Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Algemeen
We gaan ons in 2023 richten op het eenduidig vermelden van afspraken rondom de levensgeschiedenis van de cliënt. We merken dat een goed ingevulde ‘levensgeschiedenis’ helpt een cliënt beter te leren kennen. Deze levensgeschiedenis is een tijdslijn binnen het dossier met belangrijke gebeurtenissen van de cliënt. Familie kan deze invullen. Zo weten we meer over de cliënt en kunnen we dit gebruiken als aanknopingspunten om bij de cliënt meer te bereiken. Hier moet in 2023 meer aandacht aan besteed worden binnen het MDO en SamenZorggesprek.

BGI (Begeleiding individueel): begeleiding die meer gericht is op het individu. Dit willen de teams verder doorontwikkelen in 2023. Binnen de thuiszorg PG teams wordt begeleiding individueel geboden. Deze begeleiding wordt ingezet bij zorgvragers die wegens hun ziektebeeld de (persoonlijke) zorg of een bezoek aan de dagbehandeling/ dagbesteding afhouden. Middels individuele begeleiding wordt gewerkt aan een vertrouwensband en ligt de focus op de interesses, wensen en behoeften van de zorgvrager. Het doel is om de zorgvrager op deze manier toegankelijker te laten zijn voor zorg en uiteindelijk ook langer thuis te kunnen laten blijven wonen.

In de regio’s waar de thuiszorg en dagbehandeling één team zijn, is gekozen om één cliënt contactpersoon (CCP) aan te stellen per zorgvrager. Hierdoor wordt de continuïteit van zorg beter bewaakt en is er één aanspreekpunt voor zowel de zorgvrager, de naasten en andere zorgprofessionals.

Een verbeterpunt voor 2023: Familie en mantelzorgers maken nog meer gebruik van verslaggeving in ‘Woonzorg’. Door de inbreng van de mantelzorger kunnen we de zorg en benadering beter op de cliënt richten. Dit komt standaard ter sprake bij MDO’s en straks ook in de SamenZorggesprekken.

Voor ons als zorgverleners is het erg belangrijk en behulpzaam in onze werkzaamheden wanneer familieleden en mantelzorgers van de zorgvrager gebruikmaken van PUUR. van Jou Woon- en Wijkzorg. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de familieparticipatie die steeds belangrijker wordt in de zorg. De mantelzorger blijft op deze manier actief betrokken, wat de samenwerking tussen mantelzorger en zorgprofessionals op een positieve manier beïnvloedt.

De collega’s die de opleiding tot GVP (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) hebben gevolgd, krijgen een prominentere plek binnen de afdeling voor cliënt en begeleiding van collega’s. Centraal in de opleiding staat ‘Het beter leren kijken naar gedrag van de cliënt en daar adequaat op reageren’. 

De gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) wordt onder andere benut bij het bieden van begeleiding individueel richting de zorgvragers. Daarnaast begeleiden zij ook mede-zorgverleners in hun dagelijkse werkzaamheden.

We zijn bezig met het optimaliseren van het therapeutisch klimaat en met samenwerking met de disciplines. De medewerkers van de dagbehandeling gaan bewuster werken met de opgestelde doelen van de individuele cliënt. Zo werken we met oefenkaarten, zodat de cliënt zelfstandig aan zijn of haar doelen kan werken en bijbehorende oefeningen thuis kan uitvoeren en op de dagbehandeling.

Voor verschillende dagbehandelingen zijn er ook nog individuele onderwerpen die opgepakt gaan worden. Die volgen hieronder.

Dagbehandeling Ons Stekkie Herpen

In het najaar zijn medewerkers van de Dagbehandeling getraind op het onderwerp 'belevingsgerichte zorg’ en specifiek op ‘onbegrepen gedrag’. In maart 2023 heeft er een training ‘Omgaan met Korsakov’ plaatsgevonden.

Vanuit de behoefte en vraag van de cliënt, wordt er steeds meer gekeken naar een gericht aanbod aan activiteiten. Denk aan: koorzang, diverse workshops in het atelier, dans en zang d.m.v. een gedoneerde muziekbox. Gekeken wordt naar de haalbaarheid van yoga met cliënten.

Consulenten belevingsgerichte zorg willen we ook in de thuiszorg introduceren. Dit gaan we in 2023 verder oppakken. 

Dagbehandeling De Regenboog Oss

Door een open en veilig klimaat aan te bieden, zorgen we voor veiligheid op de afdeling. Hierdoor kan de cliënt openlijk praten over zijn/haar uitdagingen en stimuleren we de cliënten om makkelijker over hun wensen en leerdoelen te praten. Zowel in persoonlijke als groepsgesprekken. De cognitieve kennis bij de cliënten is hiervoor ook aanwezig. De therapeuten geven aan dat er hierdoor ook goed aan individuele doelen gewerkt kan worden, met mooie resultaten tot gevolg. Ook zijn er groepsbehandelingen gestart, naast de individuele behandelingen. 

Cliënten zijn gestimuleerd om zelf regie te nemen bij activiteiten. Denk aan zelf de tafel dekken en afruimen. Er vindt meer uitstroom plaats en cliënten zijn erg tevreden over de behaalde doelen.

Dagbehandeling De Donk en thuiszorg PG

In 2022 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de samenvoeging van dagbehandeling de Donk en thuiszorg PG. Dit heeft ertoe geleid dat deze teams vanaf eind januari 2023 samen zijn gevoegd tot één team en hierdoor dus beter samenwerken. Andere regio’s zijn ons voorgegaan met het samenvoegen van de thuiszorg en dagbehandeling. Wegens de positieve resultaten is deze verandering ook binnen de regio Meierijstad doorgevoerd. Tot op heden komen er veel positieve reacties vanuit de cliënten, bezoekers en naasten. Met name vanwege de herkenbaarheid en continuïteit van zorg.

Binnen het team is er een scholing geweest, welke gegeven is door de Parkinson consulent, om de kennis te vergroten t.a.v. dit ziektebeeld, in combinatie met dementie.

De intake gesprekken op dagbehandeling De Donk worden nu ook samen met de GZ-psycholoog, als regiebehandelaar, gevoerd. Dit zodat er vanaf het eerste moment al passende doelen gesteld kunnen worden, richting het zorgteam, maar ook voor andere behandelaren. Dit draagt bij aan het verlenen van persoonsgerichte zorg.

Dagbehandeling ‘t Ven

In 2022 werd een start gemaakt met de samenvoeging van de dagbehandeling. Andere regio’s zijn ons voorgegaan met het samenvoegen op de dagbehandeling van de doelgroepen cliënten met NAH en cliënten met Parkinson. Wegens de positieve resultaten is deze verandering ook binnen de regio Meierijstad doorgevoerd. Begin 2023 zijn de cliënten met Parkinson en NAH samengekomen op dagbehandeling ‘t Ven. De medewerkers hebben scholingen gehad met betrekking tot de ziektebeelden. 

Dagbehandelingen regio Den Bosch

Samenwerking heeft centraal gestaan met als doel van elkaar leren. Er is een bijeenkomst geweest die voorbereid is door een afvaardiging van de drie teams. Het was een fijne bijeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt, waaronder het gebruik van elkaars thema’s (Bijvoorbeeld het thema Carnaval) door een gezamenlijke Drive en Chat aan te maken. Ook is werken op alle drie de dagbehandelingen gestimuleerd, om van elkaar te leren maar ook om de kwetsbaarheid van het team te verminderen.

Het gebruik van het zorgplan en MDP (multidisciplinair behandelplan) heeft aandacht nodig. Hoe kunnen wij zichtbaar maken wat er nodig is om de doelen te halen in Ysis en in PUUR.? De kwaliteitsverpleegkundige helpt de teams om dit op een goede manier in te richten. Ook wordt gekeken naar termen die wij gebruiken en of deze het therapeutisch klimaat ondersteunen.

Dagbehandeling somatiek Het Zonnelied

In 2022 heeft de teamdynamiek aandacht gevraagd. Met name over het gebruik van het actieplan en elkaar vinden op het therapeutisch klimaat. 

In 2023 zal een pilot plaatsvinden in het gebruik van Ysis om het therapeutisch klimaat te ondersteunen. 

In 2023 zal een mantelzorgdag georganiseerd worden.

Dagbehandeling psychogeriatrie Het Zonnelied

Door wisselingen in medewerkers, sluitingen door Covid, weinig door- en instroom, zijn er weinig tot geen verbeteringen doorgevoerd. In 2023 zal een plan van aanpak gemaakt worden om het beleid dagbehandeling om te zetten in acties. Dit zal in samenspraak gaan met het zorg- en behandelteam, maar ook met de interne en externe casemanagers. Onderzoek zal plaatsvinden naar de behoefte in de regio voor behandeling, begeleiding van de doelgroep. Er zal een doorontwikkeling plaatsvinden rondom het gebruik van het PUUR. dossier. Dit om zo een breder pakket aan producten of diensten te kunnen aanbieden. 

Dagbehandeling somatiek Nieuwehagen

Naast de reguliere lopende zaken is er aandacht geweest voor de kwetsbaarheid van het team en de samenwerking met andere dagbehandelingen en team Welzijn binnen locatie Nieuwehagen. In 2023 zal dit meer vorm gaan krijgen. Denk hierbij aan het gebruik van gelijke thema’s en het daarin samen afstemmen.

Herstel- en Revalidatie zorg 

Dagbehandeling PG Ons Stekkie Herpen
De beweegtuin is verplaatst naar de voorzijde van de locatie, waardoor er nu meer gebruik van gemaakt wordt door onze cliënten. Een stagiair heeft op het terrein van Ons Stekkie een hele laagdrempelige Kwiek (beweeg) route uitgezet. De opening vindt plaats op 15 mei. Ook zijn er twee nieuwe rolstoelen aangeschaft, zodat nu ook minder valide cliënten kunnen deelnemen aan de diverse buitenactiviteiten in en buiten het terrein van de locatie. Bij slecht weer halen we buiten nu naar binnen d.m.v. een nieuwe projector waarmee we bijvoorbeeld fietsroutes kunnen projecteren op een wand, zodat cliënten kunnen ‘meefietsen’ op een hometrainer.

De drukbezochte inloopmiddagen die maandelijks plaatsvinden en steeds op een andere dag in de week, zijn voortaan standaard gekoppeld aan een thema. Denk hierbij aan: zorgtechnologie en valpreventie. Het jaar starten we voortaan gezamenlijk op met cliënten, familie en/of mantelzorgers, de medewerkers en de teammanager. We brengen een toost uit op ieders gezondheid.

Thuiszorg PG regio Oss
De inzet van favoriete muziek tijdens de zorgmomenten thuis werkt bij cliënten erg rustgevend en zorgt voor een moment van herkenning en dus binding. Dit wordt op individueel cliëntniveau bekeken, beoordeeld en waar mogelijk ingezet.

Dagbehandeling De Regenboog Oss
In 2022 is samen met de diëtist aan specifieke cliënten voorlichting gegeven over een gezonde leefstijl en voeding. Het doel voor 2023 is om dit nu uit te breiden naar twee keer per jaar, en hier de gehele cliëntengroep bij te betrekken.

Rond carnaval en in de zomervakantie vinden themaweken plaats. Cliënten zijn vaak niet in staat zelf op stap of vakantie te gaan. In de zomer worden er een aantal landen gekozen en worden er bijvoorbeeld specifieke gerechten gekookt met de cliënten, onder begeleiding van muziek uit deze landen. In 2023 besteden ook de beweegagogen hier aandacht aan, door tijdens de sessies muziek te draaien en het gesprek met cliënten over vakantie of cultuur aan te gaan.

In samenspraak met de diverse consulenten wordt nagedacht over een verbreding van het zorgaanbod voor De Regenboog. 

Dagbehandeling de Donk en thuiszorg PG 
In 2022 is het idee ontstaan om een project te starten “muziek in de thuiszorg”. Gebleken is dat mensen met dementie herinneringen terug kunnen halen door het luisteren van muziek. Hierdoor creëer je verbinding met de zorgverlener en verloopt de communicatie beter. Dit brengt rust met zich mee, waardoor een zorgvrager de zorg gemakkelijker toe laat en dit als minder grote belasting ervaart. Vanuit alle teams (Oss, Schaijk/ Uden en Veghel) zijn collega’s benaderd. Zij zijn in 2023 voor het eerst samengekomen en gaan dit samen verder vormgeven. Binnen alle teams wordt onderzoek gedaan onder de eigen groep zorgvragers. Op deze manier wordt gekeken op welke manier muziek in de thuiszorg nog anders of beter ingezet kan worden. De uitkomsten die in de loop van 2023 beschikbaar zullen komen, zullen ook meegenomen worden binnen de dagbehandelingen.

Dagbehandeling ‘t Ven
De beweegtuin van De Watersteeg wordt niet naar een andere locatie verzet. De cliënten van de dagbehandeling maken dagelijks een wandeling/ommetje rondom De Watersteeg waar zij ook langs de beweegtuin wandelen en hier gebruik van kunnen maken. Verder wordt het therapeutisch klimaat verder geoptimaliseerd door de samenwerking met de disciplines verder uit te werken en te verbeteren en door het inzetten van de oefenkaarten. Op deze kaarten staan per cliënt de individuele doelen en de daarbij behorende oefeningen. Zodat de cliënt de oefeningen zelfstandig uit kan voeren op de dagbehandeling en thuis. Therapie vindt dus niet alleen plaats met een behandelaar, maar ook zelfstandig en met de medewerkers van de dagbehandeling.

Dagbehandelingen regio Den Bosch
Zie boven bij leren en ontwikkelen.

Samenwerking interne en externe collega’s

Dagbehandeling
In 2023 gaan we verder bij het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die we bieden binnen BrabantZorg, bij huisartsen en praktijkondersteuners in de regio. Dit doen we om te intensiveren en uitleg te geven over wat de dagbehandeling te bieden heeft voor de cliënt. Bijvoorbeeld door een wijkverpleegkundige die een bezoek brengt aan huisartspraktijken. Ook tijdens de MDO’s ontvangen betrokken huisartsen gerichte informatie over onze gespecialiseerde kennis en kunde. De wijkverpleegkundige wordt in 2023 dan ook ambassadeur bij V&K.

In 2023 betrekken we behandelaren of ambassadeurs bij de diverse thema’s van de inloopdagen. Eén keer per jaar is er een vast overleg gepland met alle behandelaren. De lijnen naar deze behandelaren worden als steeds korter ervaren, wat de gegeven zorg ten goede komt.

Het periodieke overleg met het team aan behandelaren wordt als positief ervaren. Men weet elkaar steeds beter te vinden, de communicatie is verbeterd. Een verbeterpunt voor 2023 zou zijn dat de data van overleg en MDO’s wat eerder doorgegeven mogen worden. Tijdens de MDO’s sluiten huisartsen maar beperkt aan, terwijl het wel wenselijk zou zijn als zij aanwezig zijn. Hier moet extra aandacht voor komen in 2023.

Een gezamenlijke intake, waarbij behandelaren betrokken worden, zal een beter behandelplan voor de cliënt opleveren. In 2023 zal gekeken moeten worden of dit haalbaar is.

De samenwerking met de casemanager dementie is verbeterd, we weten elkaar beter te vinden. Thuiszorg PG is beter op de kaart gezet in de regio door de actieve rol van de wijkverpleegkundige. Samenwerking met de reguliere thuiszorg is opgepakt en hier wordt nauw samengewerkt. Aan de samenwerking met de thuiszorg en de dagbehandeling is in 2022 een begin gemaakt en in 2023 is dit gestart en wordt dit verder uitgerold. Er worden voorlopig maandelijkse bijeenkomsten gepland om de samenwerking binnen het team te verbeteren, maar ook om het klantproces te implementeren. Samenwerking van de teammanagers dagbehandeling onderling is nauwer geworden, eenduidig werken wordt hiermee nagestreefd. Eenduidig klantproces zorgt er ook voor dat we in 2023 meer gaan samenwerken met de betrokken disciplines zowel in de thuiszorg als op de dagbehandelingen.

Thuiszorg PG regio Oss
De CCP‘ers van team 2 worden nu standaard betrokken in de MDO’s. Er is een overlegstructuur opgezet tussen de CCP‘ers en de casemanagers. De lijnen zijn hierdoor korter geworden. In 2023 wil team 1 ook een kortere doorontwikkeling van deze lijnen. Omdat hier geen CCP‘ers zijn, loopt het contact metde asemanagers dementie nu via de Wijkverpleegkundige. 

Zorgtechnologie

Dagbehandeling PG Ons Stekkie Herpen
Zorgtechnologie wordt steeds meer ervaren als een middel ter ondersteuning van onze werkzaamheden. De ingeslagen weg in 2022 wordt in 2023 doorgezet en verder uitgebreid. Naast de aandacht die er is geweest bij een van de inloopdagen, waarbij een ambassadeur zorgtechnologie was uitgenodigd met een stand, staan er twee bezoeken gepland aan het T-Huiz in Oss. Medewerkers raken zo meer bekend met de diverse soorten zorgtechnologie. 

Op de locatie worden cliënten, na aanschaf van een inzetbare technologie voor thuis, getraind in het gebruik hiervan. Tevens zijn er interactieve huisdieren aanwezig, naast de echte hond die regelmatig onze locatie komt opvrolijken.

Thuiszorg PG regio Oss
Een stagiair programmeert nu het ‘Maatje’ en deelt deze kennis met de vaste medewerkers.

Dagbehandeling De Regenboog Oss
Momenteel wordt er gebruikgemaakt van een Braintrainer en een Wii. Dit laatste bevordert de balans en motoriek van de cliënt d.m.v. spel. De wens is om nog eens een Airhockey aan te schaffen. In 2023 wordt een afspraak ingepland met de ambassadeur zorgtechnologie, om meer kennis te verschaffen over de diverse mogelijkheden.

Thuiszorg PG Veghel
Binnen de thuiszorg is in 2022 in een stijgende lijn zorgtechnologie ingezet. Denk met name aan de Medido, Compaan en de zorgtechnologie kat. Er is ook een project geweest welke bestond uit het bezoek aan het ICT-loket op de Noordkade. Dit betrof een project in samenwerking met het ROC. Daarna volgde nog een bezoek aan het T-Huiz.

In 2022 is een aandachtsvelder zorgtechnologie aangewezen binnen het team. Dit heeft mede gezorgd voor een toename van inzet van zorgtechnologie. Dit wordt in 2023 voortgezet.

Dagbehandeling de Donk en ‘t Ven
De Braintrainer wordt actief ingezet op de dagbehandeling. Daarnaast gaat er in de roulatie een Tovertafel rond. De Tovertafel brengt ouderen met dementie in beweging, verbetert de relatie tussen zorgverleners en de zorgvrager en vergroot het plezier. 

Dagbehandelingen regio Den Bosch
Naast de Braintrainer en de Wii is er weinig aandacht voor zorgtechnologie. Wens is om een consulent te betrekken die ons kan helpen.

Activiteiten per dagbehandeling

We willen in 2023 insteken op het intensiveren van contacten/samenwerking tussen alle dagbehandelingen en het gezamenlijk opstellen van bijvoorbeeld een jaarplan, los van de locatiegebonden activiteiten.

Dagbehandeling PG Ons Stekkie Herpen
De ruim opgezette en omheinde locatie ligt in een buitengebied en kent een wijds uitzicht. De aanwezigheid van dieren op het terrein wordt zeer gewaardeerd. Dit stimuleert onze cliënten om binnen een veilige setting zelfstandige keuzes te maken. Bij wie wil ik gaan zitten? Wat ga ik doen? Wil ik vandaag de dieren gaan verzorgen? Onze medewerkers zijn hierdoor goed in staat om met de cliënt mee te bewegen.

Dagbehandeling De Regenboog Oss

Het team is erg flexibel ingesteld en trots op het prettige klimaat dat in dagbehandeling De Regenboog heerst. Dit is direct voelbaar bij binnenkomst en maakt ook dat cliënten er graag komen.

Dagbehandeling de Donk
In 2023 willen we aandacht besteden aan het belevingsgericht inrichten van de omliggende tuin. Voor veel bezoekers van de dagbehandeling is het belangrijk om buiten te kunnen zijn. De tuin van dagbehandeling De Donk is hier nu nog niet voor ingericht.

Resultaten interne audits

Audits die in 2023 in de planning staan

Team De Regenboog
Medicatie

Team Ons Stekkie Reactivering en Begeleiding
Hygiëne & Infectie preventie

Team Ons Stekkie Activering
Hygiëne & Infectiepreventie

Team Donk en ‘t Ven
Hygiëne & Infectiepreventie

Team Nieuwenhagen
Medicatie

Team Het Zonnelied
Hygiëne & Infectiepreventie