Kwaliteitsvenster GRZ regio Den Bosch/Bommelerwaard

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat GRZ regio Den Bosch/Bommelerwaard zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

GRZ regio Den Bosch/Bommelerwaard is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
Een nieuwe leverancier gaat ons helpen om de ervaringen van cliënten op te vragen. Het eerste cliëntenonderzoek heeft in mei plaatsgevonden en is verder geïmplementeerd op de afdeling. De taak is bij de CCP‘er neergelegd om cliënten te wijzen op het invullen van de enquête. Op alle kamers hangen de QR-codes met uitleg voor zowel bij het begin van de opname als bij het einde van de revalidatie. Het is aan de cliënt of deze de enquête ook daadwerkelijk invult.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Er zijn aandachtsvelders aangesteld voor het werken volgens de wettelijke richtlijnen voor voedselveiligheid (HACCP). Hierdoor kan in 2022 meer aandacht gegeven worden aan het voldoen aan deze richtlijnen. De punten die uit de HACCP-check van Kortdurend Verblijf naar voren zijn gekomen, worden opgepakt en in het actieplan opgenomen. Bijvoorbeeld het ontbreken van temperatuurlijsten bij de koelkasten. De verdere punten uit de check worden opgepakt, aangepast en verder geborgd.

In voorgaande jaren is het BrabantZorg brede beleid voor melden van incidenten met cliënten verder uitgebreid in een procesbeschrijving voor de revalidatie-afdelingen. Hierin staat beschreven hoe je handelt als er een incident plaatsvindt, hoe leer je van dit incident en hoe ga je om met verbeteracties. In 2022 is dit onder de aandacht gebracht bij de aandachtsvelders ‘Melden incidenten cliënten’ en gewaarborgd in het actieplan van de afdelingen. De verwachting is dat door het leerproces minder incidenten zullen plaatsvinden. Door het onder de aandacht brengen van het beleid zijn er meer meldingen gekomen. Door de daaruit voortkomende verbeteracties is goed inzichtelijk geworden waar in het proces (cliënt, afdeling, organisatie of extern) extra aandacht nodig is. In 2022 hebben de aandachtsvelders 'Melden incidenten cliënten' zich gericht op de kwaliteitsverbetering op de afdeling. Zij controleren ieder kwartaal welke incidenten zich hebben voorgedaan, hoe er gehandeld is ten tijde van het incident, wat er geleerd kan worden en welke verbeteracties uitgezet kunnen worden.

Dit heeft onder andere geleid tot verbeteringen in medicatieveiligheid en valrisico. 

Persoonsgerichte zorg
Aankomend jaar willen we meer de regie bij de cliënt neerleggen. Wij geven bij opname nu aan dat alles revalidatie is en de cliënt daarvoor ook zelf verantwoordelijk is. Daardoor neemt hij zelf initiatief om naar therapie te gaan of medicatie in eigen beheer te krijgen, als dit mogelijk is.

Herstel- en revalidatiezorg
Op de afdeling wordt 24 uur per dag gerevalideerd, dit noemen we het revalidatieklimaat. De zorgmedewerkers stimuleren de cliënt voortdurend om dingen zelf te doen, als onderdeel van revalidatie. De behandelaren geven de cliënt een oefenkaart mee zodat er ook buiten de behandelingen geoefend wordt. In 2022 zijn de middelen geëvalueerd. Het wordt in 2023 verder uitgewerkt en vormgegeven. We zijn in 2022 nog steeds kritisch naar elkaar om het revalidatieklimaat te waarborgen op de afdeling. Het door cliënten samen revalideren was een speerpunt, want revalideren doe je niet alleen. Dit wordt vormgegeven door groepstherapie, gezamenlijke maaltijden en welzijnsactiviteiten met revalidatiedoel.

We werken methodisch en multidisciplinair samen door bij cliëntopname een 'Multi Disciplinaire Intake' (MDI) te houden en gedurende het verblijf middels een wekelijks ‘Multi Disciplinair Overleg’ (MDO) de individuele cliënt te vervolgen. Het MDI en MDO worden in 2022 regelmatig geëvalueerd om te kijken of de methodiek nog op de juiste wijze wordt toegepast. Door de behandelaren en cliënten wordt het MDI positief ervaren. Zo zijn op de dag van opname de revalidatiedoelen van de cliënt samen afgestemd.

In 2022 is er gewerkt aan het doorontwikkelen van het zorgdossier in Ysis, zoals werken met briefsjablonen. Ook zijn er scholingen gegeven aan de zorgmedewerkers t.a.v. methodische verslaglegging. Dit alles om het gebruiksgemak van de medewerker te bevorderen en de cliënt beter in kaart te brengen.

In 2022 is het klantproces geïmplementeerd binnen o.a. de GRZ-afdelingen. Hierbij wordt eenduidig gewerkt vanaf opname tot ontslag. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur voor cliënten en zorgmedewerkers.

In 2022 zou het SamenZorggesprek als een pilot draaien op de afdeling. Hierbij als doel hoe deze methodiek toe te passen in de bestaande gesprekken. Helaas is het gestagneerd na de scholing zodat het niet geïmplementeerd is. Mogelijk dat dit in 2023 opgepakt gaat worden, maar dit is vanuit de organisatie niet duidelijk. 

Samenwerking interne en externe collega’s
Aankomend jaar willen we ervoor gaan zorgen dat de prothesetraining weer binnen onze afdeling mogelijk is. 

Het aanvragen van hulpmiddelen via de gemeente (WMO) duurt lang. De ergotherapie heeft gesprekken gevoerd in 2022 met gemeenten hoe de wachttijd ingekort kan worden. Het blijft een uitdaging om het proces te versnellen. Gemeente heeft aangegeven dit wel te proberen maar kan geen garantie geven. 

Er gaat intensief samengewerkt worden tussen de GRZ-afdelingen zowel voor het delen van kennis (o.a. over het maken van een incidentmelding en picc-lijn) als praktische zaken, bijvoorbeeld het omgaan met meetinstrumenten. Er zijn gezamenlijk overleggen met de kwaliteitsverpleegkundigen, maar ook bij het maken van afspraken met externen wordt gezamenlijk opgetrokken.

Zorgtechnologie
In 2022 is begonnen met het bekijken van het inzetten van leefcirkels op zowel Nieuwehagen als Het Zonnelied. Alleen bij de cliënten op kortdurend verblijf PG in Het Zonnelied kan dit ingezet worden, waarbij de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is. Het streven is om zo min mogelijk de leefcirkels in te zetten en de cliënt zo veel als mogelijk vrijheid te bieden.

Met betrekking tot zorgtechnologie is er in 2022 een advies gegeven door de consulent zorgtechnologie voor het juist inzetten van technologie op de revalidatie. Om de zorg naar bijvoorbeeld de thuissituatie te bevorderen zou er eerder gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en hulpmiddelen die thuis kunnen helpen om de revalidant te ondersteunen in zijn zelfredzaamheid. Denk hierbij aan beeldzorg, medicijndispenser, freestyle libre en de ort-o-mate.

Resultaten interne audits 2022
Persoonsgerichte zorg: Tips: Wederzijdse verwachtingen uitspreken met cliënt, meer gebruikmaken van familieparticipatie.
Tops: multidisciplinaire samenwerking, persoonlijke aandacht naar de cliënt, saamhorigheid onder cliënten en medewerkers.

Palliatieve zorg
Tips: laagdrempeliger palliatief verpleegkundige of maatschappelijk werk inschakelen. Gebruik maken van informatie/folders op intranet.
Tops: Warme, comfortabele zorg bieden

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.