Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2022 gaan we actief een verpleegkundige werven, hierdoor kan er i.s.m. de kwaliteitsverpleegkundige actief gestuurd worden op ontwikkelingen van de zorg.

Voor inhuizing van een nieuwe cliënt gaan we bij deze cliënten op bezoek thuis. Dit doen we om de cliënt al te leren kennen voordat de cliënt gaat verhuizen naar de locatie. Verder wordt er in de eerste zes weken individueel gerapporteerd ‘wat opvalt’ bij de cliënt om goed zorg te kunnen leveren. Na zes weken wordt dit geëvalueerd en worden de bevinding samengevoegd om goede zorg te kunnen leveren.

Wonen en Welzijn

Welzijn: De consulent Belevingsgerichte zorg gaat samen met vrijwilligerscoördinator kijken naar een betere samenwerking met familie.

In 2022 gaan we meer de samenwerking aan in het delen van materialen en activiteiten met het naastgelegen Sint Antonius.

De vrijwilligerscoördinator sluit voortaan aan bij een familieavond om ervaringen te kunnen delen. De welzijnsmedewerkers vanuit Sint Antonius zullen ook bij activiteiten aan gaan sluiten bij De Pastorie en breiden het activiteitenprogramma uit.

Binnen De Pastorie vindt er live cooking plaats door de gastvrouwen. We koken hier zoals thuis. ‘s Middags wordt de soep vers bereid door de zorgmedewerkers en ‘s avonds bereiden de gastvrouwen de warme maaltijd.

Ter ondersteuning van de gastvrouwen willen we in 2022 de kok van Sint Antonius een adviserende rol geven.

In 2022 willen we een overkapping maken voor de opslag van vuilcontainers.

In de tuin is een boom geplaatst met daaromheen een bankje, ter nagedachtenis aan een overleden medewerker.

Samenwerking cliëntenraad

We hebben een actieve voorzitter en de lijntjes zijn erg kort. De CR behartigt de belangen voor zowel de locatie Sint Antonius als De Pastorie. De samenwerking is fantastisch. De teammanager neemt deel aan de overleggen met de CR: we vinden elkaar. De CR wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die op locatieniveau en op organisatieniveau plaatsvinden.

Zorgtechnologie

In 2022 gaan we actief op zoek naar een aandachtsvelder voor zorgtechnologie. Deze aandachtsvelder zal samen met de Consulent zorgtechnologie ons ondersteunen in de mogelijkheden van zorgtechnologie binnen onze locatie. Hij/zij zal ook deel gaan nemen aan de regionale zorgtechnologie overleggen om ervaringen uit te wisselen.

We hebben actief contact met de Consulent Zorgtechnologie waardoor we op de hoogte blijven van de mogelijkheden.

We zijn i.s.m. de Regiobank aangesloten bij een project om een Qwiek-up aan te schaffen. Dit is een projector die projecties op de muur of plafond kan laten schijnen waardoor er een stukje ontspanning geboden kan worden aan cliënten.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Medicatie

Er wordt gebruikgemaakt van elkaars kwaliteiten en veel met elkaar opgelost. Dit is iets om trots op te zijn!
Er vindt een open, gezellig en goed voorbereid gesprek tussen medewerkers plaats, waar men vragen durft te stellen en bereid is om dingen aan te passen. Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot.
Verbeterpunten: de medicatiereview is bekend, maar daar wordt de zorg (nog) niet voor
uitgenodigd. Het stickeren is een terugkerend aandachtspunt en dit gaat weer besproken worden.

Wet zorg en dwang

Waar zijn we trots op:
Voorbeeld: Een tijd geleden hebben we een poseybed succesvol af kunnen bouwen. Dit hebben we gedaan d.m.v. drie observaties in de nacht, waarbij gekeken werd naar het gedrag van de cliënt: ‘Hoe ging de cliënt om met het poseybed’? en ‘Hoe reageerde de cliënt op het poseybed’’? Zorgmedewerkers gaven aan dat je goede afspraken kon maken met de cliënt, waardoor het poseybed is gestopt.
Deze cliënt kwam vanuit een revalidatieafdeling, waar hij al in een poseybed lag. De cliënt is verhuisd naar De Pastorie, waar hij veranderde in zijn gedrag. Hij ging weerstand bieden tegen het sluiten van het bed, dit was aanleiding om de observaties te starten.

Verbeterpunten:

  • Denk met je team na over de mogelijkheden van de inzet van zorgtechnologie, als het gaat over het waarborgen van vrijheid
  • Bekijk de alternatievenbundel en check wat je hier nog uit kunt halen
  • Ga nog eens met je team na wat vrijwillige zorg en onvrijwillige zorg inhoudt. Wat kan een levensgeschiedenis nog doen m.b.t. alternatieven
  • Via het kennisplein, tegel WZD is een e-learning te volgen over WZD
  • Inventariseer als team de behoeften rondom vergroten kennis en zoek passende scholing hiervoor
  • Loop met elkaar het stappenplan een keer door, zodat je weet hoe het werkt

Veiligheid & Arbo

In januari heeft de audit Veiligheid & Arbo plaatsgevonden:
De Pastorie kan alleen worden betreden door aan te bellen, wat ook een veilig gevoel geeft aan de medewerkers. Sint Antonius is in principe altijd open, maar daar is ook altijd meer personeel aanwezig. Als er dan toch dingen zijn die medewerkers een onveilig gevoel geven tijdens het werk, dan wordt hier wat mee gedaan door de locatie. Een recent voorbeeld is dat de nachtdienst het niet prettig vond dat de buitenverlichting ‘s nachts niet altijd goed functioneert. Daar wordt nu wat aan gedaan.

Het team geeft aan dat veiligheid samenhangt met het idee dat je zelf het gevoel hebt dat je weet wat je moet doen. Zelfverzekerdheid speelt hierbij dus een grote rol, maar ook oefening en herhaling.

In 2022 staat de audit Palliatieve zorg op de planning.