Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2022 willen we hier aan werken:
Cliënt centraal zetten, uitgaan van eigen kracht/regie. Van daaruit gaan kijken hoe de zorg ingezet gaat worden. En er wordt met regelmaat geëvalueerd om te bespreken of er iets veranderd is. Het overleg met alle betrokkenen wordt hiervoor gebruikt. Het cliënttevredenheidsonderzoek geeft ook veel informatie over beleven en ervaren.
Het nieuwe klantproces geeft veel handvatten die helpend zijn voor zowel cliëntenbelangen als voor de werkzaamheden van de medewerker
Door middel van het nieuwe zorgdossier en het portaal voor cliënten en familie (Puur van Jou), worden familie/naasten meer betrokken in de zorgverlening, hierdoor is er meer samenspel in zorg.

Wonen en Welzijn

Binnen het zorgdossier is er een hoofdstuk ‘zo ziet mijn dag eruit’. We streven ernaar dat hierin de hobby’s en interesses van de cliënten terug zijn te vinden. Zo kan gekeken worden of er passende activiteiten kunnen worden aangeboden.
Op afdeling 1 is het doel om een huiskamer te realiseren net zoals op afdeling 2. Een huiskamer zal meer nabijheid en begeleiding bieden voor de cliënten.
Groepsactiviteiten worden weer georganiseerd door de activiteitenbegeleiders, zoals we deden voor de coronaperiode. Hierdoor hebben cliënten weer meer sociale contacten. Ook zien we dat door het bieden van activiteiten in de middag de ervaren onrust van cliënten verlaagd kan worden.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad is bezig met zichzelf meer bekend te maken. Door de coronaperiode en veel wisselingen is het opnieuw zoeken naar een fijne en goede samenwerking, waarbij de verwachtingen over en weer bespoeken moeten worden. Er is een flyer door hen gemaakt met informatie over hoe ze te bereiken zijn en wat ze kunnen betekenen om Elke Dag Zo Fijn Mogelijk te laten zijn.

Zorgtechnologie

Leefcirkels zijn ingezet op de huiskamer en loopt heel goed.
Verder wordt er weinig gebruikgemaakt van zorgtechnologie. We gaan de Consulent Zorgtechnologie inzetten om ons te adviseren over zorgtechnologie die kan worden ingezet ter ondersteuning van de zorg en om het welzijn van cliënten te verhogen.

Deskundigheidsbevordering

Verder gaan we in 2022 werken aan de volgende punten:

 • Deskundigheidsbevordering van medewerkers
  • Intervisie cliënt contactpersonen weer starten
  • Inloop voor BIG handelingen organiseren door  verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen
  • Er wordt gewerkt aan het meer inhoud geven van de rol van “aandachtsvelders”, medewerkers met veel kennis over een specifiek onderwerp
 • Werkgroep "tijd voor zorg en welzijn” is gestart; hoe kunnen we personeel anders inzetten en toch goede zorg blijven verlenen. Daarbij ook aandacht hebben voor het werkplezier van de medewerkers en deze zodoende behouden binnen Compostella
 • Er wordt gewerkt aan een leerontwikkelplan. Doel daarvan is het leerklimaat te verbeteren voor leerlingen maar ook een opleidingsplan op te zetten voor zittende medewerkers. We willen aansluiten bij de talenten van medewerkers om hen zo ook te kunnen behouden voor BrabantZorg

Resultaten interne audits

In 2021 zijn de volgende audits uitgevoerd:

 • Eten & Drinken
 • Veiligheid & Arbo

De verbeterpunten hieruit zijn verwerkt in de actieplannen.

In 2022 zullen de volgende audits gepland worden:

 • Schoonmaak: deze audit is geweest en de verbeterplannen worden verwerkt in een actieplan
 • Palliatieve zorg
 • Persoonsgerichte zorg

Vanuit het oogpunt van veiligheid gaat de locatie zelf verbeteringen aanbrengen bij de logeerkamers. De mensen die nu komen logeren hebben complexere zorgvragen.