Kwaliteitsvenster Heelwijk

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Heelwijk zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Heelwijk is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
ZorgkaartNederland
In 2022 gaan we extra aandacht geven aan het achterlaten van de waardering van de cliënten op deze website. We zijn nog aan het onderzoeken wat het best past binnen onze locatie.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Vanuit de jaarlijkse verplichte meting ‘uitvraag kwaliteitsindicatoren’ is naar voren gekomen dat we de wensen en voorkeuren rondom eten en drinken goed in kaart gebracht hebben. Zo is er Fingerfood voor cliënten die dat nodig hebben. De kok denkt hierin mee en zoekt hierbij de samenwerking met het team.

De audit Hygiëne en de Hygiëne checks zouden in 2022 plaatsvinden maar dit is uitgesteld naar 2023.

In 2022 is veel aandacht geweest voor de brandveiligheid binnen het gebouw. In samenspraak met adviseurs veiligheid en de lokale brandweer, is er veel opgeruimd waardoor de brandveiligheid is toegenomen.

Persoonsgerichte zorg
Om onze cliënten goed te ‘leren’ kennen is de levensgeschiedenis van de cliënt belangrijk. De familie wordt dan ook gevraagd om deze in het woondossier in te vullen. Ook aandacht voor zaken die belangrijk zijn voor het team om te weten over de cliënt (‘waar moeten we rekening mee houden?’) kan hier in worden gevuld.

In 2022 zijn verpleegkundigen deel gaan uitmaken van de teams. Zij hebben een coachend, ondersteunende taak. De teams hebben vertrouwen hierin en weten hen te vinden. Dit geeft iedereen veel rust.

Wonen en Welzijn
Welzijn
In 2022 is veel aandacht besteed aan het samenwerken aan welzijn, waarbij gastvrouwen en welzijnsdienst zorgen voor meer toezicht in de huiskamers. 

De gangen zijn opnieuw aangekleed en ingericht met nieuwe meubels en belevingsgerichte muurfoto's voor de bewoners. Activiteitenbegeleiders zijn onderdeel van de zorgteams en rapporteren in PUUR.

Het blijft een grote uitdaging om cliënten nog meer te betrekken bij de activiteiten op de ‘loze’ momenten op de dag. Hiervoor willen we in 2022 als team een plan maken hoe de familieparticipatie hierbij een duidelijkere rol kan krijgen.

De vrijwilligerscoördinator heeft gesprekken gevoerd met de vrijwilligers om met hen te kijken wat men wil en hoe dit dan past in de behoefte van de cliënten. 

We blijven natuurlijk ook wensen houden. Een daarvan is de wens om in samenwerking met Stichting Blijf een zorgduo (hond en zorgprofessional) in te zetten voor de cliënten met dementie. Dit is echter een grote financiële uitdaging.

Samenwerking cliëntenraad
Voor 2022 hadden we ons ten doel gesteld om weer een voltallige cliëntenraad te hebben. Dit is gelukt. De CR is in 2022 een aantal keer bij elkaar geweest.

Zorgtechnologie
Er zijn erg veel toepassingen van zorgtechnologie op de markt te verkrijgen. In samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie laten we in 2022 ons hierover goed informeren.

Resultaten interne audit 2022
Persoonsgerichte Zorg
Verbetering: cliënten nog meer betrekken bij de activiteiten op de ‘loze’ momenten op de dag. Hierbij moeten wij als team een plan maken hoe de familieparticipatie een duidelijkere rol kan krijgen op de afdeling.

De familieparticipatie mag nog verder ontwikkeld worden. De zorgmedewerkers denken nog te snel aan oplossingen die bij hen liggen. Zij mogen meer aandacht hebben voor oplossingen die aangedragen worden door familie en de kennissenkring.

Lees hier het kwaliteitsvenster van 2021.