Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2023 gaat er nog een groep medewerkers starten met de GVP- (Gespecialiseerd Verpleegkundige Psychogeriatrie) opleiding.

Op de woonafdelingen voor mensen met dementie is het omgangsoverleg opgestart, waarin de levensgeschiedenis, fase van dementie en omgangsadvies wordt besproken met de teams. Dit zgn. belevingsgericht werken wordt in 2023 verder vormgegeven.
Het uitvragen van de levensgeschiedenis wordt ook verder opgepakt bij de kleinschalige wooneenheden somatiek.

Binnen De Wellen werkt een regiegroep vanuit thema’s en werkgroepen aan de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, werkplezier en onderlinge samenwerking om Elke dag zo fijn mogelijk te maken voor cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Samenwerking

Onderlinge afstemming door kwaliteitsverpleegkundigen van de afdelingen Somatiek en PsychoGeriatrie (PG) was er al. Dit jaar (2023) willen we meer gaan samenwerken met de afdeling Revalidatie, niet alleen op kwaliteitsverpleegkundig-niveau, maar ook op managementniveau. Dit doen we om van elkaar te leren.

De kwaliteitsverpleegkundigen sluiten vanaf 2023 ook aan bij het locatieoverleg met teammanagers en regiomanager. Het sparren met elkaar en de inbreng van iedereen brengt meer duidelijkheid over de koers die we met z’n allen in willen gaan voor De Wellen. 

Scholing

In 2023 gaan we meer aandacht geven aan mondzorg. De preventieassistente is hierbij betrokken. Zij zal ook training on the job aan de medewerkers geven.

In 2023 besteden we aandacht aan het verbreden van de kennis van medewerkers en vrijwilligers op het gebied van psychische zorgverlening. Binnen de locatie zien we steeds meer multiproblematiek bij cliënten. Hier willen we op anticiperen door in de belevingsgerichte zorg ook in te zetten op scholing m.b.t. psychiatrische ziektebeelden.

Door de hectische zomer van 2022 hebben we gemerkt dat het borgen van de gevolgde scholingen nog aandacht vraagt. Dit gaan we dan ook in 2023 oppakken. De consulent belevingsgerichte zorg zal hierbij betrokken worden. 

Om de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers te optimaliseren en vrijwilligers beter toe te rusten om persoonsgerichte zorg te leveren, zullen we in 2023 voor nieuwe vrijwilligers bijeenkomsten organiseren over de diverse ziektebeelden.

Verder komt er extra aandacht voor de rollen en verwachtingen van vrijwilligers.

Wonen en Welzijn

Welzijn
In 2023 is een werkgroep gestart die zich bezighoudt met het realiseren van een mogelijke hbo-functie gericht op welzijn. 

Er is op de afdeling Somatiek aandacht voor de inrichting van de huiskamers en de betrokkenheid van familie op gebied van welzijn.

Wonen
Op de afdeling Stroming 1 en woning 8 wordt nieuw meubilair aangeschaft. Verder ligt er een voorstel voor het herinrichten van de gangen op Stroming 1 en het balkon.

Op de afdeling Hofstaete is een werkgroep actief voor het herinrichten van de gangen.

De tuin van Hofstaete zou in 2022 gerenoveerd worden, maar dit is door personeelsontwikkelingen uitgesteld naar 2023. Dit jaar gaat dit zeker gerealiseerd worden om ook de veiligheid in de binnentuin voor de cliënten te kunnen en moeten waarborgen.

Eten en drinken
We zijn op de Stroming in 2022 in verband met veiligheid gestopt met het bereiden van de maaltijden in de huiskamer. Echter, de sfeerbeleving van het koken en opdienen van de maaltijd blijven we aandacht geven. Zo zullen we aandacht blijven geven aan de sfeer tijdens het eten d.m.v. het opdienen van het eten in schalen, leuk de tafel dekken en geurbeleving, bijvoorbeeld door activiteiten zoals een appeltaart bakken. Ook komt er meer aandacht voor gezellige aankleding, bijvoorbeeld een aanpassing op de seizoenen. Doel is een huiselijke en dementievriendelijke sfeer te creëren.

Samenwerking cliëntenraad 

Helaas zijn nog niet alle vacatures in de cliëntenraad opgevuld. In 2023 zullen we hiervoor gaan werven. De vraag zal actief gesteld worden door huidige cliëntenraadsleden tijdens familieavonden.

Sinds 2023 sluit ook de cliëntenraad aan bij het locatieoverleg. Wij worden daardoor makkelijker geïnformeerd over ontwikkelingen en vinden het prettig om op deze manier betrokken te worden.

We denken mee, geven advies en zijn betrokken bij onder andere het opknappen van het balkon op stroming 1. 

Zorgtechnologie 

In 2023 gaan we investeren in de samenwerking, zichtbaarheid en inzetbaarheid van de consulenten zorgtechnologie. Hierdoor kunnen we op een actievere manier zorg technologische hulpmiddelen testen en in gaan zetten.

In het eerste kwartaal heeft er een crowdfunding plaatsgevonden voor de aanschaf van een Braintrainer op Hofstaete. Het beoogde bedrag is behaald. De Braintrainer is aangeschaft en wordt ingezet op de afdelingen binnen Hofstaete. Het resultaat is dat cliënten een leuke activiteit kunnen doen en daarbij is er aandacht voor het geheugen.

Voor de somatische wooneenheden willen we onderzoeken of de Medido ingezet kan worden om de zelfredzaamheid rondom medicatie van cliënten te verhogen.

Op woning 8 hebben we de VR-bril ingezet. Dit is in het verleden geïntroduceerd door een leerling. Echter toen was de doelgroep hier niet geschikt voor. We gaan het opnieuw proberen omdat we denken dat het nu wel zover is. 

Het plan van uitvoering m.b.t. de inzet van leefcirkels wordt dit jaar weer opgepakt. Het doel is om aan het eind van het jaar de leefcirkels geïntroduceerd te hebben.

Multiculturele woning (woning 8)

We zijn er trots op dat we een woning hebben waar mensen werken die gespecialiseerd zijn in het werken met mensen met dementie met een diverse culturele achtergrond 

Net zoals de meerzorg-afdeling Hofstaete is de multiculturele woning niet erg bekend in Oss. We willen in 2023 dan ook kijken hoe we beide afdelingen kunnen promoten. 

Resultaten interne audits

Medicatie
We gaan de noodkast verhuizen naar Stroming 2 (de revalidatieafdeling). Hierdoor is het efficiënter om de gehele locatie te kunnen voorzien. We gaan daarbij dan ook van 2 naar 1 noodkast voor de gehele locatie.

In 2023 staan de audits Medicatie (Som + PG Hofstaete), Persoonsgerichte zorg (SOM), Palliatieve zorg (PG KSW)op de planning.