Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Belevingsgerichte zorg, uniek zijn, compassie, eigen identiteit, autonomie, eigen regie, zingeving, goed doen maar ook goed laten door de zorg en behandelaren: professionaliteit boven de eigen normen en waarden waarin we kijken: ‘waar komt de cliënt vandaan?’ 

Proactieve zorgplanning
Er wordt in 2023 meer aandacht besteed aan het aangaan van gesprekken met de cliënten over hun wensen en behoeften, kijkend naar de toekomst en het levenseinde. Dit wordt gerealiseerd, omdat cliënten op deze manier meer inspraak hebben in de te verlenen zorg en hun wensen en behoefte daarin. 

Houtwal 12
Op de afdeling Houtwal 12 streven we met de visie ‘zo thuis als mogelijk’ naar behoud van eigen regie en de mogelijkheid om als echtpaar bij elkaar te blijven; dit is de kracht van de afdeling. Dit geeft dynamiek, waarover we met cliënt, familie en andere disciplines continu in gesprek zijn. In 2023 leggen we de focus op het met elkaar, familie, cliënten en zorgverleners, op een laagdrempelige manier, in verbinding te blijven door het voeren van goede gesprekken. Het uitgangspunt is hierbij de positieve gezondheid, zoals ook in de visie van BrabantZorg beschreven staat. 

Wonen en Welzijn

Welzijn
Kleinschalig wonen: psychogeriatrie en somatiek 
Het eenduidig klantproces heeft vorm gekregen, alle teams voeren dit uit. Stappen die we maken: het organiseren van huisbezoeken, door de Cliënt Contactpersoon samen met een ergotherapeut, wanneer de cliënt van plan is om in De Watersteeg te komen wonen. Hierin sluiten wij aan bij onze visie om de bewoner echt te kennen. De zelfredzaamheid en eigen regie worden hierbij behouden. 

Wonen
Het restaurant: / Horeca en facilitair:
Op locatie beschikken we op de begane grond over het grand café, een restaurant en ontmoetingsruimte d’n Herd, gelegen aan onze ontmoetingstuin. U kunt gebruikmaken van een heerlijke vers bereide maaltijd en/of iets drinken. Ons enthousiaste team ontvangt u graag. Naast de dagelijkse openstelling voor bewoners en bezoekers bestaat er de mogelijkheid om catering te verzorgen. Het aanbod is opgenomen in de Cateringgids. Momenteel wordt voor onze gehele organisatie de visie op eten en drinken een nieuwe invulling gegeven. Op de afdelingen/woningen worden dit jaar nieuwe keukens geplaatst.

Alle woningen zullen in 2023 gerenoveerd worden. Er worden nieuwe keukens en medicatiekasten geplaatst. 

Samenwerking cliëntenraad

De aandachtspunten voor 2023:

  • Organiseren van informatieavonden en koffiemomenten om ervaringen op te halen en informatie te delen met de cliënten en hun contactpersonen;
  • Regelmatig experts en/of managers uitnodigen in vergaderingen van de CR om ons te laten informeren over zaken die spelen op De Watersteeg (kwaliteit van zorg, tevredenheidsonderzoek, BHV, etc.);
  • Meedenken over geselecteerde onderwerpen uit het jaarplan van BrabantZorg: SamenZorggesprekken, inzet van zorgtechnologie, klantproces.

Zorgtechnologie 

BedSense
Binnen De Watersteeg is de intentie om per juni 2023 te starten met een pilot met de BedSense. BedSense is een sensor onder het matras, de sensoren geven informatie over druk, houding en trillingen. Deze metingen kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden. Denkend aan: in/uit bed, onrust in bed etc. Hiermee willen we het slaapcomfort van de cliënt bevorderen. Dit kan ervoor zorgen dat zo min mogelijk de kamer betreden hoeft te worden, waardoor de cliënt meer privacy ervaart. 

Ergonomisch werken
In 2023 wordt ergonomisch werken meer onder de aandacht gebracht. Ieder team heeft een eigen ergocoach, die het ergonomisch werken op de afdeling waarborgt. Zij kijken preventief met medewerkers mee om rug-, nek- en schouderklachten te voorkomen. De ergocoaches zijn van alle mogelijke hulpmiddelen op de hoogte en houden de ontwikkeling op dit gebied bij.

Leefcirkels
Op De Watersteeg komen leefcirkels, waardoor mensen met dementie meer leefruimte krijgen. Leefcirkels zijn, door technologie afgebakende, leefruimten waarbinnen de cliënt zich vrij kan bewegen. Deze leefruimte sluit zo veel als mogelijk aan bij de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt. 

Cultuur en leerklimaat

De kwaliteitsverpleegkundige werkt samen met de manager Zorg en Welzijn en stimuleert de multidisciplinaire samenwerking, waarbij teams geïnstrueerd worden hoe zij tijdig kennis inschakelen. Er worden meerdere keren per jaar evaluaties gehouden zodat de samenwerking ten behoeve van de cliënt naar een nog hoger niveau getild kan worden. 

Personeelskrapte

Het is niet eenvoudig om aan goed en gekwalificeerd personeel te komen. We doen er alles aan om samen met de recruiter nieuwe collega’s te vinden. In 2023 is gestart met introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. In vogelvlucht worden ze meegenomen in de visie van BrabantZorg: Elke dag zo fijn mogelijk. Daarna zorgen de teams voor een ‘Warm Welkom’. 

In 2022 hebben we een aantal nieuwe collega’s kunnen opleiden tot zorgassistent. Zij ondersteunen bij de lichtere zorg. Hierdoor kunnen de collega’s in het team zich meer richten op de verzorgende en verpleegkundige taken.

SamenZorg

Goede zorg verlenen, kunnen wij als Watersteeg niet alleen. In 2023 krijgt SamenZorg een prominentere plaats. Samen met de cliënt, familie en zijn netwerk bespreken we wat er belangrijk is in de zorg voor de cliënt. Het is niet vanzelfsprekend dat de professional alle zorg biedt. Cliënt, familie en mantelzorger zijn onze gesprekspartner. Samen bespreken we wie welke zorg of begeleiding op zich neemt. 

Resultaten interne audits 

Audit medicatieveiligheid

Verbeterpunten

  • Opiaten nakijken met 2 personen;
  • Zorg wordt niet betrokken bij medicatiereview; 
  • Stickeren van insulinepennen en puffers.

Medicatieveiligheid is in 2023 een kwaliteitskader waaraan gewerkt moet worden. Dit gaan we doen door kennis te vergroten tijdens de ambassadeursoverleggen. Maar ook door op de afdelingen kritisch te kijken naar het proces rondom het delen en klaarmaken van medicatie. 

Persoonsgerichte zorg

Verbeterpunten

  • Met regelmaat evalueren met de cliënt en/of diens familie om te kijken of zorg nog aansluit bij de behoeften van de cliënt; 
  • Invullen cliëntrisicokaart, hierdoor kunnen we een inschatting maken welke preventieve maatregelen we moeten treffen om een cliënt hier zo veilig mogelijk te laten wonen.

Daarnaast wordt in 2023 gestart met de SamenZorggesprekken waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de wensen van de cliënt. Dit sluit aan bij het doel proactiever zorg te kunnen plannen.

Audits die in 2023 in de planning staan: Veiligheid & Arbo, Medicatie, Wet zorg en dwang, Hygiëne & Infectiepreventie en Palliatieve zorg.