Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

De omgangsoverleggen hebben nog meer structuur gekregen waardoor efficiënter overlegd wordt. Contactpersonen/bewindvoerders/etc. worden hierdoor meer betrokken om de geschiedenis van de cliënt nog beter te leren kennen. Daarbij zijn de activiteitenbegeleiders gestart met intervisie onder begeleiding van de psycholoog. In 2022 willen we contactpersonen of bewindvoerders nog actief gaan uitnodigingen bij de omgangsoverleggen.

Omdat de cliënten op Dijkstaete gemiddeld een aantal jaren op Dijkstaete wonen is het belangrijk om de cliënten goed te kennen. Dit gebeurt door in gesprek te gaan met de cliënt en afspraken goed in het zorgdossier vast te leggen. In 2022 willen we meer eenheid creëren in de zorgdossiers zodat informatie bij elke cliënt op dezelfde plek in het dossier terug te vinden is. Door het zorgdossier te gaan ordenen verwachten we dat het dossier meer gebruikt wordt door de medewerkers wat zal bijdragen aan continuïteit van zorg.

De dagbesteding wordt gegeven naar behoefte van de cliënten. In 2022 wordt nog beter gekeken wat we de cliënten kunnen bieden, zoals meer individuele activiteiten, passend bij de cliënt. Ondanks de werkzaamheden van Nieuwe Hoeven, gaat er wel een individuele cliënt aansluiten bij de activiteiten van Carrousel groen.

Het inzetten van "foutloos leren" heeft door de coronaperiode op een laag pitje gestaan, maar heeft in 2022 weer de volle aandacht. Dit biedt de cliënt het gevoel van eigen regie en bevordert de zelfredzaamheid.

Wonen en Welzijn

Landelijk is er aanpassing in het rookbeleid doorgevoerd. Omdat de meeste cliënten van Dijkstaete een sterke behoefte hebben te rokenen dat vaak ook een van de weinige dingen isdie ze nog hebben, is gekeken naar oplossingen/tegemoetkomingen om toch aan het landelijk beleid te voldoen, maar ook aan de behoefte van de cliënten. Er is in 2022 een buitenverblijf met kacheltje en overkapping gerealiseerd waar gerookt kan worden. Studenten van Avans Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar oplossingen in het rookbeleid en gaan meedenken over passende tegemoetkomingen.

Eind 2022/begin 2023 wordt nieuwbouw gerealiseerd voor Dijkstaete. We zijn nu al bezig om te kijken hoe dit vorm gaat krijgen. Hiervoor zijn we bij andere organisaties aan het kijken hoe zij dingen inrichten/aanpakken. De positieve dingen en ideeen nemen we mee naar de plannen voor Dijkstaete. Daarbij vragen we ook aan de cliënten waar zij behoefte aan hebben en kijken we wat haalbaar is om te realiseren in onze nieuwbouw.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad wordt uitgebreid betrokken bij onder andere de nieuwbouw. Er is laagdrempelig contact.

Zorgtechnologie

In de nieuwbouw willen we zorgtechnologie meenemen en samen met de cConsulent Zorgtechnologie kijken wat we preventief in kunnen en mogen gaan zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met de Wzd.

Samenwerken

Er zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de medewerkers. Deze aandachtsgebieden worden met de drie locaties in Schaijk (Vierhoven, Dijkstaete en Nieuwe Hoeven) verbonden en onder de aandacht gebracht. Hierdoor ontstaat er meer eenheid in het werken en leren we van elkaar. Iedere locatie blijft wel zijn eigen aandachtsvelders behouden. Zo zijn er een aantal stappen gezet bij de BIG, verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen.

Resultaten interne audits

Audits 2022:

Eten & drinken

Goed resultaat. We kregen allemaal groene smiley’s, op een oranje na, bij het toepassen van de seizoenen menucyclus. Deze wordt opgepakt.

Persoonlijke zorg

Goed resultaat, de zorgmedewerkers kennen de cliënten goed. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de zelfredzaamheid nog meer te bevorderen. Hiervoor gaan de medewerkers met elkaar in gesprek om hier meer bewust van te worden, daarnaast wordt dit besproken in de omgangsoverleggen.

Verder zal later in 2022 de audit Schoonmaak nog plaatsvinden.