Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

De zorg is afgestemd op de behoeften van ieder individu. Op het moment dat de indicatie niet toereikend is, kan er meerzorg aangevraagd worden voor cliënten die dit nodig hebben. De werkgroep ‘SamenZorggesprekken’ is gestart en de uitvoering staat op de planning in 2023. We werken volgens het 'nieuwe' klantproces en dit verloopt goed.

De BIG is geoptimaliseerd, het percentage bekwaamheid van de medewerkers is hoog. Er zijn BIG-inloopdagen op de locaties gepland. Voor de leefteams wordt in overleg met de huisarts MDO’s (multidisciplinaire overleg) gepland voor 2023. Hierbij evalueren we de geleverde zorg. 

We zijn trots op het feit dat we goed kijken wat iedere bewoner nodig heeft. Zo is onlangs een bewoner overgeplaatst van een afdeling waar mensen met dementie wonen naar de leefteams. 

Voor 2023 willen we meer aandacht besteden aan comfort in de zorgverlening en aan terminale zorg

Wonen en Welzijn

In 2023 willen we in de leefteams meer aandacht gaan besteden aan het welzijn in de weekenden omdat er dan een verminderd activiteitenaanbod is.

Verder hebben we toestemming gekregen om de contacthond aan te schaffen en gaan we starten met een zorgduo. Met als doel kwaliteit van leven te verbeteren voor de bewoners met dementie.

De vrijwilligerscoördinator blijft in 2023 nauw in contact met alle vrijwilligers, zodat het activiteitenprogramma in stand gehouden kan worden. Verder willen we de visie rondom SamenZorg niet alleen voor de medewerkers implementeren, maar ook voor vrijwilligers. 

Samenwerking cliëntenraad 

De CR is gestart in 2022 en bevindt zich nog in de opstartfase. Zij worden begeleid door de ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad. Sinds 2023 hebben we een voorzitter en de contacten met CR en management is goed. De Cliëntenraad is zeer positief over hoe de zorg- en dienstverlening verloopt binnen Heelwijk.

Zorgtechnologie

We zetten zorgtechnologie in waar nodig, zoals de Qwiek, bedsensoren, Vivago horloge, noisecanseler, robot hond/kat, muziekkussen.

We zouden graag de inzet van het polsalarm willen uitbreiden maar door de grootte van het polsalarm kunnen we hier niet flexibel genoeg mee omgaan. 

Er is in Heelwijk een cliënt komen wonen met een hoge dwarslaesie. Er zijn aanpassingen in de lift en in haar woning gerealiseerd ten behoeve van haar zelfredzaamheid. 

Resultaten interne audits

In 2022 hebben er geen audits plaatsgevonden.
In 2023 staan de audits Palliatieve zorg en Schoonmaak op de planning.