Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Wanneer een cliënt komt wonen binnen Compostella wordt een intake gedaan en naar de wensen en behoeften gevraagd.De rol van CCP'ers is het afgelopen jaar beter neergezet. Er vinden regelmatig verplichte bijeenkomsten plaats en zij worden één op één gecoacht.
Er wordt middels het eenduidig klantproces gewerkt. Hierdoor zijn verwachtingen onderling duidelijk. 

Families vullen via 'PUUR. van jou' nauwelijks de levensgeschiedenis in. Hierin willen wij actiever de families bevragen. Bij de intake wordt er al aandacht voor gevraagd om dit in te vullen. Hiermee kunnen we de cliënten nog beter leren kennen.

Huisbezoeken worden nog niet standaard gedaan. We streven ernaar dat dit in 2023 bij iedere nieuwe cliënt plaatsvindt. 

Op de PG-afdeling heeft een familiebijeenkomst plaatsgevonden. 

Het inzetten van aandachtsvelders is nog een actuele actie. De rollen zijn verdeeld en de inhoud wordt met iedere aandachtsvelder besproken. De kwaliteitsverpleegkundige plant één keer in de drie maanden een overleg met iedere aandachtsvelder in, om de voortgang te bespreken.

Wonen en Welzijn

Wonen
Op afdeling 1 is een huiskamer gerealiseerd. Dit heeft veel meerwaarde voor de cliënten en medewerkers. Een gezellige, open ruimte waar cliënten gedurende de dag welkom zijn voor een praatje, kopje koffie en een maaltijd. Cliënten voelen zich welkom en er is een prettige sfeer. 

Naar aanleiding van signalen vanuit team, families en (para)medici is besloten de huiskamer op de begane grond zo in te richten dat er twee groepen ontstaan. Waar eerst twintig cliënten gezamenlijk in de huiskamer verbleven, is dit nu gesplitst naar twee keer tien personen. We hopen op meer rust, aandacht en nabijheid voor de cliënten te bieden.

Families hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Zij hebben meegedacht en geholpen om dit te kunnen realiseren.

Eten en drinken
In het restaurant waar cliënten gezamenlijk terecht kunnen voor een maaltijd is extra begeleiding en ondersteuning mogelijk door de inzet van vrijwilligers.

Welzijn
We hebben de abonnementen pas ingevoerd waarbij cliënten vrij kunnen deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden buiten de afdeling. Te denken valt aan optredens van artiesten en koren, bingo, film, workshops. Op de afdelingen zelf worden kleine activiteiten gehouden, zoals bijvoorbeeld een cake bakken, kaarten of handwerken 

Er zijn daarnaast vele gezamenlijke activiteiten die door de passie en energie van vrijwilligers mogelijk worden gemaakt. Vrijwilligers worden ingezet op een hulpvraag gericht op het verbeteren van het welzijn. Daardoor kan de cliënt even zijn/haar problematiek vergeten en zich echt mens voelen. 

Samenwerken

Een aandachtspunt is het goed samenwerken van vrijwilligers met de zorgteams. Ook al acteer je ieder op een ander vlak, je hebt elkaar hard nodig.

Deze aandacht en het samen doen zorgt voor behoud van vrijwilligers en werkvreugde. 

Er wordt nog langs elkaar gewerkt. De vrijwilligerscoördinator werkt er hard aan, samen met collega’s van Compostella, om met/naast elkaar te gaan werken.

In mei vindt er een SamenZorg Café voor vrijwilligers, CCP'ers en voor naasten uit het netwerk van de cliënten plaats. Dit wordt door de vrijwilligerscoördinator georganiseerd. Het idee is dat dit structureel plaats gaat vinden.
Tijdens dit café vindt informatieoverdracht plaats en is er ruimte voor vragen. Maar het is vooral bedoeld om elkaar te leren kennen en de samenwerking te verbeteren.

Samenwerking cliëntenraad 

De cliëntenraad vindt palliatieve zorg en zingeving een belangrijk onderdeel van patiëntenzorg. Zij zijn dan ook druk doende met het opzetten van themavieringen. Hierin speelt niet alleen geloof een rol maar ook zingeving, eenzaamheid en het geestelijke welzijn. Om deze themavieringen te realiseren zoekt de cliëntenraad een samenwerking op met Team Welzijn. Zij hebben dan ook als doel om komend jaar meer met elkaar samen te werken.Ook wil de cliëntenraad de organisatie VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg) meer op de kaart brengen. Zij informeren cliënten en naasten over mogelijke inzet bij begeleiding/waken tijdens de terminale fase.

Na de zomer wil de cliëntenraad graag meer aandacht geven aan zorgtechnologie. Zij zullen het T-Huiz (een technologiehuis waar je kennis kunt opdoen over zorgtechnologie) gaan bezoeken en ook naasten stimuleren hier een bezoekje te brengen. Zodat niet alleen de zorg maar ook naasten actief mee kijken welke hulpmiddelen zinvol kunnen zijn voor onze cliënten.

Zorgtechnologie

Er wordt veel gebruikgemaakt van de beleeftafel en de Qwiek-up. Enkele cliënten, die hierin nog bekwaam zijn, maken gebruik van een Medido. Binnenkort gaan er medewerkers naar het T-Huiz om daar inspiratie op te doen. 

Tot heden is nog niet gestart met Medimo op de Somatische afdelingen. Hierover is contact met de apotheek en we hopen hier in 2023 een start mee te kunnen maken.

Resultaten interne audits

In 2022 heeft de audit Persoonsgerichte zorg en Palliatieve zorg plaatsgevonden:Palliatieve zorgHier werd goed op gescoord. Een aandachtspunt was een duidelijk beleid vanuit de huisarts wanneer een cliënt terminaal is. Hierop is een gesprek geweest met de huisarts waar duidelijke afspraken zijn gemaakt. Ook is er voor de zorg een checklist gemaakt met aandachtspunten in de terminale fase. Denk aan goede wisselligging, mondzorg etc. maar ook begeleiding voor familie tijdens het waken door bijvoorbeeld inzet van VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg). Maar ook een stukje extra aandacht in beleving qua muziek, geur, aankleding van de kamer etc. komt aan de orde. Deze checklist wordt door de zorg als helpend ervaren.

Persoonsgerichte zorgDaarnaast kwam tijdens de audit naar voren dat het blijven stimuleren van eigen zelfredzaamheid en eigen regie een aandachtspunt is. Zorgmedewerkers zijn geneigd om al snel handelingen van de cliënten over te nemen. Dit en het optimaal benutten van het bestaande netwerk van de cliënt is ook voor 2023 een aandachtspunt. Hier zullen we met het project "SamenZorggesprek" mee aan de slag gaan. 

Audits 2023

Veiligheid & Arbo
In maart 2023 heeft de audit Veiligheid & Arbo plaatsgevonden. We zijn trots op de uitslag dat men zich veilig voelt binnen Compostella. Ook zijn er voldoende middelen en afspraken aanwezig om een veilige woon- en werkomgeving te creëren.

Als tip gaf de auditor aan om de openstaande actiepunten in een prioriteitenlijst te zetten zodat het niet meer in het hoofd blijft zitten en daarnaast ook niet wordt vergeten. We moeten geen spullen plaatsen voor de brandblusmiddelen en we moeten uitzoeken of er voldoende gastvrouwen zijn (regio breed) om BHV'er te worden.

Medicatie
In februari 2023 heeft de audit Medicatieveiligheid plaatsgevonden.
Trots zijn we op de weinige medicatiefouten. De arts benoemt dat het vaste team goed om kan gaan met ‘zo nodig’ medicatie en afspraken worden nageleefd. Dit kan de arts ook terugzien in de historie. 

Als verbeterpunten kwam naar voren dat we opiaten beter moeten registreren op naam van de cliënt en ook dat het volledig invullen van de MVA (Melding Verbeter Acties) bij medicatiefouten aandacht behoeft.

In 2023 staat de audit Wet zorg en dwang nog op de planning.