Kwaliteitsvenster De Ruwaard

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Ruwaard zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Ruwaard is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Passende en veilige zorg en ondersteuning
In 2022 hebben er een aantal incidentanalyses plaatsgevonden waaruit vervolgens verbeteracties naar voren zijn gekomen. Een van deze verbeteracties is deskundigheidsbevordering t.a.v. psychogeriatrie op een afdeling waar deze doelgroep steeds meer komt wonen. Hiervoor zijn eind 2022 en begin 2023 bijeenkomsten gepland. 

Door deze bijeenkomsten en visitatie van de verpleegkundige zien we groei in de juiste omgang en mogelijkheden in de begeleiding van bewoners met (beginnende) dementie. Daarnaast zijn de somatische afdelingen gestart met casus/cliëntbesprekingen met de psycholoog en Consulent belevingsgerichte zorg. Ook zijn er scholingen geweest van de Consulent NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Tevens hebben er in 2022 diverse klinische lessen plaatsgevonden zoals onder andere mondzorg en palliatieve zorg. 

Verder is er in 2022 op de afdeling Waterlelie ruim aandacht besteed aan de scholing Wet zorg en dwang.

Persoonsgerichte zorg
Een team heeft in 2022 de training SamenZorggesprekken gevolgd, voor de andere teams zal dit in 2023 aan bod komen. 

Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de opzet van familieavonden.

Wonen en Welzijn
Een werkgroep met horecamedewerkers en gastvrouwen heeft vorm gekregen en komt acht keer per jaar samen. Er wordt samen gekeken naar eten en drinken in combinatie met activiteiten en hoe het welzijn van de bewoners hierin geborgd kan worden. 

Afdeling Flamingo is in 2022 gerenoveerd ten aanzien van de inrichting. Er is gebruikgemaakt van nieuwe kleuren die meer warmte en geborgenheid uitstralen dan dat hiervoor het geval was. Het kleurenpalet is gekozen met inbreng van bewoners. Er is ook rekening gehouden met de indeling van de ruimte, zodat de ruimte zowel praktisch ingedeeld kan worden, maar ook huiselijk blijft.

Er wordt heel goed gekeken of De Ruwaard kan bieden wat een cliënt nodig heeft. Per cliënt wordt gekeken naar waar de verwachting en zorgbehoefte/hulp ligt en of deze passend is voor de setting/afdeling. Eerder werd er vooral gekeken naar behoefte/wensen van familie en organisatie. 

Samenwerking cliëntenraad
Er is in 2022 geen start gemaakt met het Samen Sterk project. Dit zal in 2023 opgestart worden.

Resultaten interne audits 2022
Palliatieve zorg
Verbeterpunten liggen in het gebruik van meetinstrumenten en kennis van verschillende godsdiensten. Wanneer zet je welke expert in en in welke situatie?

Op 24 februari 2022 heeft er een audit palliatieve zorg plaatsgevonden op afdeling Waterlelie.

Er kwam naar voren dat er grote betrokkenheid is vanuit het team. Er wordt gewerkt aan een waakmand en er bleek behoefte te zijn aan scholing. Belangrijk aandachtspunt is de schakel met de geestelijke verzorger. We betrekken de geestelijk verzorger standaard wanneer een bewoner in de terminale fase komt. Daarnaast wordt sneller aan de familie gevraagd of zij behoefte hebben aan betrokkenheid van de geestelijk verzorger. Samen met de arts hebben we bij het bespreken van casussen oog voor (het betrekken van) de geestelijk verzorger.

Medewerkers weten andere disciplines goed te vinden en in te zetten. Meetinstrumenten werden nog niet gebruikt, hier was nog onvoldoende kennis over. De audit is nabesproken en de aandachtspunten hebben o.a. vervolg gekregen via het actieplan.

Door de Palliatief Verpleegkundige is er een scholing gegeven op afdeling Waterlelie over de toepassing van meetinstrumenten in de palliatieve fase. Dit wordt nu verder geborgd door de kwaliteitsverpleegkundigen. Momenteel onderzoeken we of de scholing en verdere implementatie ook passend is op de andere afdelingen. De waakmand is geïmplementeerd op alle afdelingen en gevuld met behulp van sponsoren. 

Persoonsgerichte Zorg
Op 15 maart 2022 heeft er een audit Persoonsgerichte Zorg plaatsgevonden op de afdeling Waterlelie. Er is binnen de afdeling, waar eigen regie een belangrijke kernwaarde is, veel oog voor de bewoners. De medewerkers volgen de bewoners en stemmen daar de zorg op af en zijn vraaggericht bezig. 

De teams zijn bezig om ook in het dossier steeds beter de bewoner in beeld te brengen. 

Voor nu ligt de aandacht bij het aanvullen van informatie van bijvoorbeeld de geschiedenis van de bewoner. De teams hopen familieparticipatie in te kunnen gaan zetten als ze verder gaan met de SamenZorggesprekken. Het huisbezoek wordt afgewogen op nut en noodzaak en vindt op basis hiervan plaats in de weken voor inhuizing. De actiepunten die uit de audit naar voren zijn gekomen worden d.m.v. het actieplan in de teams besproken en geborgd.

Bij overlijden wordt er door het team ruimschoots aandacht besteed aan rouw en rouwverwerking. Zo wordt er samen met bewoners herdacht en is er aandacht voor betrokkenheid bij de nabestaanden.

Lees hier het kwaliteitsvenster van 2022.