Kwaliteitsvenster De Wellen

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Wellen zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Wellen is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

ZorgkaartNederland
Voor 2022 hebben we helaas maar één waardering mogen ontvangen. 

We vragen echter ook naar cliënttevredenheid via ons elektronisch cliëntsysteem PUUR. Dit is een vast onderdeel in de actieplannen van de teams. De resultaten voor afdeling Hofstaete waren positief. Hiermee zijn we in 2022 gestart en zullen we in 2023 mee doorgaan. De afdelingen Stroming 1 en woning 8 hebben hier in mindere mate gebruik van gemaakt en gaan hier in 2023 meer in investeren, daarbij lerend van afdeling Hofstaete.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. De resultaten zijn besproken met medewerker en vrijwilligers

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Meldingen verbeteracties (MVA) Dit is een vast onderdeel van de actieplannen van de teams en wordt maandelijks besproken, daar waar nodig worden verbeteracties uitgezet. Zo leren wij van elkaar.
We realiseren ons dat dit meer verdieping mag hebben. Dit gaan we oppakken in 2023. 

Persoonsgerichte zorg
Speerpunt voor 2022 was om het vrijwilligersbeleid optimaal te gaan inzetten en daarmee de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers aandacht te geven, en vrijwilligers beter toe te rusten om persoonsgerichte zorg te leveren. Helaas is dit i.v.m. personele ontwikkelingen niet in 2022 gelukt en zal dit in 2023 opgepakt worden. 

In februari 2022 is de groepsmeerzorg toegekend aan Hofstaete. Dit betekent dat er extra financiën beschikbaar zijn voor deze specifieke doelgroep cliënten met dementie en onbegrepen gedrag. Hierdoor is er ook meer mogelijk op het gebied van welzijn voor deze mensen.
In 2022 zijn een aantal medewerkers van Hofstaete vanuit de ‘groepsmeerzorg financiering’ gestart met de GVP- (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) opleiding. Door deze opleiding wordt de kennis vergroot over omgaan met mensen met psychogeriatrische aandoeningen, wat betekent dit voor het dagelijks leven van deze cliënt en hoe kan ermee worden omgegaan in het dagelijks werk? Er wordt bijvoorbeeld naar meer verdieping gezocht via het levensverhaal van de cliënt. Dit kan zo gewenst in het dossier van de cliënt worden geplaatst.

Wonen en Welzijn
In 2022 was de aandacht voor welzijn meer toegespitst op de verschillende doelgroepen en samenstelling van cliënten binnen de groep.

Ook is er aandacht geweest voor behoud van een goede sfeer tijdens het eten en de smaak/geurbeleving hierbij. Op enkele woningen zijn we gestopt met gezamenlijk koken i.v.m. toezicht en gevaarlijke situaties. De maaltijd wordt nu vanuit het restaurant verstrekt. Hierdoor hebben we wel extra aandacht gegeven aan de belevingsgerichte kant van de maaltijden, bv. aandacht voor tafel dekken en de opmaak van het eten. Voor 2023 zal dit ook zo blijven.

Alleen op woning 8 wordt nog wel gekookt. Dit is een multiculturele woning waarbij eten een belangrijk onderdeel is van de dag. Familieleden en vrijwilligers maken het mogelijk om dit te blijven doen. 

De tuin van Hofstaete zou in 2022 gerenoveerd worden, maar dit is door personele ontwikkelingen uitgesteld naar 2023.

De training “Belevingsgerichte zorg” is door alle medewerkers van Hofstaete gevolgd. De afronding hiervan vond net voor de zomer plaats. Door de hectische zomer van 2022 hebben we gemerkt dat het borgen nog aandacht vraagt. Dit gaan we in 2023 oppakken. 

Waakmanden
Voor alle afdelingen van De Wellen zijn waakmanden gerealiseerd. Deze hebben we met Van Lith Uitvaartverzorging samengesteld. In deze manden kun je o.a. kaarsjes en gedichtenboekjes vinden. Hierdoor kan familie nog een fijne tijd doorbrengen met hun naasten tijdens het waken. We hebben gemerkt dat de manden worden gebruikt en dat familie het erg waardeert. 

Kleinschalig wonen
De personele bezetting van Kleinschalig Wonen ‘somatiek’ werd in 2022 kwetsbaarder dan in andere teams. In augustus werd inzichtelijk dat de vaste formatie zo ver terugliep dat dit ten koste ging van de kwaliteit van zorg. In oktober is besloten de vier wooneenheden terug te brengen naar twee wooneenheden Kleinschalig Wonen ‘somatiek’. In goed overleg is een aantal cliënten verhuisd naar andere locaties in de regio Oss om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.
In 2022 is Kleinschalig Wonen ‘PsychoGeriatrie’ binnen onze locatie verhuisd naar stroming 1, dit is een afdeling waar er meer binnen bewegingsruimte is voor de cliënten en er is een terras waar cliënten naar buiten kunnen.

Samenwerking cliëntenraad
In 2022 had de cliëntenraad het speerpunt om nieuwe cliëntenraadsleden te werven. Hierop is helaas weinig tot geen reactie gekomen. Dit zal in 2023 voortgezet worden. 

De cliëntenraad is in 2022 actief betrokken geweest bij verschillende onderwerpen binnen De Wellen bv. De inrichting van het terras, en bij het oplossen van de formatie- en kwaliteitsproblemen van Kleinschalig Wonen 'somatiek’, en de verhuizing van de Stroming. 

De cliëntenraad is aanwezig bij familieavonden en sommige raadsleden werken als vrijwilliger op de afdeling.

Zorgtechnologie
Doel voor 2022 was om leefcirkels in te gaan zetten. Dit is niet gerealiseerd in 2022 i.v.m. de verhuizing van afdelingen en personele wisselingen bij management. Door de verhuizing van wooneenheden naar afdelingswonen is er ook aanpassing nodig van het plan van uitvoering voor de leefcirkels. Dit zal in 2023 opgepakt worden. 

De zichtbaarheid en bereikbaarheid van consulenten zorgtechnologie is in 2022 niet gelukt en gaan we in 2023 oppakken.

Ook willen we bekijken hoe hulpmiddelen als bedscans (die nu worden ingezet in het kader van de Wet zorg en dwang) kunnen worden ingezet met als doel het welzijn te verhogen.

Op Stroming 1 hebben we een NS treinCoupe geschonken gekregen door Bouwbedrijf Hendriks i.v.m. hun 100 jaar bestaan. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 

Roze Loper
De Wellen is sinds 2013 in bezit van de Roze Loper. Een certificaat dat aangeeft dat iedereen welkom is. We zijn allemaal verschillend en respecteren elkaars geaardheid, afkomst, religie, leefstijl en mogelijkheden. Of je nu cliënt, medewerker, verwant of vrijwilliger bent van De Wellen.Ook in 2022 heeft De Wellen de audit doorlopen en mochten we het certificaat behouden. 

We zijn trots dat we er voor iedereen zijn.

Resultaten interne audits 2022

Medicatie
Als actie hierop hebben we in 2022 een nieuwe noodkast op Hofstaete in gebruik genomen. 

Palliatieve zorg op kleinschalig wonen somatiek
Uit de audit kwam dat de zorgverlening t.a.v. terminale zorg goed gaat; er wordt warme zorg geleverd en de cliënt wordt echt gezien. 

De scholing Palliatieve zorg is in 2022 niet doorgegaan. Wel kunnen medewerkers veel informatie vinden op het kennisplein; dit is ons digitaal leerplatform. Ook kunnen andere disciplines worden ingeschakeld zoals de geestelijk verzorger en verpleegkundige palliatieve zorg. 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.