Kwaliteitsvenster locatie GRZ regio Oss

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat GRZ (= geriatrische revalidatie zorg) regio Oss De Wellen zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

GRZ regio Oss De Wellen is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
In verband met een nieuwe leverancier die ons gaat helpen om de ervaringen van cliënten op te vragen zal het eerste cliëntenonderzoek in mei plaatsvinden. 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Het inzetten van een veiligheidsinterventie op de afdeling wordt meegenomen in het multidisciplinaire behandelplan. Zo wordt het bij de evaluatie besproken en steeds beoordeeld of de inzet nog noodzakelijk is. In 2022 werd dit geborgd. Het staat nu standaard in het behandelplan van de cliënt en wordt besproken in het MDO.

Leren en ontwikkelen
In 2022 is de cliëntreis verder geborgd. De cliëntreis is in 2022 overgegaan in het klantproces geriatrische revalidatiezorg. Het klantproces is uitgebreider en in de 2de helft van 2022 geïmplementeerd op de afdeling.

De verpleegkundigen binnen de revalidatieafdeling coachen medewerkers in de dagelijkse praktijk. In 2022 werden deze coachingsuren van de verpleegkundigen in het rooster opgenomen. De uren zijn weggezet binnen het rooster van de afdeling. 

We zijn ook gestart in 2022 met coaching on the job door en in samenwerking met gespecialiseerd verpleegkundigen. De wondverpleegkundige heeft afgelopen periode coachend gewerkt tijdens de contactmomenten. Er wordt daardoor nu eenduidiger en hygiënischer gewerkt, de wondverpleegkundige wordt sneller ingeschakeld en de kwaliteit van de wondzorg is verbeterd, dit wordt ook aangegeven vanuit ziekenhuis Bernhoven.

Herstel- en revalidatiezorg 
Voor 2022 hebben we de revalidatieniveaus zichtbaarder willen maken op de afdeling voor de cliënt en een eerste contactpersoon, zodat de revalidatie door hen nog beter gevolgd kan worden. De bedoeling is om voor de cliënt en naasten inzichtelijker te hebben wat de cliënt zelfstandig kan, waar hij nog hulp bij nodig heeft en wat nog overgenomen moet worden. Dit wilden we visualiseren binnen de digitale omgeving. Dit is helaas niet gelukt; door beperkingen van het systeem kan alleen de cliënt óf de eerste contactpersoon meekijken. Dit is reeds aangegeven als knelpunt bij de werkgroep.

Voor de cliënten hebben we in 2022 een activiteitenbegeleider ingezet zodat revalidatiedoelen omgezet kunnen worden in welzijnsactiviteiten. Dit is gelukt maar behoeft nog wel continue aandacht. Welke revalidatiedoelen kunnen tijdens de welzijnsactiviteiten worden geoefend, waardoor de activiteit ook een revalidatiemoment wordt? Bijvoorbeeld activiteiten voor de fijne motoriek van de hand zoals borduren en schilderen. Hiervoor is voor de individuele cliënt afstemming nodig door de activiteitenbegeleider met fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Samenwerking interne en externe collega’s
Door personele ontwikkelingen zijn we in 2022 niet in de gelegenheid geweest om teamafspraken te evalueren en bij te stellen.

In 2022 hebben we aandacht gevraagd voor de overdrachten vanuit het ziekenhuis naar de zorg en behandelaars, zodat na controle in het ziekenhuis gelijk het juiste beleid ingezet kan worden. Het lukt niet om dit goed georganiseerd te krijgen in afstemming met de ziekenhuizen. Het is niet vanzelfsprekend dat er een overdracht terugkomt na de controle. Hierdoor wordt het moeilijk om naar aanleiding van deze controle het beleid aan te passen. 

In 2022 werd gekeken hoe de warme overdracht beter kan verlopen, zowel naar thuiszorg, binnen locatie De Wellen, als daarbuiten. Er is meer contact tussen thuiszorg en de afdeling. Ook tussendoor, tijdens de opname, is er indien nodig contact. De wijkverpleegkundige komt soms een intakegesprek op de afdeling voeren waardoor er gelijk mondeling afgestemd kan worden. De verpleegkundige-overdracht vanuit de afdeling naar de wijkzorg is completer waardoor er minder vragen komen na ontslag. De verpleegkundige-overdracht gaat ook voor ontslag al naar de wijkzorg, waardoor ze daar gelijk goede zorg kunnen inzetten.

Zorgtechnologie
Begin 2022 heeft de consulent zorgtechnologie uitleg gegeven over de bestaande mogelijkheden van zorgtechnologie binnen de revalidatiezorg. In 2022 hebben we elkaar actiever opgezocht. Hierdoor kunnen sneller vraagstukken opgepakt worden.

Resultaten interne audits 2022
Medicatieveiligheid
In 2022 zijn kluisjes voor op de kamer aangeschaft om de medicatie in beheer te laten van de cliënt. Ook is er een extra opiatenkast gekomen.

In 2022 hebben er geen audits plaatsgevonden.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.