Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

De teams geven aan hun bewoners te kennen, zij investeren hierin door het dossier te vullen met informatie bij inhuizing, maar dit ook te actualiseren bij veranderingen. Daarnaast bieden zij een luisterend oor en proberen de wensen van de bewoners na te streven. We willen meer verdieping in de SamenZorggesprekken en de bewoners en/of naasten uitnodigen de levensgeschiedenis in te vullen (dit is mijn leven). Ook willen we welzijn nog meer op de kaart zetten met behulp van de woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders en de welzijnscoach. Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de opzet van familieavonden en hier willen we in 2023 mee doorgaan om de samenwerking met naasten te optimaliseren. Gegevens worden hierbij, met behulp van de bewoner en familie, vastgelegd in het dossier. Teams zijn trots op de samenwerking als team om de bewoner een zo’n fijn mogelijke dag te geven, waarbij er fijn wordt samengewerkt met de familie, vrienden en disciplines. Hierbij is er een band met de bewoners. 

In 2023 blijven teams nastreven om de bewoners nog beter te leren kennen, ondersteunen en in te spelen op behoeften. Hierbij wordt gekeken hoe zorg en welzijn optimaal kunnen samenwerken. Het is hierbij belangrijk om de verwachtingen helder te hebben voor alle betrokkenen. Een team heeft in 2022 de training SamenZorggesprekken gevolgd, voor de andere teams zal dit in 2023 aan bod komen. 

Wonen en Welzijn

Een werkgroep bestaande uit gastvrouwen en medewerkers horeca kijkt net zoals in 2022 in 2023 samen naar het welzijn rondom eten, drinken en activiteiten. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een welzijnscoach, woonbegeleider en activiteitenbegeleider. In het dossier is aandacht voor individuele behoeften waarop wordt gerapporteerd, geëvalueerd en bijgesteld. 

Door de pandemie en om de rust te bewaken in de huiskamers is er voor langere tijd aan bezoek gevraagd om de huiskamers niet te betreden. Nu is deze afspraak herzien en zijn zij weer van harte welkom. We zien dat dit zowel de bewoners als de bezoekers ten goede komt in het verbinden met elkaar, maar ook met anderen in de huiskamers.

Samenwerking cliëntenraad

Afgelopen jaar is de lokale cliëntenraad terughoudend geweest vanwege de nasleep van de coronaproblematiek. Komend jaar willen zij weer pro-actiever worden. Het opstarten van Samen Sterk is daar de eerste stap in. Dit project bevordert de cohesie tussen de cliënt, de familie en de zorgmedewerkers. Daarnaast willen zij gaan participeren in de familieavonden.

Zij gaan zich inzetten om de samenwerking en communicatie weer terug te brengen naar het niveau van voor de coronapandemie, zodat zij kunnen inspelen op dat waar de cliënten behoefte aan hebben.

Zorgtechnologie

De welzijnscoach is tevens ambassadeur van het thema zorgtechnologie. Zij onderhoudt contacten met de consulenten in het zoeken naar passende zorgtechnologische hulpmiddelen. Er wordt momenteel gebruikgemaakt van vloersensoren, daza scans, opti seats, VR-, Qwiek-up en de tovertafel. In 2023 willen we de samenwerking tussen de locatie en de consulenten gaan verdiepen en onderzoeken welke hulpmiddelen passend zijn bij de steeds complexere zorgvragen. 

Samenwerking

De samenwerking tussen de medewerkers is verbeterd door overleggen die zijn opgezet en de samenwerkingen die door heel het huis zijn aangegaan. 

De medewerkers stellen zich meer open en denken actief mee over veranderingen en oplossingen. 

Er is gewerkt aan kwaliteitsbevordering door middel van diverse cursussen/klinische lessen/aandachtsgebieden zoals palliatieve zorg en mondzorgscholingen voor de teams. Maar ook door middel van scholingen in bekwaamheid voorbehouden handelingen op teamniveau en het opstarten van deskundigheidsbevordering door cliënt/casus besprekingen op de somatische verpleegafdelingen.

Resultaten interne audits  

Er is een audit geweest in 2022 met betrekking tot eten en drinken. Hierover is geen verslag ontvangen. 

In 2023 staat de audit Persoonsgerichte Zorg Somatiek op de planning.