Passende en veilige zorg en ondersteuning

Uit de meting van de kwaliteitsindicatoren is gebleken dat voorkeuren rondom eten en drinken goed zijn vastgelegd, ook (on)vrijwillige zorg ligt goed vast. Een verbeterpunt is dat we behandeldoelen duidelijker moeten vastleggen en concreter moeten omschrijven in de laatste levensfase. Dit wordt samen met de Specialist Ouderengeneeskunde opgepakt. De meldingen verbeter acties (MVA) zijn onder de aandacht en de aandachtsvelders monitoren dit ook mee. Ook PRISMA light is onder de aandacht en er is zelfs een analyse geweest waarbij ook de huisarts aansloot.

Alle medewerkers hebben in 2022 een e-learning afgerond op het gebied van de Wet zorg en dwang (Wzd). Er zijn zorgverantwoordelijken aangewezen om het stappenplan in te zetten. 

De gastvrouwen hebben allemaal een HACCP scholing gevolgd.