Kwaliteitsvenster Dagbehandeling

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Dagbehandeling zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Dagbehandeling is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
In 2021 werden de waarderingen van cliënten en naasten van dagbehandelingcliënten meegenomen in de cijfers van de locatie waar vanuit de cliënt dagbehandeling ontvangt. Voor 2022 is het niet gelukt om voor deze cliëntengroep te splitsen, zodat er 'eigen' waarderingen beschikbaar komen, omdat de faciliteiten niet zijn ingericht. 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Persoonsgerichte zorg
Somatiek
Voor 2022 stond op het actieplan; beter samenwerken tussen zorgteam en behandelaren m.b.v. behandelkaart/oefenkaart. Deze oefenkaart bevordert het therapeutisch klimaat. Deze oefenkaart zorgt voor een continue trainingsprikkel bij alle activiteiten op de dagbehandeling en is op individueel cliëntniveau. Op alle locaties wordt de nadruk gelegd op het meer zichtbaar zijn van de behandelaren, bijvoorbeeld samen oefenen in de gangen om een beter therapeutisch effect te bewerkstelligen op een eenduidige manier. Cliënten krijgen therapie dicht bij de afdeling, waar mogelijk zichtbaar voor medecliënten en medewerkers waardoor het voor iedereen een leerklimaat is. 

PG (PsychoGeriatrie) zorg voor mensen met een vorm van dementie 
Het doel is om de cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Bezoek op de dagbehandeling is dan ook gericht op het behoud van zelfredzaamheid. Hierbij worden verschillende disciplines betrokken die nodig zijn om het voor de cliënt mogelijk te maken thuis te blijven wonen. Hierbij wordt ook het begeleiden van de mantelzorger meegenomen. 

Op inhoud elkaar weten te vinden, dat staat voor 2022 hoog op de agenda. De wijkverpleegkundigen en de teammanagers hebben één keer per maand gezamenlijk overleg. Hiermee willen we bereiken dat we zoveel als mogelijk eenduidig werken en elkaar inspireren. Het is belangrijk dat de dagbehandelingen regio overstijgend elkaar gaan vinden zodat er eenduidig en uniform gewerkt kan worden. Hierdoor kan ook inhoudelijk hetzelfde gewerkt worden. De teammanagers hebben periodiek overleg om onderwerpen te bespreken en samen onderwerpen op te pakken.

In 2022 hebben we gekeken om de ‘warme overdracht’ weer op te pakken als onderdeel van het klantproces. Er is gekeken naar mogelijkheden om mee te lopen wanneer een cliënt vanuit een team overkomt naar de dagbehandeling. Als iemand wordt opgenomen lukt het nog niet mee te lopen met de zorg van de desbetreffende locatie. Er wordt in ieder geval gekeken of er een mondelinge overdracht kan plaatsvinden. 

Samenwerking
Er is extra aandacht voor de samenwerking met externe collega's. Mede door de coronaproblematiek was het digitaal samenwerken met interne collega's van toegevoegde waarde. Het bereiken van externe collega's was juist lastiger en wordt nu weer opgepakt.

Samenwerking interne en externe collega's: Met name met de casemanagers dementie van andere organisaties en de praktijkondersteuners vond samenwerking plaats. Het contact wordt over en weer sneller gezocht en gevonden. 

In 2022 stond op het actieplan om meer en structureel overleg in te plannen met de casemanagers (zowel de collega's van BrabantZorg, als van andere zorgorganisaties). Hieraan is binnen alle regio’s aandacht besteed. De dagbehandelingen worden voorgesteld. Wat kan een cliënt halen op onze dagbehandelingen, waarom moet hij bij ons zijn. 

Zo lang mogelijk in eigen regie thuis
Op het actieplan van 2022 stond voor Dagbehandeling De Donk bij locatie De Watersteeg in Veghel het verplaatsen van de beweegtuin, zodat deze beter toegankelijk wordt voor de cliënten van de dagbehandeling. Hiermee stimuleren we het meer buiten bewegen, wat ook voor de andere dagbehandelingen een punt van aandacht is.

Resultaten interne audits 2022
Persoonsgerichte zorg

Donk en ‘t Ven: Deze is verzet naar 2023

Medicatie
De Regenboog
Door het nieuwe systeem is het wat lastiger om alles op de juiste wijze te rapporteren, hier gaan we in 2023 meer aandacht aan besteden. 

In 2022 is de audit Medicatie voor Het Zonnelied, De Donk en ‘t Ven op de planning en de audit Persoonsgerichte zorg voor De Regenboog, Stekkie Herpen/Schaijk, De Donk en ‘t Ven en Het Zonnelied uitgevoerd. 

De Donk en t Ven
Uit de audit blijkt dat de dagbehandelingen goed bezig zijn rondom medicatieveiligheid. Het enige aandachtspunt is dat er gewerkt wordt met verschillende zorgdossiers. Dit is niet iets wat de zorg zelf aan kan pakken. Het signaal hiervoor is wel afgegeven.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.