Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2023 gaan we ons bezighouden met de samenwerking tussen activiteitenbegeleiders en woonbegeleiders. Beide groepen gaan aansluiten bij overleggen, zodat de kennis wordt verspreid. Verder houden we ons bezig met het uitbreiden van de dagbesteding voor de cliënten. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de cliënten.

In 2023 willen we cliënten aan laten sluiten tijdens een multidisciplinair overleg (MDO); hierdoor hopen we dat cliënten meer eigen regie en zeggenschap voelen/krijgen.

De samenwerking tussen de Dijken (teams Dijkstaete) heeft in 2023 prioriteit, en het uitnodigen van bewindvoerders en contactpersonen bij de omgangsoverleggen volgt later.

Wonen en Welzijn

In 2022 zijn de interne rookruimtes gesloten en hebben we een externe rookruimte gecreëerd. In 2023 gaan we ons richten op het rookbeleid wat vanuit de overheid bepaald wordt. 

Verder gaan we ons bezighouden met de nieuwbouw. We zijn aan het nadenken hoe dit vorm kan gaan krijgen, en we kijken daarvoor ook hoe andere organisaties met een vergelijkbare doelgroep dit hebben gedaan.

Samenwerking cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft zaken rondom de nieuwbouw als prioriteit en we trekken hierin samen op.

Zorgtechnologie 

In de nieuwbouw willen we zorgtechnologie meenemen en samen met consulent zorgtechnologie kijken wat we preventief in kunnen en mogen gaan inzetten. Hierbij wordt rekening gehouden met de Wet zorg dwang (Wzd). We denken bijvoorbeeld aan het gebruik van de bedscan. In het gebruik van deze technologie zien we voordelen, want door de bedscan ontstaat minder onrust bij de cliënt, en er gaat niet direct een alarm af. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg/welzijn van de cliënt, en ook van de zorgmedewerkers.

Samenwerking 

We willen de samenwerking tussen de drie locaties verbeteren door o.a. een gezamenlijke e-mail voor bepaalde disciplines van de drie locaties, waardoor het RVT (regionaal verpleegkundig team) ook minder hoeft te worden ingezet.

Een Inloopmiddag BIG wordt ingesteld voor alle drie de locaties, waardoor er ervaringen worden uitgewisseld en er meer gemeenschappelijke afstemming ontstaat. Ook komt er meer aandacht voor de samenwerking tussen de kwaliteitsverpleegkundigen van de drie locaties.

Voor wat betreft het gebruik van de algemene medicatiekast (voorraad): de werkwijze is verduidelijkt en ook wie hiervoor verantwoordelijk is (gezamenlijk voor Dijkstaete en Nieuwe Hoeven).

Resultaten interne audits

Schoonmaak
Uit de audit van Schoonmaak kwam het volgende verbeterpunt: huishoudelijke dienst volgt scholing bij Nieuwe Hoeven. Hierdoor kennen de medewerkers elkaar beter, en weten waar ze bestellingen kunnen doorgeven. 

De uitkomst van de audit VSR-controle (Vereniging Schoonmaak Research) die in 2022 is afgenomen was zeer positief.

In 2023 staan de audits Veiligheid & Arbo en Palliatieve zorg op de planning.