Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

De overlegmomenten met de cliënt worden volgens een vaste structuur gehouden, op een vast moment binnen de revalidatieperiode. Tijdens deze momenten worden de behandeldoelen van de cliënt met de cliënt doorgenomen en geëvalueerd. Bijvoorbeeld bij de MDI, MDO en de voortgangsgesprekken en toekomstgesprekken. Daar waar nodig kunnen hieraan meerdere disciplines deelnemen.

Familieparticipatie is het afgelopen jaar verder uitgewerkt en in 2023 geborgd. Dit gebeurt nu met name door de behandelaars tijdens de behandel- en contactmomenten. Bij het eindgesprek tussen zorg en cliënt/familie wordt besproken hoe de naasten de cliënt kunnen ondersteunen met het dagelijks leven, eventueel in combinatie met thuiszorg. Zo kan het leven van voor de opname zo zelfstandig mogelijk worden opgepakt. Dit moet een blijvende actie blijven binnen de afdeling.

Waar ben je trots op?
Wensen van de cliënt die passen binnen het behandelplan zijn opgenomen in de zorgkaart en doelen zijn afgestemd op het individu.

Men is in staat van het klantproces af te wijken als dit voor de individuele cliënt nodig is. Dit wordt beargumenteerd. 

Wat ga je hier komend jaar aan verbeteren?
CCP-overleggen oppakken en meer uniform werken door de CCP‘ers. CCP’ers worden gecoacht bij gesprekstechnieken. Binnen de afdeling willen we dat alle cliënten op dezelfde manier benaderd worden en dat dit niet CCP’er afhankelijk is. Hierbij is het belangrijk dat de inhoud van de gesprekken die gevoerd worden gelijk zijn. De manier van benaderen van naasten kan anders, maar moet wel vastgelegd worden in het dossier.

Herstel- en Revalidatie zorg

De cliëntreis is onderdeel geworden van het klantproces sinds november 2022.

Waar ben je trots op?
Het klantproces is snel opgepakt door het team. Er zijn nog punten in het klantproces die nadere uitwerking behoeven om het proces te optimaliseren. 

Proefverlof en therapieën aan huis als voorbereiding op ontslag worden vaker ingezet. De overstap is hierdoor minder groot als de cliënt naar huis gaat. Ook worden de behandeldoelen duidelijk die nog behaald moeten worden voor terugkeer naar huis. 

Ambulante trajecten inzetten. Bespreken of dit hier opgenomen mag worden, omdat het een actie is vanuit BKC? 

Er hebben verschillende bijscholingen plaatsgevonden voor de medewerkers: op het gebied van medicatie, gebruik zwachtel (urgo k2), slikscholingen, stompzwachtelen, wondzorg. We gaan weer starten met de scholingen orthopedie en neurologie. In mei wordt er een scholing gegeven vanuit de pijnpoli Bernhoven.

Wat ga je hier komend jaar aan verbeteren?
Activiteitenbegeleiding gaat revalidatiedoelen omzetten in welzijnsactiviteiten.

Familie en mantelzorg betrekken in het revalidatieproces in de overgang naar huis.

Therapeutisch klimaat optimaliseren door de oefenkaart opnieuw in te voeren.

Adviezen digitaliseren en afschaffen losse lijsten, dit voor diverse disciplines. 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid tijdens proefverlof wordt verder uitgewerkt. 

Tijdens het MDO wordt besproken of het mogelijk is dat de cliënt op proefverlof gaat. De risico’s worden in kaart gebracht en afspraken vastgelegd wanneer de cliënt op proefverlof kan en wat er van de medewerker wordt verwacht.

Samenwerking interne en externe collega’s

Waar ben je trots op?
Multidisciplinaire samenwerking is verbeterd om de doelen van de cliënt te bereiken. We weten elkaar goed te vinden. De doelen zijn beter afgestemd op en met de cliënt. 

Korte lijntjes.

Door de triage van zorgbemiddeling zijn we beter geïnformeerd bij opname.

Warme overdracht is onderdeel van het klantproces en verloopt goed. Een warme overdracht zorgt voor een ‘warm welkom’ voor de cliënt die naar huis of een nieuwe woonsituatie gaat en daar nog zorg ontvangt.

Hierbij is voor de start van nieuwe zorg al fysiek contact met het ‘ontvangende zorgteam’, door op bezoek te gaan bij de cliënt op de afdeling. Het ‘overdragende zorgteam’ kan nog tijdelijk zorg komen verlenen om het ‘wennen’ makkelijker te maken.

De medewerkers zijn beter geïnformeerd door berichtgeving via Spaces in Google. 

We zijn trots op een goed leerklimaat op de afdeling. De sfeer op de afdeling is goed voor leerlingen en stagiaires. De werkbegeleiders zijn opgeleid om de juiste begeleiding te geven. Aankomend jaar worden de praktijkopleiders meer betrokken.

We zijn door personele ontwikkelingen in 2022 niet in de gelegenheid geweest om teamafspraken te evalueren en bij te stellen. Dit pakken we in 2023 op door te kijken hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.

In 2023 wordt er meer continuïteit gegeven aan de coachingsuren van de verpleegkundigen. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt op welke onderwerpen de zorg gecoacht gaat worden. Deze komen ook op het actieplan van de afdeling terug. 

Wat wil je verbeteren?
Overleggen met andere GRZ-afdelingen binnen BrabantZorg voor de zorg en de activiteitenbegeleider

Het doel van samenwerken met de andere GRZ-afdelingen is meer uniform werken (iedere cliënt wordt op dezelfde manier behandeld), van elkaar te leren (Hoe doet de andere afdeling dit) en te sparren over onderwerpen, om te kijken hoe het op de andere afdeling wordt aangepakt. Voor de kwaliteitsverpleegkundige loopt dit reeds, maar voor de zorg is dit nog niet geregeld. Er zijn hiervoor bij de andere afdelingen medewerkers gevraagd, zodat er onderling overlegd kan gaan worden. CCP’ers mogen zelf het initiatief nemen om dit op te pakken.

Zorgtechnologie

Contacten met zorgtechnologie zijn opgestart en krijgen in 2023 vervolg door praktische uitwerking.

Er is meer behoefte aan zorgtechnologie op de afdeling zoals de braintrainer.

Door het juist inzetten van zorgtechnologie op de afdeling, is het soms mogelijk om dit naar de thuissituatie over te dragen. Er is dan minder thuiszorg nodig of er hoeft geen thuiszorg ingezet te worden. 

Resultaten interne audits

In 2023 staan de audits Medicatie en Persoonsgerichte zorg op de planning.