Kwaliteitsvenster Het Zonnelied

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Het Zonnelied zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Het Zonnelied is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Een zinvolle dag
In 2022 hebben we gerealiseerd dat er voor een grote groep cliënten abonnementen zijn afgesloten, waardoor ze onbeperkt kunnen deelnemen aan het activiteitenaanbod. Hierdoor is de drempel voor deelname verlaagd en de administratie hieromtrent vereenvoudigd. Het Zonnelied heeft veel verschillende activiteiten georganiseerd. Op basis van de individuele talenten, interesses en competenties wordt gekozen voor passende en actuele activiteiten. De activiteiten worden uitgevoerd door een vast team van vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door medewerkers van team welzijn.

Waardering cliënten en mantelzorgers
ZorgkaartNederland
In 2022 hadden we extra aandacht willen geven aan het ophalen van waarderingen via ZorgkaartNederland. Dit is helaas niet gelukt. In 2023 gaan we dit oppakken.

Waardering medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
HACCP-check

Er is in 2021 een HACCP check uitgevoerd op de kleinschalige woningen, hieruit kwam het registreren van de temperaturen van de boodschappen als aandachtspunt naar voren. Dit hebben we in 2022 opgepakt.

Melding Verbeter Actie (MVA’s) 
In 2022 waren de grootste leerpunten uit Prisma Lights: het melden van calamiteiten, de toepassing van Wet zorg en dwang en het nieuwe beleid ‘melden incidenten'. 

Persoonsgerichte zorg
De vrijwilligers hebben in 2022 trainingen aangeboden gekregen op het gebied van bijvoorbeeld belevingsgerichte zorg, met als doel om de kwaliteit van omgang met cliënten te vergroten. Men was hier erg enthousiast over en men heeft het als erg zinvol ervaren om hun vrijwilligerswerk uit te kunnen voeren. Deze training is in samenspraak met de familie en de cliëntenraad aangeboden. 

Wonen en Welzijn
Er is in 2022 gestart met het plannen van overleggen met de vrijwilligerscoördinatoren en evenementencoördinatoren in de gehele regio, met o.a. als doel om elkaar te inspireren en ideeën uit te wisselen. Deze overleggen vinden structureel één keer per 6 weken plaats. 

Familieparticipatie
In 2022 hebben alle woningen een familieavond georganiseerd. Hierbij is het thema leefcirkels uitgelegd. Wat houdt deze in en wat zijn de wederzijdse verwachtingen hierin? Bij elke familieavond wordt bekeken welke onderwerpen relevant zijn om te bespreken.

Waardigheid en trots
Het doel van waardigheid en trots is goede zorg realiseren voor ouderen in verpleeghuizen. In 2021 is er een scan geweest m.b.t. waardigheid en trots met als doel om tot het eind van 2022 samen met vertegenwoordigers van alle disciplines binnen Het Zonnelied verbeterpunten op te pakken. Door omstandigheden is dit in 2022 uitgesteld. Dit wordt in 2023 weer opgepakt.

Zorgtechnologie
De pilot in 2021 m.b.t. Smart Monitoring, die op Merwedehof gedraaid heeft, heeft wisselende reacties opgeroepen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is om hier mee te werken. Daarmee is Smart Monitoring geen lopend project meer en voorlopig van de baan.

Resultaten interne audits 2022
Palliatieve zorg
Onbewust wordt er al veel gedaan aan palliatieve zorg, maar door hier bewuster mee bezig te zijn vinden we dat de kwaliteit nog verder omhoog kan. Hierop zijn al verschillende verbeteracties uitgezet, zoals het ontwikkelen van een waakmand en het maken van een checklist rondom overlijden.

Verbeterpunten liggen met name in communicatie en samenwerken. Bijvoorbeeld door naar elkaar uit te spreken dat je iets moeilijk vindt of hulp nodig hebt. Daarnaast is er ook verbetering mogelijk in de samenwerking met sommige disciplines. Hier zijn ook al acties op uitgezet. Tijdens de audit werd duidelijk dat de zorgteams behoefte hebben aan meer kennis en het gebruik van meetinstrumenten en hulpmiddelen die voor verbetering kunnen zorgen. We gaan kijken hoe we hen daarbij kunnen helpen.

Medicatie
Om de verbeterpunten niet uit het oog te verliezen en deze te borgen, zijn deze opgenomen in het actieplan.

Wet zorg en dwang
In 2022 is gekeken of passende activiteiten aangeboden kunnen worden, waardoor de cliënt minder onrust vertoont en een zinvolle dagbesteding heeft. De activiteitenbegeleider wordt hierbij betrokken zodat gekeken kan worden of de vrijwilligers hier mogelijk een rol in kunnen krijgen.

Lees hier het kwaliteitsvenster van 2022.