Kwaliteitsvenster De Watersteeg

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Watersteeg zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Watersteeg is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. 

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Kwaliteitsdoelen
In 2022 maken wij een inhaalslag met betrekking tot kwaliteitsdoelen. De kwaliteitsverpleegkundigen gebruiken hier onder andere de landelijke dagen in de zorg voor.

Het vergroten van kennis om het werk goed te kunnen doen en het delen van kennis is in 2022 weer goed georganiseerd na de corona tijden. Het team kwaliteitsverpleegkundigen is op sterkte. De ambassadeurs bijeenkomsten zijn weer opgestart. Deze ambassadeurs delen hun kennis over uiteenlopende onderwerpen met de medewerkers op de afdeling. Hierin wordt zo veel mogelijk samenwerking gezocht met verschillende disciplines, denk bijvoorbeeld aan de wondverpleegkundigen, diëtist, logopedist enzovoort.

Woning met leerteams
In 2022 gaan we nog meer aandacht besteden aan het afstemmen op maat over wat de studenten nodig hebben in hun leerproces. Er is met elke student en alle betrokkenen besproken wat nodig is om goed te kunnen leren. De werkbegeleiders en praktijkondersteuners zijn goed in positie gezet. Dat betekent dat het duidelijk is welke werkzaamheden zij doen en ze zijn goed vindbaar voor diegenen die ze nodig hebben.

In 2022 zijn intensievere contacten gelegd met de scholen waar hbo verpleegkundigen opgeleid worden. Het doel is om meer overeenstemming te vinden over wat verwacht wordt van de student als die eenmaal aan het werk gaat. In 2023 zullen er bijeenkomsten zijn waarin dit besproken wordt.

Kleinschalige Woonteams PG
In het najaar van 2022 wordt het eenduidig klantproces geïmplementeerd. Met het onderdeel “het SamenZorggesprek”. Daar geven we onder andere extra aandacht aan wat familie kan betekenen wanneer de cliënt bij ons komt wonen. Dit is met succes geïmplementeerd waarna we in 2023 gaan starten met huisbezoeken aan de cliënt, voordat hij of zij op onze locatie komt wonen. Dit doen we in samenwerking met de ergotherapeut. 

Kortdurende verblijf Somatiek
Boomgaard 12 is een afdeling voor kortdurend verblijf waar cliënten komen, met als doel weer verantwoord naar huis te gaan. Door goede begeleiding streven we ernaar om deze periode zo kort mogelijk te maken, zodat de cliënt, zo zelfstandig mogelijk weer naar huis kan of naar een andere geschikte plek.

Hierbij zijn we altijd op zoek naar verbetering. In 2022 zijn we gestart met een klanttevredenheidsonderzoek, waaruit op dit moment geen representatieve resultaten naar voren komen. Dit zullen we in 2023 onder de aandacht brengen en hierop acties uitzetten in het team. We zijn in Q2 van 2023 begonnen om ons te verdiepen in onze samenwerking met de apotheek, om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de samenwerking te optimaliseren. 

Hospice de Goudsbloem
Om kwaliteit te vergroten wordt er in 2022 extra aandacht gegeven aan het scholen van personeel en wordt er wekelijks een Multidisciplinair Overleg georganiseerd om zorg in de laatste levensfase beter af te stemmen. In dit overleg is zo mogelijk de cliënt zelf aanwezig, het netwerk van de cliënt of een vertegenwoordiging hiervan en alle betrokken disciplines of een vertegenwoordiging hiervan.

Medewerkers worden geschoold door palliatief verpleegkundigen om kennis te verbreden op het gebied van palliatieve zorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de cliënt in de laatste levensfase.

Binnen de gehele locatie De Watersteeg zijn we op het moment hard bezig om ons verder te ontwikkelen in de palliatieve zorg. 

Er zijn ambassadeurs palliatieve zorg gekozen. De Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase is in de maak. Dat betekent dat er beter aangesloten wordt op het leven van de cliënt, en dat het duidelijk wordt wat medewerkers nodig hebben om palliatieve zorg te kunnen bieden op een preventieve manier. Alles met het doel om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verhogen. 

Wonen en Welzijn
Het speerpunt voor 2022 is om alle activiteiten, die we organiseerden vóór de coronaperiode, weer op te pakken. Dit is gelukt. Denk dan aan alle activiteiten in het restaurant, zoals tekenen, schilderen, zingen en dans en het draaien van klassieke muziek. Ook zijn de frietdagen in het restaurant weer terug. Maar ook het wandelen samen met vrijwilligers en scholieren. Er is een huiskamer ingericht voor bewoners om gezellig samen koffie te drinken, feestjes te geven en de mogelijkheid om andere leuke dingen te organiseren.

Samenwerking cliëntenraad
Wij zijn als cliëntenraad trots op;
De cliëntenraad heeft in 2022 regelmatig koffiemomenten georganiseerd. Daarbij hebben zij bij cliënten navraag gedaan over verschillende facetten van hun verblijf in De Watersteeg. Deze resultaten heeft de cliëntenraad gedeeld met de teams. 

We hebben als cliëntenraad een bijdrage geleverd aan de inventarisatie van de tevredenheid van de maaltijden en terugkoppeling naar het restaurant/de keuken.

Ondanks het feit dat de CR minder leden heeft, en bovendien een aantal nieuwe leden, heeft de CR na de coronaperiode de activiteiten toch goed op kunnen pakken. Denk aan de koffiemomenten, eigen vergaderingen en themabijeenkomsten waarvoor zij onder andere de kwaliteitsverpleegkundige en medewerkers uit de verschillende teams hebben uitgenodigd.

Zorgtechnologie
Ook in 2022 worden de beschikbare middelen meer op aanvraag ingezet. Denk aan het opstarten van Medimo. Dit wordt ingezet om mensen die tijdelijk bij ons wonen te leren omgaan met deze manier van medicijnverstrekking, zodat ze het thuis kunnen gebruiken. Ook wordt de robotkat en andere zorgtechnologieën ingezet. 

Veerkracht
Er is veel persoonlijke aandacht voor onze medewerkers. 

We bieden veel mogelijkheden voor scholingen, waaronder ook aandacht voor hoe je zo ergonomisch mogelijk je werk kan doen.

Resultaten interne audits 2022
Door middel van waarderend audits af te nemen, wordt binnen BrabantZorg de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening gemeten. Tijdens deze audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen nog verbetering nodig hebben.

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Palliatieve zorg
Waar gaan we aan werken:

  • Uitbreiding van afstemming met de experts “palliatieve zorg” zoals een Geestelijk Verzorger of een Palliatief verpleegkundige;
  • Scholing van teams op het tijdig herkennen van klachten bij de verschillende fases van palliatieve zorg en de mogelijkheden voor medicatie ter comfort van de cliënt;
  • De kennis van de teams en het gebruik laten maken van de verschillende meetinstrumenten m.b.t. de palliatieve zorg die in het belang zijn van de cliënt.

Aan deze verbeterpunten werken we:Continentie

In 2022 hebben we basisscholingen verzorgd op het gebied van continentiezorg. Er is veel aandacht voor preventief werken om bijvoorbeeld wonden te voorkomen. En er is echte aandacht voor het comfort van de bewoners. Er is regelmatig contact met de continentieverpleegkundige. Ambassadeurs voor dit onderwerp zorgen voor meer inhoudelijke kennis in de teams. 

Medicatie
Per 1 januari 2022 hebben we een duurzame manier van medicatie bestellen ingevoerd. Hierdoor is er minder verspilling doordat er fors minder medicatie retour wordt gestuurd. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat er nog kritischer gekeken wordt naar welke medicatie nodig is. Zo wordt ook overmatig medicatiegebruik tegengegaan. Als laatste werkt dit alles kostenbesparend.

In 2022 wordt er binnen De Watersteeg gekeken voor welke teams klinische lessen m.b.t. Medicatieveiligheid van meerwaarde zijn. Teams vragen zelf om de extra scholingen: zoals bijv. scholing over de ziekte van Parkison.

Hier lees je het kwaliteitsvenster van 2022.