Passende en veilige zorg en ondersteuning

Meldingen Verbeter Acties (MVA)

Binnen de teams is er een start gemaakt om eens per drie maanden structureel incidenten te bespreken tijdens een teamoverleg. Een aantal teams heeft zich deze werkwijze al eigen gemaakt, andere teams zijn hierin nog in ontwikkeling. Er worden gezamenlijk verbeteracties uitgezet. 

Er hebben een aantal incidentanalyses plaatsgevonden waaruit vervolgens verbeteracties naar voren zijn gekomen. Een verbeteractie is deskundigheidsbevordering t.a.v. psychogeriatrie op een afdeling waar deze doelgroep steeds meer komt wonen. Hiervoor zijn eind 2022 en begin 2023 bijeenkomsten gepland. 

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren

Met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren worden wensen ten aanzien van eten en drinken vastgelegd in het dossier. Medewerkers weten waar deze informatie te vinden is. 

Schoonmaak check

In november 2022 is een schoonmaakcheck uitgevoerd. Het resultaat van de gecontroleerde schoonmaakkwaliteit is in alle ruimten en categorieën goedgekeurd. Ten opzichte van de vorige controleronde is de schoonmaakkwaliteit nagenoeg gelijk gebleven. Kleine verbeteracties worden aangepakt en hebben aandacht. 

HACCP check

In november 2022 is er tevens een HACCP check uitgevoerd. Het resultaat van de controle op de HACCP-regels in de grootkeuken is in deze ruimte optimaal, er zijn geen actiepunten uit voortgekomen.

Veiligheid en Arbo

In 2022 heeft er een interne oefening met betrekking tot ontruimen plaatsgevonden. Hierbij is naar voren gekomen dat de BHV duidelijk voor ogen had hoe er gehandeld dient te worden. De naar voren gekomen aandachtspunten worden intern opgepakt.