Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Alle zorgplannen zijn ingericht volgens de vier richtingwijzers van BrabantZorg. Een aandachtspunt voor 2022 is om meer verdieping te krijgen op de richtingwijzer Ik ken u echt. Zo wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan het onderdeel levensgeschiedenis in het dossier.

Speerpunt voor 2022 is om het vrijwilligersbeleid optimaal te gaan inzetten en daarmee de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers te optimaliseren en vrijwilligers beter toe te rusten om persoonsgerichte zorg te leveren. Voor nieuwe vrijwilligers komen bijeenkomsten over uitleg over diverse ziektebeelden en er komt extra aandacht voor de rollen en verwachtingen van vrijwilligers.

Wonen en Welzijn

Er komt in 2022 in het dossier meer aandacht voor het onderdeel welzijn. Waar nu vaak alleen op zorgproblemen wordt gerapporteerd, komt meer aandacht voor positieve punten en welzijn.

We willen aandacht blijven behouden op sfeermaken tijdens het eten d.m.v. het opdienen van het eten in schalen , leuk de tafel dekken en geurbeleving, bijvoorbeeld door activiteiten zoals een appeltaart bakken. Ook komt er meer aandacht voor gezellige aankleding, bijvoorbeeld een aanpassing op de seizoenen. Doel is een huiselijke en dementievriendelijke sfeer te creëren.

De tuin van Hofstaete wordt gerenoveerd en anders ingericht.

In 2022 zal de aandacht voor welzijn meer toegespitst worden op de doelgroep en samenstelling van cliënten in de groep. Ook het netwerk rondom de cliënt wordt hierbij betrokken.

Samenwerking cliëntenraad

Vertegenwoordigers van de cliëntenraad lopen wekelijks over de afdeling en houden goed contact met de medewerkers. Bij signalen gaan ze het gesprek aan met het management. De cliëntenraad blijft betrokken bij familieavonden en koffiegesprekken. Speerpunt voor 2022 is het werven van nieuwe cliëntenraadsleden.

Zorgtechnologie

Er worden diverse zorgtechnologische hulpmiddelen ingezet. Denk aan bedsensoren, stoelsensoren, CRDLE, belevenistafel, Wwiek.up, Maatje, interactieve hond/kat, Medimo en beeldbellen. Doel voor 2022 is om lLeefcirkels in te gaan zetten. Daarnaast willen we meer zichtbaarheid en bereikbaarheid van zorgtechnologie bewerkstelligen door de Consulenten Zorgtechnologie meer uit te nodigen op locatie. Ook willen we bekijken hoe hulpmiddelen als bedscans (die nu worden ingezet in het kader van de Wet zorg en dwang) kunnen worden ingezet met als doel het welzijn te verhogen.

Verpleegkundig inzet

In 2021 werd de interne verpleegkundigedienst geïmplementeerd. Verpleegkundigen over heel De Wellen Wonen zijn bereikbaar tijdens een dienst. Hierdoor kan efficiënter en sneller worden gewerkt bij verpleegtechnische vragen en handelingen. Bovendien wordt de rol door verpleegkundigen gezien als uitbreiding voor hun vak.

Resultaten interne audits

In 2021 werden nieuwe medicijnkarren met opiatenvoorraadkast in gebruikgenomen. Daarnaast is er in 2022 een nieuwe noodkast op Hofstaete in gebruikgenomen.

Om de Wet zorg en dwang goed te kunnen borgen is een zorgverantwoordelijke Wzd aangewezen en vinden regelmatig (on)vrijwillige zorgoverleggen plaats.

Vanuit de audit Schoonmaak zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Zo moet goed gekeken worden naar het stickeren van voeding met datumvermelding en schoonmaak van de koelkasten. Op Kleinschalig Wonen ligt de verantwoordelijkheid voor schoonmaak bij de zorgmedewerkers. De ervaring leert dat dit vaak geen prioriteit heeft. Teammanagers Zorg & Welzijn en Horeca & Facilitair gaan in overleg of medewerkers van Horeca & Facilitair de schoonmaak op Kleinschalig Wonen kunnen overnemen.

In 2022 staan de audits Veiligheid & Arbo, Eten & drinken en Palliatieve zorg (Somatiek) op de planning.