Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Dit wordt gezien als een gezamenlijke taak van alle betrokkenen. De familie en het netwerk van de cliënt wordt steeds meer betrokken bij het vullen van het dossier van de cliënt. Denk aan foto's plaatsen en beschrijven van het leven van de cliënt.
Tijdens het huisbezoek wordt kennis gemaakt met de toekomstige cliënt; naast het gesprek met de cliënt en naasten krijgen we een beeld hoe de cliënt woonde voordat hij naar locatie De Ruwaard verhuist. Aandacht voor het voeren van eigen regie door de cliënt is uitgangspunt. In 2021 is het intensief samenwerken met het netwerk van de cliënt door de coronaproblematiek niet optimaal gelukt. Dit krijgt in 2022 weer de aandacht door te investeren in het “Samenzorggesprek” als middel om deze te ontwikkelen. Er wordt doorgegaan met de methode “Samen Sterk” waar De Ruwaard al mee gestart was.

Medewerkers weten heel goed wat de wensen van de cliënten zijn. Daar worden de roosters van de medewerkers op aangepast inclusief de werkzaamheden. Hier zijn ze trots op, ook al vraagt het een hoge mate van flexibiliteit. De medewerkers begrijpen heel goed waarom dit belangrijk is en daarom is deze werkwijze ook automatisch geborgd.

Wonen en Welzijn

Zorg en welzijn op maat is al langer vanzelfsprekend als je woont in De Ruwaard; kijken naar de individuele vraag en wat kan familie hierin betekenen is een belangrijk uitgangspunt. Er wordt doelgericht gezocht naar de juiste vrijwilligers.

Het voelen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor “elke dag zo fijn mogelijk” voor de cliënt en de medewerker is een vanzelfsprekendheid in De Ruwaard. Een werkgroep met horecamedewerkers en gastvrouwen is begin 2021 opgestart om beter in te spelen op de behoefte en wensen van de cliënten in de huiskamers. De overleggen zullen in de loop van 2022 verder vorm krijgen.

Samenwerking cliëntenraad

Het Samen Sterk project wordt in 2022 opgestart op afdeling Flamingo. Het project, dat eerder was doorlopen op afdeling Waterlelie, krijgt in 2022 geen vervolg maar wordt vervangen door de pilot Samenzorggesprekken, waarvoor de teams een training gaan volgen.
Bij beide projecten gaat het om het samenspel tussen alle betrokkenen rondom en met de cliënt.

Er is een gesprek geweest met een aantal medewerkers en familie om te praten over de eerste coronaperiode. Mensen hebben hun verhalen kunnen vertellen en er is veel begrip getoond over en weer. Omdat het fijn en leerzaam is worden de gesprekken herhaald daar waar gewenst.

Elke zes weken gaat een teammanager in gesprek met de cliëntenraad om alle lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Zorgtechnologie

Medewerkers vanuit het team Welzijn zijn ambassadeurs van zorgtechnologie en ondersteunen medewerkers bij de inzet van zorgtechnologie middelen; ze geven uitleg waarom het belangrijk is voor de cliënt. Het kan gaan om veiligheid en welzijn en over optimale eigen regie bevorderen. Er is een nauwe samenwerking met de collega's die zorgtechnologie als expertise hebben.

Tolerantie

De stuurgroep Tolerantie, commissie Aandacht en de werkgroep Communicatie dragen bij aan het versterken van de tolerantie onder de medewerkers en de cliënten.

Er wordt heel goed gekeken naar voor wie het passend is om te wonen in De Ruwaard; past hetgeen De Ruwaard kan bieden bij de wensen van de nieuwe cliënt?

Resultaten interne audits

De uitkomsten van de audits worden in de actieplannen opgenomen van de teams. In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

WZD

De multidisciplinaire overleggen zijn ingericht. De WZD is steeds meer onderwerp van gesprek waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden. Kanttekening bij deze audit: deze vond plaats nog voordat trainingen WZD voor medewerkers hadden plaatsgevonden.

In 2022 heeft de audit Palliatieve zorg plaatsgevonden.

Palliatieve zorg

De audit was goed verlopen. Verbeterpunten liggen in gebruik meetinstrumenten en kennis van verschillende godsdiensten. Wanneer zet je welke expert in en in welke situatie?