Kwaliteitsvenster De Heegt

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Heegt zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?
De Heegt is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
De Heegt ziet in 2021 een andere cliëntenpopulatie, waardoor meer sprake is van (complexere) gedragsproblematiek. Het blijft belangrijk deze ontwikkeling ook in 2022 te monitoren en te bepalen wat voor gevolgen dit heeft voor de belevingsgerichte zorg. Gedurende het jaar blijft dit aandacht vragen in praktische ondersteuning voor medewerkers en ondersteuning door de Consulent Belevingsgerichte zorg.
Begin 2020 is het certificaat de ‘Roze loper’ behaald. In verband met de coronapandemie hebben wij weinig aandacht aan dit onderwerp kunnen besteden. In 2021 zijn hier acties voor uitgezet en de verwachting is dat in 2022 de certificering weer behaald kan worden.

Eten en drinken
Er wordt op de afdeling gekookt. In 2021 zijn we naar één menu gegaan om verspilling van ingrediënten te verminderen, er wordt dan namelijk meer op maat gekookt. Wanneer iemand iets niet lust, krijgt diegene hier vervanging voor. Cliënten laten duidelijk horen dat ze hierover tevreden zijn.

Methodisch werken
Een belangrijke ontwikkeling voor De Heegt is de verschuiving van de doelgroep, waardoor zwaardere zorg in 2021 geboden wordt. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. De consequenties hiervan op, bijvoorbeeld de zorgprocessen en multidisciplinaire overleggen, zijn in 2021 uitgewerkt. De processen hiervan zijn uitgewerkt en opgepakt, d.m.v. cliëntoverleg en gedragsvisites. Er worden specifieke casussen op de agenda gezet en bekeken wat er nodig is. Afhankelijk van de situatie worden daarbij andere disciplines uitgenodigd, zoals de psycholoog of Consulent Belevingsgerichte zorg.

Door de verandering van de zorgvraag is besloten om in 2021 meer uren aan de kwaliteitsverpleegkundige toe te kennen. De rol van de kwaliteitsverpleegkundige is goed geïntegreerd. Hierdoor is de zorg meer gericht op wat ieder individu nodig heeft wat betreft behoeften. Dit kan bijvoorbeeld ook iets aanbieden op de kamer zijn. Deze omslag van denken houdt bijvoorbeeld ook in dat niet iedereen gelukkig wordt van eten op de groep, voor sommige cliënten is alleen eten op de eigen kamer prettiger. De ervaringen hierover zijn goed, er is meer rust op de groep maar ook op individueel gebied bij de cliënten. Door deze individuele benadering is overplaatsing vrijwel niet nodig. Ook mantelzorgers worden hierin betrokken en zij zien ook de resultaten: de cliënt is gelukkiger. Specifiek bezig zijn met kijken naar wat elke cliënt nodig heeft, gebeurt van het begin tot het einde van het verblijf.

In 2021 zijn de gastvrouwen geschoold m.b.t. slikproblematiek, wat onder andere van belang is voor de signalering van slikproblematiek bij cliënten. Doordat de gastvrouwen nu meer kennis en vaardigheden hebben, hebben zij de functie Gastvrouw Plus gekregen.

In 2021 is ook het inhuizingsprogramma geoptimaliseerd om beter aan te sluiten bij de complexe zorgvraag.

Vanuit verbeterpunten is mondzorg in 2021 op de agenda gezet, hierdoor verloopt dit nu beter.

Samenwerken
De zorgteams werken samen op basis van zelforganisatie, ze werken ook met een sparbord en actieplan. De teams Huishouding en Horeca zouden het traject zelforganisatie eind 2020 doorlopen. Dit traject krijgt een andere invulling in verband met het traject ‘Samen werken we zo’. De teammanager H&F gaat dit samen met de teams oppakken.

Zorgtechnologie
Zorgtechnologie is meer in het vizier van De Heegt gekomen. Zo zijn er leefcirkels geïnstalleerd. Daarnaast is er aandacht voor de Medido en voor de Daza bedscan. Er wordt vanuit de zorgtechnologie gekeken om zorg op maat te leveren waarbij de cliënt de eigen regie kan behouden. Wanneer zorgtechnologie in de thuissituatie wordt ingezet, wordt bekeken of dat hier ook kan worden doorgezet.