Kwaliteitsvenster De Wilberthof

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Wilberthof zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Wilberthof is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2020 is een begin gemaakt met beweegroutes door middel van posters. In 2021 zouden deze op verschillende manieren onder de aandacht worden gebracht. Dat is helaas niet gelukt, door de coronaproblematiek, maar ook omdat de cliëntenpopulatie veranderd is. Er is wel meer aandacht gekomen voor bewegen, o.a. door de komst van twee bewegingsagogen.

In 2021 is PUUR. Woonzorg op De Wilberthof met succes geïntroduceerd. Hierin staan de wensen van de cliënt centraal en het sluit aan bij ´Elke dag zo fijn mogelijk´. We willen komend jaar wel extra aandacht besteden aan het laten invullen van de levensgeschiedenis door de naasten.

In de huiskamers wordt geborgen nabijheid gegeven. In de tweede helft van 2021 zouden we ‘geborgen nabijheid’ verder ontwikkelen en vormgeven. De aftrap hiervoor is gemaakt. Samen met de cliëntenraad is hiervoor een visiedocument opgesteld en we gaan hier in 2022 verder mee aan de slag.

Eten en drinken
In 2021 wilden we ons gaan richten op de gastvrijheid en gastgerichtheid in de huiskamer en appartement. Dit is o.a. als gevolg van de coronapandemie maar gedeeltelijk gelukt: de manier van voeding verstekken is aangepast naar meer huiselijk en gezinsgericht en hiermee gaan we in 2022 verder. De horecamedewerkers werken op dit moment niet meer in de huiskamers.
Scholing rondom slikproblematiek voor de activiteitenbegeleiders en gastvrouwen is in 2021 opgestart en zal in 2022 verder uitvoering krijgen.

Meerdere malen per jaar wordt door middel van kaartjes met smileys gevraagd naar de ervaringen van cliënten om de kwaliteit van het eten en drinken te waarborgen. Dit gebeurde vooral in het grote restaurant en niet in de huiskamer. In 2021 is in de huiskamers eenmalig op deze wijze feedback gevraagd en dit wordt in 2022 ieder kwartaal verder uitgerold.

Het plan was om in 2021 uit te zoeken hoe we omgaan met het uitnodigen van mensen van buitenaf om te komen eten en drinken bij De Wilberthof. Animo was niet erg groot (er komen enkele mensen uit de wijk nu binnen De Wilberthof eten).

Methodisch werken
In 2020 is een doorstart gemaakt met gedragsvisites. Daar waar de zorg hinder ervaart in gedrag bij cliënten wordt dit besproken met de psycholoog, SOG, zorgmedewerkers en Consulent Belevingsgerichte zorg. Daar waar nodig is, sluit cliënt en/of familie aan bij de gedragsvisites. Het resultaat is dat het team beter omgaat met de beschreven gedragsregels. In 2021 richten we ons op verdere implementatie hiervan.

Volgens het plan hebben we nu structureel 1x per maand gedragsvisite, waarin de psycholoog, de Consulent Belevingsgerichte zorg en de Specialist Ouderengeneeskunde samen met het team kijken naar de beschreven omgangsadviezen. Het team is daarbij in de gelegenheid vragen te stellen over de benadering van onze cliënten. De familie wordt op voorhand hierover geïnformeerd en we nemen hun signalen ook mee naar de gedragsvisite en de uitkomst wordt ook aan de familie teruggekoppeld. Ook het persoonlijke maatje en de vrijwilligers van de cliënt worden hierbij op voorhand betrokken.

In 2021 zou er voor alle zorgmedewerkers specifieke aandacht besteed worden aan de zorg in de laatste levensfase en de diverse fases rondom het overlijden. Er is wel een start gemaakt, maar dit is als gevolg van de coronaperiode niet vervolgd. In 2022 is er een audit Palliatieve zorg en van daaruit zullen we de acties en verbeterpunten opnemen op ons SPARbord en Actieplan.

Samenwerken
De horecateams hebben het programma Zelforganisatie afgerond in 2021.

In 2020 is gestart met het project ‘Samen werken we zo’ binnen BrabantZorg. Er heeft in 2021 een herverdeling plaatsgevonden van de teams in De Wilberthof en dit is ook afgerond.

Zorgtechnologie
De verwachting was dat in de zomer van 2021 de leefcirkels ingezet zouden worden, dat is door omstandigheden helaas niet helemaal in 2021 van de grond gekomen. Dit hebben we in januari 2022 afgerond.
In 2021 hebben we ons gericht op meer cliëntgericht inzetten van zorgtechnologie. De Consulent Belevingsgerichte zorg pakt dit samen met de teams en de Consulenten Zorgtechnologie op.