Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

De multidisciplinaire intake is geïmplementeerd. Hierdoor hoeft de cliënt zijn verhaal bij opname maar één keer te vertellen en heeft iedereen dezelfde startinformatie. Zo kan er cliëntgericht worden gewerkt. De verantwoordelijkheid van de behandeldoelen van de cliënt wordt bij de cliënt gelegd, zoals het zelf formuleren van de behandeldoelen, het behalen van de doelen (therapietrouw) en het meebewaken van de voortgang.

Aankomend jaar willen we meer de regie bij de cliënt neerleggen. Bijvoorbeeld door zelf verantwoordelijkheid te nemen om naar therapie te gaan of medicatie in eigen beheer te krijgen.
De communicatie met de cliënt is een speerpunt. Samen met het implementeren van het klantproces en de pilot rondom het Samenzorggesprek krijgt de cliënt een beter verwachtingspatroon van de revalidatieperiode en behandeldoelen. Hierdoor is de cliënt altijd op de hoogte van de voortgang van de revalidatie en de verblijfsperiode.

Herstel- en revalidatiezorg

Op de afdeling wordt 24 uur per dag gerevalideerd, dit noemen we het revalidatieklimaat. De zorgmedewerkers stimuleren de cliënt voortdurend om dingen zelf te doen als onderdeel van revalidatie. De behandelaren geven de cliënt een oefenkaart mee zodat er ook buiten de behandelingen geoefend wordt. Dit gebeurt vanaf het moment van opstaan, bijvoorbeeld door zelf kleding te pakken en gordijnen te openen, tot bij de eetmomenten waarbij de cliënten zelf hun borden en bestek pakken. De afdeling is zo ingericht dat het revalidatieklimaat overal zichtbaar is, er zijn oefeningen aan de muur en cliënten worden uitgenodigd om zelf een kopje koffie te pakken. Hierdoor gaat de revalidatie sneller en kan de cliënt eerder naar zijn eigen woonsituatie terugkeren. In 2022 worden de middelen geëvalueerd. Ook de focus van de medewerkers op het vasthouden van de 24-uur revalidatie wordt geëvalueerd. Het door cliënten samen revalideren is ook een speerpunt. Cliënten leren van elkaar en kunnen elkaar helpen. Bijvoorbeeld door het opstarten van een beweeggroep of een gespreksgroep, waarbij gestimuleerd wordt om elkaar te helpen (bv. koffie halen voor elkaar). Maar ook het gebruik van een tablet met huiswerkoefeningen wordt onderzocht.

Het MDI (Multidisciplinaire intake) is officieel geïmplementeerd. Hierdoor is ook de methodiek van het MDO (multidisciplinair overleg) aangepast. Het doel is hierbij dat de multidisciplinaire behandeldoelen sneller worden aangepast en er efficiënter gewerkt gaat worden. Zo wordt eerder het ontslag in werking gezet. MDI en MDO worden in 2022 regelmatig geëvalueerd om te kijken of de methodiek nog op de juiste wijze wordt toegepast.

Ysis is in 2021 in gebruik genomen als elektronisch zorgdossier. In 2022 wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van het dossier en het gebruiksgemak voor de medewerker te bevorderen, bijvoorbeeld door het toevoegen van briefsjablonen.

BrabantZorg heeft het klantproces rondom opname, verblijf en ontslag op papier gezet met als doel dat alle GRZ-afdelingen volgens hetzelfde proces werken. Deze wordt in 2022 geïmplementeerd op de afdeling.

Dit jaar gaat het Samenzorggesprek als een pilot draaien op de afdeling. Er wordt gekeken hoe deze methodiek in de bestaande gesprekken meegenomen kan gaan worden. Het is de bedoeling dat vanaf de eerste dag van opname duidelijk is welke taken in de thuissituatie reeds werden overgenomen en door wie. Zo kan het doorgevoerd worden tijdens de opname en/of na de revalidatie hervat worden. Ook het inzetten van extra hulp door naasten of omgeving wordt besproken.

Samenwerking interne en externe collega’s

De samenwerking loopt goed tussen verschillende disciplines. Korte lijntjes, goede afstemming met elkaar.
Ook met de externe collega’s hebben we snel contact zoals de CVA keten, met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ook met het Radboudumc op het moment dat nodig is.

Aankomend jaar willen we ervoor gaan zorgen dat de prothesetraining weer binnen onze afdeling mogelijk is. Als de prothese bij een cliënt wordt aangemeten, neemt een andere instelling normaal gesproken de behandeling over. Door de cliënt niet over te plaatsen maar op de afdeling prothesetraining te geven, kan hij met hulp van vertrouwende behandelaren leren omgaan met de prothese in het dagelijkse leven. Voordeel daarvan is dat de cliënt geen nieuwe behandelrelatie hoeft aan te gaan, maar bij vertrouwde behandelaren blijft gedurende het gehele revalidatietraject. De kennis is aanwezig binnen het zorg- en behandelteam. Er moeten nog concrete afspraken worden gemaakt met externen.

Het aanvragen van hulpmiddelen via de gemeente (WMO) duurt lang, waardoor de cliënt langer op de revalidatie-afdeling moet wachten voor veilig terugkeer naar huis. De ergotherapie gaat in 2022 in gesprek met gemeenten hoe wachttijd ingekort kan worden.

Er gaat intensief samengewerkt worden binnen de GRZ-afdelingen zowel voor het delen van kennis als praktische zaken. Zo komen er gezamenlijke scholingen en overleg met de kwaliteitsverpleegkundigen, maar ook bij het maken van afspraken met externen wordt gezamenlijk opgetrokken.

Zorgtechnologie

Begin 2022 wordt er binnen Het Zonnelied gestart met leefcirkels. Dit wordt binnen de GRZ alleen op het Kortdurend verblijf PG ingezet bij cliënten waarbij de Wzd van toepassing is, andere cliënten hebben alle vrijheid.

Het juist inzetten van de zorgtechnologie is een uitdaging. In 2022 zal de Consulent Zorgtechnologie uitgenodigd worden om mee te kijken naar het (juist) toepassen van zorgtechnologie op de revalidatie. Wat we met zorgtechnologie willen bereiken is dat de duur van de opname ingekort kan worden, of dat het de cliënt ondersteunt in het meer zelfredzaam naar huis kunnen gaan.

In 2022 maken we concrete afspraken met het team om de inzet van zorgtechnologie ten behoeve van de veiligheid van cliënten op de juiste manier en juiste plek in het zorgdossier te beschrijven. Als we dit goed doen, kunnen we de inzet van technologie ook beter evalueren.

Kwaliteit

In 2021 is een kwaliteitsverpleegkundige aangenomen op de afdeling Geriatrische revalidatie. Met als doel om kwaliteitspunten op te pakken, uit te zetten en te waarborgen. Speerpunten dit jaar zijn Meldingen Incidenten Cliënt, medicatieveiligheid, opvolging van interne audits en de actieplannen van de teams en werken volgens PDCA. Er is nu één aanspreekpunt voor het team als ze vragen hebben rondom kwaliteit en het team kan gecoacht worden.

Door de coronapandemie hebben veel processen stilgelegen die we in 2022 weer op willen pakken.

Resultaten interne audits

Geen audits geweest vanwege de coronapandemie.

In 2022 staat de audit Persoonsgerichte zorg op de planning