Leren en ontwikkelen

Leren binnen de Watersteeg

Opleiden staat hoog in ons vaandel. We leiden studenten op van de BBL, BOL, HBO & Lefgozers. Lefgozers zijn medewerkers die vanuit een ander werkveld begonnen zijn aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Zij scholen zich in achttien maanden om tot verzorgende IG.

De Watersteeg is ook een opleidingsplaats voor Specialist Ouderengeneeskunde in opleiding.

Afhankelijk van het opleidingsniveau en het startniveau van de student/leerling wordt er maatwerk geboden in de juiste begeleiding.

Woning met leerteams

We hebben binnen De Watersteeg ook leerteams. Studenten en leerlingen die werkzaam zijn staan in “de lead”. En de verhouding vaste medewerkers en leerlingen/studenten is anders dan op de reguliere woningen. De studenten voeren, afhankelijk van het opleidingsniveau, werkzaamheden uit en het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De studenten worden gecoacht door ervaren collega’s werkbegeleiders. In dit proces worden uitdrukkelijk ook de cliënten betrokken. De cliënten vinden het prettig om samen te werken met deze (jonge) studenten.

In 2022 gaan we nog meer aandacht besteden aan het afstemmen op maat over wat de studenten nodig hebben in hun leerproces. Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zowel studenten, werkbegeleiders als cliënten zijn over het algemeen positief over deze werkwijze. De cliënten zijn over het algemeen positief over de contacten met de teamleden en zorg die zij ontvangen op deze woning en vanuit de leerteams.

Persoonsgerichte zorg

Kleinschalige Woonteams PG

Binnen De Watersteeg hebben we een groot aantal kleinschalige woningen met ieder ruimte voor acht cliënten met een psychogeriatrische grondslag (bijv. Alzheimer). Uit een pilot kwam naar voren dat cliënten het fijn vinden om elke dag vertrouwde gezichten te zien. Dit past bij één van de pijlers van BrabantZorg "ik ken u echt". Door kleine teams proberen we te bereiken zo optimaal mogelijk continuïteit van zorg te leveren. Daarbij zijn we altijd op zoek naar innovatie en landelijke ontwikkelingen die ten goede komen aan deze cliëntengroep. Waarbij “het welbevinden” van de cliënten bij ons hoog in het vaandel staat.

Familieparticipatie wordt steeds belangrijker. Hier besteden we dit jaar extra aandacht aan. Dit doen we door het organiseren van familiebijeenkomsten. Tijdens koffiemomenten zijn we actief op zoek naar afstemming met familie en/of mantelzorger en naar wat zij voor elkaar kunnen betekenen in het belang van de cliënt. Alle teams onderschrijven het belang van goede samenwerking. De krapte in de arbeidsmarkt zal ook leiden tot meer afstemming en samenwerking met het netwerk van de cliënt.

In het najaar van 2022 wordt het eenduidig klantproces geïmplementeerd. Met het onderdeel “het samen zorg gesprek”. Daar geven we o.a. extra aandacht aan wat familie kan betekenen wanneer de cliënt bij ons komt wonen.

Houtwal 12

Op de afdeling Houtwal 12 streven we naar behoud van eigen regie en mogelijkheid om als echtpaar bij elkaar te blijven; dit is de kracht van de afdeling. Dit geeft dynamiek, waarover we met cliënt, familie en andere disciplines continue in gesprek zijn. In 2022 leggen we de focus daarom op het met elkaar, familie/ cliënten en zorgverleners, op een laagdrempelige manier, in verbinding te blijven Het uitgangspunt is hierbij de positieve gezondheid, zoals ook in de visie van Brabantzorg beschreven staat.

Kortdurende verblijf PG

KDV PG is een afdeling waar cliënten met een psychogeriatrische grondslag (bijv. Alzheimer) tijdelijk verblijven. Het doel is om voldoende zelfredzaamheid verkrijgen om terug te kunnen keren naar huis. Dit doen we in een multidisciplinaire setting. De cliënt wordt geobserveerd en/of gerevalideerd naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. De voortgang van het verblijf en het herstel wordt multidisciplinair gemonitord in regelmatige MDO’s (Multi Disciplinair Overleg). In deze MDO’s worden behandeldoelen besproken en zo nodig herzien. Ook wordt in de MDO’s de inzet van de behandelaars bepaald.

Cliënten van KDV PG komen uit het ziekenhuis, vanuit huis, met of zonder RM (Rechterlijke Machtiging) en wel of niet als crisisopname. De cliënten op KDV PG verblijven daar met diverse indicaties (financieringsstromen).

KDV PG is ook een plaats waar cliënten met geheugenproblemen tijdelijk kunnen logeren. Om de mantelzorger te ontlasten tijdens vakantie, maar ook structureel één of meerdere nachten per week of maand.

Kortdurende verblijf Somatiek

Boomgaard 12 is een afdeling voor kortdurend verblijf waar cliënten komen, met als doel weer verantwoord naar huis te gaan. Alles is gericht op het zo spoedig mogelijk terugkeren naar huis. De cliënt en zijn/haar familie zijn daarbij zoveel mogelijk zelf in de lead. Het kan zijn dat er in het begin van het verblijf taken worden overgenomen, als dit niet anders kan. Maar door goede begeleiding streven we ernaar om deze periode zo kort mogelijk te maken, zodat de cliënt, zo zelfstandig mogelijk weer naar huis kan of een andere geschikte plek.

Hierbij zijn we altijd opzoek naar verbetering en zullen we in 2022 dan ook starten met een klanttevredenheidsonderzoek wanneer de cliënt met ontslag gaat. Zodat het team daarmee aan de slag kan om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Hospice de Goudsbloem

In de toekomst zou hospice de Goudsbloem graag verhuizen naar een andere locatie. BrabantZorg is hier mee bezig in samenwerking met Stichting Hospice het Middegaal. Toekomstwens is om een high- care hospice te worden.
Om kwaliteit te vergroten wordt er in 2022 extra aandacht gegeven aan het scholen van personeel en wordt er wekelijks een MDO georganiseerd om zorg in de laatste levensfase beter af te stemmen.
Binnen De Watersteeg zijn we op het moment hard bezig om ons verder te ontwikkelen in de palliatieve zorg.

Wonen en Welzijn

Het speerpunt voor 2022 is om alle activiteiten, die we organiseerden vóór Corona, weer op te pakken. We willen iedereen nog meer kwaliteit in service maar ook in gastvrijheid gaan bieden. In ons restaurant kan men komen eten, maar kan ook een feestje gegeven worden met familie. Onze horeca biedt verschillende arrangementen aan. Men kan in ons grand café en de ontmoetingstuin gezellig terecht voor een hapje en een drankje.

Vrijwilligers

Tijdens de coronaperiode is het aantal vrijwilligers ten opzichte van voor de coronaperiode verminderd. Dit heeft als resultaat dat, net als in de maatschappij, de inzet van de vrijwilligers is veranderd. We zien nu weer een aanloop van vrijwilligers die graag hun passie komen delen, die bijvoorbeeld een periode meer tijd hebben en jongeren die graag iets voor ouderen willen betekenen. We staan altijd open voor aanvulling van deze geweldige groep vrijwilligers. Dus schroom niet en meld je aan!

Samenwerking cliëntenraad

De samenwerking met de cliëntenraad is zeer waardevol. Zij geeft een stem aan de cliënten waardoor we "Elke dag zo fijn mogelijk" proberen te realiseren. Door aanwezigheid van het management bij de vergaderingen van de cliëntenraad houden we de lijnen zo kort mogelijk.

Zorgtechnologie

Iedere regio heeft een Consulent Zorgtechnologie. Zij/hij bekijkt welke mogelijkheden er zijn op het gebied van zorgtechnologie. Dit gaat in samenspraak met onder meer de Consulent Belevingsgerichte zorg. De samenwerking is vooral vraaggericht.

Hulpmiddelen die nu o.a. ingezet zijn: de Virtual Reality-bril, de tovertafel, de interactieve hond/kat. Zo worden ook bewegingssensoren ingezet, ten behoeve van valpreventie.
Ook in 2022 worden de beschikbare middelen meer op aanvraag ingezet. BrabantZorg heeft hiervoor een ‘online Depot zorgtechnologie’ waarin zorgtechnologie geleend en getest kan worden.

Om onze cliënten meer beweeg- en leefruimte te geven, worden er leefcirkels gerealiseerd in 2022. Hierdoor kunnen we op maat verantwoord onze cliënten de ruimte geven.

Veerkracht

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het juist ook in 2022 belangrijk extra aandacht te besteden aan onze medewerkers. Daarbij zijn bijvoorbeeld gespreksonderwerpen: de balans tussen werk en privé en de toekomstplannen van onze medewerkers. Deze gesprekken tussen leidinggevende en medewerker geven de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en geeft een impuls/draagt bij aan de positieve gezondheid.

Resultaten interne audits

Door middel van waarderend audits af te nemen wordt er binnen BrabantZorg de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening gemeten. Tijdens deze audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen nog verbetering nodig hebben.

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Palliatieve zorg

Waar mogen we trots op zijn:

  • De goede samenwerking met de verschillende disciplines en de laagdrempeligheid waarmee we elkaar vinden.
  • De invulling die we geven aan “Elke dag zo fijn mogelijk”. Dit doen we mede door te kijken naar de wensen en behoeften van de naasten en hen te betrekken bij het proces rondom de cliënt.
  • We zetten hulpmiddelen in zoals b.v. de waakmand.

Waar gaan we aan werken:

  • Uitbreiding van afstemming met de experts “palliatieve zorg” zoals een Geestelijk Verzorger of een Palliatief verpleegkundige.
  • Scholing van teams op het tijdig herkennen van klachten bij de verschillende fases en de mogelijkheden voor medicatie ter comfort van de cliënt.
  • De kennis van de teams en het gebruik laten maken van de verschillende meetinstrumenten m.b.t. de palliatieve zorg die in het belang zijn van de cliënt.

Aan deze verbeterpunten werken we:

Bewegen en valpreventie

De betrokken behandelaren hebben de samenwerking structureel gemaakt tussen de zorgmedewerkers en de fysiotherapeuten. Dit om zo een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden en de eigen regie van de cliënt te behouden.

Continentie

In 2022 komt er bij de teams meer aandacht voor basisscholingen omtrent continentiezorg. We willen hierdoor meer maatwerk leveren en daarnaast meer coaching bieden, passende bij de ontwikkeling van de rol als ambassadeur continentiezorg. Ook wordt er focus gelegd op meer afstemming met de continentieverpleegkundige bij complexe casuïstiek.

Medicatie

Het aftekenen van de medicatie is vergemakkelijkt door het digitaal aftekenen van medicatie in Medimo. Hierbij worden minder fouten gemaakt m.b.t. dosering omdat deze altijd up-to-date is. Er is kritisch gekeken naar de eigen regie van de cliënt en deze wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en vastgelegd in het dossier.

Per 1 januari hebben we een duurzame manier van medicatie bestellen ingevoerd. Hierdoor is er minder verspilling doordat er fors minder medicatie retour wordt gestuurd. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat er nog kritischer gekeken wordt naar welke medicatie er nodig is. Zo wordt ook overmatig medicatiegebruik tegengegaan. Als laatste werkt dit alles kostenbesparend.

In 2022 wordt er binnen De Watersteeg gekeken voor welke teams klinische lessen m.b.t. Medicatieveiligheid van meerwaarde zijn.

In 2022 staan de audits Persoonsgerichte zorg en Palliatieve zorg op de planning.