Kwaliteitsvenster De Ruwaard

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Ruwaard zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?
De Ruwaard is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
De aanstelling van zogenoemde ‘aandachtsvelders bewegen’ en de bijbehorende activiteiten is, in verband met de coronapandemie, doorgeschoven naar 2021. Het geplande zwemproject wordt herzien en bekeken of de vraag nog reëel is i.v.m. andere populatie die in De Ruwaard is komen wonen, mensen met meer complexiteit en mindere mobiliteit. De opgedane ervaringen van een collega die de banden opnieuw aantrekt met het grote zwembad worden procesmatig hierin meegenomen. Dus het niet opnieuw gaan verzinnen. Er is veel aandacht voor bewegen vanuit welzijns gedachte.

In 2021 is het bewegen een vast gegeven in de dagelijkse processen van meerdere afdelingen. Cliënten en medewerkers weten de bewegingsagogen en de psychomotorisch therapeut goed te vinden. In 2022 is het streven dit verder uit te breiden. Het thema welzijn is het uitgangspunt.

In 2021 heeft De Ruwaard veel aandacht gegeven aan het thema seksualiteit. De sexuoloog is aangesloten in werkgroep Tolerantie op locatie en sluit op vraag aan bij team- en omgangsoverleggen. Dit wordt voortgezet naar meer teams in 2022. Vanaf begin 2022 wordt het spel “Intiem” ingezet, een spel wat het mogelijk maakt om zaken bespreekbaar te maken. Er zijn al goede ervaringen mee opgedaan met twee teams en dit wordt uitgebreid naar andere teams in 2022.

Ook in 2021 is aandacht voor een zinvolle dag belangrijk. Er was veel aandacht voor welzijn, mede ingegeven door de coronaperiode. In 2021 is het een gegeven dat welzijnstaken van gastvrouwen en -heren een onderdeel is van hun werk. Ze nemen deel aan het huiskameroverleg. In 2022 zal dit ook een aandachtspunt zijn, met name ook het leren zien van individuele behoeften van de cliënten.

In 2021 is ondanks coronaproblematiek veel aandacht geweest voor individuele (kleinschalige) activiteiten. Dit is ook een speerpunt voor 2022. Ook hier is eigen regie en welzijn het uitgangspunt.
In 2021 is aandacht besteed aan samen met de cliënt er achterkomen wat voor hen een zinvolle dag is. En er is begonnen met dit te rapporteren in het dossier van de cliënt. De gastvrouwen en gastheren hebben trainingen gehad om ook zelf te kunnen rapporteren op dit punt. In 2022 wordt dit verder uitgerold.

Eten en drinken
De Ruwaard was voornemens om in 2021 aandacht te hebben voor een nieuwe manier van inkopen; daar lag een plan voor klaar. Met als doel: de gastvrouwen en gastheren bekijken zelf welke producten nodig zijn om zo verspilling tegen te gaan. In 2022 wordt dit nu opgepakt.
In 2021 is onderdeel van het proces geworden dat het normaal is dat men weet wat de eet-en drinkwensen van de cliënten zijn. Dit wordt gerapporteerd in het dossier en geëvalueerd en bijgesteld. De gastvrouwen en -heren hebben hier een duidelijke rol in. Het is zo dat horecamedewerkers en gastvrouwen en -heren goed samenwerken om de pijler “ik ken u echt” op dit punt te waarborgen.

Methodisch werken
In 2021 is er onder andere een leerling kwaliteitsverpleegkundige bijgekomen. De deskundigheidsbevorderingen en scholingen konden helaas niet plaatsvinden zoals men graag wilde door o.a. de corona-ontwikkelingen. De gastvrouwen en -heren hebben wel trainingen kunnen doorlopen bijv. het scholen in dossiervoering in PUUR woonzorg. In 2022 zijn de mogelijkheden er weer om te werken aan deskundigheidsbevorderingen.

In 2021 zijn verschillende trainingen/workshops gegeven waaronder de scholingen voor de gastvrouwen -heren plus (incl. sliktrainingen), trainingen m.b.t. dossiervoering en rapporteren volgens SOAP voor zorgmedewerkers en gastvrouwen en -heren, etc. De wondzorgtrainingen zijn omgezet in training on the job. Echter zijn er nu (2022) signalen dat dit verbeterd mag worden en we zijn aan het onderzoeken hoe we deze slag kunnen maken (toelichting: zoals bijvoorbeeld nog meer investeren in training on the job, wegwijs maken in bijv. het raadplegen van standaarden of vroegtijdige signalering).
De aandacht voor wat nodig is om zelforganiserend te kunnen werken als team wordt in 2022 uitgebreid . Er wordt gekeken naar wat welk team nodig heeft om hier verder in te leren samen met elkaar.

Samenwerken
In 2021 is de Proeftuin Ruwaard voortgezet. Ook in 2022 wordt onder andere bekeken wat het nieuwe wijkcentrum betekent voor de dagbesteding op lange termijn. De focus ligt hier op extramuraal, niet intramuraal. Er is een samenwerking met de Avans Hogeschool met als doel om te onderzoeken hoe De Ministerhof zelf of met hulp van andere organisaties kan voorzien in activiteiten op de eigen locatie.

Zorgtechnologie
De digitalisering die nodig is voor aanleg van leefcirkels is in 2021 gerealiseerd. In 2022 krijgt dit project een vervolg.

Het onderzoek of de slimme medicijndispenser Medido ook binnen de muren van De Ruwaard kan worden ingezet, is in 2021 niet uitgemond in het realiseren hiervan. De wens blijft en wordt in 2022 verder onderzocht.

In 2021 is daadwerkelijk geïnvesteerd in zorgtechnologie op een creatieve manier. Zo zijn een tovertafel en een belevenistafel door de medewerkers zelf mobiel gemaakt om ze beter inzetbaar te maken en welzijn op maat aan te kunnen bieden. De Virtual Reality bril is ingezet. Er is zelf een “Qwiek up” gemaakt met aanwezige materialen. Daarnaast is de Daza bedscan veelvuldig ingezet voor begeleiding van cliënten waarbij er meer mogelijkheden zijn voor behoud van eigen regie. Cliënten en medewerkers zijn enthousiast en gaan hier in 2022 mee door.