Passende en veilige zorg en ondersteuning

Er zijn aandachtsvelders aangesteld voor het werken volgens de wettelijke richtlijnen voor voedselveiligheid (HACCP). Hierdoor kan er in 2022 meer aandacht gegeven worden aan het voldoen aan deze richtlijnen. De punten die uit de HACCP-check van kortdurend verblijf naar voren zijn gekomen, worden opgepakt en in het actieplan opgenomen. Bijvoorbeeld het ontbreken van temperatuurlijsten bij de koelkasten. De verdere punten uit de check worden opgepakt, aangepast en verder geborgd.

In 2021 is het BrabantZorg brede beleid voor melden van incidenten met cliënten verder uitgebreid in een procesbeschrijving voor de revalidatie-afdelingen. Hierin staat beschreven hoe je handelt als er een incident plaatsvindt, hoe leer je van dit incident en hoe ga je om met verbeteracties. Dit wordt in 2022 onder de aandacht gebracht bij de aandachtsvelders ‘Melden incidenten cliënten’ en gewaarborgd in het actieplan van de afdelingen. De verwachting is dat door het leerproces minder incidenten zullen plaatsvinden.