Kwaliteitsvenster Heelwijk

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Heelwijk zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Heelwijk is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 is de zorgvraag binnen de leefteams complexer geworden. Hierdoor is het huiskamerproject uitgebreid met als doel om deze cliënten veiligheid, geborgenheid en meer aandacht te bieden zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Vorig jaar is er even sprake geweest van het uitbreiden van het aantal huiskamers i.v.m. de vele gebruikers. Dat er meer gebruikers waren werd veroorzaakt door het feit dat het restaurant vanwege de coronamaatregelen gesloten werd. We kunnen in het restaurant nu weer in de behoefte van gezamenlijk eten voorzien, waardoor we ervoor gekozen hebben om de huiskamer alleen te gebruiken voor cliënten die meer hulp nodig hebben.

In 2021 zijn we gestart met het vraaggericht werken: Waar heeft een cliënt behoefte aan? Waar is een vrijwilliger goed in? We werken niet meer met een standaard activiteitenprogramma door terugkerend dezelfde dingen te doen, maar proberen op maat en op thema activiteiten te organiseren.

De geestelijk verzorger en maatschappelijk werker hebben onderzocht of de eerder uitgevoerde partnergroepen in 2021 weer kunnen worden opgepakt. Hierin deelden de deelnemers bijvoorbeeld ervaringen rondom verlies, omgaan met je dementerende partner en hoe zorg ik goed voor mezelf. Het doel is dus ervaringen delen, kennis delen en ondersteuning en begeleiding bieden aan partners. Ook nu bleek dat hier nog behoefte aan is en is het weer opgepakt. De geestelijke verzorger is meer in huis en meer betrokken. De lijnen met het behandelteam zijn korter geworden. Bij Binnenhof wordt de geestelijk verzorger meer betrokken bij morele kwesties en is ook beschikbaar voor de familie van de cliënt. Binnen de leefteams zijn er naast de individuele gesprekken ook momenten waarbij cliënten binnen kunnen lopen.

Eten en drinken
Tijdens de coronaperiode is Live cooking even on-hold gezet maar gelukkig hebben we dat weer op kunnen pakken, de beleving rondom eten en drinken wordt hierdoor anders en er wordt beter gegeten.
Twee maal per jaar tijdens het MDO (of zo nodig eerder) worden de behoeftes van cliënten rondom wat ze graag eten en waar ze graag eten geëvalueerd. Dit wordt in aanwezigheid van cliënt en familie gedaan. Bij iedere inhuizing wordt hier actief naar gevraagd en vastgelegd.

Methodisch werken
Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van corona, hierdoor zijn scholingen minimaal geweest. Scholingen op individu, zoals CCP en Coachend samenwerken zijn wel gevolgd.

Het structureel werken met het SPARbord en Actieplan blijft ook in 2022 onder de aandacht bij de teams. De kwaliteitsverpleegkundigen coachen on the job om het meer onder de aandacht te brengen.

In 2021 is er gestart met één à twee keer per jaar overleg met de apotheker en Specialist Ouderengeneeskunde (of basisarts) en de zorgmedewerker om een medicatiereview te houden zodat het medicijngebruik bij cliënten wordt geëvalueerd en geborgd.
In 2022 wordt dit weer actief opgepakt.

Samenwerken
Zorgmedewerkers geven aan dat er goed multidisciplinair wordt samengewerkt, men ervaart korte lijntjes. De disciplines worden ingeschakeld voor advies en eventueel behandeling gericht op zelfredzaamheid van de cliënt. Hierdoor is er meer stabiliteit voor de afdeling en ondersteuning van de teams in samenwerking met de behandelteams, gericht op de zwaardere zorgvraag.

We zijn er trots op dat in een roerige tijd we erin zijn geslaagd om met elkaar te zorgen dat de cliënten de juiste zorg hebben ontvangen i.s.m. de collega’s van de behandelteams. Er is veel geïnvesteerd om verpleegkundigen aan te trekken en hen goed in de coachende rol te zetten.

In 2021 wilden we de ‘briefing’ van vrijwilligers weer opstarten. Aan het begin van een dienst worden vrijwilligers bijgepraat over de bijzonderheden rond het werk en de cliënten zodat ze hun activiteiten goed vorm kunnen geven. In 2021 is het star ten van de briefings niet meer aan de orde geweest. In 2022 gaan we inventariseren of deze behoefte nog steeds bestaat.

In 2021 zijn we voor cliënten ‘zonder behandeling’ gestart met multidisciplinaire overleggen (MDO’s) met huisartsen. De kwaliteitsverpleegkundige heeft actief contact gezocht met de huisartsen om dit vorm te geven. We zijn in 2022 dan ook gestart met inzage van het woonzorgdossier voor de huisarts. Dit zodat de huisarts volledig op de hoogte is van de situatie en de huisarts zijn beleid zelf in het dossier kan zetten zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt.
We ervaren de wederzijdse samenwerking met de huisartsen binnen onze locatie als erg prettig.

In 2021 zou de Cliëntenraad van Heelwijk het project Familiecoach verder uitdiepen maar wegens het uitblijven van een voltallige cliëntenraad heeft men dit niet kunnen oppakken.

Zorgtechnologie
De technische voorbereiding voor Leefcirkels is in 2021 gerealiseerd en geïntroduceerd. Er is nu meer bewegingsvrijheid voor de cliënten, zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf naar het restaurant voor een kopje koffie. Deze vrijheid voor de cliënten vraagt ook leren loslaten van controle en toezicht door de zorg; daar werken we nog aan.

Helaas is het ons niet gelukt om actief te gaan kijken of de inzet van Medido meerwaarde heeft in de zelfredzaamheid van de cliënten en zij daarbij de eigen regie kunnen blijven behouden. In 2022 gaan we hier meer op inzetten.

De Tovertafel wordt actief ingezet bij de leefteams en Kleinschalig Wonen en wordt als erg waardevol ervaren.

In coronatijd is veel gebruikgemaakt van tablets om te beeldbellen. Ook in tijden waar de locatie gewoon open is, blijft er vraag naar beeldbellen. De vraag voor ondersteuning is minimaal, natuurlijk zijn de zorgverleners altijd bereid te helpen bij dit soort vragen, de fysieke contacten zijn weer terug naar normaal.