Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Er komt een cursus Belevingsgerichte zorg voor alle zorgmedewerkers en medewerkers van H&F.

We gaan in 2022 weer familieavonden organiseren, waarbij we inzet en betrokkenheid van de familie hopen te vergroten. Ook willen we aan het netwerk/familie vragen de levensgeschiedenis in het zorgdossier in te vullen.

Wonen en Welzijn

In 2022 gaan we trainingen organiseren op het gebied van aanspreekcultuur en feedback.

Ook het verder uitrollen van de gedachte achter de leefcirkels gaan we in 2022 oppakken (niemand wordt beperkt in zijn/haar vrijheid tenzij).
Het evalueren van de tevredenheid rondom eten en drinken wordt per kwartaal opgepakt, zowel in de huiskamers als in het restaurant.

Sinds het begin van 2022 dragen de medewerkers blauwe uniformen.
In 2022 gaan we kijken naar de aankleding van De Wilberthof, om deze huiselijker te maken.

De vrijwilligers willen graag aansluiten bij de speerpunten die voor de zorgteams spelen, zoals Belevingsgerichte zorg en Slikproblemen, hiervoor gaan we met het team welzijn in 2022 een plan opstellen.
Begin 2022 hebben we een bibliotheekabonnement afgesloten, waarbij we iedere drie weken een box kunnen lenen uit de Dementheek, met allerlei materialen om activiteiten te doen. Ook hebben we samen met locatie Maasland een start gemaakt met de zogenaamde caroussel ter deskundigheidsbevordering van alle medewerkers. Hierbij komen inhoudsdeskundigen naar de locatie waar medewerkers per toerbeurt vragen kunnen stellen of uitleg krijgen over specifieke onderwerpen.

Samenwerking cliëntenraad

Online contact met de cliëntenraad is bijna niet meer nodig, er kan, wanneer gewenst, weer fysiek overleg plaatsvinden. Ook via de mail is er nauw contact met de cliëntenraad, zo is de raad ook betrokken bij audits en andere kwaliteitsmetingen. We horen van de cliëntenraad terug dat familie en cliënten tevreden zijn, er is één vrijwilliger die lid is van de cliëntenraad die alle cliënten langsgaat om de tevredenheid te bespreken.

Zorgtechnologie

Per team is een Ambassadeur Zorgtechnologie gezocht en ondertussen hebben we al één enthousiaste ambassadeur geworven. Voor het andere team wordt nog verder gezocht: het streven is om deze in 2022 voor ieder team te hebben. De ambassadeur Zorgtechnologie staat in nauw contact met de Consulent Zorgtechnologie en heeft één keer per zes tot acht weken overleg waarin onderling gespard wordt met wat past bij de cliënten en bij onze locatie.

Het “Maatje” (zorgrobot) hebben we, net als de beleef tv, tijdelijk in huis gehad. We oriënteren ons op wat van nut is voor onze cliënten en waarvan we gebruik kunnen maken vanuit het depot.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben er geen audits plaatsgevonden. In 2022 wordt Palliatieve zorg en Veiligheid & Arbo geaudit.