Kwaliteitsvenster De Wellen

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Wellen zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Wellen is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Er hebben in 2021 vanwege de coronamaatregelen helaas geen inspiratiesessies over wonen en welzijn plaatsgevonden. Wel is in ieder team gesproken over de visie Elke Dag Zo Fijn Mogelijk en de vier richtingwijzers van BrabantZorg. Uitgangspunt is om een juiste balans te zoeken tussen eisen die worden gesteld aan zorg en wensen rondom wonen en welzijn. Er zijn extra vrijwilligers ingezet op het onderdeel welzijn.

In 2021 heeft een cursus familieparticipatie plaatsgevonden voor cliënt contactpersonen en verpleegkundigen. De borging hiervan is echter lastig gebleken vanwege het niet kunnen uitvoeren van familieavonden vanwege de coronamaatregelen. Er zijn wel enkele mooie voorbeelden van familieparticipatie en een zinvolle dag te noemen: Zo is rondom het suikerfeest op de multiculturele woning aan familie gevraagd zelf lekkers te koken en mee te eten op de woning. Dit werd een groot succesvol feest waar medewerkers de families, maar ook de families elkaar, beter hebben leren kennen. Door de cursus familieparticipatie zijn medewerkers meer bewust van het belang van het betrekken van familie en meer met elkaar op zoek naar mooie mogelijkheden. We stimuleren familie om zo veel mogelijk deel te nemen aan het cliëntportaal PUUR voor Jou. In coronatijd is ingezet op ´treftenten´ om toch elkaar te kunnen ontmoeten. Ook is extra ingezet op beeldbellen en zijn nieuwsbrieven per woning ontwikkeld met nieuws en foto’s.

In 2021 is de binnentuin van De Wellen gerealiseerd. De tuin is vrij toegankelijk voor alle cliënten en dus ook voor de cliënten die belang hebben bij een beschermde omgeving. In samenwerking met de cliëntenraad, vrijwilligers, medewerkers, MSD en IBN is er een 30 m2 grote (eet)tuin aangelegd die een positief effect heeft op de eigen regie van cliënten. Mensen kunnen zelfstandig naar buiten om te bewegen, te tuinieren of anderszins te ontspannen.

Eten en drinken
Thema-avonden over eten en drinken hebben vanwege de coronamaatregelen helaas niet kunnen plaatsvinden in 2021.

Deskundigheid
In 2021 hebben vanwege de coronamaatregelen hebben geen scholingen op verzoek kunnen plaatsvinden. Alleen verplichte scholingen zoals Wet zorg en dwang en BIG-scholingen zijn gevolgd.

Methodisch werken
Vanwege de coronaproblematiek heeft vooral “coaching on the job” plaatsgevonden op het methodisch werken rondom hygiëne. Dit thema had continu de aandacht.

Samenwerken
In 2021 heeft twee keer een evaluatie met behandelaren plaatsgevonden over de samenwerking. Behandelaren waren vanwege de coronamaatregelen meer aanwezig in de huiskamers. Hierdoor hebben zorgteams en behandelaren meer inzicht gekregen in elkaars werkzaamheden en expertise en zijn er kortere lijntjes ontstaan.

De MDO ‘s zijn in 2021 grotendeels doorgegaan als onderdeel van “noodzakelijke” zorg. Wanneer de fysieke ruimte te klein was (i.v.m. de coronarestricties) sloten de disciplines digitaal aan.

Door de coronamaatregelen hebben helaas niet alle veerkrachtgesprekken met medewerkers kunnen plaatsvinden.

Daar waar mogelijk zijn in het kader van ‘warme overdracht’ medewerkers bij cliënten thuis op huisbezoek geweest. Dit zal verder worden uitgewerkt met de uitrol van het klantproces in 2022.

In 2021 is het ´De Wellen wonenoverleg’ gestart met alle kwaliteitsverpleegkundigen en Teammanagers Zorg & Welzijn van De Wellen, om meer van elkaar te leren.

Zelforganisatie
Ondanks de coronamaatregelen is er voor Kleinschalig Wonen Somatiek extra ondersteuning geweest t.a.v. Zelforganisatie (verplichte bijeenkomsten). Voor Kleinschalig Wonen PG geldt dat de zelforganisatie zo veel mogelijk gestimuleerd en gewaarborgd is ondanks de coronarestricties. Door gebrek aan continuïteit aan teamoverleggen is borging van de manier van werken middels Zelforganisatie wel lastig gebleken, dit blijft aandacht houden in 2022.

Zorgtechnologie
In 2021 zijn twee belevenistafels ingezet. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, ook wordt er veel gebruik gemaakt van de Qwiek-up. Ook de Cradle komt langzaam meer in beeld. Vanuit de Wzd zijn meer bedscans ingezet. Het gesprek over mogelijkheden van de inzet van zorgtechnologie met de Consulent Zorgtechnologie van BrabantZorg is doorgeschoven naar 2022. De wens was om ook de Medido breder in te zetten maar deze wordt nog niet veel gebruikt.