Leren en ontwikkelen

In 2023 worden alle teams geschoold in het voeren van de SamenZorggesprekken, om de zorg rondom de bewoner samen met zijn of haar eigen netwerk aan te vullen. 

In 2023 gaan wij mantelzorgers nog meer betrekken bij de dagelijkse zorg van hun naasten. Tijdens de intake besteden we hier al aandacht aan door te vragen wat ze voor hun naasten kunnen betekenen. Hierin willen we in 2023 een actievere houding aannemen. 

Wonen en Welzijn

De vrijwilligerscoördinator sluit aan bij een familieavond om de families te informeren hoe een vrijwilliger ingezet wordt en wat de mogelijkheden en meerwaarde zijn van de inzet van een vrijwilliger, bv samen fietsen, samen een activiteit ondernemen of samen een kopje koffie drinken. De welzijnsmedewerkers vanuit Sint Antonius zullen ook bij activiteiten aansluiten bij De Pastorie en breiden het activiteitenprogramma uit.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen voor zowel de locatie Sint Antonius als locatie De Pastorie. De doelstelling voor 2023 is een goede verbinding te vinden met de huidige bewoners van De Pastorie. De teammanager neemt deel aan de overleggen met de cliëntenraad. We vinden elkaar. 

Zorgtechnologie

Er is in 2022 een aandachtsvelder zorgtechnologie aangesteld die erg betrokken is bij dit onderwerp. De ervaringen zijn positief en hier gaan we zeker in 2023 mee door.

Resultaten interne audits 

In 2023 staan de audits Persoonsgerichte Zorg, Veiligheid & Arbo en Schoonmaak op de planning.