In de voorbereiding op het MDO (Multi Disciplinair Overleg) vragen de CCP'ers (cliënt contactpersonen) de familie om het cliënt tevredenheidsonderzoek in te vullen. Hiermee kan een keer per jaar getoetst worden of cliënt en familie tevreden zijn over de geboden zorg. De resultaten zijn vervolgens in het teamoverleg besproken.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Naar aanleiding van de resultaten uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek in 2022, is gestart met het inzetten van een roosterondersteuner. Dit heeft binnen Compostella een groot positief effect. Medewerkers worden minder belast, uren van medewerkers worden efficiënter ingezet. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Wanneer er sprake is van een verhoogd risico zoals bijvoorbeeld een verhoogd valrisico, wordt daar een aandachtsgebied (risicosignalering) voor aangemaakt. Met daarop een zorgafspraak waarin staat beschreven welke acties hierop uitgezet dienen te worden.
Nog niet alle CCP’ers waren van deze werkwijze op de hoogte maar worden nu hierin gecoacht door kwaliteitsverpleegkundigen.
CCP’ers zijn hier actief in, signaleren tijdig en beschrijven acties/doelen in het dossier wanneer nodig. Daarnaast zijn de aandachtsgebieden een terugkerend onderwerp in de MDO’s. 

Persoonsgerichte zorg
In 2022 hebben we gewerkt aan het centraal zetten van de cliënt en uitgaan van eigen kracht/regie. Van daaruit gaan we kijken hoe de zorg ingezet gaat worden. Er wordt met regelmaat geëvalueerd om te bespreken of er iets veranderd is. Het overleg met alle betrokkenen wordt hiervoor gebruikt. Het cliënttevredenheidsonderzoek geeft ook veel informatie over beleven en ervaren.

Wonen en Welzijn
Op 13 december 2022 is de huiskamer op afdeling 1 geopend. Medewerkers hebben hier met hulp van cliënten hard aan gewerkt. De gezamenlijke huiskamer is een grote meerwaarde voor op de eerste plaats de cliënten, maar ook zeker voor de medewerkers. De insteek met het oprichten van deze huiskamer is om meer nabijheid, begeleiding en gezelligheid te kunnen bieden. Dit doel is zeker behaald. 

Zorgtechnologie
Eind 2022 heeft er een consulent zorgtechnologie in de welkomsthal van Compostella een demonstratie gegeven over verschillende hulpmiddelen. Dit heeft medewerkers, maar ook cliënten en naasten geïnspireerd.

Er wordt binnen Compostella actief gebruikgemaakt van de Qwiek-up, Beleef TV en robotdieren. Een enkele cliënt maakt gebruik van de medicijndispencer Medido. Dit zouden we willen uitbreiden maar we zien toch dat de doelgroep daar niet altijd meer bekwaam in is. 

Daarnaast wordt in huis gebruikgemaakt van een SMART TV waar welzijn verhogende beelden aangeboden kunnen worden. 

Deskundigheidsbevordering
Verder hebben we in 2022 gewerkt aan de volgende punten:

Intervisie
Iedere zes weken vindt een CCP-overleg plaats. De agenda tijdens het overleg is wisselend. De ene keer bespreken we een casus en de andere keer hoe we methodisch kunnen werken in het dossier. Dankzij de CCP-overleggen zijn we in heel Compostella eenduidiger gaan werken.

Inloop voor BIG-handelingen (Beroepen in de individuele gezondheidszorg)
BIG-inlopen hebben twee keer succesvol plaatsgevonden. De BIG is onder de medewerkers binnen Compostella up to date. Ook in 2023 zal er drie keer een BIG-inloop worden georganiseerd samen met de BIG coördinator van de regio. Hierdoor blijven medewerkers altijd bekwaam. 

Werkgroep "tijd voor zorg en welzijn”
Met de werkgroep hebben we met elkaar besproken hoe we gezamenlijk met de huishoudelijke dienst, gastvrouwen en zorg meer tijd kunnen creëren voor de cliënt. We zijn gestart met de inzet van studenten om een stukje welzijn aan cliënten te bieden in de huiskamer. Daarnaast zijn de uren van gastvrouwen uitgebreid op afdeling 2 zodat er meer begeleiding en nabijheid is voor de cliënt.
Ook hebben gastvrouwen en huishoudelijke dienst ADL-trainingen en belevingsgerichte zorg-training gehad om het zorgteam te kunnen ondersteunen. 

Ontwikkelplan
Teammanagers hebben begin vorig jaar een eerste gezamenlijk overleg gehad met de praktijkopleiders. Aanleiding hiervoor is het gezamenlijk kijken naar een optimaal leerklimaat. Door veel verloop van vast personeel kon de werkbegeleiding niet altijd meer gewaarborgd worden. Momenteel is de formatie wat meer op orde, wat ervoor zorgt dat er meer werkbegeleiders zijn. De komst van een roosteraar zorgt o.a. voor een betere opvang van studenten/leerlingen. Er is namelijk meer overzicht van wie werkbegeleiders zijn en waaraan een stagiaire/leerling gekoppeld kan worden. Tevens zorgt de roosteraar ervoor dat iedereen ervan op de hoogte is wanneer een stagiaire/leerling exact start. Ook is er meer aandacht besteed om zittende medewerkers te enthousiasmeren om een opleiding te volgen. Inmiddels zijn er twee verzorgenden-IG aan een opleiding verpleegkunde begonnen, een helpende is inmiddels geslaagd voor de opleiding helpende+ en een medewerker uit de keuken laat zich omscholen tot helpende. 

Resultaten interne audits 2022
In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Persoonsgerichte zorg en Palliatieve zorg
We zijn trots op de goede samenwerking met cliënten, betrokken disciplines en zorg. De cliënt wordt centraal gesteld en er wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft. Hierdoor kan goede persoonsgerichte zorg gegeven worden in verschillende situaties.

Verbeteracties die uit de audits kwamen zijn: het uitvoeren van huisbezoeken bij nieuwe opnamen. Risicosignaleringen oppakken in de dossiers (dit hebben we inmiddels uitgevoerd). Verbetering in samenwerking tussen vrijwilligers en zorg. Ook dit is inmiddels verbeterd door de inzet en inspanning van de vrijwilligerscoördinator. De gastvrouwen sluiten inmiddels ook aan bij cliëntbesprekingen. Verder hebben we een verbetering in contact/samenwerking met familie gerealiseerd door een familieavond te organiseren. De opkomst hiervoor was groot. 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.