Kwaliteitsvenster Dijkstaete

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Dijkstaete zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Dijkstaete is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorger
Vanuit de ingevulde bewonerstevredenheidsonderzoeken wordt voldoende/goed gescoord. Cliënten zijn zeer tevreden over de zorg die aan hen wordt verleend. 

Samensterk project
In 2019 zijn interviews afgenomen met alle partners en verwerkt door de projectleider. De bevindingen zijn met alle betrokkenen besproken (cliënten, familie, medewerkers en management). De verbeteracties die hieruit naar voren zijn gekomen zouden in 2020 worden uitgezet. Helaas zijn deze (i.v.m. Covid-19) blijven liggen. Dit is besproken met de cliëntenraad. De verbeteracties zouden worden meegenomen naar 2021, maar dit is niet opgepakt omdat de projectleider is gestopt. In 2022 is er onderzocht hoe SamenSterk en SamenZorg met elkaar verweven kunnen worden. 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Naar aanleiding van het ervaringsonderzoek is en wordt de waardering en inschaling van medewerkers opnieuw bekeken, zodat er aanpassingen in 2023 gedaan kunnen worden.

Er is een teambuildingsdag geweest voor alle teams van Dijkstaete. Deze was gericht op de onderlinge samenwerking. Dit is een constant aandachtspunt ook door de vele wisselingen aan personeel.

Vrijwilligers
De vrijwilligerscoördinatoren zijn nog niet actief geweest met het uitzetten van de vragenlijst wat betreft de vrijwilligers tevredenheid. Dit wordt opgepakt in 2023.

De vrijwilligerscoördinator werft nieuwe vrijwilligers, en heeft regelmatig contact; medewerkers geven veel persoonlijke aandacht aan de vrijwilligers, en de vrijwilligers zijn erg betrokken bij de cliënten. Dit wordt versterkt door de kleinschaligheid van de Dijken. De vrijwilligers sluiten ook aan bij o.a. het jaarlijkse personeelsfeestje.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Medicatieveiligheid
Het afgelopen jaar hebben we ons beziggehouden met het kritisch kijken naar de medicatieveiligheid. De medicatievoorraad ligt in een afsluitbare ruimte waarbij de temperatuur handmatig geregeld kan worden, om een constante temperatuur te creëren. 

Daarnaast zijn er interactieve bijeenkomsten geweest om de kennis en bewustwording rondom medicatie te verbeteren. De aandachtsvelder medicatie is beter in haar kracht gezet. Het effect hiervan is dat het medicatieproces nog beter geborgd wordt. 

Melding Verbeter Actie (MVA’s)In 2022 zijn de MVA’s in elk teamoverleg besproken. Dit wordt voorbereid door de aandachtsvelder MVA. Zij of hij bespreekt dit daarna met het hele team en de voortgang wordt opgenomen in het actieplan.

De aandachtsvelder MVA heeft een mooi overzicht gemaakt waarin alle ingevulde MVA’s verwerkt zijn. Dit wordt voorafgaand aan een teamoverleg voorbereid en tijdens een teamoverleg ingebracht. Bij een veel voorkomend onderwerp wordt stilgestaan en samen besproken hoe dit in de toekomst anders georganiseerd kan worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De gemaakte afspraken en de voortgang worden vastgelegd en geëvalueerd in het actieplan.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 wilden we contactpersonen of bewindvoerders actief gaan uitnodigen bij de omgangsoverleggen. Dit is helaas niet gelukt in 2022, maar we gaan dit in 2023 oppakken.

In 2022 zijn alle zorgdossiers geordend. Hierdoor hebben de zorgdossiers meer structuur gekregen en kunnen medewerkers informatie eenvoudiger terugvinden, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. 

Dagbesteding wordt gegeven naar behoefte van de cliënten. Als er een nieuwe inhuizing komt wordt gekeken/gevraagd naar de (vroegere) hobby’s. Binnen de dagbesteding wordt gekeken of gerealiseerd kan worden om dit ook op Dijkstaete te kunnen leveren. Daarnaast zijn er individuele activiteiten opgepakt, zoals fotografie waarbij de ergotherapeut een belangrijke rol had. 

Het inzetten van "foutloos leren" heeft door de coronaperiode op een laag pitje gestaan, en helaas ook nog in 2022. Wel is er - in samenwerking met de BrabantZorg Academie - een leerlijn opgezet waar dit onderwerp in terugkomt. In de loop van 2023 wordt dit verder uitgewerkt.

Het afgelopen jaar hebben we ons beziggehouden met het verbreden van onze kennis als het gaat om persoonsgerichte zorg. Hiervoor heeft het team congressen en symposiums bijgewoond. Verder is er een eerdergenoemde leerlijn uitgezet, waarin scholing en kennisoverdracht is opgenomen en wordt overgedragen.

Wonen en Welzijn
Eten & Drinken
In 2022 willen we meer naar de seizoensgebonden inkoop van BrabantZorg kijken om nog meer variatie in de menu’s te krijgen, in samenspraak met de cliënten.

De inspraak van de cliënten vinden we erg belangrijk. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde seizoensgebonden producten niet terugkomen in het menu, omdat de cliënten hier niet voor gekozen hebben. De woonbegeleiders blijven het overzicht houden zodat de menu’s voldoende gevarieerde producten bevatten. 

Wonen
Doordat de interne rookruimtes zijn gesloten, is er in 2022 een buitenverblijf met kacheltje en overkapping gerealiseerd, waar gerookt kan worden. Studenten van Avans Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar oplossingen in het rookbeleid en zijn gaan meedenken over passende tegemoetkomingen. De oplossingen die zijn aangedragen zijn achterhaald of niet toepasbaar voor de locatie. We zijn tot de conclusie gekomen dat de buiten rookruimtes niet voldoen aan de eisen van de overheid, waardoor er nog enkele aanpassingen moeten komen. Hiervoor zoeken we in 2023 ondersteuning binnen BrabantZorg, want dat kunnen we niet zelf. 

Samenwerking cliëntenraad
De cliëntenraad geeft aan dat zij een fijne samenwerking ervaren met Dijkstaete. 

Zorgtechnologie
Er is een robotmaatje ingezet voor een cliënt; dit was voor een korte periode effectief, maar gaf echter te veel onrust voor de andere cliënten, waardoor we hiermee zijn gestopt. 

We vonden het waardevol om te experimenteren met nieuwe technologieën

Een GPS-tracker wordt gebruikt voor een cliënt die graag fietst. Hiermee kunnen we in de gaten houden waar iemand is en of hij of zij te ver weggaat.

Samenwerken
Er zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de medewerkers. Deze aandachtsgebieden worden met de drie locaties in Schaijk (Vierhoven, Dijkstaete en Nieuwe Hoeven) verbonden en onder de aandacht gebracht. Hierdoor ontstaat er meer eenheid in het werken en leren we van elkaar. Iedere locatie blijft wel zijn eigen aandachtsvelders behouden. Zo zijn er een aantal stappen gezet bij de BIG, verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen.

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van 2022.