Kwaliteitsvenster De Wilberthof

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Wilberthof zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Wilberthof is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
Er is ontevredenheid geweest over de kabelaansluitingen van KPN. Dit is doorgespeeld naar de cliëntenraad en deze heeft dit bij de centrale cliëntenraad neergelegd. De problemen zijn opgelost en de procedure omtrent het aan- en afsluiten van KPN verloopt beter. De familie is leidend in de aanvraag en contact met KPN.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. De resultaten uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek worden door de teammanager geanalyseerd en met de teams besproken.
Een aantal punten vanuit het medewerkers tevredenheidsonderzoek zijn: 

 • Management & Organisatie zijn slecht gewaardeerd, met name de visie van BrabantZorg terug zien in het werk en achter de visie van BrabantZorg staan scoren slecht;
 • Op samenwerken werd goed gescoord, echter blijft het open en eerlijk feedback geven aan collega’s een aandachtspunt. In 2022 is daarom voor het zorgpersoneel een training georganiseerd op het gebied van aanspreekcultuur en feedback geven en ontvangen. De ervaringen van de collega’s over deze training waren positief. Hier wordt in 2023 verder vervolg aan gegeven;
 • In de open reacties is aangegeven dat het zelf roosteren niet werkt en dat er behoefte is aan een roosteraar. Er is daarom weer een roosterondersteuner aangesteld.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Uit de meting van de kwaliteitsindicatoren is gebleken dat voorkeuren rondom eten en drinken goed zijn vastgelegd, ook (on)vrijwillige zorg ligt goed vast. Een verbeterpunt is dat we behandeldoelen duidelijker moeten vastleggen en concreter moeten omschrijven in de laatste levensfase. Bijvoorbeeld het maken van afspraken omtrent levensverlengende behandeling. Dit wordt samen met de specialist ouderengeneeskunde opgepakt en wordt regelmatig genoemd in MDO. 

De meldingen verbeter acties (MVA) zijn onder de aandacht en de aandachtsvelders monitoren dit ook mee. Ook Prisma-Light is onder de aandacht en er is zelfs een analyse geweest waarbij ook de huisarts aansloot.

Alle medewerkers hebben in 2022 een e-learning afgerond op het gebied van de Wet zorg en dwang (Wzd). Er zijn zorgverantwoordelijken aangewezen om het stappenplan in te zetten bij cliënten waar deze zorg noodzakelijk is.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 hebben vrijwel alle zorgmedewerkers de cursus Belevingsgerichte Zorg gevolgd. De medewerkers van horeca en facilitair volgen deze cursus in 2023. 

Tijdens de familieavonden in 2022 is besproken hoe De Wilberthof omgaat met zorgtechnologie en is uitgelegd hoe de leefcirkel werkt. 

Daarnaast is er aan het netwerk/de familie gevraagd om gebruik te maken van het levensboek. Dit is een fysiek boek, dat is ontwikkeld door twee gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie van De Wilberthof, waarin de levensgeschiedenis van de bewoners uitgeschreven kan worden. Dit boek wordt gebruikt door professionals om zo goed mogelijk aan te sluiten op de beleving van de bewoners. 

Wonen en Welzijn
De leefcirkels zijn in 2022 geïmplementeerd. Familie en de cliëntenraad zijn hierbij betrokken. Het uitgangspunt is dat niemand wordt beperkt in hun vrijheid tenzij dit absoluut noodzakelijk is. De bewoners van De Wilberthof kunnen daarom in vrijheid bewegen binnen het hele gebouw. Indien dit voor moeilijke situaties zorgt, wordt eerst gekeken naar alternatieve, persoonsgerichte oplossingen. 

Het evalueren van de tevredenheid rondom eten en drinken wordt per kwartaal opgepakt, zowel in de huiskamers als in het restaurant. Er wordt gemeten of bewoners tevreden zijn door middel van smileys. Op basis van deze feedback en die van de gastvrouwen is bijvoorbeeld de frietavond aangepast. De bewoners hebben nu op de avond zelf meer keuze.

In 2022 is gekeken naar de aankleding van De Wilberthof. Het restaurant is gezelliger gemaakt, de huiskamers zijn opnieuw geschilderd en er zijn nieuwe gordijnen. Hierdoor is de leefomgeving van de bewoners meer huiselijk.

De vrijwilligers willen graag aansluiten bij de speerpunten die voor de zorgteams spelen, zoals Belevingsgerichte zorg en Slikproblemen, hiervoor is in 2022 met team Welzijn een scholingsplan opgesteld. Door omstandigheden kan de scholing voor de vrijwilligers echter pas in 2023 plaatsvinden.

Zorgtechnologie
In 2022 is er aandacht geweest voor het werven van ambassadeurs zorgtechnologie, zodat er minimaal één ambassadeur per team is. Dit is helaas niet gelukt. Binnen het opstellen van de teamcontracten wordt dit aangepakt zodat in 2023 een goede taakverdeling gemaakt kan worden.

Het “Maatje” (zorgrobot) hebben we in 2022 uitgeprobeerd. Dit bleek echter voor de bewoners van De Wilberthof niet passend. De Braintrainer wordt wel ingezet. 

Resultaten interne audits 2022

Palliatieve zorg
In juni 2022 heeft er een audit Palliatieve zorg plaatsgevonden.
Hieruit zijn punten voortgekomen waar we trots op zijn. Ook zijn er verbeterpunten vastgesteld.
Waar zijn we trots op:

 • Trots op de goede samenwerking, korte lijntjes met de verschillende teams en met de verschillende disciplines; 
 • De specialisten ouderengeneeskunde zijn trots dat ze alle zorg kunnen bieden, ze hebben nog geen zorg hoeven weigeren. Iedereen is hier erg flexibel in; 
 • Intensieve zorg bieden op de locatie doordat cliënten door elkaar wonen; je vraagt ook wat van de cliënten zelf. Echter loopt dit nu gestroomlijnd. Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft;
 • Eén keer per jaar vindt een herdenkingsdienst plaats voor alle overledenen. De geestelijk verzorger is hierbij betrokken. 

Waar gaan we aan werken

 • We zijn vooral bezig in het hier en nu, belangrijk om te blijven benoemen wat er nog kan of wat de wensen zijn in de toekomst. Gezien de vraag 'is iemand er over één jaar nog´ wat moet er nog wel of niet ingezet worden. Indirect wordt er wel nagedacht wat we nog kunnen betekenen voor de cliënt;
 • De fases kennen we wel, ze worden niet specifiek benoemd. Dit kan een ontwikkelpunt zijn. De uitvoering verloopt goed, het zorgteam wil graag wat meer te weten komen over de theoretische achtergrond. Zij zien graag een scholing hierin. Er is behoefte aan informatie over medicamenten tijdens de laatste levensfase; 
 • We willen graag de vraag meenemen 'hoe wordt de toekomst gezien' en wat zijn nog wensen en behoeften tijdens MDO. Zo ook eerder een gesprek plannen om te bespreken wat er nog kan of wat de wensen zijn. Gezien de vraag 'is iemand er over één jaar nog´ wat moet er nog wel of niet ingezet worden; 
 • Inzet vergroten van palliatieve verpleegkundigen om mee te denken en adviseren bij casussen. Zo ook een palliatief vrijwillig waak-team inzetten voor cliënten waar familie dit niet kan bieden;
 • Vergroten van de inzet van meetinstrumenten zoals de PACSLAC en DOS.

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van 2022.